Advertentie

Auteur: Nedac Sorbo


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelengroep

Broomhexine maakt het vastzittende slijm in de longen minder taai en daardoor kunt u dit slijm gemakkelijker ophoesten. U kunt daardoor gemakkelijker ademhalen.

Toepassing van het geneesmiddel

Bij vastzittende hoest, om het ophoesten van slijm in de luchtwegen te vergemakkelijken wanneer dat ophoesten door taai slijm wordt bemoeilijkt.

NEDAC SORBO Hoestdrank Broomhexine suikervrij bevat geen suiker en kan daarom ook door diabetici gebruikt worden.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik NEDAC SORBO Hoestdrank Broomhexine suikervrij niet
 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor broomhexinehydrochloride of voor één van de andere bestanddelen van NEDAC SORBO Hoestdrank Broomhexine suikervrij.
 • bij kinderen onder 2 jaar.

RVG 000000/PIL/20120319/2012_03/FP/NV

Wees extra voorzichtig met NEDAC SORBO Hoestdrank Broomhexine suikervrij
 • als u een maagzweer of zweer van de twaalfvingerige darm heeft, of die vroeger heeft gehad;
 • u dient de doseringen in deze bijsluiter beslist niet te overschrijden;
 • broomhexinehydrochloride versterkt de slijmvloed vanuit de longen;
 • als u huidproblemen krijgt. In zeer zeldzame gevallen is bij gebruik van slijmoplossende middelen (mucolytica) zoals broomhexinehydrochloride melding gemaakt van ernstige huidbeschadigingen, zoals Stevens Johnson syndroom en Lyell’s syndroom (zie rubriek 4). In de meeste gevallen was het optreden van deze aandoeningen te verklaren door onderliggende ernstige ziekten of het gelijktijdig gebruik van andere geneesmiddelen. Indien nieuwe huid- of slijmvliesbeschadigingen ontstaan tijdens het gebruik van broomhexinehydrochloride, dient u onmiddellijk de arts te raadplegen en dient u te stoppen met het gebruik van broomhexinehydrochloride.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Broomhexinehydrochloride kan, wanneer het gelijktijdig wordt gebruikt met bepaalde geneesmiddelen tegen bacteriële infecties (antibiotica zoals amoxicilline, erythromycine, doxycycline, cefuroxim), de concentratie van deze antibiotica in de longen verhogen. Dit is geen nadelig effect, zodat U NEDAC SORBO Hoestdrank Broomhexine suikervrij en deze antibiotica gelijktijdig kunt gebruiken.

Gebruik van NEDAC SORBO Hoestdrank Broomhexine suikervrij met voedsel en drank

Er zijn geen wisselwerkingen van broomhexinehydrochloride met bestanddelen uit voedsel of met drank bekend zodat de drank eventueel gelijktijding met voedsel en/of drank kan worden ingenomen.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Zwangerschap

NEDAC SORBO Hoestdrank Broomhexine suikervrij kan voor zover bekend tijdens de zwangerschap zonder gevaar voor het ongeboren kind volgens het voorschrift ingenomen worden.

Borstvoeding

Broomhexinehydrochloride wordt uitgescheiden in de moedermelk. U dient daarom tijdens de periode dat u borstvoeding geeft geen NEDAC SORBO Hoestdrank Broomhexine suikervrij te gebruiken.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Broomhexinehydrochloride kan duizeligheid veroorzaken. U dient hierop bedacht te zijn bij het besturen van motorvoertuigen of het bedienen van machines.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van NEDAC SORBO Hoestdrank Broomhexine suikervrij

Sorbitol

De drank bevat de hulpstof sorbitol. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt (zoals dit kan voorkomen bij bepaalde zeldzame erfelijke aandoeningen, bijvoorbeeld fructose-intolerantie), neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

RVG 000000/PIL/20120319/2012_03/FP/NV

Sorbitol kan een licht laxerende werking hebben. De calorische waarde bedraagt 2,6 kcal/gram sorbitol.

Overigens bevat NEDAC SORBO Hoestdrank Broomhexine suikervrij geen suikers zodat het ook door suikerpatiënten (diabetici) kan worden ingenomen.

Glycerol

De drank bevat ook de hulpstof glycerol. Glycerol kan hoofdpijn, maagklachten en diarree veroorzaken.

Alcohol

NEDAC SORBO Hoestdrank Broomhexine suikervrij bevat 3 vol.% ethanol (alcohol), d.w.z. maximaal 150 mg per dosis van 5 ml, hetgeen overeenkomt met 3 ml bier of 1,25 ml wijn.

Schadelijk bij alcoholisme.

Voorzichtigheid is geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, kinderen en groepen met een verhoogd risico, zoals patiënten met leveraandoeningen of epilepsie.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering

Volg de onderstaande instructies op. In het geval dat u dit geneesmiddel op recept van u arts gebruikt, volg dan nauwgezet de dosering zoals voorgeschreven door uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Dosering Hoeveelheid 4 mg/5 ml drank Hoeveelheid 8 mg/5 ml drank
Volwassenen en kinderen 3x daags 5 – 20 ml drank 3x daags 2,5 – 10 ml drank
ouder dan 10 jaar:    
3 maal daags 4 tot 16 ml    
broomhexinehydrochloride    
Kinderen van 5 tot 10 jaar: 3x daags 5 – 10 ml drank 3x daags 2,5 – 5 ml drank
3 maal daags 4 tot 8 ml    
broomhexinehydrochloride    
Kinderen van 2 tot 5 jaar: 3x daags 2,5 – 5 ml drank  
3 maal daags 2 tot 4 ml    
broomhexinehydrochloride    
Niet gebruiken bij kinderen    
onder 2 jaar    

In de verpakking zit een maatbekertje. Hierop zijn deelstrepen en het aantal milliliters aangegeven. U kunt hiermee de benodigde hoeveelheid drank afmeten. Omdat na inname een kleine hoeveelheid drank achterblijft, het maatbekertje tweemaal naspoelen met water en dit vervolgens innemen.

RVG 000000/PIL/20120319/2012_03/FP/NV

Indien de klachten binnen 14 dagen na het begin van het gebruik van NEDAC SORBO Hoestdrank Broomhexine suikervrij niet verdwijnen of terugkeren, dient u alsnog uw huisarts te raadplegen. Uw huisarts kan u dan verder adviseren over de behandeling van uw klachten.

Wat u moet doen als u meer van NEDAC SORBO Hoestdrank Broomhexine suikervrij heeft ingenomen dan u zou mogen

Bij te hoge doseringen van broomhexinehydrochloride treden de verschijnselen op zoals beschreven onder 4 ‘Bijwerkingen’. Indien u een overdosering vermoedt of bemerkt, dient u een arts te raadplegen. Laat de arts de verpakking of de patiëntenbijsluiter zien. De arts kan u dan verder op de juiste manier behandelen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten NEDAC SORBO Hoestdrank Broomhexine suikervrij in te nemen

Indien u vergeten bent een dosis in te nemen, neem deze dosis alsnog zo snel mogelijk in, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis. Dit kunt u als volgt bepalen:

 • Als minder dan de helft van de tijd, die er tussen twee normale innametijdstippen zit, verstreken is, kunt u de vergeten dosis alsnog zo snel mogelijk innemen.
 • Als meer dan de helft van de tijd, die tussen twee normale innametijdstippen zit, verstreken is, moet u de vergeten dosis niet meer innemen.

Neem nooit een dubbele dosis NEDAC SORBO Hoestdrank Broomhexine suikervrij om zo de vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met inname van NEDAC SORBO Hoestdrank Broomhexine suikervrij

Wanneer u stopt met het gebruik van NEDAC SORBO Hoestdrank Broomhexine suikervrij zullen zich geen bijzonderheden voordoen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan NEDAC SORBO Hoestdrank Broomhexine suikervrij bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

Bijwerkingen kunnen:

 • Zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 patiënten) voorkomen;
 • Vaak (bij meer dan 1 op de 100, maar minder dan 1 op de 10 patiënten) voorkomen;
 • Soms (bij meer dan 1 op de 1000, maar minder dan 1 op de 100 patiënten) voorkomen;
 • Zelden (bij meer dan 1 op de 10.000, maar minder dan 1 op de 1000 patiënten) voorkomen;
 • Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten) voorkomen.
 • Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

De volgende bijwerkingen kunnen mogelijk voorkomen tijdens gebruik van NEDAC SORBO Hoestdrank Broomhexine suikervrij :

Immuunsysteemaandoeningen

zelden: allergische reacties (overgevoeligheidsreacties)

Niet bekend: ernstige overgevoeligheidsreactie (anafylaxie), shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn) door een plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische shock).

RVG 000000/PIL/20120319/2012_03/FP/NV

Zenuwstelselaandoeningen

Soms: duizeligheid

Ademhalingsstelselaandoeningen

Niet bekend: benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasmen)

Maagdarmstelselaandoeningen

Vaak: lichte bijwerkingen op het maagdarmkanaal

Soms: pijn in de bovenbuik, misselijkheid, braken, diarree

Huid- en onderhuidaandoeningen

Zelden: huiduitslag

Zeer zelden: ernstige huidbeschadigingen, zoals ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom). ernstige, acute (overgevoeligheids)reactie gepaard gaande met koorts en blaren op de huid/vervelling van de huid (Lyell syndroom).

Niet bekend: plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angioneurotisch oedeem), huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria), jeuk.

Algemene aandoeningen

Soms: transpireren

Onderzoeken

Soms kunnen tijdelijk verhoogde transaminasegehaltes (bepaalde enzymen) worden gevonden in het bloed.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Geen speciale bewaartemperatuur. Bewaren in de originele verpakking.

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik NEDAC SORBO Hoestdrank Broomhexine suikervrij niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het etiket van de fles en op het doosje na ‘Niet te gebruiken na’. De vervaldatum verwijst naar de laatse dag van de maand.

Na openen van de fles is NEDAC SORBO Hoestdrank Broomhexine suikervrij nog 6 maanden houdbaar, doch houdt u rekening met de bovengenoemde vervaldatum.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

RVG 000000/PIL/20120319/2012_03/FP/NV

Anvullende Informatie

Wat bevat NEDAC SORBO Hoestdrank Broomhexine suikervrij

Het werkzame bestanddeel van NEDAC SORBO Hoestdrank Broomhexine suikervrij is broomhexinehydrochloride.

NEDAC SORBO Hoestdrank Broomhexine HCl 4 mg/5 ml suikervrij bevat per ml 0,8 mg broomhexinehydrochloride.

NEDAC SORBO Hoestdrank Extra Sterk Broomhexine HCl 8 mg/5 ml suikervrij bevat per ml 1,6 mg broomhexinehydrochloride.

De andere bestanddelen zijn:

 • NEDAC SORBO Hoestdrank Broomhexine HCl 4 mg/5 ml suikervrij: wijnsteenzuur (E334), benzoëzuur (E210), hydroxyethylcellulose, glycerol (E422), sorbitol (E420), alcohol, tutti frutti aroma, natriumhydroxide (E524) en gezuiverd water.
 • NEDAC SORBO Hoestdrank Extra Sterk Broomhexine HCl 8 mg/5 ml suikervrij: wijnsteenzuur (E334), benzoëzuur (E210), hydroxyethylcellulose, glycerol (E422), sorbitol (E420), alcohol, menthol-eucalyptus aroma, natriumhydroxide (E524) en gezuiverd water.
Hoe ziet NEDAC SORBO Hoestdrank Broomhexine suikervrij er uit en de inhoud van de verpakking

NEDAC SORBO Hoestdrank Broomhexine suikervrij is een stroperige, heldere kleurloze tot nagenoeg kleurloze oplossing.

NEDAC SORBO Hoestdrank Broomhexine suikervrij wordt geleverd in bruine glazen flessen van 60, 120, 150, 200, 250, 300 en 500 ml voorzien van een aluminium/polyethyleen schroefdop. De fles is verpakt in een kartonnen doos en bij elke fles wordt een polypropyleen maatbekertje en een bijsluiter geleverd.

Niet alle verpakkingen worden in de handel gebracht.

Registratiehouder en fabrikant  
Registratiehouder: Fabrikant:
NEDAC SORBO bv, Apotex Nederland BV
Innovatie 1, Archimedesweg 2
6921 RN Duiven 2333 CN Leiden
Nederland Nederland

Dit geneesmiddel is ingeschreven in het register onder:

RVG 111937 NEDAC SORBO Hoestdrank Broomhexine HCl 4 mg/5 ml suikervrij, drank

RVG 111938 NEDAC SORBO Hoestdrank Extra Sterk Broomhexine HCl 8 mg/5 ml suikervrij, drank

Deze bijsluiter is voor de laatste keer herzien in november 2012

RVG 000000/PIL/20120319/2012_03/FP/NV

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK