Advertentie

Auteur: Centrafarm


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Aciclovir behoort tot de groep van geneesmiddelen die werkzaam zijn bij infecties met virussen (antivirale middelen).

Aciclovir CF 800 mg wordt gebruikt
  • voor de behandeling van infecties van de huid en de slijmvliezen, veroorzaakt door het Varicella zoster virus bij patiënten met een normale lichamelijke afweer bij wie een ernstig verloop valt te verwachten.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Aciclovir CF 800 mg niet
  • als u overgevoelig bent voor aciclovir, valaciclovir of voor één van de andere bestanddelen van Aciclovir CF 800 mg.
Wees extra voorzichtig met Aciclovir CF 800 mg
  • bij een verminderde werking van de nieren en bij oudere patiënten. De dosering moet worden aangepast en tevens dient u voldoende te drinken tijdens de behandeling (zie ook onder rubriek 3. Hoe wordt Aciclovir CF 800 mg gebruikt).

Raadpleeg altijd uw arts of apotheker indien een van bovengenoemde punten op u van toepassing is.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Wanneer Aciclovir CF 800 mg en interferon gelijktijdig worden gebruikt, dan kan de werking van elk van beide geneesmiddelen door het andere versterkt worden.

Wanneer aciclovir gelijktijdig gebruikt wordt met zidovudine (een geneesmiddel dat gebruikt wordt bij de behandeling van AIDS), kunnen aandoeningen van het zenuwstelsel (neuropathie), toevallen/stuipen (convulsies) en slaapzucht (lethargie) optreden.

Zwangerschap en borstvoeding

De gevolgen van het gebruik van aciclovir tijdens de zwangerschap zijn nog onvoldoende bekend. U dient contact op te nemen met uw arts of apotheker als u zwanger bent.

Aciclovir komt in de moedermelk terecht. Ook hiervan zijn de gevolgen nog onvoldoende bekend. Neem daarom contact op met uw arts of apotheker indien u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is nog niet bekend of aciclovir invloed heeft op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen. Hoewel de eigenschappen van aciclovir een dergelijk effect niet waarschijnlijk maken, zijn echter in incidentele gevallen vermoeidheid, hoofdpijn en beïnvloeding van het zenuwstelsel gemeld. Hiermee dient u rekening te houden als u tijdens het gebruik van aciclovir aan het verkeer wilt deelnemen of machines wilt bedienen.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

De dosering wordt door de arts voor iedere patiënt afzonderlijk vastgesteld. Volg bij het gebruik van Aciclovir CF 800 mg nauwgezet het advies van uw arts. In sommige gevallen kan deze dosering afwijken van de aanbevolen dosering. Raadpleeg in geval van twijfel altijd uw arts.

De gebruikelijke dosering is…

5 maal daags 1 tablet à 800 mg met tussenpozen van ongeveer 4 uur (‘s nachts wordt geen dosis genomen). De behandeling dient te worden gestart binnen 48 uur na de eerste verschijnselen van infectie en dient gedurende 7 dagen te worden voortgezet.

Kinderen

Voor de behandeling van infecties met Varicella zoster bij kinderen zijn geen gegevens over de juiste dosering bekend.

Als uw nieren niet goed meer werken

Indien de werking van de nieren is verminderd, kan de arts besluiten om het aantal doseringen aciclovir te verlagen tot 3 maal daags 1 tablet à 800 mg. Bij ernstige verminderde nierwerking (creatinineklaring minder dan 10 ml/min) kan de arts de dosering verlagen tot 2 maal daags 1 tablet à 800 mg, met tussenpozen van 12 uur.

Oudere patiënten

Bij oudere patiënten hoeft de dosering aciclovir in principe niet te worden aangepast. Alleen in het geval van een verminderde werking van de nieren kan de arts besluiten de dosering aan te passen.

Wijze van toediening

Neem de tabletten in met een half glas water of andere vloeistof.

Patiënten met een verminderde nierwerking en oudere patiënten dienen ervoor te zorgen dat zij tijdens de behandeling met aciclovir voldoende drinken. Voldoende vochtopname is ook van groot belang bij patiënten die met hoge doses aciclovir behandeld worden.

Als u merkt of denkt dat aciclovir te sterk werkt, of juist te weinig, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Aciclovir CF 800 mg heeft ingenomen

Wanneer u teveel aciclovir heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Tekenen van een overdosering zijn effecten op de maag en darmen, zoals misselijkheid en braken en effecten op het zenuwstelsel, zoals hoofdpijn en verwardheid.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Aciclovir CF 800 mg in te nemen

Indien u vergeten bent uw tablet in te nemen en het tijdstip waarop u deze tablet in had moeten nemen is niet al te lang voorbij dan dient u de tablet alsnog in te nemen. Indien het tijdstip waarop u deze tablet in had moeten nemen al lang voorbij is dan dient u de vergeten tablet niet meer in te nemen. Wacht dan tot het tijd is voor de volgende inname; u gaat door volgens het voorgeschreven schema. Neem nooit een dubbele dosis van aciclovir tabletten om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Aciclovir CF 800 wordt gestopt

Uw arts heeft aangegeven hoe lang u aciclovir moet gebruiken. Stop de behandeling niet voortijdig zonder met uw arts te overleggen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan ook Aciclovir CF 800 mg bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Deze bijwerkingen stoppen gewoonlijk na afloop van de behandeling. Hieronder volgt een lijst van mogelijke bijwerkingen.

Voor de evaluatie van de bijwerkingen worden de volgende omschrijvingen van de frequenties gebruikt:

Zeer vaak: bij meer dan 1 op 10 van de behandelde patiënten

Vaak: bij minder dan 1 op 10, maar bij meer dan 1 op 100 van de behandelde patiënten Soms: bij minder dan 1 op 100, maar bij meer dan 1 op 1000 van de behandelde patiënten Zelden: bij minder dan 1 op 1000, maar bij meer dan 1 op 10000 van de behandelde patiënten Zeer zelden: bij minder dan 1 op 10000 behandelde patiënten

Bloed- en lymfestelstelaandoeningnen

Zeer zelden: wijzging in bloedwaarden: bloedarmoede (anemie), bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (leukopenie), bloedafwijking (tekort aan bloedplaatjes) gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie)

Immuunsysteemaandoeningen

Zelden: ernstige allergische reactie (anafylaxie)

Psychische stoornissen

Vaak: verwardheid, waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties) Soms: slapeloosheid

Zeer zelden: vervreemding (verdwijnt na het staken van de behandeling), opwinding, onrust (agitatie), toestand waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is (psychotische symptomen)

Zenuwstelselaandoeningen

Vaak: hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid

Zeer zelden: beven, coördinatieproblemen (ataxie) bijvoorbeeld dronkemansgang, spraakstoornissen (dysartrie), toevallen/stuipen (convulsies), aandoening van de hersenen gekenmerkt door b.v. stuipen en bewustzijnsverlaging (encefalopathie), bewustzijnsvermindering tot coma

De hierboven genoemde, vaak reversibele bijwerkingen zijn gemeld bij patiënten met nierfunctiestoornissen en bij overschrijden van de doseringsadviezen evenals bij andere predisponerende factoren. Het is echter niet zo dat de bijwerkingen in het geheel toegeschreven kunnen worden aan deze bijzonderheden.

Ademhalingsstelsel, borstkas- en mediastinumaandoeningen

Zelden: ademhalingsmoeilijkheden (dyspneu)

Maagdarmstelselaandoeningen

Vaak: misselijkheid, braken, diarree, buikpijn

Lever- en galaandoeningen

Zelden: voorbijgaande verhoging van het biliburinegehalte en de leverenzymen

Zeer zelden: leverontsteking (hepatitis) gepaard gaande met geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen), geelzucht

Huid- en onderhuidaandoeningen

Vaak: jeuk, huiduitslag (inclusief fotosensitiviteit)

Soms: huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria), toename in verspreide haaruitval (de relatie met de behandeling is onduidelijk)

Zelden: plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angioneurotisch oedeem)

Nier- en urinewegaandoeningen

Zelden: stijging van ureum- en creatininewaarden in bloed

Zeer zelden: plotseling (acuut) nierfalen, nierpijn

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen

Vaak: vermoeidheid, koorts

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.

Bewaar Aciclovir CF 800 mg in de originele verpakking bij een temperatuur niet boven 25°C. Op deze manier bewaard kunt u het geneesmiddel gebruiken tot en met de uiterste gebruiksdatum.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Aciclovir CF niet meer na de datum die op de verpakking gedrukt is achter de woorden Niet te gebruiken na of Exp.

Anvullende Informatie

Wat bevat Aciclovir CF 800 mg

Het werkzame bestanddeel is aciclovir; één tablet bevat 800 mg aciclovir.

De andere bestanddelen zijn: microkristallijne cellulose (E460), natriumzetmeelglycolaat, povidon (E1201), magnesiumstearaat (E470b), colloïdaal watervrij siliciumdioxide (E551).

Hoe ziet Aciclovir CF 800 mg er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Aciclovir CF 800 mg is een geneesmiddel in de vorm van langwerpige, witte tabletten met een breukgleuf aan beide zijden. Iedere verpakking Aciclovir CF 800 mg bevat 25, 35, 50 of 500 tabletten in doordrukstrips van 5 tabletten.

Niet alle verpakkingsgroottes worden in Nederland in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant.

Vergunninghouder

Centrafarm B.V.

Nieuwe Donk 3 4879 AC Etten-Leur Nederland

Fabrikant

Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

Nederland

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Duitsland

PharmaCoDane ApS

Marielundvej 46A

2730 Herlev

Denemarken

Lamp San Prospero S.p.A.

Via Della Pace, 25/A

41030 San Prospero - Modena

Italië

Aciclovir CF 800 mg, tabletten is in Nederland ingeschreven onder nummer RVG 18845.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

BE Aciclovir EG

DK Aciclodan 800mg

ES Aciclovir STADA Genéricos 800mg comprimidos

FI Acyclostad 800mg tabletti

NL Aciclovir CF 800mg tabletten

PT Aciclovir Ciclum 800mg comprimidos

SE Aciclovir STADA 800mg

Deze bijsluiter is goedgekeurd in juli 2013.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK