Advertentie

Auteur: Samenwerkende Apothekers Nederland


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Om ophoesten makkelijker te maken als dit door taai slijm wordt bemoeilijkt.

Broomhexine is een slijmverdunnend middel waardoor het ophoesten van slijm makkelijker wordt. Hierdoor verlicht het geneesmiddel de ademhaling en wordt de hoestprikkel gedempt.

Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • Kinderen jonger dan 2 jaar.
 • U of uw kind heeft een maagzweer (gehad): gebruik dit middel niet zonder advies van uw arts.
 • Zonder doktersadvies mag u of uw kind dit middel niet langer dan twee weken gebruiken.
 • Als de klachten bij u of uw kind aanhouden of regelmatig terugkeren, raadpleeg dan uw (huis-)arts.
 • Gelijktijdig gebruik van broomhexine tabletten naast andere middelen tegen hoest - zonder doktersadvies - wordt ontraden.
 • In zeer zeldzame gevallen is bij gebruik van slijmoplossers zoals broomhexine tabletten melding gemaakt van ernstige aandoeningen van de huid, zoals ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens Johnson syndroom) en ernstige, acute (overgevoeligheids) reactie gepaard gaande met koorts en blaren op de huid/vervelling van de huid (Lyell’s syndroom). In de meeste gevallen hadden deze klachten andere oorzaken dan het gebruik van de slijmoplosser. Echter indien tijdens het gebruik van broomhexine tabletten huid- of slijmvliesaandoeningen ontstaan dient u onmiddellijk uw arts te waarschuwen en dient u te stoppen met het gebruik van broomhexine tabletten.

Gebruikt u naast Broomhexinehydrochloride 8 mg tabletten Samenwerkende Apothekers nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Gelijktijdig gebruik van broomhexine en antibiotica (amoxicilline, erythromycine, doxycycline, cefuroxim) leidt tot hogere antibioticaspiegels in het longweefsel.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden, of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Er is geen aanwijzing dat het gebruik van Broomhexinehydrochloride 8 mg tabletten Samenwerkende Apothekers tijdens de zwangerschap schadelijk kan zijn voor het ongeboren kind. Broomhexine gaat echter wel over in het lichaam van het ongeboren kind. Uit voorzorg moet u Broomhexinehydrochloride 8 mg tabletten Samenwerkende Apothekers niet gebruiken als u zwanger bent.

Het is niet bekend of broomhexine in de moedermelk overgaat. Een effect op de zuigeling kan daarom niet worden uitgesloten. Het is daarom beter om geen Broomhexinehydrochloride 8 mg tabletten Samenwerkende Apothekers te gebruiken wanneer u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet bekend of het gebruik van Broomhexinehydrochloride 8 mg tabletten Samenwerkende Apothekers effect heeft op de rijvaardigheid of bij het gebruik van machines. Bij het gebruik van dit middel kan duizeligheid optreden (zie rubriek 4 ‘Mogelijke bijwerkingen’). Hiermee moet rekening gehouden worden bij activiteiten zoals het besturen van voertuigen en het bedienen van machines.

Broomhexinehydrochloride 8 mg tabletten Samenwerkende Apothekers tabletten bevatten lactose

Broomhexinehydrochloride 8 mg tabletten Samenwerkende Apothekers bevatten onder andere de hulpstof lactose. Wanneer uw arts u heeft verteld dat u of uw kind bepaalde suikers (lactose) niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u of uw kind dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:  
leeftijd per keer maximaal per 24 uur
5-9 jaar ½ -1 tablet 3 tabletten
vanaf 10 jaar ½ -2 tabletten 6 tabletten
 • De tablet(-ten) met een glas water innemen.
 • Neem (of geef) nooit de maximale dagdosis tabletten in één keer, maar verspreid het innemen zo gelijkmatig mogelijk over de 24 uur.
 • Niet geschikt voor gebruik bij kinderen onder 5 jaar.
 • Broomhexinehydrochloride 8 mg tabletten Samenwerkende Apothekers tabletten mag niet gebruikt worden bij kinderen onder 2 jaar.

Het duurt enkele dagen voor het effect - verlichting van de ademhaling, demping van de hoestprikkel - merkbaar wordt. Daarom dient het gebruik van deze tabletten niet te snel te worden gestaakt. Gebruik deze tabletten, zonder doktersvoorschrift, maximaal 14 dagen achtereen.

Het is niet waarschijnlijk dat er symptomen optreden. Mocht u of uw kind toch last krijgen, raadpleeg dan een arts.

Wanneer u of uw kind een dosis vergeet, kunt u of uw kind gewoon met de volgende dosis doorgaan. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Broomhexinehydrochloride 8 mg tabletten Samenwerkende Apothekers bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bijwerkingen kunnen

 • zeer vaak voorkomen: bij meer dan 1 op de 10 patiënten;
 • vaak voorkomen: bij minder dan 1 op de 10;
 • soms voorkomen: bij minder dan 1 op de 100;
 • zelden voorkomen: bij minder dan 1 op de 1.000;
 • zeer zelden voorkomen: bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten;
 • niet bekend zijn.

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Deze bijwerkingen komen niet meer dan zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers) voor. Als u één van onderstaande bijwerkingen ervaart, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of ga onmiddellijk naar de eerste hulpafdeling van een nabijgelegen ziekenhuis:

 • plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angioneurotisch oedeem)
 • ernstige allergische reactie voor bepaalde stoffen, waarbij sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderend bewustzijn optreden als gevolg van een plotselinge sterke vaatverwijding (anafylactische reactie of shock)
 • ernstige huidreacties zoals ernstige allergische reactie met (hoge) koorts, blaren op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom) en ernstige, acute (allergische) reactie gepaard gaande met koorts en blaren op de huid/vervelling van de huid (Lyell’s syndroom).

Overige bijwerkingen

Immuunsysteemaandoeningen

Zelden: overgevoeligheidsreacties

Niet bekend: ernstige allergische reacties en ernstige overgevoeligheidsreacties voor bepaalde stoffen, waarbij sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke pols, klamme huid en verminderd bewustzijn optreden als gevolg van een plotselinge, sterke vaatverwijding (anafylactische shock)

Zenuwstelselaandoeningen

Soms: duizeligheid

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en middenrifaandoeningen

Niet bekend: benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme)

Maagdarmstelselaandoeningen

Vaak: milde bijwerkingen in het maagdarmkanaal (gastro-intestinaal)

Soms: pijn in de bovenbuik, misselijkheid, braken en diarree

Huid- en onderhuidaandoeningen

Zelden: huiduitslag

Zeer zelden: ernstige allergische reactie met hoge koorts, blaren op de huid, zoals Steven Johnson syndroom en Lyell’s syndroom

Niet bekend: plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angioneurotisch oedeem), huiduitslag met hevige jeuk (netelroos) en vorming van bultjes (galbulten en jeuk (pruritus)

Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen

Soms: transpireren

Onderzoeken

Soms: bepaalde leverenzymen (transaminasen) verhoogd

Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren in oorspronkelijke verpakking buiten invloed van vocht.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

De werkzame stof in dit middel is: 8 mg broomhexinehydrochloride.

De andere stoffen in dit middel zijn: aardappelzetmeel, melksuiker (lactose), microkristallijne cellulose (E 460), magnesiumstearaat en colloïdaal siliciumdioxide.

Broomhexinehydrochloride 8 mg tabletten Samenwerkende Apothekers zijn witte, ronde, bolle tabletten met een breukstreep aan één zijde en de inscriptie “TAS EV”.

Een doosje Broomhexinehydrochloride 8 mg tabletten Samenwerkende Apothekers bevat 30 tabletten in 3 strips.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Samenwerkende Apothekers Nederland bv, Kralingseweg 201, 3062 CE Rotterdam

Fabrikant

Pharmachemie BV, Swensweg 5. 2031 GA Haarlem

Dit geneesmiddel is in het register ingeschreven onder RVG 12037. Deze bijsluiter is goedgekeurd in november 2012.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK