Aciclovir Mdq 50 mg/g, crème

ATC-Code
D06BB03
Aciclovir Mdq 50 mg/g, crème

Mediq Farma

Stof
Verdovend Psychotrope
Nee Nee
Farmacologische groep Chemotherapeutica voor lokaal gebruik

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Mediq Farma

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Aciclovir Mdq 50 mg/g crème bevat aciclovir, een middel tegen herpesvirussen en gaat de vermenigvuldiging van herpesvirussen in de huid tegen.

Aciclovir Mdq 50 mg/g crème wordt gebruikt voor de behandeling van een koortslip veroorzaakt door een herpesvirus.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
 • Wanneer u overgevoelig bent voor het werkzame bestanddeel aciclovir, valaciclovir, propyleenglycol of voor één van de andere stoffen in de crème. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
 • Bij het aanbrengen van de crème. Vermijd elk contact met de slijmvliezen, zoals de mond, het oog of de vagina, omdat hierdoor irritatie zou kunnen optreden.
 • Ongewilde toediening in het oog dient te worden voorkomen.
 • Indien u een ernstig verminderde werking van het afweersysteem heeft (bijvoorbeeld indien u AIDS patiënt bent of wanneer u een ontvanger bent van een beenmergtransplantaat). Het is mogelijk dat u behandeld moet worden met Aciclovir tabletten. Raadpleeg uw arts over de behandeling van elke infectie.
 • De hulpstof propyleenglycol kan huidirritaties veroorzaken en de hulpstof cetylalcohol kan lokale huidreacties (bijv. contactdermatitis) veroorzaken.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Er zijn geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen bekend.

Gebruikt u naast Aciclovir Mdq 50 mg/g crème nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Bij het gebruik van Aciclovir Mdq 50 mg/g crème tijdens de zwangerschap zijn er geen schadelijke effecten te verwachten op de gezondheid van u of van uw ongeboren kind.

Borstvoeding

Indien u borstvoeding geeft, mag u Aciclovir Mdq 50 mg/g crème slechts gebruiken na overleg met de arts. Het werkzame bestanddeel wordt in de moedermelk uitgescheiden. Echter de hoeveelheid die baby’s hierdoor kunnen binnenkrijgen is verwaarloosbaar.

In verband met het risico van besmetting van de baby dient u bij het geven van borstvoeding tijdens een koortslipaanval extra op te letten. Omdat het afweermechanisme van baby’s nog niet volledig is ontwikkeld, kunnen herpesinfecties bij hen zeer heftig verlopen. Het is dus erg belangrijk om vooraf uw handen te wassen en een mondmasker te dragen tijdens het voeden en verzorgen van uw baby. Voor uw partner en familieleden gelden dezelfde regels.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Voor zover bekend heeft Aciclovir Mdq 50 mg/g crème geen effect op de rijvaardigheid of op het vermogen om machines te gebruiken.

Aciclovir Mdq 50 mg/g crème bevat propyleenglycol en cetylalcohol

Proyleenglycol kan huidirritatie veroorzaken en cetylalcohol kan plaatselijke huidreacties veroorzaken (bijv. contactdermatitis).

Hoe gebruikt u dit middel?

Wanneer u merkt dat delen van uw lippen pijnlijk worden, juist gevoelloos zijn, gloeien of jeuken, zijn dit voortekenen van koortslipblaasjes. Indien u regelmatig last heeft van koortslipblaasjes herkent u deze tekenen en kunt u de aanval voelen aankomen. Breng dan zo spoedig mogelijk op deze blaasjes Aciclovir crème aan volgens het voorschrift. De behandeling kan echter ook in een latere fase worden gestart.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering

Volwassenen en kinderen

Breng de crème vijf keer per dag aan met tussenpozen van ongeveer 4 uur. `s Nachts hoeft u geen crème aan te brengen.

Begin zo snel mogelijk bij het begin van de koortslip met de behandeling. Zet de behandeling minstens 4 dagen voort. Wanneer de genezing na tien dagen, gerekend vanaf het begin van de behandeling, niet volledig is wordt u geadviseerd een arts te raadplegen.

Wijze van gebruik

 • Breng Aciclovir crème aan door een beetje crème op uw vingertop te knijpen en dit vervolgens op de aangedane delen aan te brengen. De aangedane delen zijn die delen, ook van de lippen, waar de infectie actief is, dus waar blaasjes gaan ontstaan of reeds zijn verschenen.
 • Om de overdracht van het virus op andere delen van het lichaam (bijv. de ogen) of op andere personen (bijv. door kussen) te voorkomen is het van belang om aanraken van de blaasjes zoveel mogelijk te vermijden en uw handen te wassen nadat u de blaasjes heeft aangeraakt.
Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Als u te veel Aciclovir Mdq 50 mg/g crème gebruikt heeft, zal u waarschijnlijk geen last krijgen van ongewenste effecten.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Breng Aciclovir Mdq 50 mg/g alsnog aan en ga verder met de behandeling zoals hierboven aangegeven.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

U kan het gebruik van Aciclovir Mdq 50 mg/g crème stopzetten zonder nadelige gevolgen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De ene bijwerking komt vaker voor dan de andere. Daarom zijn de onderstaande bijwerkingen verdeeld in de volgende categorieën:

Vaak: Deze bijwerkingen komen voor bij meer dan 1 op de 100 patiënten.

Soms: Deze bijwerkingen komen voor bij tussen 1 op de 1.000 en 1 op de 100 van de patiënten. Zelden: Deze bijwerkingen komen voor bij tussen 1 op de 10.000 en 1 op de 1.000 van de

patiënten.

Zeer zelden: Deze bijwerking komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten.

Huid- en onderhuidaandoeningen

Soms

 • Licht branderig of stekend gevoel op de plaats van aanbrengen
 • Een milde vorm van droge huid of schilfering
 • Jeuk

Zelden

 • Roodheid van de huid
 • Ontsteking van de huid door overgevoeligheid voor aciclovir of één van de overige bestanddelen van de crème
Immuunsysteemaandoeningen

Zeer zelden

 • Overgevoeligheidsreactie inclusief angiodeem (plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie). Indien ademhalingsmoeilijkheden optreden staak dan het gebruik van Aciclovir crème en neem onmiddellijk contact op met uw arts.

Huiduitslag met hevige jeuk (netelroos) en vorming van bultjes (galbulten) (urticaria)

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat. Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25ºC. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos of de tube na “Niet te gebruiken na” of "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Na het openen van de tube is Aciclovir Mdq 50 mg/g 12 maanden houdbaar.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?
 • De werkzame stof in dit middel is aciclovir. Eén gram créme bevat 50 mg aciclovir.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: PEG-5-glycerolstearaat, dimethicon, cetylalcohol, vloeibare paraffine, vaseline, propyleenglycol, gezuiverd water.
Hoe ziet Aciclovir Mdq 50 mg/g eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Aciclovir Mdq 50 mg/g is een geneesmiddel in de vorm van een witte tot gebroken witte crème. Aciclovir Mdq 50 mg/g wordt geleverd in een aluminium tube met polyethyleen dop.

De tubes bevatten 2 of 3 gram crème.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder

Mediq Farma B.V. Hertogswetering 159 3543 AS Utrecht Nederland

Fabrikant

Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

Nederland

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Duitsland

In het register ingeschreven onder:

RVG 105494 Aciclovir Mdq 50 mg/g, crème

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in Augustus 2012.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.