Nebilet, tabletten 5 mg

ATC-Code
C07AB12
Medikamio Hero Image

Menarini

Stof Verdovend Psychotrope
Nebivolol Nee Nee
Farmacologische groep Bèta-blokkerende agenten

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Menarini

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Nebilet bevat nebivolol, een cardiovasculair bestanddeel dat behoort tot de groep van de selectieve beta-blokkers (met een selectieve werking op het cardiovasculair systeem).

Het voorkomt een te hoge hartslag, controleert de pompkracht van het hart. Het heeft ook een vaatverwijdende werking op bloedvaten wat eveneens bijdraagt tot het verlagen van de bloeddruk.

Het wordt gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk (hypertensie).

Nebilet wordt ook gebruikt voor de behandeling van mild en matig chronisch hartfalen bij patiënten van 70 jaar en ouder, als aanvulling op standaardbehandelingen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dot geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • als u lijdt aan één of meer van de volgende aandoeningen:
  • lage bloeddruk,
  • ernstige doorbloedingsproblemen in armen of benen,
20110414 Nebilet PIL NL 1
 • zeer trage hartslag (minder dan 60 slagen per minuut),
 • bepaalde andere ernstige hartritmestoornissen (zoals 2de en 3de graads hartblok, geleidingsdefect van het hart),
 • recent hartfalen of hartfalen dat onlangs erger is geworden, of als u een geneesmiddel krijgt voor een shock te wijten aan hartfalen, toegediend door middel van intraveneuze druppelinfusie, om uw hart goed te laten werken,
 • astma of kortademigheid (nu of in het verleden),
 • onbehandeld feochromocytoom, een tumor gelegen aan de bovenzijde van de nieren (aan de bijnieren),
 • leverfunctiestoornis,
 • een stofwisselingsstoornis (metabole acidose), bijvoorbeeld diabetische ketoacidose.

Vertel uw arts als u een van de volgende problemen heeft of krijgt:

 • abnormaal trage hartslag
 • een soort pijn op de borst te wijten aan een spontaan terugkerende hartkramp, Prinzmetal angina genoemd
 • onbehandeld chronisch hartfalen
 • 1ste graads hartblok (een soort van licht geleidingsdefect van het hart dat het hartritme beïnvloedt)
 • slechte doorbloeding in armen of benen, bijvoorbeeld ziekte of fenomeen van Raynaud, krampende pijn tijdens het lopen
 • aanhoudende ademhalingsproblemen
 • suikerziekte: zelf heeft dit geneesmiddel geen invloed op het bloedglucosegehalte, maar het kan de signalen verbergen van een laag bloedglucosegehalte (hartkloppingen, snellere hartslag)
 • hyperactieve schildklier: dit geneesmiddel kan de tekenen van een abnormaal snelle hartslag te wijten aan deze toestand maskeren
 • allergie: dit geneesmiddel kan uw reactie versterken op pollen of op andere stoffen waarvoor u overgevoelig bent
 • psoriasis (een huidziekte – schilferende, rozige plekken) of als u ooit psoriasis heeft gehad
 • als u narcose gaat krijgen voor een operatie, moet u de anesthesist altijd tevoren laten weten dat u Nebilet gebruikt.

Gebruik Nebilet niet als u ernstige nierproblemen heeft, en vertel het uw arts.

Bij het begin van uw behandeling zal u regelmatig gecontroleerd worden door een ervaren arts (zie rubriek 3).

Deze behandeling mag niet ineens gestopt worden tenzij duidelijk aangegeven en geëvalueerd door uw dokter (zie rubriek 3).

Gebruikt u naast Nebilet nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Sommige geneesmiddelen mogen namelijk

20110414 Nebilet PIL NL 2

niet worden gecombineerd en voor andere geneesmiddelen geldt dat er iets moet worden aangepast (bijvoorbeeld de dosering).

Informeer uw arts in elk geval altijd als u naast Nebilet een van de volgende geneesmiddelen gebruikt of krijgt toegediend:

 • geneesmiddelen die worden gebruikt om hoge bloeddruk of andere hartproblemen te behandelen (zoals amiodarone, amlodipine, cibenzoline, clonidine, digoxine, diltiazem, disopyramide, felodipine, flecainide, guanfacin, hydroquinidine, lacidipine, lidocaine, methyldopa, mexiletine, moxonidine, nicardipine, nifedipine, nimodipine, nitrendipine, propafenone, quinidine, rilmenidine, verapamil).
 • geneesmiddelen tegen angsten en psychosen (een mentale ziekte), bijvoorbeeld barbituraten (ook gebruikt voor epilepsie), fenothiazines (ook gebruikt bij braken en misselijkheid) en thioridazine.
 • geneesmiddelen tegen depressie, bijvoorbeeld amitriptyline, paroxetine, fluoxetine.
 • geneesmiddelen die gebruikt worden voor anesthesie tijdens een operatie.
 • geneesmiddelen tegen astma, verstopte neus of oogziektes als glaucoom (verhoogde druk in het oog) of om de pupil te verwijden.
 • baclofen (een spierverslapper).
 • amifostine (een beschermend geneesmiddel gebruikt tijdens de behandeling van kanker).

Zowel deze geneesmiddelen als nebivolol kunnen de bloeddruk en/of hartfunctie beïnvloeden.

 • geneesmiddelen tegen te veel maagzuur (antaciden), zoals cimetidine; neem Nebilet tijdens de maaltijd en het geneesmiddel tegen maagzuur tussen twee maaltijden.

Nebilet kan met voedsel of op een lege maag worden ingenomen, maar bij voorkeur met wat water.

Zwangerschap en borstvoeding

Nebilet mag niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap tenzij duidelijk noodzakelijk.

Het gebruik tijdens de borstvoeding wordt niet aanbevolen.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit geneesmiddel kan duizeligheid of vermoeidheid veroorzaken. Als u daar last van heeft, rijd niet en bedien geen machines.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dit product bevat lactose. Als uw arts u heeft verteld dat u allergisch bent voor bepaalde suikers, moet u contact opnemen met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

20110414 Nebilet PIL NL 3

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Nebilet kan vóór, tijdens of na de maaltijd worden ingenomen. U mag Nebilet echter ook op een ander moment innemen. Neem de tablet bij voorkeur in met water.

Behandeling van te hoge bloeddruk (hypertensie)

 • De normale dosis is één tablet per dag. Neem deze dosis bij voorkeur elke dag op hetzelfde tijdstip.
 • Ouderen en patiënten met nierproblemen moeten beginnen met ½ tablet per dag.
 • Na 1 tot 2 weken behandeling kan een therapeutisch effect vastgesteld worden op de bloeddruk. Af en toe wordt een optimale werking slechts na 4 weken bereikt.

Behandeling van langdurig hartfalen

 • Een ervaren arts begint de behandeling en zal u zorgvuldig controleren.
 • Uw arts begint de behandeling met ¼ tablet per dag. Deze dosis kan na 1 - 2 weken worden verhoogd tot ½ tablet per dag, dan tot 1 tablet per dag en tenslotte tot 2 tabletten per dag - totdat de dosis is bereikt die u uiteindelijk nodig heeft. Uw arts schrijft de dosis dus stapsgewijs voor en u moet zijn/haar instructies nauwgezet opvolgen.
 • De maximaal aanbevolen dosis is 2 tabletten (10 mg) per dag.
 • Wanneer u de behandeling begint en steeds als de dosis is verhoogd, moet u 2 uur lang nauwlettend worden gecontroleerd door een ervaren arts.
 • Uw arts kan de dosis zo nodig verlagen.
 • U mag de behandeling niet plotseling stoppen, omdat uw hartfalen dan kan verergeren.
 • Patiënten met ernstige nierproblemen mogen dit geneesmiddel niet gebruiken.
 • Gebruik dit geneesmiddel éénmaal daags, bij voorkeur steeds rond hetzelfde tijdstip.

Als uw arts u heeft verteld dagelijks ¼ of ½ tablet in te nemen, gelieve de instructies hieronder te volgen om Nebilet 5 mg tabletten gemakkelijk te breken.

 • Plaats de tabletten op een vlak en hard oppervlak (bv. een tafel of een werkblad) met beide breukgleuven naar boven.
 • Breek de tablet door met de wijsvingers van beide handen te duwen langs één breukgleuf (Tekening 1 en 2).
 • De tablet in vieren delen gebeurt door de halve tabletten te breken op dezelfde manier (Tekening 3 en 4).
20110414 Nebilet PIL NL 4

Tekening 1 en 2: Zo breekt u de Nebilet 5 mg tablet met horizontale en verticale breukgleuf gemakkelijk in twee.

Tekening 3 en 4: Zo breekt u de Nebilet 5 mg tablet met horizontale en verticale breukgleuf gemakkelijk in vier.

 • Misschien besluit uw arts om de behandeling met Nebilet te combineren met andere geneesmiddelen.
 • Geef dit middel niet aan kinderen of adolescenten.

Gebruik bij kinderen

Omwille van onvoldoende gegevens over het gebruik van het product bij kinderen en adolescenten, wordt Nebilet voor hen niet aanbevolen.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker als u per ongeluk een overdosis van dit geneesmiddel heeft ingenomen.

Zeer trage hartslag (bradycardie), lage bloeddruk met mogelijkheid tot flauwvallen (hypotensie), ademnood zoals bij astma (bronchospasme) en acuut hartfalen zijn de meest frequente symptomen en aanwijzingen van overdosering van Nebilet.

U kan actieve kool innemen (beschikbaar bij uw apotheker) tijdens het wachten op de komst van de dokter.

U kunt alsnog de normale dosis Nebilet innemen als u zich kort na het normale tijdstip realiseert dat u een dosis bent vergeten. Heeft het echter langer geduurd voordat u zich dat herinnert (bijvoorbeeld pas na enkele uren), en duurt het niet meer lang voordat u de volgende dosis moet innemen, sla dan de vergeten dosis over en neem de volgende normale dosis in op het gewone tijdstip. Neem geen dubbele dosis.

Voorkom echter dat u geregeld vergeet uw geneesmiddel in te nemen.

20110414 Nebilet PIL NL 5

Als u stopt met het innemen van dit middel

Raadpleeg altijd uw arts vooraleer u de behandeling met Nebilet stopt, zowel bij gebruik voor een te hoge bloeddruk als voor langdurig hartfalen.

U mag de behandeling met Nebilet niet plotseling stoppen, want dan kan uw hartfalen tijdelijk erger worden. Als het noodzakelijk is de behandeling met Nebilet voor langdurig hartfalen te stoppen, moet de dagelijkse dosis geleidelijk worden verlaagd, door de dosis wekelijks te halveren.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Nebilet bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Mogelijke bijwerkingen bij gebruik van Nebilet voor de behandeling van hoge bloeddruk, zijn:

Vaak voorkomend (bij meer dan 1 op 100, maar bij minder dan 1 op 10 behandelde personen):

 • hoofdpijn
 • duizeligheid
 • vermoeidheid
 • vreemd jeukend of tintelend gevoel
 • diarree
 • obstipatie
 • misselijkheid
 • kortademigheid
 • gezwollen handen of voeten.

Soms voorkomend (bij meer dan 1 op 1 000, maar bij minder dan 1 op 100 behandelde personen):

 • trage hartslag of andere hartklachten
 • lage bloeddruk
 • kramp in de benen tijdens het lopen
 • slechter zien
 • impotentie
 • depressiviteit
 • spijsverteringsmoeilijkheden (dyspepsie), gasvorming in maag of darmen, braken
 • huiduitslag, jeuk
 • ademnood zoals bij astma, te wijten aan bruuske krampen in de spieren rond de luchtwegen (bronchospasme)
 • nachtmerries.

Zeer zelden voorkomend (bij minder dan 1 op 10 000 behandelde personen):

 • flauwvallen
20110414 Nebilet PIL NL 6
 • verergering van psoriasis (huidziekte – schilferende, rozige plekken).

De volgende bijwerkingen zijn slechts in enkele geïsoleerde gevallen tijdens behandeling met Nebilet gemeld:

 • allergische reacties over het gehele lichaam, met huiduitslag (overgevoeligheidsreacties);
 • snel optredend opzwellen, vooral rond de lippen, ogen, of van de tong met eventueel plotse ademhalingsmoeilijkheden (angioneurotisch oedeem).

In een klinische studie naar langdurig hartfalen werden de volgende bijwerkingen gezien:

Vaak voorkomend (bij meer dan 1 op 10 behandelde personen ) :

 • trage hartslag
 • duizeligheid

Soms voorkomend (bij meer dan 1 op 100 maar bij minder dan 1 op 10 behandelde personen) :

 • verergering van hartfalen
 • lage bloeddruk (bijvoorbeeld duizeligheid bij het snel overeind komen)
 • intolerantie voor dit geneesmiddel
 • een soort van licht geleidingsdefect van het hart dat het hartritme beïnvloedt (1ste graads AV-blok)
 • zwelling van de onderste ledematen (bijvoorbeeld dikke enkels).

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Voor dit geneesmiddel zijn geen speciale bewaarcondities vereist.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de doordrukstrip na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is nebivolol. Elke tablet bevat 5 mg nebivolol (als nebivololhydrochloride): 2,5 mg d-nebivolol en 2,5 mg l-nebivolol.
20110414 Nebilet PIL NL 7
 • De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat, polysorbaat 80 (E433), hypromellose (E464), maïszetmeel, natriumcroscarmellose (E468), microkristallijne cellulose (E460), colloïdaal watervrij silicium (E551), magnesiumstearaat (E572).

Nebilet is beschikbaar als witte, ronde tabletten met een horizontale en verticale breukgleuf.

De tabletten worden geleverd in verpakkingen met 7, 14, 28, 30, 50, 56, 90, 100 of 500 tabletten.

De tabletten worden geleverd in doordrukstrips (PVC/aluminium). (Niet alle verpakkingsgroottes hoeven in de handel te zijn.)

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder

Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxemburg

Fabrikant

Berlin-Chemie AG

Glienicker Weg 125, D-12489 Berlijn, Duitsland

of

Menarini – Von Heyden GmbH

Leipziger Strasse 7-13, 01097 – Dresden, Duitsland

of

Qualiphar N.V.

Rijksweg 9, 2880 Bornem, België

Dit geneesmiddel is ingeschreven onder RVG 18849

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

België: Nobiten Denemarken: Hypoloc Duitsland: Nebilet Finland: Hypoloc Frankrijk: Temerit Griekenland: Lobivon Ierland: Hypoloc Italië: Nebilox IJsland: Hypoloc Luxemburg: Nobiten Nederland: Nebilet

20110414 Nebilet PIL NL 8

Noorwegen: Hypoloc

Oostenrijk: Hypoloc

Portugal: Nebilet

Spanje: Lobivon

Verenigd Koninkrijk: Hypoloc

Zweden: Hypoloc

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in oktober 2011.

20110414 Nebilet PIL NL 9

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.