Auteur: Boehringer Ingelheim


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

BISOLVON drank in sachet is een drank met broomhexinehydrochloride.

BISOLVON is een slijmoplosser en wordt gebruikt bij vastzittende hoest. BISOLVON maakt het ophoesten makkelijker als dit door taai slijm wordt bemoeilijkt.

Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • Bij kinderen onder 2 jaar.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • Als u of uw kind een maagzweer heeft of heeft gehad. Neem in dat geval contact op met uw arts.
 • U moet bedacht zijn op een toename van de hoeveelheid vrijkomend slijm in de luchtwegen.
 • Als de hoestklachten aanhouden, zich dikwijls herhalen of toenemen tijdens het gebruik is het verstandig om dan contact op te nemen met uw arts.

In zeer zeldzame gevallen is bij gebruik van slijmoplossers zoals BISOLVON melding gemaakt van ernstige aandoeningen van de huid, zoals een ernstige allergische reactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom) en een ernstige acute (allergische) reactie, gepaard gaande met koorts en blaren op de huid/vervelling van de huid (Lyell’s syndroom). In de meeste

gevallen hadden deze klachten andere oorzaken dan het gebruik van de slijmoplosser. Wanneer tijdens het gebruik van BISOLVON huid- of slijmvliesaandoeningen ontstaan moet u onmiddellijk uw arts waarschuwen en direct stoppen met het gebruik van BISOLVON.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast BISOLVON drank in sachet nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Gelijktijdig gebruik van broomhexine en antibiotica (amoxicilline, erythromycine, doxycycline, cefuroxim) leidt tot hogere antibioticaspiegels in het longweefsel.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden, of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Er is geen aanwijzing dat het gebruik van BISOLVON tijdens de zwangerschap schadelijk kan zijn voor het ongeboren kind. Broomhexine gaat echter wel over in het lichaam van het ongeboren kind. Uit voorzorg moet u BISOLVON niet gebruiken als u zwanger bent.

Het is niet bekend of broomhexine in de moedermelk overgaat. Een effect op de zuigeling kan daarom niet worden uitgesloten. Het is daarom beter om geen BISOLVON te gebruiken wanneer u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet bekend of het gebruik van BISOLVON effect heeft op de rijvaardigheid of bij het gebruik van machines. Bij het gebruik van dit middel kan duizeligheid optreden (zie rubriek 4 ‘Mogelijke bijwerkingen’). Hiermee moet rekening gehouden worden bij activiteiten zoals het besturen van voertuigen en het bedienen van machines.

Neem contact op met uw arts als één van bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of dat in het verleden is geweest.

Hoe gebruikt u dit middel?

BISOLVON drank in sachet bevat geen suiker en kan daarom ook door diabetici worden ingenomen.

Vraag advies aan uw arts als de verschijnselen van een acute luchtwegaandoening niet snel verbeteren.

Gebruik dit geneesmiddel altijd zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

BISOLVON drank in sachet mag niet gebruikt worden bij kinderen onder 2 jaar. BISOLVON drank in sachet is niet geschikt voor gebruik bij kinderen onder 10 jaar.

Volwassenen en kinderen ouder dan 10 jaar: driemaal per dag 1 à 2 sachets van 5 ml. Volg onderstaande instructies voor inname op:

1. Knijp één uiteinde bij elkaar en scheur het sachet open.

2. Breng het geopende sachet naar uw mond en drink volledig leeg.

BISOLVON begint na ongeveer vijf uur te werken. Als door het loskomen van het slijm de luchtwegen gereinigd worden, vermindert het hoesten en wordt het ademen gemakkelijker. Het duurt enige dagen voor dit effect optimaal is. Stop daarom niet te snel met het innemen van BISOLVON drank in sachet.

Naast BISOLVON drank in sachet zijn de volgende BISOLVON producten beschikbaar:

 • BISOLVON drank, voor volwassenen en kinderen ouder dan 10 jaar
 • BISOLVON tabletten, voor volwassenen en kinderen ouder dan 5 jaar
 • BISOLVON drank voor kinderen, voor kinderen vanaf 2 tot 10 jaar
 • BISOLVON druppels voor kinderen, voor kinderen vanaf 2 tot 10 jaar

Heeft u of uw kind teveel van dit middel gebruikt?

Het is niet waarschijnlijk dat er symptomen optreden. Mocht u of uw kind toch last krijgen, neem dan contact op met uw arts.

Bent u of uw kind vergeten dit middel te gebruiken?

Wanneer u of uw kind een dosis vergeet, kunt u of uw kind gewoon met de volgende dosis doorgaan. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u of uw kind stopt met het gebruik van dit middel

Plotseling stoppen met het gebruik van BISOLVON drank in sachet veroorzaakt geen problemen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daar mee te maken.

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Deze bijwerkingen komen niet meer dan zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers) voor. Als u één van onderstaande bijwerkingen ervaart, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of ga onmiddellijk naar de eerste hulpafdeling van een nabijgelegen ziekenhuis:

 • plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angioneurotisch oedeem)
 • ernstige allergische reactie voor bepaalde stoffen, waarbij sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn optreden als gevolg van een plotselinge sterke vaatverwijding (anafylactische reactie of shock)
 • ernstige huidreacties zoals een ernstige allergische reactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom) en een ernstige acute (allergische) reactie, gepaard gaande met koorts en blaren op de huid/vervelling van de huid (Lyell’s syndroom).

Overige bijwerkingen

Vaak voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers): - milde bijwerkingen in het maag-darmkanaal.

Soms voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers):

 • duizeligheid
 • pijn in de bovenbuik
 • misselijkheid
 • overgeven
 • diarree
 • transpireren
 • tijdelijk verhoogde gehaltes van transaminasen (bepaalde enzymen) aangetoond via een bloedonderzoek.

Zelden voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers):

 • huiduitslag
 • overgevoeligheidsreactie.

Van de volgende bijwerkingen kan niet exact bepaald worden hoe vaak deze voorkomen:

 • benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme)
 • huiduitslag met hevige jeuk (netelroos) en vorming van bultjes (galbulten)
 • jeuk (pruritus).

Krijgt u of uw kind veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u of uw kind een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Er is geen speciale bewaartemperatuur.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na ‘Niet te gebruiken na’ of ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is broomhexinehydrochloride. 5 ml drank bevat 8 mg broomhexinehydrochloride.
 • De andere stoffen (hulpstoffen) in dit middel zijn sucralose (E955), benzoëzuur (E210), kersenaroma, chocola-aroma, levomenthol en gedemineraliseerd water.

Hoe ziet BISOLVON drank in sachet er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

BISOLVON drank in sachet. Het sachet bestaat uit 3 lagen (bestaand uit polyester/aluminium/polyacrlylonitil). De sachets worden per 20 of 30 sachets verpakt in een kartonnen doos. De drank is een heldere tot bijna heldere, kleurloze tot bijna kleurloze vloeistof met een fruitige geur. Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgroottes in de handel zijn.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: Boehringer Ingelheim bv

Comeniusstraat 6 1817 MS ALKMAAR Tel: 0800–2255889

e-mail: bisolvon.nl@boehringer-ingelheim.com

Fabrikant

Unither

1-3 Allée de la Neste Z.I d’En Sigal 31770 Colomiers Frankrijk

In het geneesmiddelenregister ingeschreven onder RVG 111840

Informatie voor de gebruiker

U of uw kind heeft last van vastzittende hoest. Dit komt in ons klimaat bijvoorbeeld voor als gevolg van verkoudheid.

Vastzittende hoest ontstaat als er in de luchtwegen meer slijm wordt gevormd dan normaal. Ook het inademen van prikkelende stoffen, zoals tabaksrook en uitlaatgassen kan verhoogde slijmvorming veroorzaken. Dit slijm kan dikker en taaier zijn dan normaal. Om het overtollige slijm weer kwijt te raken, maken we gebruik van een natuurlijk mechanisme: hoesten. Maar als het slijm te dik en te taai is, schiet hoesten tekort. U of uw kind hoest wel, maar er komt te weinig slijm naar boven. Het zit vast. ‘Vastzittende hoest’ is dus eigenlijk ‘vastzittend slijm’. Om het ophoesten een handje te helpen, moet het slijm verdund worden. BISOLVON is een slijmverdunner. Het dikke, taaie slijm komt los en kan veel gemakkelijker worden opgehoest.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in maart 2013.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK