Etos Koortslipcrème aciclovir 50 mg/g, crème

Etos Koortslipcrème aciclovir 50 mg/g, crème
Werkzame stof(fen)Aciclovir
Toelatingslandnl
VergunninghouderETOS
ATC-codeD06BB03
Farmacologische groepenChemotherapeutica voor lokaal gebruik

Patiëntenbijsluiter

Wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

Etos Koortslipcrème aciclovir 50 mg/g bevat aciclovir, een middel tegen herpesvirussen en gaat de vermenigvuldiging van herpesvirussen in de huid tegen.

Etos Koortslipcrème aciclovir 50 mg/g wordt gebruikt voor de behandeling van een koortslip veroorzaakt door een herpesvirus.

Wat moet u weten voordat u het gebruikt?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
 • Wanneer u overgevoelig bent voor het werkzame bestanddeel aciclovir, valaciclovir, propyleenglycol of voor één van de andere stoffen in de crème. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?
 • Bij het aanbrengen van de crème. Vermijd elk contact met de slijmvliezen, zoals de mond, het oog of de vagina, omdat hierbij irritatie zou kunnen optreden.
 • Ongewilde toediening in het oog dient te worden voorkomen.
 • Indien u een ernstig verminderde werking van het afweersysteem heeft (bijvoorbeeld indien u AIDS patiënt bent of wanneer u een ontvanger bent van een beenmergtransplantaat). Het is mogelijk dat u behandeld moet worden met Aciclovir tabletten. Raadpleeg uw arts over de behandeling van elke infectie.
 • De hulpstof propyleenglycol kan huidirritaties veroorzaken en de hulpstof cetylalcohol kan lokale huidreacties (bijv. contactdermatitis) veroorzaken.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Er zijn geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen bekend.

Gebruikt u naast Etos Koortslipcrème aciclovir 50 mg/g nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Bij het gebruik van Etos Koortslipcrème aciclovir 50 mg/g tijdens de zwangerschap zijn er geen schadelijke effecten te verwachten op de gezondheid van u of van uw ongeboren kind.

Borstvoeding

Indien u borstvoeding geeft, mag u Etos Koortslipcrème aciclovir 50 mg/g slechts gebruiken na overleg met de arts. Het werkzame bestanddeel wordt in de moedermelk uitgescheiden. Echter de hoeveelheid die baby’s hierdoor kunnen binnenkrijgen is verwaarloosbaar.

In verband met het risico van besmetting van de baby dient u bij het geven van borstvoeding tijdens een koortslipaanval extra op te letten. Omdat het afweermechanisme van baby’s nog niet volledig is ontwikkeld, kunnen herpesinfecties bij hen zeer heftig verlopen. Het is dus erg belangrijk om vooraf uw handen te wassen en een mondmasker te dragen tijdens het voeden en verzorgen van uw baby. Voor uw partner en familieleden gelden dezelfde regels.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Voor zover bekend heeft Etos Koortslipcrème aciclovir 50 mg/g geen effect op de rijvaardigheid of op het vermogen om machines te gebruiken.

Etos Koortslipcrème aciclovir 50 mg/g bevat propyleenglycol en cetylalcohol

Proyleenglycol kan huidirritatie veroorzaken en cetylalcohol kan plaatselijke huidreacties veroorzaken (bijv. contactdermatitis).

Hoe wordt het gebruikt?

Wanneer u merkt dat delen van uw lippen pijnlijk worden, juist gevoelloos zijn, gloeien of jeuken, zijn dit voortekenen van koortslipblaasjes. Indien u regelmatig last heeft van koortslipblaasjes herkent u deze tekenen en kunt u de aanval voelen aankomen. Breng dan zo spoedig mogelijk op deze blaasjes Aciclovir crème aan volgens het voorschrift. De behandeling kan echter ook in een latere fase worden gestart.

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering

Volwassenen en kinderen

Breng de crème vijf keer per dag aan met tussenpozen van ongeveer 4 uur. `s Nachts hoeft u geen crème aan te brengen.

Begin zo snel mogelijk bij het begin van de koortslip met de behandeling. Zet de behandeling minstens 4 dagen voort. Wanneer de genezing na tien dagen, gerekend vanaf het begin van de behandeling, niet volledig is wordt u geadviseerd een arts te raadplegen.

Wijze van gebruik

 • Breng Aciclovir crème aan door een beetje crème op uw vingertop te knijpen en dit vervolgens op de aangedane delen aan te brengen. De aangedane delen zijn die delen, ook van de lippen, waar de infectie actief is, dus waar blaasjes gaan ontstaan of reeds zijn verschenen.
 • Om de overdracht van het virus op andere delen van het lichaam (bijv. de ogen) of op andere personen (bijv. door kussen) te voorkomen is het van belang om aanraken van de blaasjes zoveel mogelijk te vermijden en uw handen te wassen nadat u de blaasjes heeft aangeraakt.
Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Als u te veel Etos Koortslipcrème aciclovir 50 mg/g gebruikt heeft, zal u waarschijnlijk geen last krijgen van ongewenste effecten.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Breng Etos Koortslipcrème aciclovir 50 mg/g alsnog aan en ga verder met de behandeling zoals hierboven aangegeven.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

U kan het gebruik van Etos Koortslipcrème aciclovir 50 mg/g stopzetten zonder nadelige gevolgen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De ene bijwerking komt vaker voor dan de andere. Daarom zijn de onderstaande bijwerkingen verdeeld in de volgende categorieën:

Vaak: Deze bijwerkingen komen voor bij meer dan 1 op de 100 patiënten.

Soms: Deze bijwerkingen komen voor bij tussen 1 op de 1.000 en 1 op de 100 van de patiënten. Zelden: Deze bijwerkingen komen voor bij tussen 1 op de 10.000 en 1 op de 1.000 van de

patiënten.

Zeer zelden: Deze bijwerking komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten.

Huid- en onderhuidaandoeningen

Soms

 • Licht branderig of stekend gevoel op de plaats van aanbrengen
 • Een milde vorm van droge huid of schilfering
 • Jeuk

Zelden

 • Roodheid van de huid
 • Ontsteking van de huid door overgevoeligheid voor aciclovir of één van de overige bestanddelen van de crème
Immuunsysteemaandoeningen

Zeer zelden

 • Overgevoeligheidsreactie inclusief angiodeem (plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie). Indien ademhalingsmoeilijkheden optreden staak dan het gebruik van Aciclovir crème en neem onmiddeliijk contact op met uw arts.

Huiduitslag met hevige jeuk (netelroos) en vorming van bultjes (galbulten) (urticaria)

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat. Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe moet het worden bewaard?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25ºC. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos of de tube na “Niet te gebruiken na” of "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Na het openen van de tube is Etos Koortslipcrème aciclovir 50 mg/g 12 maanden houdbaar.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Verdere informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?
 • De werkzame stof is in dit middel is aciclovir. Eén gram créme bevat 50 mg aciclovir.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: PEG-5-glycerolstearaat, dimethicon, cetylalcohol, vloeibare paraffine, vaseline, propyleenglycol, gezuiverd water.
Hoe ziet Etos Koortslipcrème aciclovir 50 mg/g eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Etos Koortslipcrème aciclovir 50 mg/g is een geneesmiddel in de vorm van een witte tot gebroken witte crème.

Etos Koortslipcrème aciclovir 50 mg/g wordt geleverd in een aluminium tube met polyethyleen dop. De tubes bevatten 2 of 3 gram crème.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder Etos B.V. Provincialeweg 11 1506 MA Zaandam Nederland

Fabrikant

Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

Nederland

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Duitsland

In het register ingeschreven onder:

RVG 26416=21247 Etos Koortslipcrème aciclovir 50 mg/g, crème

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in december 2012.

Laatst bijgewerkt op 19.08.2022

Meer medicijnen met dezelfde werkzame stof

De volgende medicijnen bevatten ook de werkzame stof Aciclovir. Raadpleeg uw arts over een mogelijk alternatief voor Etos Koortslipcrème aciclovir 50 mg/g, crème

Medicijn
Vergunninghouder
Centrafarm B.V. Van de Reijtstraat 31-E 4814 NE BREDA

Logo

Uw persoonlijke medicatie-assistent

Medicijnen

Blader hier door onze uitgebreide database van A-Z medicijnen, met effecten, bijwerkingen en doseringen.

Stoffen

Alle actieve ingrediënten met hun werking, toepassing en bijwerkingen, evenals de medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Symptomen, oorzaken en behandeling van veelvoorkomende ziekten en verwondingen.

De weergegeven inhoud vervangt niet de originele bijsluiter van het medicijn, vooral niet met betrekking tot de dosering en werking van de afzonderlijke producten. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de gegevens, omdat deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Raadpleeg altijd een arts voor diagnoses en andere gezondheidsvragen.

© medikamio