Sitagliptine Xiromed 25 mg filmomhulde tabletten

Illustratie van Sitagliptine Xiromed 25 mg filmomhulde tabletten
Stof(fen) Sitagliptine
Toelating Nederland
Producent Medical Valley Invest AB Brädgardsvägen 28 23632 HÖLLVIKEN (ZWEDEN)
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 11.10.2021
ATC-Code A10BH01
Farmacologische groep Bloedglucoseverlagende geneesmiddelen, m.u.v. insuline

Vergunninghouder

Medical Valley Invest AB Brädgardsvägen 28 23632 HÖLLVIKEN (ZWEDEN)

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Sitagliptine Grindeks 25 mg filmomhulde tabletten Sitagliptine AS Grindeks Krustpils iela 53 LV-1057 RIGA (LETLAND)
Sitagliptine Sandoz 100 mg, filmomhulde tabletten Sitagliptine Sandoz B.V. Veluwezoom 22 1327 AH ALMERE
Januvia 100 mg filmomhulde tabletten Sitagliptine Merck Sharp & Dohme Gesellschaft m.b.H.
Xelevia 25 mg filmomhulde tabletten Sitagliptine Merck Sharp & Dohme B.V.
Xelevia 25 mg filmomhulde tabletten Sitagliptine Merck Sharp & Dohme Gesellschaft m.b.H.

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dit medicijn bevat de werkzame stof sitagliptine die behoort tot een klasse medicijnen die DPP-4- remmers (dipeptidylpeptidase-4-remmers) worden genoemd. Deze medicijnen verlagen het bloedsuikergehalte bij volwassen patiënten met type 2-diabetes mellitus (suikerziekte).

Dit medicijn helpt de hoeveelheid insuline die na een maaltijd wordt aangemaakt te verhogen en vermindert de hoeveelheid suiker die door het lichaam wordt aangemaakt.

Uw arts heeft dit medicijn voorgeschreven om uw bloedsuikergehalte te verlagen; uw bloed- suikergehalte is te hoog omdat u aan type 2-diabetes lijdt. Dit medicijn kan alleen worden gebruikt of in combinatie met bepaalde andere medicijnen (insuline, metformine, sulfonyl-ureumderivaten of glitazonen) die het bloedsuikergehalte verlagen en die u mogelijk al voor uw diabetes gebruikt samen met een dieet en schema voor lichaamsbeweging.

Wat is type 2-diabetes?

Type 2-diabetes is een aandoening waarbij uw lichaam onvoldoende insuline aanmaakt en waarbij de insuline die uw lichaam wel aanmaakt, niet zo goed werkt als zou moeten. Uw lichaam kan ook te veel suiker maken. Als dat gebeurt, hoopt deze suiker (glucose) zich in het bloed op. Dat kan tot ernstige medische problemen leiden zoals hartziekten, nierziekten, blindheid en amputatie.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit medicijn niet innemen?

U bent allergisch voor een van de stoffen in dit medicijn. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit medicijn?

Er zijn bij patiënten die dit medicijn kregen, gevallen van ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis) gemeld (zie rubriek 4).

Als u blaarvorming op de huid opmerkt, kan dit een teken zijn van een aandoening die bulleus pemfigoïd wordt genoemd. Uw arts kan u vragen met dit medicijn te stoppen.

Als u een van de volgende aandoeningen heeft of heeft gehad, moet u dat uw arts melden:

 • een aandoening van de alvleesklier (zoals pancreatitis)
 • galstenen, alcoholafhankelijkheid of een zeer hoge concentratie triglyceriden (een vorm van vet) in uw bloed. Deze aandoeningen kunnen de kans vergroten dat u pancreatitis krijgt (zie rubriek 4)
 • type 1-diabetes
 • diabetische ketoacidose (een complicatie van diabetes met een hoog bloedsuikergehalte, snel gewichtsverlies, misselijkheid of braken)
 • nierproblemen die u heeft of heeft gehad
 • een allergische reactie op dit medicijn (zie rubriek 4).

Dit medicijn zal waarschijnlijk geen laag bloedsuikergehalte veroorzaken, want het werkt niet als uw bloedsuikergehalte laag is. Maar als dit medicijn wordt gebruikt in combinatie met een sulfonylureumderivaat of met insuline, kan een laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) optreden. Het kan zijn dat uw arts de dosis van het sulfonylureumderivaat of de insuline verlaagt.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Dit medicijn mag niet gebruikt worden door kinderen en jongeren tot 18 jaar. Het werkt niet bij kinderen en jongeren tussen 10 en 17 jaar. Het is niet bekend of dit medicijn veilig is en werkt bij gebruik bij kinderen jonger dan 10 jaar.

Gebruikt u nog andere medicijnen?

Gebruikt u naast Sitagliptine Xiromed nog andere medicijnen, heeft u dat kort geleden gedaan of gaat u dit misschien binnenkort doen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Vertel het uw arts met name als u digoxine (een medicijn om onregelmatige hartslag en andere hartproblemen te behandelen) gebruikt. Wanneer u digoxine samen met Sitagliptine Xiromed gebruikt, kan het nodig zijn om het digoxinegehalte in uw bloed te controleren.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit medicijn gebruikt. U mag dit medicijn niet tijdens de zwangerschap innemen.

Het is niet bekend of dit medicijn bij de mens in de moedermelk terechtkomt. Als u borstvoeding geeft of van plan bent borstvoeding te geven, mag u dit medicijn niet innemen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit medicijn heeft geen of een verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken. Duizeligheid en slaperigheid zijn echter gemeld. Dit kan invloed hebben op uw rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken.

Gebruik van dit medicijn in combinatie met medicijnen die sulfonylureumderivaten worden genoemd, of met insuline kan een laag bloedsuikergehalte (hypoglykemie) veroorzaken. Dit kan invloed hebben op uw rijvaardigheid, uw vermogen om machines te gebruiken of te werken zonder een vast steunpunt.

Sitagliptine Xiromed bevat natrium

Dit medicijn bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per tablet, dat wil zeggen dat het in wezen ‘natriumvrij’ is.

Sitagliptine Xiromed bevat lactose (alleen 25 mg tabletten)

Heeft uw arts u verteld dat u niet tegen sommige suikers kunt? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit medicijn inneemt.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben. Niet iedereen krijgt daarmee te maken.

STOP met het gebruik van dit medicijn en neem onmiddellijk contact op met een arts als u een van de volgende ernstige bijwerkingen bemerkt:

Ernstige en aanhoudende buikpijn (maagstreek) die zou kunnen uitstralen naar uw rug, met of zonder misselijkheid en braken, omdat dit verschijnselen kunnen zijn van een ontstoken alvleesklier (pancreatitis).

Als u een ernstige allergische reactie krijgt (frequentie niet bekend), waaronder uitslag, netelroos (galbulten), blaren op de huid/afschilferende huid en zwelling van het gezicht, de lippen, tong en keel waardoor ademen of slikken moeilijk kan zijn, stop dan met het gebruik van dit medicijn en bel direct uw arts. Uw arts kan een medicijn voor de behandeling van de allergische reactie en een ander medicijn voor de diabetes voorschrijven.

Sommige patiënten hebben bij toevoeging van sitagliptine aan metformine de volgende bijwerkingen gekregen:

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers): laag bloedsuikergehalte, misselijkheid, winderigheid, braken

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers): maagpijn, diarree, verstopping, sufheid.

Sommige patiënten hebben verschillende soorten maagklachten gekregen toen ze waren begonnen met een combinatie van sitagliptine en metformine (frequentie is vaak).

Sommige patiënten hebben bij gebruik van sitagliptine in combinatie met een sulfonylureumderivaat en metformine de volgende bijwerkingen gekregen:

Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers): laag bloedsuikergehalte Vaak: verstopping.

Sommige patiënten hebben bij gebruik van sitagliptine en pioglitazon de volgende bijwerkingen gekregen:

Vaak: winderigheid, zwelling van de handen of benen.

Sommige patiënten hebben bij gebruik van sitagliptine in combinatie met pioglitazon en metformine de volgende bijwerkingen gekregen:

Vaak: zwelling van de handen of benen.

Sommige patiënten hebben bij gebruik van sitagliptine met insuline (met of zonder metformine) de volgende bijwerkingen gekregen:

Vaak: griep

Soms: droge mond.

Sommige patiënten hebben bij gebruik van alleen sitagliptine in klinische studies of alleen sitagliptine en/of samen met andere diabetesmedicijnen na het op de markt komen, de volgende bijwerkingen gekregen:

Vaak: laag bloedsuikergehalte, hoofdpijn, bovensteluchtweginfectie, verstopte neus of loopneus en keelpijn, chronische gewrichtsaandoening (osteoartritis), pijn in arm of been

Soms: duizeligheid, verstopping, jeuk Zelden: verminderd aantal bloedplaatjes

Frequentie niet bekend: nierproblemen (waarvoor soms dialyse nodig kan zijn), braken, gewrichtspijn, spierpijn, rugpijn, interstitiële longziekte, bulleus pemfigoïd (een soort blaren op de huid).

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, helpt

u ons om meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit medicijn.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op de blisterverpakking en de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit medicijn zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier afvoert worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit medicijn?

De werkzame stof in dit medicijn is sitagliptine.

Sitagliptine Xiromed 25 mg filmomhulde tabletten: Elke filmomhulde tablet bevat sitagliptinehydrochloridemonohydraat, overeenkomend met 25 mg sitagliptine.

Sitagliptine Xiromed 50 mg filmomhulde tabletten: Elke filmomhulde tablet bevat sitagliptinehydrochloridemonohydraat, overeenkomend met 50 mg sitagliptine.

Sitagliptine Xiromed 100 mg filmomhulde tabletten: Elke filmomhulde tablet bevat sitagliptinehydrochloridemonohydraat, overeenkomend met 100 mg sitagliptine.

 • De andere stoffen in dit medicijn zijn:

In de tabletkern: calciumwaterstoffosfaat, microkristallijne cellulose, natriumcroscarmellose natriumstearylfumaraat, magnesiumstearaat.

De omhulling van de 25 mg tablet bevat: lactosemonohydraat, hypromellose, titaandioxide, triacetine en rood ijzeroxide.

De omhulling van de 50 mg tablet bevat: poly(vinylalcohol), titaandioxide, macrogol, talk, geel ijzeroxide en rood ijzeroxide.

De omhulling van de 100 mg tablet bevat: poly(vinylalcohol), titaandioxide, macrogol talk, geel ijzeroxide en rood ijzeroxide.

Hoe ziet Sitagliptine Xiromed eruit en wat zit er in een verpakking?

Sitagliptine Xiromed 25 mg filmomhulde tabletten: Ronde, dubbelbolle, filmomhulde tabletten met een diameter van ongeveer 6 mm, roze, aan de ene kant ingedrukt met “LC” en glad aan de andere kant.

Sitagliptine Xiromed 50 mg filmomhulde tabletten: Ronde, dubbelbolle, filmomhulde tabletten met een diameter van ongeveer 8 mm, oranje, aan de ene kant ingedrukt met “C” en glad aan de andere kant.

Sitagliptine Xiromed 100 mg filmomhulde tabletten: Ronde, dubbelbolle, filmomhulde tabletten met een diameter van ongeveer 9,8 mm, beige, aan de ene kant ingedrukt met “L” en glad aan de andere kant.

Sitagliptine Xiromed 25 mg filmomhulde tabletten

 • Ondoorzichtige blisterverpakkingen (PVC/PVDC-aluminium). Verpakkingen van 10, 14, 28, 30, 56, 90, 98 en 100 filmomhulde tabletten.
 • Witte HDPE fles met siligacel droogzakje met een polypropyleen draaidop met 100 filmomhulde tabletten.

Sitagliptine Xiromed 50 mg filmomhulde tabletten

 • Ondoorzichtige blisterverpakkingen (PVC/PVDC-aluminium). Verpakkingen van 10, 14, 28, 30, 56, 90, 98 en 100 filmomhulde tabletten.
 • Witte HDPE fles met siligacel droogzakje met een polypropyleen draaidop met 100 filmomhulde tabletten.

Sitagliptine Xiromed 100 mg filmomhulde tabletten

 • Ondoorzichtige blisterverpakkingen (PVC/PVDC-aluminium). Verpakkingen van 10, 14, 28, 30, 56, 90, 98, 100, 105 en 120 filmomhulde tabletten.
 • Witte HDPE fles met siligacel droogzakje met een polypropyleen draaidop met 100 filmomhulde tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Medical Valley Invest AB

Brädgårdsvägen 28

Höllviken, 236 32

Zweden

Fabrikant

Laboratorios Liconsa, S.A.

Polígono Industrial Miralcampo, Avda. Miralcampo 7 19200 Azuqueca de Henares – Guadalajara

Spanje

In het register ingeschreven onder:  
Sitagliptine Xiromed 25 mg filmomhulde tabletten RVG 126046
Sitagliptine Xiromed 50 mg filmomhulde tabletten RVG 126049
Sitagliptine Xiromed 100 mg filmomhulde tabletten RVG 126050

Dit medicijn is geregistreerd in lidstaten van de Europese Economische Ruimte onder de volgende namen:

Denemarken Sitagliptin Medical Valley
Duitsland Sitagliptin AXiromed 25, 50, 100 mg Filmtabletten
IJsland Sitagliptin Medical Valley 25, 50, 100 mg filmuhúðaðar töflur
Nederland Sitagliptine Xiromed 25, 50, 100 mg filmomhulde tabletten
Noorwegen Sitagliptin Medical Valley
Polen Sitagliptin Medical Valley
Zweden Sitagliptin Medical Valley 25, 50,100 mg filmdragerade tabletter

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in augustus 2022

Advertentie

Stof(fen) Sitagliptine
Toelating Nederland
Producent Medical Valley Invest AB Brädgardsvägen 28 23632 HÖLLVIKEN (ZWEDEN)
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 11.10.2021
ATC-Code A10BH01
Farmacologische groep Bloedglucoseverlagende geneesmiddelen, m.u.v. insuline

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.