Furosemide Sandoz 40 mg, tabletten

Illustratie van Furosemide Sandoz 40 mg, tabletten
Stof(fen) Furosemide
Toelating Nederland
Producent Sandoz
Verdovend Nee
ATC-Code C03CA01
Farmacologische groep Hoog plafond diuretica

Vergunninghouder

Sandoz

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Furosemide Actavis 40 mg, tabletten Furosemide Actavis
Lasix 500 mg, tabletten Furosemide Euro Registratie Collectief
Furosemide Accord 40mg/4ml, oplossing voor injectie of infusie Furosemide Accord Healthcare B.V. Winthontlaan 200 3526 KV UTRECHT
Furosemide Claris 10mg/ml Furosemide Claris Lifescience
Furosemide Accord 50mg/5ml, oplossing voor injectie of infusie Furosemide Accord Healthcare B.V. Winthontlaan 200 3526 KV UTRECHT

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelengroep

Furosemide is een diureticum (plasmiddel). Het bevordert de water- en zoutuitscheiding via de urine.

Toepassing van het geneesmiddel

Furosemide Sandoz 40 mg wordt gebruikt bij de behandeling van:

 • oedeem (vochtophoping in het weefsel) als gevolg van hart-, lever- of nieraandoeningen;
 • vochtophoping in de longen (longoedeem);
 • verhoogde bloeddruk (hypertensie), waarbij de bloeddruk licht of matig verhoogd is; bij ernstig verhoogde bloeddruk is een gecombineerde behandeling met andere bloeddrukverlagende middelen aan te bevelen;
 • plotseling teveel calcium in het bloed (acute hypercalciëmie).

Dosering

De arts stelt vast hoeveel tabletten per dag moeten worden ingenomen en op welk tijdstip. Deze aanwijzing dient strikt te worden opgevolgd.

De arts beslist hoe in ieder individueel geval moet worden gehandeld. De duur en de mate van de uitscheiding van vocht zijn afhankelijk van de toestand van de patiënt. De vochtuitscheiding begint meestal binnen een uur en kan 4-8 uur duren. Over het algemeen is de uitscheiding het sterkst aan het begin van de behandeling.

Oedeem veroorzaakt door hartaandoeningen

De startdosering is 20 tot 80 mg per dag, verdeeld in 2-3 doses.

De onderhoudsdosering is 40 mg om de dag.

De maximale dagelijkse dosering is 1500 mg.

Oedeem veroorzaakt door lever- of nieraandoeningen

De startdosering is 40 tot 80 mg per dag, gegeven als enkelvoudige dosis of verdeeld in 2-3 doses. De onderhoudsdosering is 40 mg om de dag.

De maximale dagelijkse dosering is 1500 mg.

Hypertensie

De onderhoudsdosering is 20-40 mg per dag.

De maximale dagelijkse dosering is 1500 mg.

Longoedeem en acute hypercalciëmie

De start- en onderhoudsdosering is 40 mg per dag. In ernstige gevallen kan het noodzakelijk zijn te beginnen met 40 mg per dag of 80-120 mg per dag.

De maximale dagelijkse dosering is 1500 mg.

Voor kinderen gelden bijzondere richtlijnen voor de dosering (richtlijn: 1-3 mg per kg lichaamsgewicht met een maximum van 40 mg per dag).

De tabletten of tabletdelen met water innemen op een lege maag. De tabletten mogen niet gekauwd worden.

Als u merkt dat Furosemide Sandoz 40 mg te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen als u meer van Furosemide Sandoz 40 mg heeft gebruikt dan u zou mogen

Als u te veel van Furosemide Sandoz 40 mg heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Verschijnselen van overdosering kunnen zijn: plotseling verlaagde bloeddruk (acute hypotensie), uitdroging (dehydratie) en tekort aan bepaalde stoffen in het lichaam (elektrolytentekort).

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Furosemide Sandoz 40 mg te gebruiken

Neem geen dubbele dosis van Furosemide Sandoz 40 mg om een vergeten dosis in te halen. Als u vergeten bent een dosering te gebruiken, kunt u dit alsnog doen, tenzij het bijna tijd is voor uw volgende dosering. Volg in dit geval het normale doseringsschema.

Als u stopt met het gebruik van Furosemide Sandoz 40 mg

Stoppen met de kuur mag alleen op indicatie van uw arts. De klachten kunnen anders terugkomen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Furosemide Sandoz 40 mg niet

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor furosemide of voor één van de andere bestanddelen van Furosemide Sandoz 40 mg. Als u allergisch bent voor bepaalde geneesmiddelen die de bacteriegroei remmen (sulfonamiden; bijv. sulfonamide-antibiotica of sulfonurea), kunt u ook allergisch zijn voor furosemide;
 • als u onvoldoende bloedvolume heeft (hypovolemie) of lijdt aan uitdroging (dehydratie);
 • als uw nieren geen urine produceren (anurie);
 • als u te weinig kalium in uw bloed heeft, in ernstige vorm te herkennen aan spierkrampen of spierzwakte en vermoeidheid (hypokaliëmie);
 • als u te weinig natrium in uw bloed heeft (hyponatriëmie);
 • als u een ernstige leveraandoening heeft (precomateuze en comateuze leverencefalopathie);
 • als u borstvoeding geeft.

Wees extra voorzichtig met Furosemide Sandoz 40 mg

 • als u een verlaagde bloeddruk heeft (hypotensie); uw arts zal u regelmatig controleren;
 • als u lijdt aan een duidelijk bloeddrukverlies, bijv. door vernauwing van de kransaders of van de bloedvaten die de hersenen voeden; uw arts zal u regelmatig controleren;
 • als u latente (sluimerende) of manifeste (duidelijk zichtbare) diabetes mellitus (suikerziekte) heeft; uw arts zal u regelmatig controleren;
 • als u een ontsteking van de gewrichten heeft, veroorzaakt door afzetting van urinezuurkristallen (jicht); uw arts zal u regelmatig controleren;
 • als uw nieren minder goed werken én u een ernstige leverziekte heeft (lever-niersyndroom); uw arts zal u regelmatig controleren;
 • als u een te laag eiwitgehalte in uw bloed heeft (hypoproteïnemie); uw arts zal u regelmatig controleren;
 • bij vroeggeborenen; de arts zal uw baby regelmatig controleren;
 • als u een leverziekte heeft (levercirrose) en gelijktijdig behandeld wordt met bijnierschorshormonen (corticosteroïden), eenzijdige voeding gebruikt of misbruik maakt van laxeermiddelen; een tekort aan kalium in het bloed kan ontstaan (hypokaliëmie). Uw arts zal regelmatig uw bloed controleren. Bij langdurig gebruik van furosemide kan de arts een kaliumrijk dieet voorschrijven (aardappelen, bananen, tomaten, citrusvruchten, vruchtensappen, gedroogde vruchten, bloemkool en spinazie);
 • als u koolhydraatintolerantie of suikerziekte (diabetes mellitus) heeft; deze aandoeningen kunnen verergeren; uw arts zal regelmatig uw bloedglucosegehalte controleren;
 • als u een verstoorde nierfunctie heeft met als gevolg veel plassen; u moet zorgen dat u voldoende vocht (d.m.v. drinken) tot u neemt; uw arts kan de dosering verhogen;
 • als u een mechanische afsluiting heeft in de urinewegen, zoals waternier (hydronefrose), vernauwing van de urineleider (urinestrictuur), nierstenen (nefrolithiase) of prostaatlijden; uw arts zal eventueel een lagere dosering van furosemide voorschrijven en zal u nauwkeurig controleren;
 • als u een bestaande verhoging van de zuurgraad (pH) heeft in het bloed door zuurverlies (metabole alkalose); dit kan verergerd worden door furosemide. Bij langdurig gebruik zal de arts u regelmatig controleren;
 • als u plotseling te veel calcium in het bloed (acute hypercalciëmie) heeft als gevolg van braken en afscheiding van urine (diurese); uw arts zal u vaker controleren;
 • als u aan dementie lijdt en behandeld wordt met risperidon (zie ook “Inname met andere geneesmiddelen”).

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest. De duur van de behandeling hangt af van de aandoening die u heeft.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Furosemide Sandoz 40 mg en andere geneesmiddelen kunnen elkaars werking en bijwerkingen beïnvloeden. Dit kan het geval zijn bij de volgende middelen:

 • bijnierschorshormonen met o.a. een ontstekingsremmende werking (corticosteroïden), carbenoxolon, verhoogd alcoholgebruik en misbruik van laxeermiddelen, zoethout, reboxetine, amfotericine; hierdoor kan te weinig kalium in het bloed (hypokaliëmie) ontstaan;
 • hartmiddelen (bijv. hartglycosiden, klasse I en klasse III anti-aritmica, digoxine); de toxiciteit (giftigheid) van deze middelen kan toenemen door een verstoorde electrolytenbalans (bijv. te weinig kalium en natrium in het bloed);
 • middelen bij suikerziekte (antidiabetica); de werking van deze middelen kan afnemen;
 • spierverslappende middelen (spierrelaxantia) en theofylline (middel bij astma); de effecten van deze middelen kunnen versterkt worden;
 • bepaalde antibiotica (kanamycine, gentamycine, tobramycine, middelen ter voorkoming/bestrijding van bepaalde infecties); de nieren en het gehoor kunnen beschadigd raken door deze middelen. De gehoorstoornissen kunnen blijvend van aard zijn;
 • cefalosporines, polymyxine, aminoglycosiden; nierbeschadiging kan optreden, vooral wanneer uw nieren minder goed werken;
 • ciclosporine A; er bestaat een verhoogd risico op het krijgen van ontstekingen aan de gewrichten (op jicht lijkende artritis);
 • middelen die via de nieren worden uitgescheiden, zoals probenecide (middel bij pijn) en methotrexaat (middel dat de natuurlijke afweer onderdrukt (immunosuppressivum); deze middelen verminderen het effect van furosemide;
 • lithiumpreparaten (middelen bij depressies); de kans op vergiftiging door lithium neemt toe (lithiumintoxicatie); uw arts zal regelmatig de lithiumconcentratie in uw bloed controleren;
 • orale bloedsuikerverlagende middelen en middelen die de bloeddruk verhogen (pressoraminen); furosemide verzwakt de werking van deze middelen;
 • bloeddrukverlagende middelen (antihypertensiva) en ACE-remmers (bepaalde groep bloeddrukverlagende middelen); furosemide versterkt de werking van deze middelen;
 • bepaalde groep pijnstillende middelen met ook een ontstekingsremmende en koortswerende werking (NSAIDs, zoals indometacine en acetylsalicylzuur); de bloeddrukverlagende werking van furosemide wordt tegengegaan;
 • fenytoïne (middel bij epilepsie); de urinevorming bevorderende werking van furosemide neemt af;
 • cisplatine (middel bij kanker); gelijktijdig gebruik met furosemide kan leiden tot gehoorbeschadigingen;
 • sucralfaat (middel dat het slijmvlies van de maag beschermt (mucosaprotectivum)); de absorptie van furosemide via de darmen wordt tegengegaan, waardoor de werking van furosemide afneemt; furosemide en sucralfaat mogen niet binnen 2 uur na elkaar worden ingenomen.
 • risperidon (middel bij psychose); gelijktijdig gebruik met furosemide kan een verhoogd risico geven op een beroerte of overlijden bij oudere mensen met dementie.
 • behandeling met corticosteroïden.
 • carbamazepine, aminogluthethimide.

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt verkrijgen.

Zwangerschap en borstvoeding

Bij zwangerschap dient furosemide alleen te worden gebruikt op advies van de arts en uitsluitend voor vochtophoping (oedeem) die niet direct of indirect met de zwangerschap samenhangt.

Furosemide passeert de placenta, waardoor de foetus een verhoogde afscheiding van urine (diurese) kan hebben. Uw arts zal de groei van de foetus nauwkeurig controleren.

Furosemide gaat over in moedermelk en kan de moedermelk remmen. U dient geen borstvoeding te geven wanneer u behandeld wordt met furosemide (zie ook “Gebruik Furosemide Sandoz 40 mg niet”).

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Furosemide kan het reactievermogen verminderen. Ga niet autorijden en bedien geen machines als u hier last van heeft.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Furosemide Sandoz 40 mg

Furosemide Sandoz 40 mg bevat lactosemonohydraat. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Furosemide Sandoz 40 mg bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Bijwerkingen kunnen in de volgende frequenties voorkomen: zeer vaak (> 1/10), vaak (> 1/100, < 1/10), soms (> 1/1.000, < 1/100), zelden (> 1/10.000, < 1/1.000) en zeer zelden (< 1/10.000, met inbegrip van meldingen van geïsoleerde gevallen).

De bijwerkingen die bij Furosemide Sandoz 40 mg kunnen optreden, houden meestal verband met de water- en zoutuitscheidende werking van furosemide.

Bijwerkingen die zouden kunnen optreden zijn:

Bloed- en lymfestelselaandoeningen

Soms:

 • Bloedafwijking (tekort aan bloedplaatjes) gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie).

Zelden:

 • Bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (leukopenie)
 • Toename van bepaalde stoffen (eosinofiele cellen) in het bloed (eosinofilie).

Zeer zelden:

 • Bloedarmoede als gevolg van een tekort aan rode bloedlichaampjes (aplastische anemie)
 • Bloedarmoede als gevolg van een te grote afbraak van het bloed (hemolytische anemie)
 • Zeer ernstige bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond (agranulocytose).

Immuunsysteemaandoeningen

Soms:

Jeuk, reacties op de huid en slijmvliezen (zie Huid en onderhuidaandoeningen)

Zelden:

Koorts, ontsteking van de bloedvaten (vasculitis), nierontsteking (interstitiële nefritis), ernstige allergische reacties, shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn) door een plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische shock).

Endocriene aandoeningen

Het kan voorkomen dat u bepaalde suikers (glucose) niet meer kunt verdragen door het gebruik van furosemide.

Indien u suikerziekte (diabetes mellitus) heeft, kunt u bepaalde waarden in uw bloed niet meer nauwkeurig meten.

Voedings- en stofwisselingsstoornissen

Furosemide kan leiden tot overmatig verlies van lichaamsvocht (bijv. vaker plassen dan normaal) en mineralen (natrium, kalium, magnesium, calcium). Symptomen die kunnen optreden zijn: dorst, hoofdpijn, verwarring, spierkrampen, verhoogde prikkelbaarheid van de spieren (tetanie), spierzwakte, hartritmestoornissen en maagdarmstoornissen. Tevens kan furosemide leiden tot verhoging van de zuurgraad (pH) in het bloed door zuurverlies (metabole alkalose); dit gebeurt meestal bij hoge doseringen en wordt beïnvloed door een onderliggende stoornis (bijv. ernstige leverziekte (levercirrose) gekenmerkt door een blijvende aantasting van het leverweefsel of hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart)), wanneer tegelijkertijd andere medicatie wordt gegeven en door voeding.

Bij tekort aan natrium (natriumdeficiëntie):

 • Kuitkrampen
 • Gebrek aan eetlust
 • Lusteloosheid (apathie)
 • Gevoel van zwakte
 • Duizeligheid
 • Slaperigheid
 • Braken
 • Verwardheid.

Bij tekort aan kalium (kaliumdeficiëntie):

 • Spierzwakte en verlies van het vermogen om één of meer spieren te doen samentrekken (paralyse)
 • Maagdarmklachten (intestinale symptomen), zoals braken, verstopping (constipatie) en winderigheid (meteorisme)
 • Verhoogde uitscheiding van urine (polyurie)
 • Hartklachten (cardiale symptomen)
 • Bij ernstig kaliumverlies: belemmering van de darmwerking (paralytische illeus) of verwardheid, wat kan resulteren in coma.

Bij tekort aan magnesium en calcium (magnesium- en calciumdeficiëntie):

 • Verhoogde prikkelbaarheid van de spieren (tetanie)
 • Hartritmestoornissen.

De ureumspiegel in uw bloed kan verhoogd zijn, waardoor u last kunt krijgen van jichtaanvallen.

Zenuwstelselaandoeningen

Zelden:

 • Waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesieën)
 • Levensbedreigende vorm van bewusteloosheid (hyperosmolair coma).

Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen

Zelden:

 • Gehooraandoeningen
 • Oorsuizen (tinnitus).

Deze bijwerkingen zijn meestal van tijdelijke aard.

Hartaandoeningen

 • Verlaging van de bloeddruk, met als gevolg verminderde concentratie en reacties, licht hoofd, gevoel van druk op het hoofd, hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid, gevoel van zwakte, verstoord gezichtsvermogen, droge mond en niet kunnen blijven staan (orthostatische intolerantie)
 • Bij ouderen kan de verlaagde bloeddruk leiden tot een te gering bloedvolume (hypovolemie), uitdroging (dehydratie) en verdikking van het bloed (hemoconcentratie); hierdoor kunnen zich bloedproppen vormen in de bloedvaten (trombose).

Maagdarmstelselaandoeningen

Zelden:

 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken of diarree.

Lever- en galaandoeningen

Zeer zelden:

 • Bepaalde leverfunctiestoornissen (intrahepatische cholestase)
 • Verhoging van bepaalde leverenzymen (levertransaminasen)
 • Plotselinge ontsteking van de alvleesklier gepaard gaande met heftige pijn in de bovenbuik uitstralend naar de rug en misselijkheid en braken (acute pancreatitis).

Huid- en onderhuidaandoeningen

Soms:

 • Gevoeligheid voor licht (fotosensibiliteit).
 • Overgevoeligheidsreacties zoals jeuk, huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria), koorts, overgevoeligheid voor licht, ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens- Johnsonsynddroom), ernstige, acute (overgevoeligheids)reactie gepaard gaande met koorts en blaren op de huid/vervelling van de huid (Lyell syndroom) en puntvormige bloedingen in de huid (purpura).

Zelden:

 • Ontsteking van een bloedvat (vasculitis).

Nier- en urinewegaandoeningen

Zelden:

 • Ontsteking van de nieren gepaard gaande met bloed in de urine, koorts en pijn in de flanken (interstitiële nefritis).

Als u een urinewegverstopping heeft, kan een verhoogde urineproductie ontstaan of verergerd worden.

Als u een blaasstoornis, vergroting van de prostaat (prostaathyperplasie) of een vernauwing van de urineleiders heeft, kan de urineproductie plotseling stoppen.

Zwangerschap, periode kort voor de bevalling en periode na de geboorte

Vroeggeborenen:

 • Kalkneerslag in de nieren (nefrocalcinose)
 • Nierstenen (nefrolithiase)
 • Verhoogde kans op het niet sluiten van de aorta in de foetus (open ductus Botalli) na de bevalling bij vroeggeborenen met bepaalde ademhalingsstoornissen (“respiratory distress” syndroom).

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bij kamertemperatuur (15-25°C) in de originele verpakking bewaren zodat Furosemide Sandoz 40 mg beschermd wordt tegen vocht en licht.

Gebruik Furosemide Sandoz 40 mg niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na "Exp.:". De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Wat bevat Furosemide Sandoz 40 mg

 • Het werkzame bestanddeel is per tablet 40 mg furosemide.
 • Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn maïszetmeel, microkristallijne cellulose, verstijfseld zetmeel, lactosemonohydraat en magnesiumstearaat.

Hoe ziet Furosemide 40 mg er uit en wat is de inhoud van de verpakking

De tabletten zijn per 30 of 90 verpakt in doordrukstrips in een doosje.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Sandoz B.V. Postbus 10332 1301 AH Almere

Fabrikant:

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1

39179 Barleben

Duitsland

In het register ingeschreven onder

RVG 20519

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in oktober 2011

Advertentie

Stof(fen) Furosemide
Toelating Nederland
Producent Sandoz
Verdovend Nee
ATC-Code C03CA01
Farmacologische groep Hoog plafond diuretica

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.