Broomhexinehydrochloride 1,6 mg/ml drank Samenwerkende Apothekers

Broomhexinehydrochloride 1,6 mg/ml drank Samenwerkende Apothekers
Werkzame stof(fen)Broomhexine
Toelatingslandnl
VergunninghouderSamenwerkende Apothekers Nederland
ATC-codeR05CB02
Farmacologische groepenSlijmoplossend middelen, m.u.v. combinaties met hoestonderdrukkende middelen

Patiëntenbijsluiter

Wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

Geneesmiddelengroep

Broomhexinehydrochloride is een slijmoplossend middel, welke de structuur van het slijm wijzigt, waardoor de taaiheid van het slijm verlaagd wordt.

Broomhexinehydrochloride 1,6 mg/ml drank Samenwerkende Apothekers is een slijmoplosser en wordt gebruikt bij vastzittende hoest. Broomhexine maakt het ophoesten makkelijker als dit door taai slijm wordt bemoeilijkt.

Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Wat moet u weten voordat u het gebruikt?

 • als u allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • bij kinderen onder 2 jaar.

BROOMHEXINEHYDROCHLORIDE 1,6 MG/ML DRANK

SAMENWERKENDE APOTHEKERS

 • Als u of uw kind een maagzweer heeft of heeft gehad. Neem in dat geval contact op met uw arts.
 • U moet bedacht zijn op een toename van de hoeveelheid vrijkomend slijm in de luchtwegen.
 • Als de hoestklachten aanhouden, zich dikwijls herhalen of toenemen tijdens het gebruik is het verstandig om dan contact op te nemen met uw arts.
 • Dit product kan een licht laxerend effect hebben.

In zeer zeldzame gevallen is bij gebruik van slijmoplossers zoals Broomhexinehydrochloride 1,6 mg/ml drank Samenwerkende Apothekers melding gemaakt van ernstige aandoeningen van de huid, zoals ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens Johnson syndroom) en ernstige, acute (overgevoeligheids) reactie gepaard gaande met koorts en blaren op de huid/vervelling van de huid (Lyell’s syndroom). In de meeste gevallen hadden deze klachten andere oorzaken dan het gebruik van de slijmoplosser. Echter indien tijdens het gebruik van Broomhexinehydrochloride 1,6 mg/ml drank Samenwerkende Apothekers huid- of slijmvliesaandoeningen ontstaan dient u onmiddellijk uw arts te waarschuwen en dient u te stoppen met het gebruik van Broomhexinehydrochloride 1,6 mg/ml drank Samenwerkende Apothekers.

Gebruikt u naast Broomhexinehydrochloride 1,6 mg/ml drank Samenwerkende Apothekers nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Gelijktijdig gebruik van broomhexine en antibiotica (amoxicilline, erythromycine, doxycycline, cefuroxim) leidt tot hogere antibioticaspiegels in het longweefsel.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden, of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Er is geen aanwijzing dat het gebruik van Broomhexinehydrochloride 1,6 mg/ml drank Samenwerkende Apothekers tijdens de zwangerschap schadelijk kan zijn voor het ongeboren kind. Broomhexine gaat echter wel over in het lichaam van het ongeboren kind. Uit voorzorg moet u Broomhexinehydrochloride 1,6 mg/ml drank Samenwerkende Apothekers niet gebruiken als u zwanger bent.

Het is niet bekend of broomhexine in de moedermelk overgaat. Een effect op de zuigeling kan daarom niet worden uitgesloten. Het is daarom beter om geen Broomhexinehydrochloride 1,6 mg/ml drank Samenwerkende Apothekers te gebruiken wanneer u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet bekend of het gebruik van Broomhexinehydrochloride 1,6 mg/ml drank Samenwerkende Apothekers effect heeft op de rijvaardigheid of bij het gebruik van machines. Bij het gebruik van dit middel kan duizeligheid optreden (zie rubriek 4 ‘Mogelijke bijwerkingen’). Hiermee moet rekening gehouden worden bij activiteiten zoals het besturen van voertuigen en het bedienen van machines.

BROOMHEXINEHYDROCHLORIDE 1,6 MG/ML DRANK

SAMENWERKENDE APOTHEKERS

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dit geneesmiddel bevat 0,4 gram sorbitol per ml. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. Kan (bij doseringen van meer dan 25 ml per dag) een licht laxerende werking hebben. Calorische waarde

2,6 kcal/g sorbitol.

Dit geneesmiddel bevat benzoëzuur. Dit is licht irriterend voor de huid, ogen en slijmvliezen.

Broomhexinehydrochloride 1,6 mg/ml drank Samenwerkende Apothekers bevat kleine hoeveelheden ethanol (alcohol), minder dan 100 mg per dosis.

Hoe wordt het gebruikt?

Vraag advies aan uw arts als de verschijnselen van een acute luchtwegaandoening niet snel verbeteren. Gebruik dit geneesmiddel altijd zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Broomhexinehydrochloride 1,6 mg/ml drank Samenwerkende Apothekers mag niet worden gebruikt bij kinderen onder 2 jaar.

Broomhexinehydrochloride 1,6 mg/ml drank Samenwerkende Apothekers is niet geschikt voor gebruik bij kinderen onder 5 jaar.

De gebruikelijke dosering is

Kinderen van 5 t/m 9 jaar 3 maal per dag 2,5-5 ml
Volwassenen 3 maal per dag 2,5-10 ml
en kinderen vanaf 10 jaar  

Broomhexinehydrochloride 1,6 mg/ml drank Samenwerkende Apothekers begint na ongeveer vijf uur te werken. Als door het loskomen van het slijm de luchtwegen gereinigd worden, vermindert het hoesten en wordt het ademen gemakkelijker. Het duurt enige dagen voor dit effect optimaal is. Stop daarom niet te snel met het innemen van Broomhexinehydrochloride 1,6 mg/ml drank Samenwerkende Apothekers.

Het is niet waarschijnlijk dat er symptomen optreden. Mocht u of uw kind toch last krijgen, neem dan contact op met uw arts.

Wanneer u of uw kind een dosis vergeet, kunt u of uw kind gewoon met de volgende dosis doorgaan. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

BROOMHEXINEHYDROCHLORIDE 1,6 MG/ML DRANK

SAMENWERKENDE APOTHEKERS

Als u of uw kind stopt met het innemen van dit middel

Plotseling stoppen met het gebruik van Broomhexinehydrochloride 1,6 mg/ml drank Samenwerkende Apothekers veroorzaakt geen problemen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Deze bijwerkingen komen niet meer dan zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers) voor. Als u één van onderstaande bijwerkingen ervaart, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of ga onmiddellijk naar de eerste hulpafdeling van een nabijgelegen ziekenhuis:

 • plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angioneurotisch oedeem)
 • ernstige allergische reactie voor bepaalde stoffen, waarbij sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn optreden als gevolg van een plotselinge sterke vaatverwijding (anafylactische reactie of shock)
 • ernstige huidreacties zoals een ernstige allergische reactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom) en ernstige, acute (allergische) reactie gepaard gaande met koorts en blaren op de huid/vervelling van de huid (Lyell’s syndroom).

Overige bijwerkingen

Vaak voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers): - milde bijwerkingen in het maag-darmkanaal

Soms voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers):

 • duizeligheid
 • pijn in de bovenbuik
 • misselijkheid
 • overgeven
 • diarree
 • transpireren
 • tijdelijk verhoogde gehaltes van transaminase (bepaalde enzymen) aangetoond via een bloedonderzoek.

BROOMHEXINEHYDROCHLORIDE 1,6 MG/ML DRANK

SAMENWERKENDE APOTHEKERS

Zelden voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers):

 • huiduitslag
 • overgevoeligheidsreactie

Van de volgende bijwerkingen kan niet exact bepaald worden hoe vaak deze voorkomen:

 • benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme)
 • huiduitslag met hevige jeuk (netelroos) en vorming van bultjes (galbulten) jeuk (pruritus)

Krijgt u of uw kind veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u of uw kind een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe moet het worden bewaard?

Bewaren beneden 25°C. De fles zorgvuldig gesloten houden. Niet in de koelkast of vriezer bewaren.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Verdere informatie

 • De werkzame stof in dit middel is broomhexinehydrochloride.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: sorbitol (E420), benzoëzuur (E210), wijnsteenzuur (E334), bananenessence, kersenessence, frambozenessence, natriumsacharinaat (E954), ethylhydroxycellulose (E1525), ethanol, gezuiverd water.

De drank is een heldere en kleurloze tot nagenoeg kleurloze vloeistof met een fruitsmaak.

Broomhexinehydrochloride 1,6 mg/ml drank Samenwerkende Apothekers is verpakt in bruin glazen flessen à 150 en 300 ml met een schroefdop en voorzien van een doseermogelijkheid.

BROOMHEXINEHYDROCHLORIDE 1,6 MG/ML DRANK

SAMENWERKENDE APOTHEKERS

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Samenwerkende Apothekers Nederland bv Kralingseweg 201

3062 CE Rotterdam

Fabrikant

Pharmachemie BV

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

In het register ingeschreven onder

RVG 23536=10849, Broomhexinehydrochloride 1,6 mg/ml drank Samenwerkende Apothekers

Deze bijsluiter is goedgekeurd in december 2012.

Laatst bijgewerkt op 24.08.2023

Meer medicijnen met dezelfde werkzame stof

De volgende medicijnen bevatten ook de werkzame stof Broomhexine. Raadpleeg uw arts over een mogelijk alternatief voor Broomhexinehydrochloride 1,6 mg/ml drank Samenwerkende Apothekers

Medicijn
Vergunninghouder
Opella Healthcare France 82 Avenue Raspail 94250 GENTILLY (FRANKRIJK)

Logo

Uw persoonlijke medicatie-assistent

Medicijnen

Blader hier door onze uitgebreide database van A-Z medicijnen, met effecten, bijwerkingen en doseringen.

Stoffen

Alle actieve ingrediënten met hun werking, toepassing en bijwerkingen, evenals de medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Symptomen, oorzaken en behandeling van veelvoorkomende ziekten en verwondingen.

De weergegeven inhoud vervangt niet de originele bijsluiter van het medicijn, vooral niet met betrekking tot de dosering en werking van de afzonderlijke producten. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de gegevens, omdat deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Raadpleeg altijd een arts voor diagnoses en andere gezondheidsvragen.

© medikamio