Lisinopril Aurobindo 20 mg, tabletten

ATC-Code
C09AA03
Medikamio Hero Image

Aurobindo Pharma

Stof Verdovend Psychotrope
Lisinopril Nee Nee
Farmacologische groep Ace remmers, gewoon

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Aurobindo Pharma

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Lisinopril Aurobindo bevat het werkzame bestanddeel lisinopril. Lisinopril behoort tot een groep geneesmiddelen die ACE-remmers wordt genoemd.

Lisinopril Aurobindo 5 mg, 10 mg, 20 mg en 30 mg tabletten kan worden gebruikt in de volgende gevallen:

 • ter behandeling van verhoogde bloeddruk (hypertensie).
 • ter behandeling van onvoldoende pompkracht van het hart (hartfalen).
 • als u kort geleden een hartinfarct heeft gehad.
 • ter behandeling van nierproblemen als gevolg van suikerziekte (type 2 diabetes mellitus) bij mensen met een verhoogde bloeddruk.

Lisinopril Aurobindo 40 mg tabletten kan worden gebruikt in de volgende gevallen:

 • ter behandeling van verhoogde bloeddruk (hypertensie).

Lisinopril Aurobindo verwijdt uw bloedvaten. Hierdoor helpt het bij het verlagen van uw bloeddruk. Het zorgt er ook voor dat uw hart gemakkelijker bloed kan pompen naar alle delen van uw lichaam.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Neem Lisinopril Aurobindo niet in:

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor lisinopril of voor één van de andere bestanddelen van Lisinopril Aurobindo (zie rubriek 6: Aanvullende informatie).
 • als u ooit een allergische reactie heeft gehad bij gebruik van een andere ACE-remmer. Bij zo’n allergische reactie kunt u last gehad hebben van het opzwellen van uw handen, voeten, enkels, gezicht, lippen, tong of keel. Ook kunt u moeite gehad hebben met slikken of ademhalen (angiooedeem).
 • als een familielid een ernstige allergische reactie (angio-oedeem) heeft gehad bij gebruik van een ACE-remmer, of als u zelf ooit een ernstige allergische reactie (angio-oedeem) met onbekende oorzaak heeft gehad.
 • als u langer dan 3 maanden zwanger bent. (Het is overigens ook beter om vroeg in de zwangerschap het gebruik van Lisinopril Aurobindo te vermijden.-zie de rubriek Zwangerschap).

Gebruik Lisinopril Aurobindo niet als een van bovenstaande gevallen op u van toepassing is. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Raadpleeg uw arts als u na het begin van de behandeling met Lisinopril Aurobindo last krijgt van een lang aanhoudende, droge hoest.

Wees extra voorzichtig met Lisinopril Aurobindo

Raadpleeg uw arts of apotheker voordat u begint met het gebruik van Lisinopril Aurobindo:

 • als u een vernauwing (stenose) van de aorta (een slagader) heeft of een vernauwing van de hartkleppen (mitraliskleppen).
 • als u een vernauwing (stenose) van de nierslagader heeft.
 • als de dikte van uw hartspier is toegenomen (hypertrofische cardiomyopathie).
 • als u problemen heeft met uw bloedvaten (collageen-vaatziekte).
 • als u een lage bloeddruk heeft. U kunt dit merken aan een duizelig of licht gevoel in het hoofd, met name bij het opstaan.
 • als u nierproblemen heeft of als u wordt gedialyseerd.
 • als u leverproblemen heeft.
 • als u suikerziekte (diabetes) heeft.
 • als u onlangs diarree heeft gehad of heeft overgegeven.
 • als uw arts u een zoutarm dieet heeft voorgeschreven.
 • als u een hoog cholesterolgehalte in het bloed heeft en met low-density-lipoproteins (LDL-) aferese wordt behandeld.
 • U moet uw arts inlichten wanneer u denkt dat u zwanger bent of zwanger wilt worden. Lisinopril Aurobindo wordt niet aanbevolen in de vroege zwangerschap en het mag niet worden gebruikt als u langer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het dan zeer schadelijk voor het kind kan zijn (zie de rubriek Zwangerschap).
 • als u een donkere huidskleur heeft, omdat Lisinopril Aurobindo bij mensen met een donkere huidskleur minder effectief kan zijn. Ook heeft u meer kans op de bijwerking ‘‘angio-oedeem’’ (een ernstige allergische reactie).

Als u twijfelt of één van de bovenstaande situaties op u van toepassing is, raadpleeg dan uw arts of apotheker voordat u begint met het gebruik van Lisinopril Aurobindo.

Behandeling van allergieën zoals insectensteken

Vertel het uw arts als u een behandeling krijgt om het effect van een allergie, zoals een insectensteek, te verminderen (desensibilisatiebehandeling). U kunt een ernstige allergische reactie krijgen als u Lisinopril Aurobindo gebruikt tijdens zo’n behandeling.

Operaties

Als u een operatie moet ondergaan (ook aan het gebit), vertel dan aan de arts of tandarts dat u Lisinopril Aurobindo gebruikt. Tijdens het gebruik van Lisinopril Aurobindo kunt u namelijk een verlaagde bloeddruk krijgen als bepaalde verdovings- of narcosemiddelen aan u worden toegediend.

Inname met andere geneesmiddelen

Vertel het uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Lisinopril Aurobindo kan namelijk de werking van andere geneesmiddelen beïnvloeden. Andere geneesmiddelen kunnen ook van invloed zijn op de werking van Lisinopril Aurobindo.

Het is vooral belangrijk om het uw arts te vertellen als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • andere geneesmiddelen om uw bloeddruk te verlagen.
 • plaspillen (diuretica).
 • geneesmiddelen om bloedstolsels af te breken (deze worden meestal in het ziekenhuis gegeven).
 • zogenaamde bètablokkers, zoals atenolol en propranolol.
 • geneesmiddelen die nitraten bevatten (gebruikt bij hartproblemen).
 • zogenaamde NSAID’s, die gebruikt worden als pijnstiller en bij de behandeling van artritis.
 • aspirine (acetylsalicylzuur), indien u meer dan 3 gram per dag gebruikt.
 • geneesmiddelen tegen neerslachtigheid en andere psychische problemen, inclusief lithium.
 • kaliumtabletten of zoutvervangers die kalium bevatten.
 • insuline of geneesmiddelen tegen diabetes (suikerziekte) die u via de mond inneemt.
 • geneesmiddelen ter behandeling van astma.
 • geneesmiddelen ter behandeling van verstoppingen in de neus of de voorhoofdsholte, of andere geneesmiddelen bij verkoudheid (inclusief geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen).
 • geneesmiddelen om de afweerreactie van het lichaam te onderdrukken (immunosuppressiva).
 • allopurinol (gebruikt bij jicht).
 • procaïnamide (gebruikt bij hartritmestoornissen).
 • geneesmiddelen die goud bevatten, zoals natriumaurothiomalaat, die u als injectie krijgt toegediend.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Zwangerschap

U moet uw arts inlichten wanneer u denkt dat u zwanger bent of als u zwanger wilt worden. Uw arts zal u in de meeste gevallen adviseren om te stoppen met het gebruik van Lisinopril Aurobindo voordat u zwanger wordt, of zodra u weet dat u zwanger bent geworden. Hij zal u een ander geneesmiddel voorschrijven. Lisinopril Aurobindo wordt niet aanbevolen in het begin van de zwangerschap en mag niet worden gebruikt als u langer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het dan zeer schadelijk voor uw kind kan zijn.

Borstvoeding

Vertel uw arts als u borstvoeding geeft of wilt gaan geven. Lisinopril Aurobindo wordt niet aanbevolen voor moeders die borstvoeding geven. Uw arts kan een andere behandeling voor u kiezen als u borstvoeding wilt geven. Dit geldt met name als u baby pas geboren of te vroeg geboren is.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

 • Sommige mensen kunnen last hebben van duizeligheid of moeheid bij gebruik van dit geneesmiddel. Als dit bij u gebeurt, bestuur dan geen voertuigen en bedien geen machines.
 • U moet afwachten om te zien wat voor invloed dit geneesmiddel op u heeft voordat u een voertuig bestuurt of machines bedient.

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het innemen van Lisinopril Aurobindo nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Nadat u begonnen bent met het gebruik van Lisinopril Aurobindo, kan uw arts bloedonderzoek bij u laten doen. Uw arts kan afhankelijk van de uitslag de dosering aanpassen, zodat u de hoeveelheid kunt innemen die voor u geschikt is.

Wijze van gebruik

 • Neem de tabletten in met een glas water.
 • Probeer uw tabletten elke dag op hetzelfde tijdstip in te nemen. Het maakt niet uit of u dit geneesmiddel voor of na het eten inneemt.
 • Ga net zo lang door met het gebruik als door uw arts is voorgeschreven. De behandeling met dit geneesmiddel is langdurig. Het is belangrijk dat u dit geneesmiddel elke dag blijft innemen.

Het innemen van de eerste dosis

 • Wees extra voorzichtig wanneer u de eerste dosis van dit geneesmiddel inneemt of als de dosering is verhoogd. De daling van de bloeddruk kan in deze gevallen sterker zijn dan bij latere doses.
 • Hierdoor kunt u last krijgen van duizeligheid of een licht gevoel in het hoofd. Als dit gebeurt, kan het helpen als u gaat liggen. Als u zich zorgen maakt, raadpleeg dan zo spoedig mogelijk uw arts.

Volwassenen

De dosering hangt af van uw gezondheidstoestand en van eventueel gelijktijdig gebruik van andere geneesmiddelen. Uw arts zal u vertellen hoeveel tabletten u elke dag moet innemen. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Bij hoge bloeddruk

 • De gebruikelijke startdosering is 10 mg éénmaal daags.
 • De gebruikelijke dosering bij langdurig gebruik is 20 mg éénmaal daags.

Bij hartfalen

 • De gebruikelijke startdosering is 2,5 mg éénmaal daags.
 • De gebruikelijke dosering bij langdurig gebruik is 5 tot 35 mg éénmaal daags.

Na een hartinfarct

 • De gebruikelijke startdosering is 5 mg binnen 24 uur na het hartinfarct, en 5 mg op de dag daarna.
 • De gebruikelijke dosering bij langdurig gebruik is 10 mg éénmaal daags.

Bij nierproblemen als gevolg van suikerziekte

 • De gebruikelijke dosering is 10 mg of 20 mg éénmaal daags.

Als u van gevorderde leeftijd bent, nierproblemen heeft of plaspillen gebruikt, kan uw arts u een lagere dosis dan de gebruikelijke dosis voorschrijven.

Kinderen en adolescenten (6-16 jaar) met hoge bloeddruk

 • Lisinopril Aurobindo wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen jonger dan 6 jaar en bij kinderen met ernstige nierproblemen.
 • Uw dokter zal de juiste dosis voor uw kind bepalen. Deze dosis is afhankelijk van het lichaamsgewicht van uw kind.
 • Voor kinderen die tussen 20 en 50 kg wegen, is de gebruikelijke startdosering 2,5 mg eenmaal daags.
 • Voor kinderen die meer dan 50 kg wegen, is de gebruikelijke startdosering 5 mg eenmaal daags.

Wat u moet doen als u meer van dit geneesmiddel heeft ingenomen dan u zou mogen

Neem onmiddellijk contact op met uw arts of ga onmiddellijk naar een ziekenhuis als u meer dit geneesmiddel ingenomen dan voorgeschreven door uw arts. De verschijnselen waar u waarschijnlijk last van krijgt, zijn duizeligheid en hartkloppingen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten dit geneesmiddel in te nemen

 • Als u een dosis bent vergeten in te nemen, neem deze dan alsnog zodra u er aan denkt. Als het al bijna tijd is voor uw volgende dosis, moet u de vergeten dosis overslaan.
 • Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit geneesmiddel

Ook al voelt u zich beter, stop niet met het innemen van uw tabletten, tenzij uw arts dit heeft voorgeschreven.

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Lisinopril Aurobindo bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Stop met het innemen van Lisinopril Aurobindo en neem onmiddellijk contact op met uw arts als u last krijgt van een van de volgende verschijnselen:

 • Ernstige allergische reacties (treden soms op, bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers). De verschijnselen zijn onder andere het plotseling optreden van
  • moeite met ademhalen.
  • hevige jeuk aan de huid (met bultjes).
 • Ernstige allergische reacties (treden zelden op, bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers)
  • opzwelling van uw gezicht, lippen, tong of keel. Hierdoor kan het moeilijk zijn om te slikken.
  • ernstige of plotselinge opzwelling van uw handen, voeten en enkels.
 • Ernstige huidaandoeningen, zoals een plotselinge, onverwachte uitslag of een brandende, rode of vervellende huid (treedt zeer zelden op, bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers).
 • Een infectie met verschijnselen zoals koorts en ernstige verslechtering van uw algehele gezondheidstoestand, of koorts met verschijnselen van een plaatselijke infectie zoals in de keel of mond of urinewegproblemen (treedt zeer zelden op, bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers).

Andere mogelijke bijwerkingen:

Vaak, bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers

 • hoofdpijn;
 • duizeligheid of licht gevoel in het hoofd, met name bij het opstaan;
 • diarree;
 • aanhoudende, droge hoest;
 • overgeven;
 • nierproblemen (aangetoond met een bloedonderzoek).

Soms, bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers

 • stemmingswisselingen;
 • kleurveranderingen in de vingers of tenen (van lichtblauw naar rood), gevoelloosheid of tintelingen in de vingers of tenen;
 • veranderingen in de smaakwaarneming;
 • slaperig gevoel;
 • draaierig gevoel (vertigo);
 • slaapproblemen;
 • beroerte;
 • snelle hartslag;
 • loopneus;
 • misselijkheid;
 • maagpijn of verstoorde spijsvertering;
 • huiduitslag of jeuk;
 • erectiestoornis (impotentie);
 • moe of zwak gevoel (verlies van kracht);
 • een sterke daling van de bloeddruk kan optreden bij mensen met de volgende aandoeningen: coronaire hartziekten (ziekten van het hart als gevolg van aderverkalking); vernauwing van de aorta (een slagader in het hart), van de nierslagader of hartkleppen; toegenomen dikte van de hartspier. Als dit bij u optreedt, kunt u zich duizelig voelen of een licht gevoel in het hoofd hebben, met name wanneer u snel opstaat;
 • veranderingen in bloedonderzoeken naar het functioneren van de lever of de nieren;
 • hartaanval.

Zelden optredend, bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers

 • verward gevoel;
 • huiduitslag met bultjes (galbulten);
 • droge mond;
 • haaruitval;
 • terugkerende huidaandoening die gepaard gaat met schilferende, droge huiduitslag (psoriasis);
 • ontwikkeling van borsten bij mannen;
 • veranderingen aan sommige cellen of andere delen van uw bloed. Uw arts kan af en toe bloed afnemen om na te gaan of Lisinopril Aurobindo invloed heeft op uw bloed. De verschijnselen zijn onder andere: vermoeid gevoel, bleke huid, zere keel, verhoogde temperatuur (koorts), spier- en gewrichtspijn, zwelling van de gewrichten of klieren, overgevoeligheid voor zonlicht;
 • plotseling nierfalen.
 • verstoord reukvermogen.
 • laag natriumgehalte in het bloed (symptomen kunnen zijn: vermoeidheid, hoofdpijn, misselijkheid, braken);

Zeer zelden optredend, bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers

 • pijn en een vol gevoel achter de wangen en ogen (sinusitis);
 • piepende ademhaling;
 • laag suikergehalte in het bloed (hypoglykemie). De verschijnselen zijn onder andere: hongerig of zwak gevoel, zweten en een snelle hartslag;
 • ontsteking van de longen. De verschijnselen zijn onder andere: hoest, kortademigheid, verhoogde temperatuur (koorts);
 • geelkleuring van de huid of het oogwit (geelzucht);
 • ontsteking van de lever. Dit kan leiden tot verlies van eetlust, geelkleuring van de huid of de ogen en donker gekleurde urine;
 • ontsteking van de alvleesklier. Dit veroorzaakt matige tot ernstige pijn in de maag;
 • ernstige huidaandoeningen. De verschijnselen zijn onder andere: rode huid, blaarvorming en vervelling;
 • zweten;
 • minder urine produceren of helemaal niet plassen;
 • leverfalen;
 • bulten op de huid;
 • darmontsteking.

Niet bekend (de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

 • verschijnselen van ernstige neerslachtigheid (depressie);
 • flauwvallen.

Bijwerkingen zijn bij kinderen doorgaans dezelfde als die bij volwassenen.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen!

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Gebruik Lisinopril Aurobindo niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos ”EXP”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Lisinopril Aurobindo

 • Het werkzame bestanddeel is: Lisinopril. Lisinopril Aurobindo 5 mg tabletten

Elke tablet bevat 5 mg lisinopril-anhydraat (als lisinopril dihydraat). Lisinopril Aurobindo 10 mg tabletten

Elke tablet bevat 10 mg lisinopril-anhydraat (als lisinopril dihydraat). Lisinopril Aurobindo 20 mg tabletten

Elke tablet bevat 20 mg lisinopril-anhydraat (als lisinopril dihydraat). Lisinopril Aurobindo 30 mg tabletten

Elke tablet bevat 30 mg lisinopril-anhydraat (als lisinopril dihydraat). Lisinopril Aurobindo 40 mg tabletten

Elke tablet bevat 40 mg lisinopril-anhydraat (als lisinopril dihydraat).

 • De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: calciumwaterstoffosfaat, maïszetmeel, mannitol, gepregelatineerd maïszetmeel en magnesiumstearaat. De 5 mg tabletten bevatten ook rood ijzeroxide (E172). De 10, 20, 30 en 40 mg tabletten bevatten ook geel ijzeroxide (E172).

Hoe ziet Lisinopril Aurobindo er uit en wat is de inhoud van de verpakking

5 mg tabletten zijn licht rood, dubbelbol en rond, met inscriptie “L” aan één kant en met “5” aan de andere kant. De tabletten zijn voorzien van een breukgleuf.

10 mg tabletten zijn licht geel, dubbelbol en rond, met inscriptie “L” aan één kant en “10” aan de andere kant.

20 mg tabletten zijn licht geel, dubbelbol en capsulevormig, met inscriptie “L” aan één kant en “20” aan de andere kant.

30 mg tabletten zijn licht geel, dubbelbol en rond, met inscriptie “L” aan één kant en “30” aan de andere kant.

40 mg tabletten zijn licht geel, dubbelbol en capsulevormig, met inscriptie “L” aan één kant en “40” aan de andere kant.

De tabletten zijn verkrijgbaar in verpakkingen van 20, 30, 50, 60, 100, 250, 400 of 500 tabletten in blisterverpakkingen van 10 stuks of verpakkingen van 14, 28, 56 of 98 stuks in blisterverpakkingen van 14 stuks.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Aurobindo Pharma B.V

Molenvliet 103, 3335LH Zwijndrecht

Nederland

Fabrikant

Milpharm Limited

Ares, Odyssey Business Park

West End Road, South Ruislip HA46QD

Verenigd Koninkrijk

Tel : + 44 20 8845 8811

Fax : + 44 20 8845 8795

of

APL Swift Services (Malta) Limited

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far

Birzebbugia, BBG 3000

Malta

In het register ingeschreven onder:

RVG 100687 Lisinopril Aurobindo 5 mg tabletten

RVG 32683 Lisinopril Aurobindo 10 mg tabletten

RVG 32684 Lisinopril Aurobindo 20 mg tabletten

RVG 32685 Lisinopril Aurobindo 30 mg tabletten

RVG 32686 Lisinopril Aurobindo 40 mg tabletten

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Duitsland Lisinopril Aurobindo 5 mg/ 10 mg/ 20 mg/ 30 mg/ 40 mg Tabletten
Italië Lisinopril Aurobindo 5 mg 20 mg compresse
Nederland Lisinopril Aurobindo 5 mg/ 10mg/ 20 mg/ 30 mg/ 40 mg, tabletten
Portugal Lisinopril Aurobindo
Verenigd Koninkrijk Lisinopril 5 mg/ 10mg/ 20 mg/ 30 mg/ 40 mg tablets

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in april 2012

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.