Quetiapine Retard 50 mg Teva, tabletten met verlengde afgifte

ATC-Code
N05AH04
Medikamio Hero Image

Teva

Stof Verdovend Psychotrope
Quetiapine Nee Nee
Farmacologische groep Antipsychotica

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Teva

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Quetiapine retard Teva bevat een stof die quetiapine wordt genoemd. Dit geneesmiddel behoort tot de groep van geneesmiddelen die antipsychotica worden genoemd. Quetiapine retard Teva kan worden gebruikt om verschillende ziekten te behandelen, zoals:

 • Bipolaire depressie en depressieve episodes bij unipolaire depressie: u kunt zich verdrietig of depressief of schuldig voelen, energietekort, eetlustverlies of slaapproblemen hebben.
 • Manie: u kunt zich opgewonden, opgetogen, prikkelbaar, enthousiast of hyperactief voelen of een slecht inzicht hebben, agressief of verstorend zijn.
 • Schizofrenie: u kunt dingen horen of voelen die er niet zijn, dingen geloven die niet waar zijn of zich ongewoon achterdochtig, angstig, verward, schuldig, gespannen of depressief voelen.

Als Quetiapine retard Teva wordt gebruikt voor depressieve episodes bij unipolaire depressie dan zal het gebruikt worden naast een ander geneesmiddel voor het behandelen van deze ziekte.

Gerenvooieerde versie

QUETIAPINE RETARD 50 MG TEVA QUETIAPINE RETARD 200 MG TEVA QUETIAPINE RETARD 300 MG TEVA QUETIAPINE RETARD 400 MG TEVA tabletten met verlengde afgifte

Zelfs als u zich beter voelt kan uw arts Quetiapine retard Teva aan u blijven voorschrijven.

Als u meer Quetiapine retard Teva heeft gebruikt dan uw arts u heeft voorgeschreven, dan kunt u zich slaperig en duizelig voelen en een abnormale hartslag hebben. Ga dan direct naar uw arts of naar het ziekenhuis in de buurt. Neem uw Quetiapine retard Teva tabletten mee.

Als u vergeten bent uw tabletten in te nemen, neem deze dan in zodra u het zich herinnert. Als het bijna tijd is voor uw volgende tablet, wacht daar dan op. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Als u plotseling stopt met de inname van Quetiapine retard Teva kunt u moeite hebben in slaap te vallen, u kunt misselijk zijn of u kunt last krijgen van hoofdpijn, diarree, overgeven, duizeligheid of prikkelbaarheid. Uw arts kan u adviseren om de dosering geleidelijk te verlagen voordat de behandeling gestopt wordt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch (overgevoelig) voor quetiapine of voor één van de andere bestanddelen van Quetiapine retard Teva. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • U gebruikt één van de volgende geneesmiddelen:
  • geneesmiddelen tegen HIV;
  • geneesmiddelen met azolen (tegen schimmelinfecties);
  • erytromycine of claritromycine (tegen infecties);
  • nefazodon (tegen depressie).

Neem Quetiapine retard Teva niet als het bovenstaande op u van toepassing is. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker voordat u Quetiapine retard Teva inneemt.

Vertel uw arts voordat u uw geneesmiddel inneemt als:

 • U of iemand in uw familie problemen heeft of heeft gehad met het hart, bijvoorbeeld hartritmestoornissen, of als u geneesmiddelen inneemt die invloed kunnen hebben op uw hartslag.
 • U een te lage bloeddruk heeft.
 • U een beroerte heeft gehad, in het bijzonder als u op leeftijd bent.
 • U problemen heeft met uw lever.
 • U ooit een toeval (epileptische aanval) heeft gehad.
 • U suikerziekte heeft of een risico heeft om suikerziekte te krijgen. In dat geval dient uw arts uw bloedsuikerspiegel te controleren gedurende uw gebruik van Quetiapine retard Teva.
 • U weet dat u in het verleden een laag aantal witte bloedcellen heeft gehad (wel of niet veroorzaakt door andere geneesmiddelen).
 • U een oudere patiënt bent die lijdt aan dementie (verlies van functies van de hersenen). Als dat zo is, moet Quetiapine retard Teva niet ingenomen worden, omdat de groep van geneesmiddelen waartoe Quetiapine retard Teva behoort bij oudere patiënten met dementie het risico op een beroerte of in sommige gevallen het risico op overlijden kan verhogen.
 • U of iemand in uw familie ooit last heeft gehad van vorming van bloedstolsels in de bloedvaten, omdat dit soort geneesmiddelen in verband is gebracht met de vorming van bloedstolsels.

Informeer uw arts onmiddellijk in de volgende gevallen:

 • Koorts, hevige spierstijfheid, zweten of een verlaagd niveau van bewustzijn (een ziekte die maligne neurolepticasyndroom wordt genoemd). Onmiddellijke medische behandeling kan nodig zijn.
 • Ongecontroleerde bewegingen, in het bijzonder van uw gezicht of tong.
 • Duizeligheid of een gevoel van hevige slaperigheid. Dit zou bij oudere patiënten het risico op verwonding door een ongeval (zoals vallen) kunnen verhogen.
 • Toevallen (convulsies).

Gerenvooieerde versie

QUETIAPINE RETARD 50 MG TEVA QUETIAPINE RETARD 200 MG TEVA QUETIAPINE RETARD 300 MG TEVA QUETIAPINE RETARD 400 MG TEVA tabletten met verlengde afgifte

 • Een langdurende en pijnlijke erectie (Priapisme).

Deze aandoeningen kunnen namelijk veroorzaakt worden door dit soort geneesmiddelen.

Zelfmoordgedachten en verslechtering van uw depressie

Als u depressief bent kunt u soms gedachten hebben over zelfverwonding of zelfmoord. Deze gedachten kunnen toenemen bij het starten van een eerste behandeling, omdat deze geneesmiddelen allemaal tijd nodig hebben voordat ze werken, normaal ongeveer twee weken, maar soms langer. Deze gedachten kunnen ook vaker voorkomen als u plotseling stopt met het innemen van uw geneesmiddel. U heeft waarschijnlijk meer kans op deze gedachten als u een jongvolwassene bent. Informatie uit klinische onderzoeken heeft laten zien dat jongvolwassenen, jonger dan 25 jaar, met depressie een verhoogd risico hebben op zelfmoordgedachten en/of zelfmoordgedrag.

Als u op enig moment gedachten over zelfverwonding of zelfmoord hebt, neem dan direct contact op met uw arts of ga direct naar het ziekenhuis.

Het kan helpen als u een vriend of familielid vertelt dat u zich depressief voelt en hen vraagt deze bijsluiter te lezen. U kunt hen vragen u te vertellen of zij denken dat uw depressie erger wordt of dat zij zich zorgen maken over veranderingen in uw gedrag.

Gewichtstoename is gezien bij patiënten die Quetiapine retard Teva innemen. U en uw arts moeten regelmatig uw gewicht controleren.

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt, omdat de werking van die geneesmiddelen kan worden beïnvloed. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen en kruidengeneesmiddelen.

Gebruik Quetiapine retard Teva niet als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • geneesmiddelen tegen HIV;
 • geneesmiddelen met azolen (tegen schimmelinfecties);
 • erytromycine of claritromycine (tegen infecties);
 • nefazodon (tegen depressie).

Informeer uw arts wanneer u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • geneesmiddelen tegen epilepsie (zoals fenytoïne of carbamazepine);
 • geneesmiddelen tegen een hoge bloeddruk;
 • barbituraten (tegen slapeloosheid);
 • thioridazine (een ander antipsychotisch geneesmiddel);
 • geneesmiddelen die invloed hebben op uw hartslag, bijvoorbeeld middelen die een onbalans veroorzaken in elektrolyten (lage kalium- of magnesiumspiegels) zoals diuretica (plaspillen) of bepaalde antibiotica (middelen om infecties te behandelen).

Gerenvooieerde versie

QUETIAPINE RETARD 50 MG TEVA QUETIAPINE RETARD 200 MG TEVA QUETIAPINE RETARD 300 MG TEVA QUETIAPINE RETARD 400 MG TEVA tabletten met verlengde afgifte

Overleg eerst met uw arts voordat u stopt met één van uw geneesmiddelen.

 • Quetiapine retard Teva kan beïnvloed worden door voedsel en daarom dient u uw tabletten ten minste 1 uur voor een maaltijd in te nemen of voor het slapen gaan.
 • Wees voorzichtig met de hoeveelheid alcohol die u drinkt, omdat de combinatie van Quetiapine retard Teva en alcohol u slaperig kan maken.
 • Drink geen grapefruitsap als u Quetiapine retard Teva inneemt. Het kan de werking van het geneesmiddel beïnvloeden.

Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger bent, probeert zwanger te worden of borstvoeding geeft, vraag uw arts om advies voordat u Quetiapine retard Teva inneemt. U dient Quetiapine retard Teva niet tijdens de zwangerschap te gebruiken, tenzij dit is besproken met uw arts. Quetiapine retard Teva dient niet te worden gebruikt als u borstvoeding geeft.

De volgende symptomen kunnen voorkomen bij pasgeboren baby’s als de moeder Quetiapine Teva in het laatste trimester (laatste drie maanden van de zwangerschap) heeft gebruikt: trillen, spierstijfheid en of spierzwakte, slapeloosheid, agitatie, ademhalingsproblemen en problemen bij het voeden. Als uw baby één van deze symptomen krijgt, raadpleeg dan uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Deze tabletten kunnen u slaperig maken. Bestuur geen voertuig en gebruik geen machines voordat u weet welk effect deze tabletten op u hebben.

Effect van geneesmiddelen op urine testen

Als uw urine getest wordt op geneesmiddelen, kan u bij bepaalde test methodes door het gebruik van Quetiapine retard Teva een positief resultaat krijgen voor methadon of bepaalde medicijnen voor depressie, welke tricyclische antidepressiva (TCA’s) worden genoemd. Dit kan zelfs gebeuren als u geen methadon of TCA’s gebruikt. Als dit gebeurt kan een meer specifieke test worden uitgevoerd.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Uw arts zal uw startdosering bepalen. De onderhoudsbehandeling (dagelijkse dosis) zal afhangen van uw ziekte en behoefte en zal in het algemeen tussen de 150 mg en 800 mg zijn.

 • Neem uw tabletten éénmaal daags in.
 • Breek uw tabletten niet door, kauw er niet op en maal het niet fijn.
 • Slik uw tabletten in hun geheel door met water.

Gerenvooieerde versie

QUETIAPINE RETARD 50 MG TEVA QUETIAPINE RETARD 200 MG TEVA QUETIAPINE RETARD 300 MG TEVA QUETIAPINE RETARD 400 MG TEVA tabletten met verlengde afgifte

 • Neem uw tabletten zonder voedsel in (ten minste 1 uur voor een maaltijd of voor het slapen gaan; uw arts zal u dit vertellen).
 • Drink geen grapefruitsap als u Quetiapine retard Teva inneemt. Dit kan de werking van het geneesmiddel beïnvloeden.
 • Stop niet met het innemen van uw tabletten zonder overleg met uw arts, ook al voelt u zich beter.

Gebruik bij leverproblemen

Als u leverproblemen heeft kan uw arts de dosis veranderen.

Gebruik bij oudere mensen

Als u op leeftijd bent kan uw arts de dosis veranderen.

Gebruik bij kinderen

Quetiapine retard Teva dient niet gebruikt te worden bij kinderen en jongvolwassenen onder de 18 jaar.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Quetiapine retard Teva bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 op de 10 mensen):

Gerenvooieerde versie

QUETIAPINE RETARD 50 MG TEVA QUETIAPINE RETARD 200 MG TEVA QUETIAPINE RETARD 300 MG TEVA QUETIAPINE RETARD 400 MG TEVA tabletten met verlengde afgifte

 • duizeligheid (dat vallen tot gevolg kan hebben), hoofdpijn, droge mond;
 • slaperigheid (dit kan na verloop van tijd verdwijnen wanneer u doorgaat met de inname van Quetiapine retard Teva) (kan vallen tot gevolg hebben);
 • ontwenningsverschijnselen (verschijnselen die optreden wanneer u stopt met de inname van Quetiapine retard Teva), waaronder niet kunnen slapen (slapeloosheid), misselijkheid, hoofdpijn, diarree, overgeven, duizeligheid en prikkelbaarheid. Geleidelijk stoppen over een periode van ten minste 1 tot 2 weken wordt geadviseerd;
 • gewichtstoename.

Vaak (komt voor bij minder dan 1 op de 10 mensen):

 • snelle hartslag;
 • Het gevoel hebben dat uw hart bonst, erg snel gaat of slagen overslaat;
 • verstopte neus;
 • obstipatie; geïrriteerde maag (indigestie);
 • gevoel van zwakte; flauwvallen (dat vallen tot gevolg kan hebben);
 • gezwollen armen of benen;
 • verlaagde bloeddruk bij het opstaan. Hierdoor kunt u een duizelig gevoel hebben of flauwvallen (dat vallen tot gevolg kan hebben);
 • verhoogd suikergehalte in het bloed;
 • niet scherp zien;
 • ongewone spierbewegingen. Deze kunnen bestaan uit het moeilijk in beweging krijgen van spieren, trillingen, rusteloosheid of spierstijfheid zonder pijn;
 • abnormale dromen en nachtmerries;
 • meer honger hebben;
 • prikkelbaar zijn;
 • spraak- en taalstoornissen;
 • zelfmoordgedachten en verslechtering van uw depressie;
 • Kortademigheid;
 • Overgeven (met name bij ouderen);
 • Koorts.

Soms (komt voor bij minder dan 1 op de 100 mensen):

 • toevallen of epileptische aanvallen;
 • allergische reacties zoals bulten (striemen), zwelling van de huid en zwelling rond de mond;
 • onaangenaam gevoel in de benen (rusteloze benen syndroom);
 • moeilijk slikken;
 • ongecontroleerde bewegingen, in het bijzonder van uw gezicht of tong;
 • seksuele stoornis;
 • Verslechtering van al bestaande diabetes;
 • Verandering in de elektrische activiteit van het hart wat gezien kan worden op een ECG (QT verlenging).

Gerenvooieerde versie

QUETIAPINE RETARD 50 MG TEVA QUETIAPINE RETARD 200 MG TEVA QUETIAPINE RETARD 300 MG TEVA QUETIAPINE RETARD 400 MG TEVA tabletten met verlengde afgifte

Zelden (komt voor bij minder dan 1 op de 1000 mensen):

 • een combinatie van verhoogde lichaamstemperatuur (koorts), zweten, stijve spieren, erg suf voelen of flauwvallen (een aandoening die ‘maligne neurolepticasyndroom’ heet)
 • gele verkleuring van de huid en de ogen (geelzucht);
 • ontsteking van de lever (hepatitis);
 • een langdurige en pijnlijke erectie (priapisme);
 • gezwollen borsten en onverwachte melkproductie (galactorroe);
 • verstoorde menstruatie;
 • vorming van bloedstolsels in de aderen, vooral in de benen (verschijnselen zijn onder andere zwelling, pijn en roodheid van het been), die via de bloedvaten in de longen terecht kunnen komen, wat pijn op de borst en ademhalingsmoeilijkheden veroorzaakt. Raadpleeg onmiddellijk een arts als u een of meer van deze verschijnselen opmerkt;
 • Lopen, praten, eten of andere activiteiten terwijl u slaapt;
 • Verhoging van de lichaamstemperatuur (hypothermie);
 • Ontsteking van de alvleesklier.

Zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 mensen):

 • ernstige huiduitslag, blaren, of rode vlekken op de huid;
 • ernstige allergische reactie (anafylaxie), die ademhalingsmoeilijkheden of shock kan veroorzaken;
 • snelle zwelling van de huid, meestal rond de ogen, lippen en keel (angio-oedeem);
 • onjuiste uitscheiding van een hormoon die het urine volume controleert;
 • afbraak van spierweefsel en pijn in spieren (rhabdomyolyse).

Onbekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

 • Huiduitslag met ongelijkmatige rode plekken (erythema multiforme)
 • Ernstige, plotselinge allergische reactie met symptomen zoals koorts en blaren op de huid en loslaten van de huid (toxische epidermale necrolyse).

De groep van geneesmiddelen waartoe Quetiapine retard Teva behoort, kan hartritmeproblemen veroorzaken. Deze kunnen ernstig zijn en in ernstige gevallen mogelijk fataal zijn.

Andere bijwerkingen kunnen alleen worden vastgesteld als een bloedtest wordt afgenomen. Deze bijwerkingen kunnen bestaan uit veranderingen van de hoeveelheid van bepaalde vetten (triglyceriden en totaal cholesterol) of suiker in het bloed, veranderingen in de hoeveelheid thyroide hormonen in uw bloed, toename van de leverenzymen, vermindering in het aantal bepaalde soorten bloedlichaampjes, vermindering in de hoeveelheid rode bloedlichaampjes, verhoogde creatinefosfokinase (een stof in de spieren) verlaging van bepaalde soorten bloedcelaantallen, verlaagd natrium gehalte in het bloed en verhoging in het bloed van de hoeveelheid van een hormoon dat prolactine wordt genoemd. Verhoging van de hoeveelheid van het hormoon prolactine kan in zeldzame gevallen leiden tot het volgende:

 • het opzwellen van de borsten en onverwachte melkproductie bij mannen en vrouwen;
 • het uitblijven of onregelmatig worden van de menstruatie bij vrouwen.

Gerenvooieerde versie

QUETIAPINE RETARD 50 MG TEVA QUETIAPINE RETARD 200 MG TEVA QUETIAPINE RETARD 300 MG TEVA QUETIAPINE RETARD 400 MG TEVA tabletten met verlengde afgifte

Daarom kan uw arts u vragen om van tijd tot tijd een bloedtest te laten doen.

Kinderen en jongvolwassenen

Dezelfde bijwerkingen die bij volwassenen kunnen voorkomen kunnen ook bij kinderen en jongvolwassenen voorkomen.

De volgende bijwerkingen zijn alleen bij kinderen en jongvolwassenen waargenomen: Zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 op de 10 mensen):

 • verhoging van de bloeddruk.

De volgende bijwerkingen zijn vaker bij kinderen en jongvolwassenen waargenomen: Zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 op de 10 mensen):

 • verhoging in het bloed van de hoeveelheid van een hormoon dat prolactine wordt genoemd. Verhoging van de hoeveelheid van het hormoon prolactine kan in zeldzame gevallen leiden tot het volgende: o het opzwellen van de borsten en onverwachte melkproductie bij jongens en meisjes; o het uitblijven of onregelmatig worden van de menstruatie bij meisjes;
 • verhoogde eetlust;
 • ongewone spierbewegingen. Deze kunnen bestaan uit het moeilijk in beweging krijgen van spieren, trillingen, rusteloosheid of spierstijfheid zonder pijn.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is quetiapine. Quetiapine retard Teva bevatten 50 mg, 200 mg, 300 mg of 400 mg quetiapine (als quetiapinefumaraat).

Gerenvooieerde versie

QUETIAPINE RETARD 50 MG TEVA QUETIAPINE RETARD 200 MG TEVA QUETIAPINE RETARD 300 MG TEVA QUETIAPINE RETARD 400 MG TEVA tabletten met verlengde afgifte

 • De andere stoffen in dit middel zijn: Tabletkern: hypromellose, microkristallijne cellulose, watervrij natriumcitraat, magnesiumstearaat. Tabletcoating: titaandioxide (E171), hypromellose, macrogol/PEG 400, polysorbaat 80. De 50 mg, 200 mg en 300 mg bevatten ook geel ijzeroxide (E172) en rood ijzeroxide (E172). De 50 mg en 300 mg tabletten bevatten ook zwart ijzeroxide (E172).

Alle sterkten Quetiapine retard Teva tabletten met verlengde afgifte zijn capsulevormige, filmomhulde tabletten. De 50 mg tabletten zijn bruin gekleurd met de inscriptie “Q 50” aan een zijde en glad aan de andere zijde. De 200 mg tabletten zijn geel gekleurd met de inscriptie “Q 200” aan een zijde en glad aan de andere zijde. De 300 mg tabletten zijn licht geel gekleurd met de inscriptie “Q 300” aan een zijde en glad aan de andere zijde. De 400 mg tabletten zijn wit gekleurd met de inscriptie “Q 400” aan een zijde en glad aan de andere zijde.

Quetiapine retard Teva is verpakt in verpakkingen à 10, 20, 30, 50, 60, 90 en 100 tabletten met verlengde afgifte, in eenheidsafleververpakkingen à 50 (50x1) tabletten met verlengde afgifte en in een kalenderverpakking van 56 tabletten met verlengde afgifte.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Teva Nederland B.V. Swensweg 5

2031 GA Haarlem Nederland

Fabrikant

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13

4042 Debrecen Hongarije

TEVA UK Ltd

Brampton Road

Hampden Park

Eastbourne

East Sussex BN22 9AG

Verenigd Koninkrijk

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

Gerenvooieerde versie

QUETIAPINE RETARD 50 MG TEVA QUETIAPINE RETARD 200 MG TEVA QUETIAPINE RETARD 300 MG TEVA QUETIAPINE RETARD 400 MG TEVA tabletten met verlengde afgifte

2031 GA Haarlem

Nederland

TEVA Czech Industries s.r.o. Ostravska 29

c.p. 305

74770 Opava-Komárov Tsjechië

Teva Operations Poland Sp. z.o.o. ul. Mogilska 80

31-546 Krakow Polen

TEVA Pharma S.L.U. C/C, no.4

Poligono Industrial Malpica 50016 Zaragoza

Spanje

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle Straße 3

89143 Blaubeuren

Duitsland

In het register ingeschreven onder

RVG 108482, 50 mg

RVG 108501, 200 mg

RVG 108502, 300 mg

RVG 108503, 400 mg

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Gerenvooieerde versie

QUETIAPINE RETARD 50 MG TEVA QUETIAPINE RETARD 200 MG TEVA QUETIAPINE RETARD 300 MG TEVA QUETIAPINE RETARD 400 MG TEVA tabletten met verlengde afgifte

Gerenvooieerde versie

QUETIAPINE RETARD 50 MG TEVA QUETIAPINE RETARD 200 MG TEVA QUETIAPINE RETARD 300 MG TEVA QUETIAPINE RETARD 400 MG TEVA tabletten met verlengde afgifte

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juli 2013.

0613.9v.AV

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.