Broomhexine HCl CF 4 mg/ 5 ml, drank

Broomhexine HCl CF 4 mg/ 5 ml, drank
Werkzame stof(fen)Broomhexine
ToelatingslandNL
VergunninghouderCentrafarm B.V. Van de Reijtstraat 31-E 4814 NE BREDA
Toelatingsdatum06.10.1982
ATC-codeR05CB02
Farmacologische groepenSlijmoplossend middelen, m.u.v. combinaties met hoestonderdrukkende middelen

Pati√ęntenbijsluiter

Wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

Geneesmiddelengroep

Broomhexinehydrochloride zorgt voor afbraak van taai slijm, waardoor het makkelijker op te hoesten is. Hierdoor kunt u gemakkelijker ademhalen.

Toepassing van het geneesmiddel

Bij vastzittende hoest, om het ophoesten van slijm in de luchtwegen te vergemakkelijken als dit door de taaiheid van het slijm wordt bemoeilijkt.

Wat moet u weten voordat u het gebruikt?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • Bij kinderen jonger dan 2 jaar.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • Als u een maagzweer of zweer van de twaalfvingerige darm heeft of heeft gehad.
 • U moet bedacht zijn op een toename van de hoeveelheid vrijkomend slijm in de luchtwegen.
 • Als de hoestklachten aanhouden, zich dikwijls herhalen of toenemen tijdens het gebruikt is het verstandig om contact op te nemen met uw arts.
 • Dit product kan een licht laxerend effect hebben.
Department of Date: 06-2021 Authorisation Disk: Rev. 7.1 Approved MEB
  JW040346  
Regulatory Affairs    
       
         
           
Centrafarm B.V., Breda, The Netherlands   Module 1
   
Broomhexine HCl CF 4 mg/5 ml, drank RVG 55634 Administrative information
   
Bromhexine hydrochloride   and prescribing information
1.3.1.3 Package leaflet   1.3.1.3-2
     

Er zijn meldingen gedaan van ernstige huidreacties die gerelateerd zijn aan de toediening van broomhexinehydrochloride. Als u huiduitslag krijgt (waaronder beschadiging van de slijmvliezen, bijvoorbeeld van de mond, keel, neus, ogen of bij de geslachtsorganen), stop dan met het gebruik van Broomhexine HCl CF en neem direct contact op met uw arts.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Broomhexine HCl CF nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Gelijktijdig gebruik van broomhexine en antibiotica (amoxicilline, erythromycine, doxycycline, cefuroxim) leidt tot hogere antibioticaspiegels in het longweefsel.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Er is geen aanwijzing dat het gebruik van dit middel tijdens de zwangerschap schadelijk kan zijn voor het ongeboren kind. Broomhexine gaat echter wel over in het lichaam van het ongeboren kind. Uit voorzorg moet u dit middel niet gebruiken als u zwanger bent.

Het is niet bekend of broomhexine in de moedermelk overgaat. Een effect op de zuigeling kan daarom niet kan worden uitgesloten. Het is daarom beter om dit middel niet te gebruiken wanneer u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet bekend of het gebruik van dit middel effect heeft op de rijvaardigheid of bij het gebruik van machines. Bij het gebruik van dit middel kan duizeligheid optreden (zie rubriek 4 ‚ÄėMogelijke bijwerkingen‚Äô). Hiermee moet rekening gehouden te worden bij activiteiten zoals het besturen van voertuigen en het bedienen van machines.

Broomhexine HCl CF 4 mg/5 ml bevat natriummetabisulfiet en sorbitol

 • Dit geneesmiddel bevat het conserveermiddel natriummetabisulfiet, dat in zeldzame gevallen ernstige overgevoeligheidsreacties en benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme) kan veroorzaken.
 • Dit geneesmiddel bevat de zoetstof sorbitol; indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
  Kan een licht laxerende werking hebben. Calorische waarde 2,6 kcal/g sorbitol.

Hoe wordt het gebruikt?

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Als u één van onderstaande bijwerkingen bemerkt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of ga onmiddellijk naar de eerste hulpafdeling van een nabijgelegen ziekenhuis:

 • anafylactische reacties waaronder anafylactische shock, angio-oedeem (zich snel ontwikkelende zwelling van de huid, onderhuid, slijmvliezen of weefsels onder de slijmvliezen) en jeuk
 • ernstige bijwerkingen van de huid (waaronder erythema multiforme, Stevens-Johnson- syndroom/toxische epidermale necrolyse en acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulose).

Overige bijwerkingen

Vaak voorkomende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers):

milde bijwerkingen in het maag-darmkanaal

Soms voorkomende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers):

Department of Date: 06-2021 Authorisation Disk: Rev. 7.1 Approved MEB
  JW040346  
Regulatory Affairs    
       
         
           
Centrafarm B.V., Breda, The Netherlands   Module 1
   
Broomhexine HCl CF 4 mg/5 ml, drank RVG 55634 Administrative information
   
Bromhexine hydrochloride   and prescribing information
1.3.1.3 Package leaflet   1.3.1.3-4
     
 • diarree
 • transpireren
 • tijdelijk verhoogde gehaltes van transaminasen (bepaalde enzymen) aangetoond via een bloedonderzoek

Zelden voorkomende bijwerkingen (komen voor bij minder dan 1 op de 1.000 gebruikers):

 • overgevoeligheidsreacties
 • huiduitslag
 • netelroos

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

 • anafylactische reacties waaronder anafylactische shock, angio-oedeem (zich snel ontwikkelende zwelling van de huid, onderhuid, slijmvliezen of weefsels onder de slijmvliezen) en jeuk
 • ernstige bijwerkingen van de huid (waaronder erythema multiforme, Stevens-Johnson- syndroom/toxische epidermale necrolyse en acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulose)
 • benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme)

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe moet het worden bewaard?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 25 C. Bewaren in de goed gesloten verpakking.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en het etiket na ‚ÄúNiet te gebruiken na‚ÄĚ of "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Na openen kan het product gedurende 6 maanden gebruikt worden.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Verdere informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is 4 mg broomhexinehydrochloride per 5 ml.
 • De andere stoffen in dit middel zijn frambozenaroma (bevat o.a. propyleenglycol), glycerol (E422), natriumbenzoaat (E211), natriummetabisulfiet (E223), povidon, sorbitol (E420), water, zoutzuur.

Hoe ziet Broomhexine HCl CF 4 mg/5 ml eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Broomhexine HCl CF 4 mg/5 ml drank is een heldere, kleurloze tot lichtgele vloeistof.

Broomhexine HCl CF 4 mg/5 ml is verkrijgbaar in bruine glazen flessen van 100, 125, 150, 200 of 250 ml met verzegelde aluminium schroefdop en maatbeker.

Department of Date: 06-2021 Authorisation Disk: Rev. 7.1 Approved MEB
  JW040346  
Regulatory Affairs    
       
         
           
Centrafarm B.V., Breda, The Netherlands   Module 1
   
Broomhexine HCl CF 4 mg/5 ml, drank RVG 55634 Administrative information
   
Bromhexine hydrochloride   and prescribing information
1.3.1.3 Package leaflet   1.3.1.3-5
     

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder

Centrafarm B.V.

Van de Reijtstraat 31-E 4814 NE Breda Nederland

Fabrikant

Centrafarm Services B.V. Van de Reijtstraat 31-E 4814 NE Breda Nederland

In het register ingeschreven onder RVG 55634.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juni 2021.

Department of Date: 06-2021 Authorisation Disk: Rev. 7.1 Approved MEB
  JW040346  
Regulatory Affairs    
       
         
           

Laatst bijgewerkt op 25.08.2022

Meer medicijnen met dezelfde werkzame stof

De volgende medicijnen bevatten ook de werkzame stof Broomhexine. Raadpleeg uw arts over een mogelijk alternatief voor Broomhexine HCl CF 4 mg/ 5 ml, drank

Medicijn
Vergunninghouder
Opella Healthcare France 82 Avenue Raspail 94250 GENTILLY (FRANKRIJK)

Logo

Uw persoonlijke medicatie-assistent

Medicijnen

Blader hier door onze uitgebreide database van A-Z medicijnen, met effecten, bijwerkingen en doseringen.

Stoffen

Alle actieve ingredi√ęnten met hun werking, toepassing en bijwerkingen, evenals de medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Symptomen, oorzaken en behandeling van veelvoorkomende ziekten en verwondingen.

De weergegeven inhoud vervangt niet de originele bijsluiter van het medicijn, vooral niet met betrekking tot de dosering en werking van de afzonderlijke producten. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de gegevens, omdat deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Raadpleeg altijd een arts voor diagnoses en andere gezondheidsvragen.

© medikamio