Zovirax Infuus, poeder voor oplossing voor infusie 125, 250 en 500 mg

ATC-Code
J05AB01
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent GlaxoSmithKline
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Antiinfektiva zur systemischen anwendung
Therapeutische groep Antivirale mittel zur systemischen anwendung
Farmacologische groep Direkt wirkende antivirale mittel
Chemische groep Nukleoside und nukleotide, exkl. inhibitoren der reversen transkriptase
Stof Aciclovir

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

GlaxoSmithKline

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Dit geneesmiddel bevat als werkzaam bestanddeel aciclovir. Zovirax Infuus is een antiviraal geneesmiddel (antiviraal betekent "tegen virussen") en het gaat de vermenigvuldiging van virussen tegen.

Zovirax Infuus wordt gebruikt voor:

 • de behandeling en het voorkómen van een infectie veroorzaakt door een virus genaamd herpes simplex. Zovirax Infuus wordt met name gebruikt bij patiënten met een verminderde afweerreactie veroorzaakt door een beenmergtransplantatie of door een behandeling tegen acute leukemie
 • de behandeling van gordelroos bij patiënten met een verminderde weerstand en de behandeling van ernstige gordelroos bij patiënten met een normale weerstand. Gordelroos wordt veroorzaakt door een virus genaamd varicella zoster.
 • de behandeling van ernstige infecties van de geslachtsdelen veroorzaakt door een virus genaamd herpes genitalis
 • de behandeling van hersenvliesontsteking veroorzaakt door een virus genaamd herpes simplex encefalitis
 • de behandeling van infecties bij pasgeborenen veroorzaakt door een virus genaamd herpes neonatorum

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Zovirax Infuus niet

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor aciclovir of voor één van de andere bestanddelen van Zovirax Infuus
 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor valaciclovir (een ander antiviraal geneesmiddel)

Wees extra voorzichtig met Zovirax Infuus

 • als uw nieren niet goed werken of als u een nierziekte heeft gehad. Vertel dit aan uw arts.
 • wanneer u ouder bent dan 65 jaar. Uw arts zal de werking van uw nieren controleren. U moet erop letten dat u voldoende drinkt
Zovirax Infuus versie 25.5 1
 • wanneer hogere doseringen worden gebruikt. U moet dan voldoende drinken. Uw arts zal extra controleren of u voldoende drinkt en of uw nieren goed blijven werken.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Bij gelijktijdig gebruik van Zovirax Infuus en geneesmiddelen die de werking van de nieren beïnvloeden (bijvoorbeeld ciclosporine, dit geneesmiddel wordt gebruikt bij de behandeling van reuma en bij orgaantransplantaties, en tacrolimus, dit wordt gebruikt bij orgaantransplantaties) zal uw arts goed controleren of de werking van uw nieren niet vermindert.

Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger bent of borstvoeding geeft en u krijgt Zovirax Infuus toegediend, is het verstandig dit eerst met uw arts te overleggen. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt. Er is geen bezwaar tegen het geven van borstvoeding bij een kortdurende intraveneuze behandeling (dit is toediening in een ader). Bij langdurig gebruik wordt aanbevolen de borstvoeding te onderbreken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Zovirax Infuus wordt meestal gebruikt bij patiënten die in een ziekenhuis worden verpleegd en informatie over de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen is daarom niet van toepassing.

Hoe gebruikt u dit middel?

Zovirax Infuus wordt opgelost en zo nodig verdund toegediend als langzaam infuus gedurende 60 minuten in de ader (intraveneus). Uw arts zal bepalen hoeveel Zovirax Infuus u toegediend moet krijgen en hoeveel keer per dag.

Ook zal de arts beslissen hoelang u Zovirax Infuus krijgt toegediend. De behandeling is een kuur (meestal 5 of 10 dagen) die geheel afgemaakt dient te worden. Het is van belang de behandeling zo spoedig mogelijk na het optreden van de eerste verschijnselen te starten.

De gebruikelijke dosering van Zovirax Infuus bij volwassenen is tussen de 5 en 10 mg per kg lichaamsgewicht, toegediend om de 8 uur.

Bij kinderen tussen 3 maanden en 12 jaar zal de arts de dosering van Zovirax Infuus berekenen op basis van het lichaamsoppervlak.

Bij pasgeborenen die worden behandeld voor een herpes neonatorum infectie is de gebruikelijke dosering 10 mg per kg lichaamsgewicht toegediend om de 8 uur gedurende 10 dagen.

Bij ouderen en bij patiënten met een verminderde werking van de nieren kan de arts de dosering verlagen door minder vaak een infuus te geven.

Wat u moet doen als u meer van Zovirax Infuus heeft gebruikt dan u zou mogen

Wanneer u meer Zovirax Infuus heeft toegediend gekregen dan uw arts heeft voorgeschreven, is het raadzaam onmiddellijk contact met uw arts op te nemen. Bekende verschijnselen bij inname van een te grote hoeveelheid Zovirax zijn verwardheid, waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties), opwinding, toevallen/stuipen (convulsies) en coma. Uw arts zal mogelijk besluiten om uw bloed te dialyseren om aciclovir uit uw bloed te verwijderen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zovirax Infuus versie 25.5 2

Zoals alle geneesmiddelen kan Zovirax Infuus bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Vaak optredende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen

 • misselijkheid, braken
 • stijging van de laboratoriumwaarden die een aanwijzing zijn voor een verminderde werking van de nieren (zoals ureum en creatinine in het bloed)
 • jeuk, netelroos (urticaria), huiduitslag (inclusief gevoeligheid voor licht)
 • aderontsteking (flebitis)
 • voorbijgaande verhogingen van de leverenzymen

Soms voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen

 • bloedarmoede (anemie)
 • vermindering van het aantal bloedcellen (bloedplaatjes) die belangrijk zijn voor de bloedstolling (trombocytopenie)
 • bloedafwijking (tekort aan witte bloedlichaampjes) gepaard gaande met verhoogde gevoeligheid voor infecties (leukopenie)

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10.000 mensen

 • hoofdpijn, duizeligheid, trillingen, coördinatiestoornis (ataxie), spraakstoornissen (dysartrie), toevallen/stuipen (convulsies), slaperigheid, aandoening van de hersenen gekenmerkt door bijvoorbeeld stuipen en bewustzijnsverlaging (encefalopathie), bewustzijnsverlies (coma). Deze aandoeningen zijn meestal voorbijgaand en treden vooral op bij patiënten met een verminderde nierfunctie of bij patiënten die om andere redenen aanleg hebben voor deze bijwerkingen
 • kortademigheid
 • diarree, buikpijn
 • verminderde werking van de nieren, acuut nierfalen, nierpijn
 • zwelling van de ledematen, gepaard gaande met jeuk (angio-oedeem)
 • moeheid, koorts, lokale ontstekingsreacties
 • overgevoeligheidsreactie (anafylaxie)
 • geelzucht, leverontsteking (hepatitis), voorbijgaande verhoging van het bilirubinegehalte in het bloed (bilirubine is een stof die wordt geproduceerd door de lever)
 • opwinding/onrust (agitatie), verwardheid, waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties), symptomen van een ernstige geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is (psychotische symptomen)

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of in de vriezer bewaren.

Gebruik Zovirax Infuus niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket en de doos na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Raadpleeg voor instructies over oplossen en eventueel verdunnen de “Bijsluiter voor de Beroepsbeoefenaren”. Na oplossen en verdunnen tot een concentratie van 5 mg aciclovir per ml kan de

Zovirax Infuus versie 25.5 3

oplossing voor infusie 12 uur worden bewaard tussen de 15 en 25 °C. Bewaar deze oplossing niet in de koelkast of vriezer.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Zovirax Infuus

 • Het werkzame bestanddeel is aciclovir (als aciclovirnatrium). Iedere injectieflacon bevat 250 mg aciclovir (als aciclovirnatrium)
 • Het andere bestanddeel is natriumhydroxide

Hoe ziet Zovirax Infuus er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Een injectieflacon Zovirax Infuus bevat wit poeder voor oplossing voor infusie.

Er zijn meerdere sterkten verkrijgbaar.

Zovirax Infuus bevat 125 mg aciclovir (als gevriesdroogd natriumzout) per injectieflacon. Zovirax Infuus bevat 250 mg aciclovir (als gevriesdroogd natriumzout) per injectieflacon. Zovirax Infuus bevat 500 mg aciclovir (als gevriesdroogd natriumzout) per injectieflacon.

Iedere verpakking bevat 5 injectieflacons.

Niet iedere verpakkingsgrootte wordt in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

GlaxoSmithKline BV GlaxoSmithKline S.P.A Parma
Huis ter Heideweg 62 Strada Asolana 90
3705 LZ Zeist 43056 Parma
030-6938100 Italië
nlinfo@gsk.com  
In het register ingeschreven onder:  
Zovirax Infuus RVG 09696

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in november 2010

Zovirax Infuus versie 25.5 4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg:>>

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE BEROEPSBEOEFENAREN

Na goedkeuring zal de tekst van de Samenvatting van de Productkenmerken integraal worden overgenomen

Zovirax Infuus versie 25.5 5
Zovirax Infuus versie 25.5 6

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.