Furosemide Sandoz 20 mg/2 ml, oplossing voor injectie 10 mg/ml

Illustratie van Furosemide Sandoz 20 mg/2 ml, oplossing voor injectie 10 mg/ml
Stof(fen) Furosemide
Toelating Nederland
Producent Sandoz B.V. Veluwezoom 22 1327 AH ALMERE
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 14.08.2001
ATC-Code C03CA01
Farmacologische groep Hoog plafond diuretica

Vergunninghouder

Sandoz B.V. Veluwezoom 22 1327 AH ALMERE

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelengroep

Furosemide is een diureticum (plasmiddel). Het bevordert de water- en zoutuitscheiding via de urine.

Toepassing van het geneesmiddel

Furosemide Sandoz wordt gebruikt bij:

 • vochtophoping in het weefsel (oedeem) als gevolg van hart-, lever- of nieraandoeningen;
 • vochtophoping in de longen (longoedeem);
 • verhoogde bloeddruk (hypertensie), waarbij de bloeddruk licht of matig verhoogd is; bij ernstig verhoogde bloeddruk wordt een gecombineerde behandeling met andere bloeddrukverlagende middelen aanbevolen;
 • plotseling te veel calcium in het bloed (acute hypercalciëmie);
 • de ondersteuning van gedwongen afscheiding van urine (diurese).

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6. U bent allergisch voor bepaalde geneesmiddelen die de bacteriegroei remmen (sulfonamiden; bijv. sulfonamide-antibiotica of sulfonylurea); u kunt dan ook allergisch zijn voor furosemide.
 • U heeft onvoldoende bloedvolume (hypovolemie) of lijdt aan uitdroging (dehydratie).
 • Uw nieren maken geen urine (anurie) als gevolg van onvoldoende werking van de nieren (nierinsufficiëntie).
Sandoz B.V. Page 2/9
Furosemide Sandoz 20 mg/2 ml, 40 mg/4 ml 1313-V13
RVG 25839-40  
1.3.1.3 Package Leaflet September 2021
   
 • U heeft te weinig kalium in uw bloed, in ernstige vorm te herkennen aan spierkrampen of spierzwakte en vermoeidheid (hypokaliëmie).
 • U heeft te weinig natrium in uw bloed (hyponatriëmie).
 • U heeft een ernstige leveraandoening (precomateuze of comateuze leverencefalopathie).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

 • als u een verlaagde bloeddruk heeft (hypotensie); uw arts zal u regelmatig controleren;
 • als u ouder bent, als u andere medicatie gebruikt die tot een daling van de bloeddruk kan leiden, en als u andere medische aandoeningen hebt waardoor u risico loopt op een daling in de bloeddruk;
 • als u lijdt aan een duidelijk bloeddrukverlies, bijv. door vernauwing van de kransaders of van de bloedvaten die de hersenen voeden; uw arts zal u regelmatig controleren;
 • als u latente (sluimerende) of manifeste (duidelijk zichtbare) diabetes mellitus (suikerziekte) heeft; uw arts zal u regelmatig controleren;
 • als u een ontsteking van de gewrichten heeft, veroorzaakt door afzetting van urinezuurkristallen (jicht); uw arts zal u regelmatig controleren;
 • als uw nieren minder goed werken én u een ernstige leverziekte heeft (lever-niersyndroom); uw arts zal u regelmatig controleren;
 • als u een te laag eiwitgehalte in uw bloed heeft (hypoproteïnemie); uw arts zal u regelmatig controleren;
 • bij vroeggeborenen; de arts zal uw baby regelmatig controleren;
 • als u een leverziekte heeft (levercirrose) en gelijktijdig behandeld wordt met bijnierschorshormonen (corticosteroïden), eenzijdige voeding gebruikt of misbruik maakt van laxeermiddelen; een tekort aan kalium in het bloed kan ontstaan (hypokaliëmie). Uw arts zal regelmatig uw bloed controleren. Bij langdurig gebruik van furosemide kan de arts een kaliumrijk dieet voorschrijven (aardappelen, bananen, tomaten, citrusvruchten, vruchtensappen, gedroogde vruchten, bloemkool en spinazie);
 • bij gebruik van hoge doseringen furosemide wordt aangeraden de schildklierhormoonspiegel te controleren;
 • als u koolhydraatintolerantie of suikerziekte (diabetes mellitus) heeft; deze aandoeningen kunnen verergeren; uw arts zal regelmatig uw bloedglucosegehalte controleren;
 • als u een verstoorde nierfunctie heeft als gevolg van plassen; u moet zeggen dat u voldoende vocht tot u neemt (d.m.v. drinken);
 • als u last heeft van een gedeeltelijke verstopping van de urinewegen, bijvoorbeeld door waternier (hydronefrose), nierstenen (nefrolithiase), blaasstoornissen, vergroting van de prostaat (prostaathyperplasie), vernauwing van de urineleider (ureterstrictuur); dan kan een verhoogde urinezuurproductie klachten veroorzaken of verergeren; uw arts zal u regelmatig controleren, in het bijzonder gedurende de eerste fase van de behandeling;
 • als u een verhoging van de zuurgraad (pH) heeft in het bloed door zuurverlies (metabole alkalose); dit kan verergerd worden door furosemide. Bij langdurig gebruik zal de arts u regelmatig controleren;
 • als u plotseling te veel calcium in het bloed (acute hypercalciëmie) heeft als gevolg van braken en afscheiding van urine (diurese); uw arts zal u vaker controleren;
 • als u aan dementie lijdt en behandeld wordt met risperidon (zie ook “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”).

Raadpleeg uw arts indien één van bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Sandoz B.V. Page 3/9
Furosemide Sandoz 20 mg/2 ml, 40 mg/4 ml 1313-V13
RVG 25839-40  
1.3.1.3 Package Leaflet September 2021
   

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Furosemide Sandoz nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Furosemide Sandoz en andere geneesmiddelen kunnen elkaars werking en bijwerkingen beïnvloeden. Dit kan het geval zijn bij de volgende middelen:

 • bijnierschorshormonen met o.a. een ontstekingsremmende werking (corticosteroïden), carbenoxolon, verhoogd alcoholgebruik en misbruik van laxeermiddelen; hierdoor kan te weinig kalium in het bloed (hypokaliëmie) ontstaan;
 • hartmiddelen (bijv. digoxine); de toxiciteit (giftigheid) van deze middelen kan toenemen door een verstoorde elektrolytenbalans (bijv. te weinig kalium en natrium in het bloed);
 • middelen bij suikerziekte (antidiabetica); de werking van deze middelen kan afnemen;
 • bloeddrukverhogende middelen (zgn. sympathicomimetica, zoals adrenaline en noradrenaline); de werking van deze middelen kan verminderd worden;
 • spierverslappende middelen (spierrelaxantia) en theofylline (middel bij astma); de effecten van deze middelen kunnen versterkt worden;
 • bepaalde antibiotica (middelen ter voorkoming/bestrijding van bepaalde infecties); de nieren en het gehoor kunnen beschadigd raken door deze middelen. De gehoorstoornissen kunnen blijvend van aard zijn;
 • cefalosporines; nierbeschadiging kan optreden, vooral wanneer uw nieren minder goed werken;
 • ciclosporine A; er bestaat een verhoogd risico op het krijgen van ontstekingen aan de gewrichten (op jicht lijkende artritis);
 • middelen die via de nieren worden uitgescheiden, zoals probenecide (middel bij pijn) en methotrexaat (middel dat de natuurlijke afweer onderdrukt (immunosuppressivum)); deze middelen verminderen het effect van furosemide;
 • lithiumpreparaten (middelen bij depressies); de kans op vergiftiging door lithium neemt toe (lithiumintoxicatie); uw arts zal regelmatig de lithiumconcentratie in uw bloed controleren;
 • orale bloedsuikerverlagende middelen en middelen die de bloeddruk verhogen (pressoramines); furosemide verzwakt de werking van deze middelen;
 • bloeddrukverlagende middelen (antihypertensiva) en ACE-remmers (bepaalde groep bloeddrukverlagende middelen); furosemide versterkt de werking van deze middelen;
 • bepaalde groep pijnstillende middelen met ook een ontstekingsremmende en koortswerende werking (NSAID’s, zoals indometacine en acetylsalicylzuur); de bloeddrukverlagende werking van furosemide wordt tegengegaan;
 • fenytoïne (middel bij epilepsie); de urinevorming bevorderende werking van furosemide neemt af;
 • cisplatine (middel bij kanker); gelijktijdig gebruik met furosemide kan leiden tot gehoorbeschadigingen;
 • chloralhydraat (slaapmiddel); indien binnen 24 uur na inname van chloralhydraat furosemide intraveneus wordt toegediend, kunnen zweten, rusteloosheid, misselijkheid, verhoogde bloeddruk, versnelde hartslag (tachycardie) of warmtegewaarwording optreden. Gelijktijdig gebruik van furosemide en chloralhydraat wordt daarom niet aanbevolen;
 • risperidon (middel bij psychose); gelijktijdig gebruik met furosemide kan een verhoogd risico geven op een beroerte of overlijden bij oudere mensen met dementie.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Sandoz B.V. Page 4/9
Furosemide Sandoz 20 mg/2 ml, 40 mg/4 ml 1313-V13
RVG 25839-40  
1.3.1.3 Package Leaflet September 2021
   

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

U dient bij zwangerschap furosemide alleen te gebruiken op advies van uw arts en uitsluitend voor vochtophoping (oedeem) die niet met de zwangerschap samenhangt.

Beperkte gegevens over het gebruik van furosemide tijdens de zwangerschap bij de mens wijzen niet op een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen, maar er zijn wel nadelige effecten in dierstudies gezien. Furosemide passeert de placenta, waardoor het ongeboren kind een verhoogde afscheiding van urine kan hebben. Uw arts zal uw bloedwaarden en de groei van het ongeboren kind nauwkeurig controleren.

Furosemide kan mogelijk de hoeveelheid moedermelk verminderen. Furosemide komt terecht in de moedermelk. Het is niet bekend welk effect furosemide op pasgeborene/zuigeling heeft.

Uw arts zal in overleg met u besluiten of het beter is om te stoppen met de behandeling met furosemide of om te stoppen met het geven van borstvoeding.

Er zijn geen gegevens bekend over de mogelijke invloed van furosemide op de vruchtbaarheid in mensen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Furosemide kan in zeldzame gevallen het reactievermogen verminderen. Dit gebeurt vooral aan het begin van de behandeling, bij verandering van de behandeling en in combinatie met alcohol. Ga niet autorijden en bedien geen machines als u hier last van heeft.

Furosemide Sandoz bevat natrium

Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per ampul, dat wil zeggen dat het in wezen ‘natriumvrij’is.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Uw arts zal over het algemeen de laagst mogelijke dosering toedienen.

Uw arts dient furosemide alleen in een ader (intraveneus) toe als een tablet niet toegediend kan worden of niet het gewenste resultaat geeft (bijv. bij verminderde opname uit de darmen) of wanneer een snel effect vereist is. Uw arts zal zo snel mogelijk overstappen op de tabletvorm van furosemide.

Uw arts kan de injectievloeistof zowel intraveneus (in een ader) als intramusculair (in een spier) toedienen. Uw arts zal bepalen welke toediening in uw geval nodig is.

In het algemeen zal uw arts starten met een dosering van 20 tot 40 mg.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Uw arts zal de dosis toedienen. Bij overdosering dient u onmiddellijk uw arts te waarschuwen. Verschijnselen van overdosering kunnen zijn: plotseling verlaagde bloeddruk (acute hypotensie), uitdroging (dehydratie) en tekort aan bepaalde stoffen in het lichaam (elektrolytentekort).

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Uw arts zal de dosis toedienen. Als u merkt dat de arts is vergeten een dosis toe te dienen, waarschuw dan onmiddellijk uw arts.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Sandoz B.V. Page 5/9
Furosemide Sandoz 20 mg/2 ml, 40 mg/4 ml 1313-V13
RVG 25839-40  
1.3.1.3 Package Leaflet September 2021
   

Stoppen met de kuur mag alleen op indicatie van uw arts. De klachten kunnen anders terugkomen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bijwerkingen kunnen in de volgende frequenties voorkomen: zeer vaak (≥ 1/10), vaak

(≥ 1/100, <1/10), soms (≥ 1/1.000, < 1/100), zelden (≥ 1/10.000, < 1/1.000), zeer zelden

(< 1/10.000), niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald).

De bijwerkingen die bij Furosemide Sandoz kunnen optreden, houden meestal verband met de water- en zoutuitscheidende werking van furosemide.

Bijwerkingen die zouden kunnen optreden zijn:

Bloed- en lymfestelselaandoeningen

Vaak: verdikking van het bloed.

Soms: bloedafwijking (tekort aan bloedplaatjes) gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie).

Zelden: bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (leukopenie), toename van bepaalde stoffen (eosinofiele cellen) in het bloed (eosinofilie).

Zeer zelden: bloedarmoede als gevolg van tekort aan rode bloedlichaampjes (aplastische anemie) en bloedarmoede als gevolg van te grote afbraak van het bloed (hemolytische anemie), zeer ernstige bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond (agranulocytose).

Immuunsysteemaandoeningen

Zelden: ernstige reacties (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn) door een plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische reactie).

Endocriene aandoeningen

Niet bekend Het kan voorkomen dat u bepaalde suikers (glucose) niet meer kunt verdragen door het gebruik van furosemide. Indien u suikerziekte (diabetes mellitus) heeft, kunt u bepaalde waarden in uw bloed niet meer nauwkeurig meten.

Voedings- en stofwisselingsstoornissen 1)

Zeer vaak: verstoringen in de mineralenbalans (elektrolytenverstoringen), uitdroging en onvoldoende bloedvolume vooral in oudere patiënten.

Vaak: verlaagde mineralen (natrium, chloride, en/of kalium) in uw bloed, jichtaanvallen.

Zelden: Niet bekend:

Sandoz B.V. Page 6/9
Furosemide Sandoz 20 mg/2 ml, 40 mg/4 ml 1313-V13
RVG 25839-40  
1.3.1.3 Package Leaflet September 2021
   

Niet bekend: verlaagd calcium en/of magnesium in uw bloed, verhoging van de zuurgraad (pH) in het bloed door zuurverlies (metabole alkalose), Pseudo-Bartter syndroom dat kan resulteren in het vasthouden van vocht in het lichaamsweefsel.

Zenuwstelselaandoeningen

Vaak: aandoening van de hersenen gekenmerkt door b.v. stuipen en bewustzijnsverlaging als gevolg van onvoldoende werking van de lever (leverencefalopathie).

Zelden: waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesieën), levensbedreigende vorm van bewusteloosheid (hyperosmolair coma). Niet bekend: Duizeligheid, flauwvallen en verlies van bewustzijn (veroorzaakt door

symptomatische hypotensie), hoofdpijn.

Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen

Soms: gehooraandoeningen. Doofheid (soms onomkeerbaar).

Zelden: oorsuizen (tinnitus).

Deze bijwerkingen zijn meestal van tijdelijke aard.

Hartaandoeningen 2)

Niet bekend: bloeddruk verlaagd.

Bloedvataandoeningen

Zeer vaak: verlaagde bloeddruk (hypotensie), inclusief bloeddrukdaling door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding soms gepaard gaande met duizeligheid (orthostatische hypotensie).

ontsteking van een bloedvat (vasculitis). thrombose.

Maagdarmstelselaandoeningen

Soms: misselijkheid.

Zelden: maagdarmklachten, zoals braken of diarree.

Lever- en galaandoeningen

Zeer zelden: bepaalde leverfunctiestoornissen (cholestase), verhoging van bepaalde enzymen (transaminasen), plotselinge ontsteking van de alvleesklier gepaard gaande met heftige pijn in de bovenbuik uitstralend naar de rug en misselijkheid en braken (acute pancreatitis).

Huid- en onderhuidaandoeningen

Soms: overgevoeligheidsreacties zoals jeuk, huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria), huiduitslag (rash), ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, huiduitslag met rode (vochtige) onregelmatige vlekken (erythema multiforme), blaarvorming in de huid of slijmvliezen (pemfigoïd), huiduitslag met afschilfering van de bovenste huidlagen, rode vlekken op de huid, puntvormige bloedingen in de huid (purpura), gevoeligheid voor licht (fotosensitiviteit).

Zelden: gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom), ernstige, acute (overgevoeligheids)reactie gepaard gaande met koorts en blaren op de huid/vervelling van de huid (toxische epidermale necrolyse).

Niet bekend: plotselinge blaasjes met pus op het lichaam, auto-immuunziekte gekenmerkt door blaarvorming in de huid of slijmvliezen.

Sandoz B.V. Page 7/9
Furosemide Sandoz 20 mg/2 ml, 40 mg/4 ml 1313-V13
RVG 25839-40  
1.3.1.3 Package Leaflet September 2021
   

acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulose (AGEP) (acute huiduitslag).

Nier- en urinewegaandoeningen

Zelden: ontsteking van de nieren gepaard gaande met bloed in de urine, koorts en pijn in de flanken (interstitiële nefritis).

Niet bekend: plotseling achterblijven van urine in de blaas ten gevolge van een gestoorde blaaslediging (urineretentie) in patiënten met een gedeeltelijke verstopping van de urineweg, nierfalen.

Congenitale, familiale en genetische aandoeningen

Niet bekend: verhoogde kans op het niet sluiten van Botallo’s kanaal (aorta in de foetus) na de bevalling bij vroeggeborenen met bepaalde ademhalingsstoornissen (“respiratory distress” syndroom).

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen

Zelden: koorts.

Niet bekend: Bij toediening via de spieren (intramusculaire injectie) kunnen reacties, zoals pijn, op de plaats van toediening voorkomen.

1. Furosemide kan leiden tot overmatig verlies van lichaamsvocht (bijv. vaker plassen dan normaal) en mineralen (natrium, kalium, magnesium, calcium). Symptomen die kunnen optreden zijn: dorst, hoofdpijn, verwarring, spierkrampen, verhoogde prikkelbaarheid van de spieren (tetanie), spierzwakte, hartritmestoornissen en maagdarmstoornissen. Tevens kan furosemide leiden tot verhoging van de zuurgraad (pH) in het bloed door zuurverlies (metabole alkalose); dit gebeurt meestal bij hoge doseringen en wordt beïnvloed door een onderliggende stoornis (bijv. ernstige leverziekte (levercirrose) gekenmerkt door een blijvende aantasting van het leverweefsel of hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart)), wanneer tegelijkertijd andere medicatie wordt gegeven en door voeding. Bij tekort aan natrium (natriumdeficiëntie):

 • kuitkrampen
 • gebrek aan eetlust
 • lusteloosheid (apathie)
 • gevoel van zwakte
 • duizeligheid
 • slaperigheid
 • braken
 • verwardheid.

Bij tekort aan kalium (kaliumdeficiëntie):

 • spierzwakte en het onvermogen om één of meer spieren te doen samentrekken (paralyse)
 • maagdarmklachten (intestinale symptomen), zoals braken, verstopping (constipatie) en winderigheid (meteorisme)
 • verhoogde uitscheiding van urine (polyurie)
 • hartklachten (cardiale symptomen)
 • bij ernstig kaliumverlies: belemmering van de darmwerking (paralytische ileus) of verwardheid, wat kan resulteren in coma.

Bij tekort aan magnesium en calcium (magnesium- en calciumdeficiëntie):

Sandoz B.V. Page 8/9
Furosemide Sandoz 20 mg/2 ml, 40 mg/4 ml 1313-V13
RVG 25839-40  
1.3.1.3 Package Leaflet September 2021
   
 1. Verlaging van de bloeddruk, met als gevolg verminderde concentratie en reacties, licht hoofd, gevoel van druk op het hoofd, hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid, gevoel van zwakte, verstoord gezichtsvermogen, droge mond en niet kunnen rechtstaan (orthostatische intolerantie).
  Bij ouderen kan dit leiden tot een te gering bloedvolume (hypovolemie), uitdroging (dehydratie) en verdikking van het bloed (hemoconcentratie); hierdoor kunnen zich bloedproppen vormen in de bloedvaten (trombose).

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren bij een temperatuur van 15-25°C in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na "EXP.:". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is furosemide. Eén ml oplossing voor injectie bevat 10 mg furosemide.
 • De andere stoffen in dit middel zijn natriumchloride, natriumhydroxide (E524) en water voor injectie.

Hoe ziet Furosemide Sandoz eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Furosemide Sandoz, oplossing voor injectie is een heldere tot lichtgele vloeistof.

Een ampul van 2 ml bevat 20 mg furosemide; een ampul van 4 ml bevat 40 mg furosemide (10 mg/ml).

Furosemide Sandoz 20 mg/2 ml: 5 en 25 ampullen van 2 ml in plastic ampulhouders in een kartonnen doosje.

Furosemide Sandoz 40 mg/4 ml: 5 ampullen van 4 ml in een plastic ampulhouder in een kartonnen doosje.

Sandoz B.V. Page 9/9
Furosemide Sandoz 20 mg/2 ml, 40 mg/4 ml 1313-V13
RVG 25839-40  
1.3.1.3 Package Leaflet September 2021
   

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Sandoz B.V., Veluwezoom 22, 1327 AH Almere, Nederland

Fabrikant

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1526 Ljubljana Slovenië

In het register ingeschreven onder

Furosemide Sandoz 20 mg/2 ml is in het register ingeschreven onder RVG 25839 Furosemide Sandoz 40 mg/4 ml is in het register ingeschreven onder RVG 25840

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in september 2022

Advertentie

Stof(fen) Furosemide
Toelating Nederland
Producent Sandoz B.V. Veluwezoom 22 1327 AH ALMERE
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 14.08.2001
ATC-Code C03CA01
Farmacologische groep Hoog plafond diuretica

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.