Zithromax 250, tabletten 250 mg

ATC-Code
J01FA10
Zithromax 250, tabletten 250 mg

Pfizer

Stof(fen)
Azitromycine
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Macroliden, lincosamiden en streptograminen

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Pfizer

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Zithromax behoort tot een groep medicijnen die antibiotica worden genoemd. Antibiotica worden gebruikt om door bacteriën veroorzaakte infecties in het lichaam te helpen bestrijden.

Zithromax wordt toegepast bij de behandeling van infecties van:

 • de ademhalingsorganen (luchtpijp en longen)
 • de neusbijholten
 • de keel en de keelamandelen
 • het middenoor
 • de huid en de onder de huid gelegen weefsels (met uitzondering van infecties van brandwonden)
 • voor de behandeling van infecties van de urinebuis of de baarmoederhals veroorzaakt door de Chlamydia trachomatis-bacterie.

Zithromax kan ook worden gebruikt ter voorkoming van een zogenaamde MAC-infectie bij patiënten die besmet zijn met HIV.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • als u overgevoelig bent voor azitromycine, de werkzame stof van Zithromax
 • als u overgevoelig bent voor erytromycine of andere zogenaamde macrolide of ketolide antibiotica
 • als u overgevoelig bent voor een van de hulpstoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • Soms kunnen zich allergische reacties (jeuk, huiduitslag) voordoen als gevolg van gebruik van Zithromax. Als er een echter ernstige allergische reactie optreedt, merkt u dat in de vorm, snel optredende zwelling van het gelaat en in de keel (angio-oedeem) waardoor een benauwd gevoel ontstaat of door plotseling flink ziek worden (shock). In dit geval moet u direct uw arts waarschuwen.
 • Als u een leverziekte heeft, moet u dit aan uw arts vertellen voordat u begint met het gebruik van Zithromax. Bij het gebruik van Zithromax zijn gevallen van zeer ernstig verlopende leverontsteking waargenomen die kunnen leiden tot levensbedreigende vermindering van de werking van de lever. U moet contact opnemen met uw arts als u tekenen zoals: snel optredende lichamelijke zwakte (asthenie) die gepaard gaat met geelzucht, donkere urine, neiging tot bloeden, een verlaagd bewustzijn (hepatische encefalopathie). Uw arts zal uw leverfuncties onderzoeken en u waarschijnlijk laten stoppen met het gebruik van Zithromax.
 • Als u diarree krijgt. Bijna alle antibiotica (middelen tegen bacteriële infecties) kunnen diarree veroorzaken als gevolg van een verschuiving van het evenwicht van de darmbacteriën. Dit kan leiden tot overmatige

ZITH 012 015/ 250 500 FCT NL PIL Jan2013 2

groei van bacteriën die ongevoelig zijn voor het gebruikte middel en die bepaalde (giftige) afvalstoffen (toxinen) produceren. De ernst van de diarree kan variëren. Als u, nadat u met de behandeling Zithromax begonnen bent, ernstige, bloederige diarree krijgt, moet u uw arts raadplegen.

 • Van antibiotica zoals Zithromax is bekend dat ze invloed kunnen hebben op (de werking van) het hart. Als een van de volgende situaties op u van toepassing is, moet u dit aan uw arts vertellen voordat u Zithromax gaat gebruiken:
  • u heeft een aandoening die verlengd QT-interval wordt genoemd (de hartcellen hebben meer tijd nodig dan normaal om zich klaar te maken voor de volgende hartslag)
  • u gebruikt een ander geneesmiddel dat het QT-interval verlengt (bijvoorbeeld een middel tegen onregelmatige hartslag)
  • u heeft te weinig kalium of magnesium in uw bloed
  • u heeft een sterk vertraagde hartslag, een hartritmestoornis of de werking van uw hart is sterk verminderd
 • Als u myasthenia gravis heeft (een bepaald type spierzwakte)

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Geen bijzonderheden. Als tabletten bijvoorbeeld door kleine kinderen, niet goed kunnen worden ingenomen, zou het gebruik van de Zithromax suspensie kunnen worden overwogen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Zithromax nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Maagzuurbindende middelen (antacida):

Indien u voor overtollig maagzuur behandeld wordt met zuurbindende middelen dan moet u ervoor zorgen dat u deze middelen niet tegelijk met Zithromax inneemt. Tussen het innemen van Zithromax en het innemen van het maagzuurmiddel moet minstens twee uur zitten.

Ergotaminemiddelen:

Ergotaminemiddelen worden voorgeschreven bij migraine. Het gebruik van Zithromax in combinatie met ergotaminemiddelen wordt niet aangeraden.

Als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt, moet u tijdens de behandeling misschien vaker worden gecontroleerd:

 • digoxine (wordt gebruikt bij onvoldoende pompwerking van het hart; de hoeveelheid digoxine in het bloed moet extra worden gecontroleerd en eventueel de digoxine dosis worden aangepast)
 • ciclosporine (wordt gebruikt bij orgaantransplantaties; de hoeveelheid ciclosporine in het bloed moet extra worden gecontroleerd en eventueel moet de dosis ciclosporine worden aangepast)
 • cumarine antistollingsmiddelen (bloedverdunners die bloedstolling tegengaan; hoewel het bloedverdunnend effect van de cumarine middelen niet lijkt te worden beïnvloed door Zithromax kan het nodig zijn dat uw bloedstolling vaker door de trombosedienst moet worden gecontroleerd en misschien de geneesmiddeldosis moet worden aangepast.)

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

Als u zwanger bent, mag u Zithromax alleen gebruiken na overleg met uw arts.

Borstvoeding

Het is niet bekend of Zithromax in de moedermelk wordt uitgescheiden. De veiligheid van Zithromax bij het geven van borstvoeding is niet vastgesteld. Bespreek het gebruik van Zithromax daarom met uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Als u auto gaat rijden of met machines gaat werken, moet u er rekening mee houden dat Zithromax soms duizeligheid en slaperigheid kan veroorzaken.

Zithromax bevat gepregelatiniseerd zetmeel, watervrij calciumbifosfaat, natriumcroscarmellose, magnesi- umstearaat en natriumlaurylsulfaat. De tabletten hebben een laagje (coating) met hydroxypropylmethylcellulose, lactose, triacetine en titaniumdioxide (E171).

ZITH 012 015/ 250 500 FCT NL PIL Jan2013 3

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

U moet de dosis Zithromax die u per dag moet gebruiken, in één keer innemen.

U kunt de tabletten met of zonder voedsel innemen en zonodig met water.

Het is van groot belang dat u de door de arts voorgeschreven kuur geheel afmaakt, ook als de verschijnselen verdwenen zijn.

De gebruikelijke dosering is:

Volwassenen en kinderen vanaf 45 kg

De dosering is meestal 500 mg één maal per dag. Meestal wordt een behandeling van drie dagen voorgeschreven. Maar uw arts kan u ook een andere dosis gedurende een andere periode voorschrijven.

Bij baarmoederhalsinfecties en voor infecties van de urinebuis is de dosering: eenmalig1000 mg. De tabletten moet u in één keer innemen.

Ter voorkoming van een zogenaamde MAC-infectie (Mycobacterium Avium-intracellulaire Complex-infectie) bij patiënten die besmet zijn met HIV, is de dosering per week: 1200 mg in één keer innemen.

Ouderen

Voor ouderen zal een arts dezelfde dosis voorschrijven als voor volwassenen.

Patiënten met lever- en nieraandoeningen

Vertel uw arts wanneer u een lever- of nieraandoening heeft. Uw arts moet misschien de dosering aanpassen.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

Kinderen en jongeren vanaf 45 kg kunnen de dosering van volwassenen aanhouden.

Bij kinderen vanaf 1 jaar wordt per kg lichaamsgewicht gedoseerd en zijn de tabletten niet geschikt. Er is een suspensie verkrijgbaar waarbij nauwkeurig per ml gedoseerd kan worden.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Als u te veel Zithromax heeft gebruikt, kunt u last krijgen van ernstige misselijkheid, overgeven of diarree. Ook kunt u uw gehoor verliezen, maar dat komt weer terug nadat u bent gestopt met het gebruik van Zithromax.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u een dosis heeft vergeten, neem deze dan alsnog in. Neem de volgende dosis 24 uur later. Waarschuw verder uw arts.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Als u de voorgeschreven behandeling niet afmaakt, dan bestaat de kans dat de infectie weer terugkomt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (komen voor bij 1 tot 10 van iedere 10 patiënten): Diarree, buikpijn, misselijkheid, winderigheid (flatulentie).

Vaak voorkomende bijwerkingen (komen voor bij 1 tot 10 van iedere 100 patiënten):

Gebrek aan eetlust (anorexia), duizeligheid, hoofdpijn, waarneming van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie), smaakstoornis (dysgeusie), beperking in het zien (visuele beperking),

ZITH 012 015/ 250 500 FCT NL PIL Jan2013 4

doofheid, overgeven, gestoorde spijsvertering (last van vol gevoel of pijn in de maagstreek of achter het borst- been), misselijkheid, overgeven, oprispingen en brandend maagzuur (dyspepsie), huiduitslag, jeuk (pruritus), pijn in de gewrichten (artralgie), vermoeidheid, gedaald aantal lymfocyten (bepaald soort witte bloedcellen), verhoogd aantal eosinofielen (bepaald soort rode bloedcellen), gedaalde hoeveelheid bicarbonaat in het bloed.

Soms voorkomende bijwerkingen (komen voor bij 1 tot 10 van iedere 1.000 patiënten):

Candidiasis (bepaalde schimmelinfectie), orale candidiasis (schimmelinfectie van de mond), schimmelinfectie van de vagina, tekort aan bepaalde witte bloedcellen dat zich uit in verhoogde gevoeligheid voor infecties (leukopenie en neutropenie), plotselinge allergische reactie met zwelling/vochtophoping in de slijmvliezen van keel of tong (angio-oedeem) waardoor ademhalingsmoeilijkheden optredenen, overgevoeligheid, zenuwachtigheid, verminderd vermogen om te kunnen voelen (hypo-esthesie), slaperigheid, slapeloosheid, gehoorproblemen, oorsuizen (tinnitus), hartkloppingen (palpitaties), maagwandontsteking (gastritis), verstopping (constipatie), leverontsteking (hepatitis), ernstige allergische reactie met hoge koorts, blaren op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (syndroom van Stevens-Johnson), overgevoeligheid voor licht of zonlicht, waardoor huidafwijkingen kunnen ontstaan (fotosensitiviteitsreactie), huiduitslag met hevige jeuken vorming van bultjes (urticaria), pijn op de borst, vochtophoping in de benen (oedeem), onbehaaglijk gevoel (malaise), algemene lichamelijke zwakte (asthenie)

Zelden voorkomende bijwerkingen (komen voor bij 1 tot 10 van iedere 10.000 patiënten): Prikkelbaarheid, duizeligheid, abnormale werking van de lever.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 30˚C.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Op de doordrukstrip staat deze datum achter “exp”.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is azitromycine-dihydraat. In Zithromax 250 komt dit overeen met 250 mg watervrij azitromycine per tablet. In Zithromax 500 komt dit overeen met 500 mg watervrij azitromycine per tablet.
 • De andere stoffen in dit middel zijn gepregelatiniseerd zetmeel, watervrij calciumbifosfaat, natriumcroscarmellose, magnesiumstearaat en natriumlaurylsulfaat. Om de tabletten zit een laagje (een coating) met hydroxypropylmethylcellulose, lactose, triacetine en titaniumdioxide (E171).

Hoe ziet Zithromax eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Zithromax 250, tabletten 250 mg worden geleverd in doordrukstrips van 4 of 6 tabletten en in flacons van 10 tabletten.

Zithromax 500, tabletten 500 mg worden geleverd in doordrukstrips van 2 of 3 tabletten en in polyethyleen flacons van 10 tabletten. De deellijn op de tabletten is niet bedoeld om de tablet te breken.

Mogelijk worden niet alle genoemde verpakkingsgrootten in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant ZITH 012 015/ 250 500 FCT NL PIL Jan2013 5

Pfizer B.V.

Rivium Westlaan 142

2909 LD Capelle aan den Ijssel

Fabrikant:

Haupt Pharma Latina S.r.l.

Italië

Zithromax 250, tabletten 250 mg zijn in het register ingeschreven onder RVG 19432 Zithromax 500, tabletten 500 mg zijn in het register ingeschreven onder RVG 19433

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in januari 2013. ZITH 012 015/ 250 500 FCT NL PIL Jan2013 6

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.