Glepark 0,35 mg tabletten

Illustratie van Glepark 0,35 mg tabletten
Stof(fen) Pramipexol
Toelating Nederland
Producent Medcor Pharmaceuticals B.V. Artemisweg 232 8239 DE LELYSTAD
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 16.05.2022
ATC-Code N04BC05
Farmacologische groep Dopaminerge middelen

Vergunninghouder

Medcor Pharmaceuticals B.V. Artemisweg 232 8239 DE LELYSTAD

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
SIFROL 0,7 mg tabletten Pramipexol Boehringer Ingelheim
MIRAPEXIN 0,088 mg tabletten Pramipexol Boehringer Ingelheim International GmbH
MIRAPEXIN 0,7 mg tabletten Pramipexol Boehringer Ingelheim
Oprymea 1,1 mg tabletten Pramipexol Krka
Pramipexol Teva 0,7 mg tabletten Pramipexol Teva

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

GLEPARK bevat de werkzame stof pramipexol en behoort tot de dopamine-agonisten, een groep van geneesmiddelen die de dopaminereceptoren in de hersenen stimuleren. Stimulatie van

de dopaminereceptoren geeft impulsen aan de zenuwen in de hersenen die helpen om de bewegingen van het lichaam te controleren.

GLEPARK wordt gebruikt om:

 • de symptomen van primaire ziekte van Parkinson bij volwassenen te behandelen. GLEPARK wordt alleen of in combinatie met levodopa (een ander geneesmiddel toegepast bij de ziekte van Parkinson) gebruikt.
 • de verschijnselen van matig tot ernstig primair rusteloze-benensyndroom (RBS) bij volwassenen te behandelen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

MEE ZIJN? Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt. Vertel het uw arts als u medische klachten of verschijnselen hebt (gehad) of krijgt, in het bijzonder als het één van onderstaande klachten

of verschijnselen is:

 • Nieraandoening.
 • Hallucinaties (zien, horen of voelen van dingen die er niet zijn). De meeste hallucinaties zijn visueel.
 • Dyskinesie (bijv. abnormale, ongecontroleerde bewegingen van de ledematen).
  Als u gevorderde ziekte van Parkinson heeft en ook levodopa inneemt, kunt u dyskinesie ontwikkelen tijdens het verhogen van de dosis van GLEPARK.
 • Dystonie (uw lichaam en hals niet recht en rechtop kunnen houden (axiale dystonnie)).
  In het bijzonder kunt u last krijgen van voorwaartse buiging van het hoofd en de hals (antecollis), voorwaartse buiging van de onderrug (camptocormie) of zijwaartse buiging van de rug (pleurothotonus of Pisa-syndroom). Als dit gebeurt, kan het zijn dat uw arts uw medicatie wil veranderen.
 • Slaperigheid en episodes van een plotselinge slaapaanval.
 • Psychose (bijv. vergelijkbaar met symptomen van schizofrenie).
 • Visusstoornissen. Uw ogen dienen regelmatig gecontroleerd te worden tijdens de behandeling met GLEPARK.
 • Ernstige hart- of bloedvataandoeningen. Uw bloeddruk dient regelmatig te worden gecontroleerd, vooral bij de start van de behandeling. Dit is om orthostatische hypotensie (bloeddrukdaling bij het opstaan) te vermijden.
 • Augmentatie (het sterker worden van de symptomen).
  Het kan gebeuren dat u bemerkt dat de symptomen eerder beginnen dan gebruikelijk, heviger zijn en andere ledematen treffen.

Vertel het uw arts als u of uw familie/verzorger merkt dat u behoeftes of verlangens ontwikkelt

om op bepaalde manieren te gedragen die ongebruikelijk voor u zijn en als u de impuls, prikkel of verleiding niet kan weerstaan om bepaalde activiteiten uit te oefenen die schadelijk zouden kunnen zijn voor uzelf

of voor anderen. Dit wordt stoornissen in de impulsbeheersing genoemd en kunnen bestaan

uit gedragswijzen, zoals verslavend gokken, overmatig eten of uitgeven van geld, een abnormaal verhoogde seksuele drang of hierdoor volledig in beslag worden genomen met toename van seksuele gedachten

of gevoelens. Uw arts kan uw dosis aanpassen of stoppen.

Vertel het uw arts als u of uw familie/verzorger merkt dat u een manie (opwinding, opgetogen gevoel,

of overdreven enthousiast) of delirium (verminderd besef, verwardheid, verlies van realiteitszin) ontwikkelt. Uw arts kan uw dosis aanpassen of stoppen.

Vertel het uw arts als u symptomen heeft zoals depressie, apathie, angst, vermoeidheid, zweten of pijn nadat u uw behandeling met GLEPARK heeft stopgezet of verminderd.

Als de problemen meer dan een paar weken blijven aanhouden, is het mogelijk dat uw arts uw behandeling moet aanpassen.

Kinderen en adolescenten GLEPARK is niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen of adolescenten onder de 18 jaar.

Andere geneesmiddelen en Glepark Gebruikt u naast GLEPARK nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken?

Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen, kruidenpreparaten

Het effect van GLEPARK op het ongeboren u zwanger bent, tenzij uw arts dat adviseert.

GLEPARK dient niet te worden gebruikt tijde de melkproductie doen afnemen. Ook kan G bereiken. Als behandeling met GLEPARK no

Rijvaardigheid en het gebruik van machin GLEPARK kan hallucinaties (zien, horen of Als u hier last van krijgt dient u niet te rijden

GLEPARK is in verband gebracht met slape in het bijzonder bij patiënten met de ziekte v mag u niet rijden en geen machines bediene

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De bijwerkingen zijn onderverdeeld naar de volgende frequenties:

Zeer vaak: komt voor bij meer dan 1 op de 10 patiënten
   
Vaak: komt voor bij maximaal 1 op de 10 patiënten
   
Soms: komt voor bij maximaal 1 op de 100 patiënten
   
Zelden: komt voor bij maximaal 1 op de 1.000 patiënten
   
Zeer zelden: komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten
Niet bekend frequentie kan niet op basis van beschikbare gegevens worden geschat
   

Als u aan de ziekte van Parkinson lijdt, kunt u last krijgen van de volgende bijwerkingen:

Zeer vaak: komt voor bij meer dan 1 op de 10 patiënten

 • Dyskinesie (bijv. abnormale, ongecontroleerde bewegingen van de ledematen)
 • Slaperigheid
 • Duizeligheid
 • Misselijkheid (ziek voelen)

Vaak: komt voor bij maximaal 1 op de 10 patiënten

 • Drang tot abnormaal gedrag
 • Hallucinaties (zien, horen of voelen van dingen die er niet zijn)
 • Verwardheid
 • Vermoeidheid
 • Slapeloosheid (insomnia)
 • Overmatige vochtophoping, gewoonlijk in de benen (perifeer oedeem)
 • Hoofdpijn
 • Hypotensie (verlaagde bloeddruk)
 • Abnormale dromen
 • Obstipatie (verstopping)
 • Verslechterd zicht
 • Overgeven
 • Gewichtsverlies waaronder verminderde eetlust

Soms: komt voor bij maximaal 1 op de 100 patiënten

 • Paranoia (bijv. overmatige angst voor het eigen welzijn)
 • Waanideeën
 • Overmatige slaperigheid overdag en plotseling in slaap vallen
 • Amnesie (geheugen verlies)
 • Hyperkinesie (meer bewegen en niet stil kunnen zitten)
 • Gewichtstoename
 • Verhoogd seksueel verlangen (bijv. verhoogd libido)
 • Allergische reacties (bijv. uitslag, jeuk, overgevoeligheid)
 • Flauwvallen
 • Dyspneu (moeilijkheden met ademhalen)
 • Pneumonie (longontsteking)
 • Hartfalen (hartproblemen die kunnen leiden tot kortademigheid of gezwollen enkels)*
 • Abnormale secretie van antidiuretisch hormoon*
 • Rusteloosheid
 • Hikken
 • Onvermogen om de impuls, prikkel of verleiding te weerstaan om een daad uit te voeren die schadelijk kan zijn voor u of anderen, dat kan inhouden:
  • sterke impuls om overmatig te gokken, ondanks ernstige persoonlijke of familiaire gevolgen
  • verstoorde of verhoogde seksuele interesse en gedrag van beduidend grote zorg voor u of voor anderen, bijvoorbeeld een verhoogde seksuele drift
  • niet te beheersen overmatig winkelen of uitgeven van geld
  • eetaanvallen (het eten van grote hoeveelheden voedsel in korte tijd), of dwangmatig eten (het eten van meer voedsel dan normaal en meer dan nodig is om uw honger te stillen)
 • delirium (verminderd besef, verwardheid, verlies van realiteitszin).
 • Paranoia (bijv. overmatige angst voor het
 • Waanideeën*
 • Geheugenverlies*
 • Hallucinaties (zien, horen of voelen van d
 • Verwardheid
 • Overmatige slaperigheid overdag en plot
 • Gewichtstoename
 • Hypotensie (lage bloeddruk)
 • Vochtophoping, doorgaans in de benen (
 • Allergische reacties (bijv. uitslag, jeuk, ov
 • Flauwvallen
 • Rusteloosheid
 • Verslechterd zicht
 • Gewichtsverlies waaronder verminderde
 • Dyspneu (moeilijkheden met ademhalen)
 • Hikken
 • Pneumonie (longontsteking)*
 • Onvermogen om de impuls, prikkel of ver kan zijn voor u of anderen, dat kan inhou
  • sterke impuls om overmatig te gokken
  • verstoorde of verhoogde seksuele inte anderen, bijvoorbeeld een verhoogde
  • niet te beheersen overmatig winkelen
  • eetaanvallen (het eten van grote hoev (het eten van meer voedsel dan norm
 • manie (opwinding, opgetogen gevoel, of
 • delirium (verminderd besef, verwardheid,

Niet bekend: frequentie kan niet op basis v

Na stopzetten of verminderen van uw be symptomen optreden: depressie, apathie (dopamine- agonistonttrekkingssyndroom

Vertel het uw arts als u een van deze ged om met de symptomen om te gaan of te v Voor de bijwerkingen gemarkeerd met een * omdat deze bijwerkingen niet werden waarg behandeld met pramipexol. De frequentie ca

Het melden van bijwerkingen Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan con bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. Bijwerkingen Centrum Lareb (Website: www informatie te verkrijgen over de veiligheid va

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houd

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking te Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de ui EXP. Daar staat een maand en een jaar. De

Spoel geneesmiddelen niet door de gootstee apotheker wat u met geneesmiddelen moet Ze worden dan op een verantwoorde manier

Advertentie

Laatst bijgewerkt: 14.10.2022

Bron: Glepark 0,35 mg tabletten - Bijsluiter

Stof(fen) Pramipexol
Toelating Nederland
Producent Medcor Pharmaceuticals B.V. Artemisweg 232 8239 DE LELYSTAD
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 16.05.2022
ATC-Code N04BC05
Farmacologische groep Dopaminerge middelen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.