Pramipexol Accord 0,7 mg tabletten

ATC-Code
N04BC05
Pramipexol Accord 0,7 mg tabletten

Accord Healthcare

Stof(fen)
Pramipexol
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Dopaminerge middelen

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Accord Healthcare

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Pramipexol Accord bevat de werkzame stof pramipexol en behoort tot de dopamine-agonisten, een groep van geneesmiddelen die de dopaminereceptoren in de hersenen stimuleren. Stimulatie van de dopaminereceptoren veroorzaakt hersenimpulsen die de bewegingen van het lichaam helpen controleren.

Pramipexol Accord wordt gebruikt om:

 • de verschijnselen van de ziekte van Parkinson bij volwassenen te behandelen. Pramipexol Accord wordt alleen of in combinatie met het geneesmiddel levodopa (een ander geneesmiddel toegepast bij de ziekte van Parkinson) gebruikt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts. Uw arts zal u adviseren over de juiste dosering.

U kunt Pramipexol Accord zowel met als zonder voedsel innemen. Slik de tabletten met water.

Ziekte van Parkinson

De dagelijkse dosering dient verdeeld over 3 gelijke doses te worden ingenomen.

Gedurende de eerste week is de gebruikelijke dosering driemaal daags één tablet Pramipexol Accord 0,088 mg (overeenkomend met 0,264 mg pramipexol base (= 0,375 mg pramipexol zout) per dag):

  1e week
Aantal tabletten drie maal per dag 1
  Pramipexol Accord tablet 0,088 mg
Totale dagdosering (mg) 0,264

Dit zal iedere 5 tot 7 dagen op advies van uw arts worden verhoogd totdat de verschijnselen onder controle zijn (onderhoudsdosering).

  2e week 3e week
Aantal tabletten drie maal per dag 1 drie maal per dag 1
  Pramipexol Accord tablet 0,18 mg Pramipexol Accord tablet 0,35 mg
  OF OF
  drie maal per dag 2 drie maal per dag 2
  Pramipexol Accord tabletten 0,088 Pramipexol Accord tabletten 0,18
  mg mg
Totale dagdosering (mg) 0,54 1,1

De gebruikelijke onderhoudsdosering is 1,1 mg per dag. Uw dosering kan echter nog verder worden verhoogd. Indien nodig, kan uw arts de dosering verhogen tot maximaal 3,3 mg pramipexol per dag. Een lagere onderhoudsdosering dan drie Pramipexol Accord 0,088 mg tabletten per dag is ook mogelijk.

  Laagste onderhoudsdosering Hoogste onderhoudsdosering
Aantal tabletten drie maal per dag 1 drie maal per dag 1
  Pramipexol Accord tablet 0,088 mg Pramipexol Accord tablet 1,1 mg
Totale dagdosering (mg) 0,264 3,3

Patiënten met een nieraandoening

Indien u een matige tot ernstige nieraandoening heeft, zal uw arts u een lagere dosering voorschrijven. In dat geval zult u slechts éénmaal of tweemaal per dag de tabletten innemen. Als u een matige nieraandoening heeft zal de gebruikelijke aanvangsdosering 1 Pramipexol Accord tablet 0,088 mg tweemaal per dag zijn. Bij een ernstige nieraandoening zal de gebruikelijke aanvangsdosering slechts 1 Pramipexol Accord tablet 0,088 mg per dag zijn.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Wanneer u per ongeluk te veel tabletten heeft ingenomen,

 • neem dan direct contact op met uw arts of de eerste hulppost van het dichtstbijzijnde ziekenhuis voor advies
 • kunt u last krijgen van overgeven, rusteloosheid of een van de andere bijwerkingen zoals beschreven in hoofdstuk 4 ‘Mogelijke bijwerkingen’.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Maakt u zich geen zorgen. Neem de vergeten dosis niet meer in maar ga gewoon door met het innemen van de volgende dosis op het juiste tijdstip. Probeer niet de vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Stop niet met Pramipexol Accord zonder eerst met uw arts te overleggen. Als u moet stoppen met het innemen van dit geneesmiddel, zal uw arts de dosis geleidelijk verlagen. Dit vermindert de kans op verergering van de ziekteverschijnselen.

Als u lijdt aan de ziekte van Parkinson, dient u de behandeling met Pramipexol Accord niet abrupt te beëindigen. Ineens stoppen kan er toe leiden dat u last krijgt van een zogeheten maligne neuroleptisch syndroom. Deze aandoening kan een ernstig risico voor de gezondheid zijn. De verschijnselen omvatten:

 • akinesie (verlies van spierbeweging)
 • stijve spieren
 • koorts
 • instabiele bloeddruk
 • tachycardie (verhoogde hartslag)
 • verwardheid
 • verminderd bewustzijn (bv. coma).

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De bijwerkingen zijn onderverdeeld in de volgende frequenties:

Zeer vaak kan voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen
Vaak kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen
Soms kan voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen
Zelden kan voorkomen bij maximaal 1 op de 1000 mensen
Zeer zelden kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10.000 mensen
Niet bekend kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

Als u aan de ziekte van Parkinson lijdt, kunt u last krijgen van de volgende bijwerkingen:

Zeer vaak:

 • dyskinesie (bv. abnormale, ongecontroleerde bewegingen van de ledematen)
 • slaperigheid
 • duizeligheid
 • misselijkheid (ziek voelen).

Vaak:

 • drang tot abnormaal gedrag
 • hallucinaties (zien, horen en voelen van dingen die er niet zijn)
 • verwardheid
 • vermoeidheid
 • slapeloosheid (insomnie)
 • overmatige vochtophoping, gewoonlijk in de benen (perifeer oedeem)
 • hoofdpijn
 • hypotensie (lage bloeddruk)
 • abnormale dromen
 • obstipatie (verstopping)
 • verslechterd zicht
 • overgeven
 • gewichtsverlies inclusief verminderde eetlust.

Soms:

 • paranoia (bv. overmatige angst voor het eigen welzijn)
 • waanideeën
 • overmatige slaperigheid overdag en plotseling in slaap vallen
 • geheugenverlies
 • hyperkinesie (meer bewegen en niet stil kunnen zitten)
 • gewichtstoename
 • allergische reacties (bv. uitslag, jeuk, overgevoeligheid)
 • flauwvallen
 • hartfalen (hartproblemen die kortademigheid of gezwollen enkels kunnen veroorzaken)*
 • abnormale afscheiding van antidiuretisch hormoon*
 • rusteloosheid
 • dyspneu (moeilijkheden met ademhalen)
 • de hik
 • pneumonie (longontsteking).
 • onvermogen om de impuls, prikkel of verleiding te weerstaan om een daad uit te voeren die schadelijk kan zijn voor u of anderen, dat kan inhouden:
  • sterke impuls om overmatig te gokken, ondanks ernstige persoonlijke of familiaire gevolgen
  • verstoorde of verhoogde seksuele interesse en gedrag van beduidend grote zorg voor u of voor anderen, bijvoorbeeld een verhoogde seksuele drift
  • niet te beheersen overmatig winkelen of uitgeven van geld
  • eetaanvallen (het eten van grote hoeveelheden voedsel in korte tijd), of dwangmatig eten (het eten van meer voedsel dan normaal en meer dan nodig is om uw honger te stillen).*

Vertel het uw arts als u een van deze gedragswijzen doormaakt; hij zal manieren bespreken om met de symptomen om te gaan of te verminderen.

Een precieze schatting van de frequentie is niet mogelijk voor de bijwerkingen met een *, aangezien deze bijwerkingen niet zijn waargenomen bij klinische onderzoeken waarin 2762 patiënten werden behandeld met pramipexol. De frequentie is waarschijnlijk niet hoger dan ‘soms’.

Als u aan een andere aandoening dan de ziekte van Parkinson lijdt, kunt u last krijgen van de volgende bijwerkingen:

Zeer vaak:

 • misselijkheid.

Vaak:

 • veranderingen in het slaappatroon, zoals slapeloosheid (insomnia) en slaperigheid
 • vermoeidheid
 • hoofdpijn
 • abnormale dromen
 • obstipatie (verstopping)
 • duizeligheid
 • overgeven (ziek zijn).

Soms:

 • drang tot abnormaal gedrag*
 • hartfalen (hartproblemen die kortademigheid of gezwollen enkels kunnen veroorzaken)*
 • abnormale afscheiding van antidiuretisch hormoon*
 • dyskinesie (bv. abnormale, ongecontroleerde bewegingen van de ledematen)
 • hyperkinesie (meer bewegen en niet stil kunnen zitten)*
 • paranoia (bv. overmatige angst voor het eigen welzijn)*
 • waanideeën*
 • geheugenverlies*
 • hallucinaties (zien, horen of voelen van dingen die er niet zijn)
 • verwardheid
 • overmatige slaperigheid overdag en plotseling in slaap vallen
 • gewichtstoename
 • hypotensie (lage bloeddruk)
 • overmatige vochtophoping, gewoonlijk in de benen (perifeer oedeem)
 • allergische reactie (bijv. uitslag, jeuk, overgevoeligheid)
 • flauwvallen
 • rusteloosheid
 • verslechterd zicht
 • gewichtsverlies inclusief verminderde eetlust
 • dyspneu (moeilijkheden met ademhalen)
 • de hik
 • pneumonie (longontsteking)*
 • onvermogen om de impuls, prikkel of verleiding te weerstaan om een daad uit te voeren die schadelijk kan zijn voor u of anderen, dat kan inhouden:
  • sterke impuls om overmatig te gokken, ondanks ernstige persoonlijke of familiaire gevolgen
  • verstoorde of verhoogde seksuele interesse en gedrag van beduidend grote zorg voor u of voor anderen, bijvoorbeeld een verhoogde seksuele drift
  • niet te beheersen overmatig winkelen of uitgeven van geld
  • eetaanvallen (het eten van grote hoeveelheden voedsel in korte tijd), of dwangmatig eten (het eten van meer voedsel dan normaal en meer dan nodig is om uw honger te stillen).*

Vertel het uw arts als u een van deze gedragswijzen doormaakt; hij zal manieren bespreken om met de symptomen om te gaan of te verminderen.

Een precieze schatting van de frequentie is niet mogelijk voor de bijwerkingen met een *, aangezien deze bijwerkingen niet zijn waargenomen bij klinische onderzoeken waarin 1395 patiënten werden behandeld met pramipexol. De frequentie is waarschijnlijk niet hoger dan ‘soms’.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na 'EXP'.. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
 • Bewaren beneden 30°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is pramipexol.

Elke tablet bevat 0,125 mg pramipexoldihydrochloridemonohydraat, overeenkomend met 0,088 mg pramipexol.

Elke tablet bevat 0,25 mg pramipexoldihydrochloridemonohydraat, overeenkomend met 0,18 mg pramipexol.

Elke tablet bevat 0,5 mg pramipexoldihydrochloridemonohydraat, overeenkomend met 0,35 mg pramipexol.

Elke tablet bevat 1,0 mg pramipexoldihydrochloridemonohydraat, overeenkomend met 0,7 mg pramipexol.

Elke tablet bevat 1,5 mg pramipexoldihydrochloridemonohydraat, overeenkomend met 1,1 mg pramipexol.

De andere stoffen in dit middel zijn mannitol, microkristallijne cellulose, maïszetmeel, watervrij colloïdaal siliciumdioxide, povidon K 30 en magnesiumstearaat.

Hoe ziet Pramipexol Accord eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

0,088 mg:

wit tot gebroken wit, rond, plat met schuin aflopende randen en de opdruk ‘I1’ op de ene kant en geen opdruk op de andere kant.

0,18 mg:

wit tot gebroken wit, rond, plat met schuin aflopende randen en de opdruk ‘I’ en ‘2’ aan weerszijden van de breukstreep op de ene kant en een breukstreep op de andere kant.

0,35 mg:

wit tot gebroken wit, rond, plat met schuin aflopende randen en de opdruk ‘I’ en ‘3’ aan weerszijden van de breukstreep op de ene kant en een breukstreep op de andere kant.

0,7 mg:

wit tot gebroken wit, rond, plat met schuin aflopende randen en de opdruk ‘I’ en ‘4’ aan weerszijden van de breukstreep op de ene kant en een breukstreep op de andere kant.

1,1 mg:

wit tot gebroken wit, rond, plat met schuin aflopende randen en de opdruk ‘I’ en ‘5’ aan weerszijden van de breukstreep op de ene kant en een breukstreep op de andere kant.

Alle sterktes van Pramipexol Accord tabletten zijn verkrijgbaar in alu-alu (PVC) blisterstrips à 10 tabletten in doosjes à 3 of 10 blisterstrips (30 of 100 tabletten).

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:

Accord Healthcare Limited, Sage House, 319 Pinner road, North Harrow, HA1 4HF, Middlesex, Verenigd Koninkrijk

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in {MM/JJJJ}.

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europese Geneesmiddelen Bureau http://www.ema.europa.eu/

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.