Aciclovir Sandoz tablet 200, tabletten 200 mg

Illustratie van Aciclovir Sandoz tablet 200, tabletten 200 mg
Stof(fen) Aciclovir
Toelating Nederland
Producent Sandoz B.V. Veluwezoom 22 1327 AH ALMERE
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 06.11.1996
ATC-Code J05AB01
Farmacologische groep Direct werkende antivirale middelen

Vergunninghouder

Sandoz B.V. Veluwezoom 22 1327 AH ALMERE

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
aciclovir koortslipcrème Sanias 50 mg/g, crème Aciclovir Aurobindo Pharma B.V. Baarnsche Dijk 1 3741 LN BAARN
Aciclovir 400 mg Teva, tabletten Aciclovir Teva
Leidapharm Koortslipcrème Aciclovir 50 mg/g, crème Aciclovir Leidapharm
Aciclovir Sandoz tablet 800, tabletten 800 mg Aciclovir Sandoz B.V. Veluwezoom 22 1327 AH ALMERE
Aciclovir Aurobindo 400 mg, tabletten Aciclovir Aurobindo Pharma B.V. Baarnsche Dijk 1 3741 LN BAARN

Brochure

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden inrubriek 6.
 • U bent allergisch voor valaciclovir.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.

Dit geneesmiddel moet voorzichtig worden gebruikt door:

 • patiënten op hoge leeftijd met een verminderde nierwerking; uw arts zal de juiste dosering vaststellen (meestal is een lagere dosering voldoende);
 • patiënten met een ernstige stoornis in de nierwerking; uw arts zal een aangepaste (lagere) dosering voorschrijven;
 • patiënten die hogere doseringen gebruiken;
 • patiënten die andere middelen gebruiken die schade aan de nieren kunnen veroorzaken. Het is belangrijk om voldoende te drinken tijdens de behandeling met aciclovir.

Patiënten met een herpesinfectie van de geslachtsdelen (herpes genitalis) wordt aangeraden zich te onthouden van seksueel contact indien er blaasjes zichtbaar zijn. Dit in verband met mogelijke besmetting van de partner.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?

Neemt u naast Aciclovir Sandoz nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Een wisselwerking kan onder meer optreden bij gebruik van dit middel met probenecide (o.a. bij jicht), cimetidine (maagzuurremmer), mycofenolaatmofetil (bij transplantaties), interferon (bij MS), zidovudine ('AZT', bij aids) of theofylline (bij astma of COPD).

Informeer uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt verkrijgen.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

Aciclovir dient tijdens de zwangerschap alleen na overleg met de arts te worden gebruikt.

Borstvoeding

Sandoz B.V. Page 3/6
Aciclovir Sandoz tablet 200/400/800 1313-V7
RVG 19803, 19804, 19805  
1.3.1.3 Bijsluiter Juni 2020
   
 • Aciclovir komt in de moedermelk terecht. Aciclovir dient in de periode waarin borstvoeding wordt gegeven alleen na overleg met de arts te worden gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er is geen onderzoek verricht naar het effect van aciclovir op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken. Hoewel een dergelijk effect onwaarschijnlijk is, moet rekening gehouden worden met het incidenteel optreden van vermoeidheid, hoofdpijn of duizeligheid.

Aciclovir Sandoz tablet bevat lactose

Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Dit middel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per tablet, dat wil zeggen dat het in wezen

‘natriumvrij’ is.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen.

Vaak (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen):

Sandoz B.V. Page 5/6
Aciclovir Sandoz tablet 200/400/800 1313-V7
RVG 19803, 19804, 19805  
1.3.1.3 Bijsluiter Juni 2020
   

Soms (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen):

huiduitslag, versnelde diffuse haaruitval

Zelden (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 mensen):

 • ernstige, levensbedreigende allergische reactie op bepaalde stoffen (anafylaxie)
 • kortademigheid
 • omkeerbare verhoging van bilirubine en leverenzymen
 • plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angio-oedeem)
 • verhoging van ureum en creatinine in het bloed

Zeer zelden (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10.000 mensen):

 • bloedarmoede, bloedafwijking die zich uit in verhoogde gevoeligheid voor infecties, stoornis in de bloedstolling door verlaagd aantal bloedplaatjes
 • opwinding/onrust, verwardheid, tremor, coördinatieproblemen, spraakstoornis, hallucinaties, psychotische symptomen, stuipen, slaperigheid, hersenaandoening, coma
 • leverontsteking (hepatitis), geelzucht
 • acuut nierfalen, nierpijn

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht en licht.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na "Exp.:". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is: aciclovir.

Sandoz B.V. Page 6/6
Aciclovir Sandoz tablet 200/400/800 1313-V7
RVG 19803, 19804, 19805  
1.3.1.3 Bijsluiter Juni 2020
   
 • De andere stoffen in dit middel zijn: lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose (E460), natriumzetmeelglycolaat, copovidon en magnesiumstearaat (E470b).

Hoe ziet Aciclovir Sandoz tablet er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

Aciclovir Sandoz tablet 200: witte, ronde tablet met een breukgleuf aan één zijde van de tablet. Aciclovir Sandoz tablet 400: witte, biconvexe, ronde tablet met een breukgleuf aan één zijde van de tablet.

Aciclovir Sandoz tablet 800: witte, biconvexe, langwerpige tablet met een breukgleuf aan beide zijden van de tablet.

Verpakkingen

Aciclovir Sandoz tablet 200, 400, 800: 25, 30 of 35 tabletten in blisterverpakking of in een kunststof pot. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Sandoz B.V., Veluwezoom 22, 1327 AH, Almere, Nederland

Fabrikanten

Sandoz B.V. Postbus 10332 1301 AH Almere

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke Allee 1

D-39179 Barleben

Duitsland

In het register ingeschreven onder

Aciclovir Sandoz tablet 200 is in het register ingeschreven onder RVG 19803

Aciclovir Sandoz tablet 400 is in het register ingeschreven onder RVG 19804

Aciclovir Sandoz tablet 800 is in het register ingeschreven onder RVG 19805

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in augustus 2020.

Advertentie

Stof(fen) Aciclovir
Toelating Nederland
Producent Sandoz B.V. Veluwezoom 22 1327 AH ALMERE
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 06.11.1996
ATC-Code J05AB01
Farmacologische groep Direct werkende antivirale middelen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.