Quetiapine CIPLA 100 mg, filmomhulde tabletten

Illustratie van Quetiapine CIPLA 100 mg, filmomhulde tabletten
Stof(fen) Quetiapine
Toelating Nederland
Producent Cipla
Verdovend Nee
ATC-Code N05AH04
Farmacologische groep Antipsychotica

Vergunninghouder

Cipla

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Quetiapine hoort tot een groep geneesmiddelen die antipsychotica worden genoemd en die de symptomen helpen bestrijden van sommige types psychische aandoeningen waaronder:

 • Bipolaire depressie: waarbij u bedroefd bent. U merkt wellicht dat u gedeprimeerd bent, een schuldgevoel heeft, weinig energie heeft, geen eetlust meer heeft en/of niet kunt slapen.
 • Manies: U kunt zich zeer opgewonden, opgetogen, geagiteerd, enthousiast of hyperactief voelen of minder goed kunnen oordelen inclusief agressief of storend gedrag.
 • Schizofrenie: Als u dingen kunt horen of voelen die er niet zijn, dingen gelooft die niet waar zijn of dat u abnormaal achterdochtig bent, angstig, in de war, met een schuldgevoel, gespannen of depressief.

Uw arts kan doorgaan met u quetiapine voor te schrijven zelfs als u beter bent.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. (Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6)
 • als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt
  • bepaalde geneesmiddelen voor HIV
  • azol geneesmiddelen (voor schimmelinfecties)
  • eritromycine of claritromycine (tegen infecties)
  • nefazodon (tegen depressie).

Gebruik Quetiapine niet als één van de bovenstaande zaken op u van toepassing is. Als u het niet zeker weet, raadpleeg dan uw arts of apotheker voor u Quetiapine gaat gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Voor u het geneesmiddel gaat gebruiken moet u uw arts inlichten als:

 • Uzelf of iemand in uw familie hartklachten heeft of heeft gehad, bijvoorbeeld hartritmestoornissen of als u geneesmiddelen neemt die van invloed kunnen zijn op de wijze waarop uw hart klopt.
 • U lage bloeddruk heeft.
 • U een beroerte heeft gehad, vooral als u op leeftijd bent.
 • U problemen heeft met uw lever,
 • U ooit een toeval heeft gehad (insult);
 • U diabetes heeft of het risico loopt diabetes te krijgen. Als dat bij u het geval is kan de arts uw bloedsuikerspiegels controleren als u Quetiapine neemt.
 • U weet dat u in het verleden een tekort aan witte bloedcellen heeft gehad (al dan niet veroorzaakt door andere geneesmiddelen).
 • U bent iemand op leeftijd met dementie (verlies van de hersenfunctie). Als dit zo is mag u geen quetiapine nemen omdat de groep geneesmiddelen waar quetiapine toe behoort, bij ouderen met dementie het risico van een beroerte, of in sommige gevallen het risico van overlijden kan vergroten.
 • U of iemand anders in uw familie ooit last heeft gehad van bloedstolsels omdat dit soort geneesmiddelen in verband zijn gebracht met de vorming van bloedstolsels.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts in als u last krijgt van:

 • Koorts, ernstige spierstijfheid, zweten of een verminderd bewustzijnsniveau (een aandoening die “maligne neuroleptisch syndroom” wordt genoemd). Directe medische behandeling kan noodzakelijk zijn.
 • Ongecontroleerde bewegingen, voornamelijk van uw gezicht of tong.
 • Een zeer sterk gevoel van slaperigheid.

Deze verschijnselen kunnen veroorzaakt worden door dit type geneesmiddel.

Zelfmoordgedachten en verergering van uw depressie

Als u depressief bent kunt u soms denken aan uzelf letsel toe te brengen of aan zelfdoding. Deze kunnen sterker worden als met de behandeling wordt gestart, omdat deze geneesmiddelen allemaal tijd nodig hebben om werkzaam te worden, gewoonlijk ongeveer twee weken maar soms langer. De kans is groter dat u zulke gedachten heeft als u een jonge volwassene bent. Informatie uit klinisch onderzoek heeft een verhoogd risico te zien gegeven van zelfmoordgedachten en/of zelfmoordgedrag bij jonge volwassenen jonger dan 25 jaar met een depressie.

Als u er op enig moment aan denkt om uzelf iets aan te doen of zelfmoord te plegen moet u direct contact opnemen met uw arts of naar een ziekenhuis gaan. Wellicht vindt u het nuttig om een familielid of een goede kennis op de hoogte te brengen van het feit dat u depressief bent en hen te vragen om deze bijsluiter te lezen. U kunt hen vragen u te waarschuwen als zij vinden dat uw depressie erger wordt, of als zij zich zorgen maken over veranderingen in uw gedrag.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Quetiapine nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heft.

Vertel het uw arts als u de volgende middelen gebruikt:

 • Geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk.
 • Thioridazine (een antipsychoticum).
 • Geneesmiddelen voor epilepsie (bijv. carbamazepine of fenytoïne).
 • Barbituraten ( voor problemen met slapen).
 • Geneesmiddelen die van invloed zijn op de wijze waarop uw hart slaat, bijvoorbeeld middelen die een onbalans kunnen veroorzaken in elektrolyten (lage kalium- of magnesiumspiegels) zoals diuretica (plaspillen) of bepaalde antibiotica (geneesmiddelen ter behandeling van infecties).

Voor u stopt met het gebruik van één van uw geneesmiddelen moet u eerst uw arts raadplegen.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

 • Quetiapine kan met of zonder voedsel worden ingenomen.
 • Drink geen grapefruitsap tijdens het gebruik van quetiapine. Dit kan invloed hebben op de manier waarop het middel werkt.
 • Wees voorzichtig met de hoeveelheid alcohol die u drinkt. Door de combinatie alcohol en quetiapine kunt u namelijk slaperig worden.

Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger bent, zwanger wilt worden of borstvoeding geeft, moet u eerst uw arts raadplegen voor u Quetiapine gaat gebruiken. U mag tijdens de zwangerschap geen Quetiapine gebruiken tenzij dit met uw arts besproken is. Quetiapine mag niet worden ingenomen als u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Door uw tabletten kunt u slaperig worden. Niet zelf autorijden of machines bedienen voordat u weet welke invloed dit geneesmiddel op u heeft.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dit geneesmiddel bevat lactose. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, moet u, voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, contact opnemen met uw arts.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Uw arts bepaalt uw aanvangsdosis en kan deze geleidelijk verhogen. Uw aanvangsdosis hangt af van uw ziekte en uw behoefte, maar ligt in het algemeen tussen 150 mg en 800 mg.

 • U moet uw tabletten eenmaal daags innemen voor u naar bed gaat, of tweemaal daags afhankelijk van uw aandoening
 • Slik de tabletten in hun geheel door met wat water.
 • Stop niet met het gebruik van uw tabletten, ook niet als u zich beter voelt, tenzij uw arts zegt dat u moet stoppen.

Leverproblemen

Als u leverproblemen heeft kan uw arts uw dosis veranderen.

Ouderen

Als u op leeftijd bent kan uw arts uw dosis veranderen.

Kinderen en jongeren onder 18 jaar

Quetiapine mag niet gebruikt worden door kinderen en jongeren onder 18 jaar.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u meer Quetiapine inneemt dan door uw arts voorgeschreven kunt u slaperig worden of last krijgen van duizeligheid en abnormale hartkloppingen. Neem dan direct contact op met uw arts of het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Neem de Quetiapine tabletten mee.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u vergeten bent om een dosis in te nemen, moet u dit inhalen zodra u er aan denkt, tenzij het bijna tijd is voor uw volgende dosis. Neem geen dubbele dosis om de overgeslagen dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Als u plotseling ophoudt met de inname van Quetiapine, kunt u moeilijk in slaap komen (slapeloosheid), kunt u zich misselijk voelen (misselijkheid), of kunt u last krijgen van hoofdpijn, diarree, braken (overgeven), duizeligheid, of geprikkeldheid. Uw arts zal u wellicht adviseren om de dosis geleidelijk af te bouwen voor u stopt met de behandeling.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Quetiapine bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 op 10 mensen):

 • Duizeligheid (kan valpartijen veroorzaken), hoofdpijn, droge mond
 • Slaperigheid (dit kan in de loop van de tijd verdwijnen, als u Quetiapine tabletten blijft innemen) (kan leiden tot valpartijen).
 • Ontwenningsverschijnselen (symptomen die zich voordoen als u stopt met het innemen van Quetiapine: o.m. niet kunnen slapen (slapeloosheid), misselijkheid, hoofdpijn, diarree, overgeven (braken), duizeligheid en prikkelbaarheid. Geadviseerd wordt om het gebruik over een periode van 1 tot 2 weken af te bouwen
 • Gewichtstoename

Vaak (komt voor bij minder dan 1 op 10 mensen):

 • Versnelde hartslag
 • Verstopte neus
 • Obstipatie, maag van streek (indigestie)
 • Gevoel van zwakte, flauwvallen (kan leiden tot valpartijen)
 • Zwelling van armen of benen
 • Lage bloeddruk als u opstaat. Hierdoor kunt u duizelig worden of licht in het hoofd (kan leiden tot valpartijen).
 • Verhoogde suikerspiegels in het bloed.
 • Wazig zicht
 • Abnormale spierbewegingen. Hieronder vallen onder meer problemen bij het op gang brengen van spierbewegingen, trillen, rusteloos gevoel of spierstijfheid zonder pijn.
 • Abnormale dromen en nachtmerries
 • Grotere trek hebben.
 • Geprikkeld gevoel.
 • Gestoorde spraak en taal

Vaak (komt voor bij minder dan 1 op 100 mensen):

 • Toevallen of attaques
 • Allergische reacties zoals opkomende knobbeltjes (bultjes), zwelling van de huid en zwelling rond de mond.
 • Onprettig gevoel in de benen (ook wel rusteloze beensyndroom genoemd)
 • Problemen met slikken.
 • Ongecontroleerde bewegingen, voornamelijk van uw gezicht of tong.

Zelden (komt voor bij minder dan 1 op 1.000 mensen):

 • Temperatuurverhoging (koorts), langdurige keelpijn of mondzweertjes, versnelde ademhaling, zweten, stijve spieren, zeer slaperig gevoel of licht in het hoofd.
 • Geel worden van de huid en ogen (geelzucht)
 • Een langdurige en pijnlijke erectie (priapisme)
 • Opgezette borsten en onverwachte productie van moedermelk (galactorroe).
 • Bloedstolsels in de aderen vooral in de benen (symptomen zijn onder meer zwelling, pijn en roodheid van het been), die via de bloedvaten naar de longen worden getransporteerd, waar ze pijn in de borst en ademhalingsproblemen kunnen veroorzaken. Als u last krijgt van één of meer van deze verschijnselen, onmiddellijk een arts raadplegen.

Zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 op 10.000 mensen):

 • Verergering van reeds eerder bestaande diabetes.
 • Ontsteking van de lever (hepatitis)
 • Ernstige uitslag, blaren of rode vlekken op de huid.
 • Een ernstige allergische reactie (zogenaamde anafylaxis) wat onder meer kan inhouden ademhalingsproblemen of shock.
 • Snelle zwelling van de huid, gewoonlijk rondom de ogen, lippen en keel (angio-oedeem).

De categorie geneesmiddelen waartoe quetiapine behoort, kan hartritmeproblemen veroorzaken, die ernstig kunnen zijn en in zware gevallen een dodelijke afloop kunnen hebben.

Sommige bijwerkingen worden alleen opgemerkt als een bloedonderzoek wordt uitgevoerd. Hieronder vallen onder meer veranderingen in de hoeveelheid van bepaalde vetten (triglyceriden en totaal cholesterol) of suiker in het bloed, afname in de hoeveelheid van bepaalde types bloedcellen en toename in de hoeveelheid van een hormoon in het bloed dat prolactine heet.

Toename in het hormoon prolactine kan in zeldzame gevallen leiden tot de volgende verschijnselen:

 • Mannen en vrouwen krijgen opgezwollen borsten en onverwachtse melkproductie.
 • Vrouwen worden niet meer ongesteld of dit gebeurt onregelmatig.

Uw arts kan u vragen om van tijd tot tijd een bloedonderzoek te laten verrichten.

Kinderen en jongeren

Dezelfde bijwerkingen die zich voor kunnen doen bij volwassenen kunnen ook voorkomen bij kinderen en jongeren.

De volgende bijwerking is uisluitend waargenomen bij kinderen en jongeren:

Zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 op 10 mensen):

 • Verhoging van de bloeddruk.

De volgende bijwerkingen zijn vaker waargenomen bij kinderen en jongeren:

Zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 op 10 mensen):

 • Toename van de hoeveelheid van een hormoon, het zogenaamde prolactine, in het bloed. Toename van het hormoon prolactine kan in zeldzame gevallen leiden tot de volgende verschijnselen: - jongens en meisjes krijgen opgezwollen borsten en onverwachtse melkproductie.

- meisjes worden niet meer ongesteld of dit gebeurt onregelmatig.

Verhoogde eetlust Abnormale spierbewegingen. Hieronder vallen onder meer problemen bij het op gang brengen van spierbewegingen, trillen, rusteloos gevoel of spierstijfheid zonder pijn.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Voor dit geneesmiddel zijn geen speciale bewaarcondities nodig.

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos achter EXP. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is quetiapine. 25 mg tablet: Elk filmomhuld tablet bevat 25 mg quetiapine (als quetiapine fumaraat). 100 mg tablet: Elk filmomhuld tablet bevat 100 mg quetiapine (als quetiapine fumaraat). 150 mg tablet: Elk filmomhuld tablet bevat 150 mg quetiapine (als quetiapine fumaraat). 200 mg tablet. Elk filmomhuld tablet bevat 200 mg quetiapine (als quetiapine fumaraat). 300mg tablet: Elk filmomhuld tablet bevat 300 mg quetiapine (als quetiapine fumaraat).
 • De andere stoffen in dit middel zijn: maïszetmeel, natriumzetmeelglycollaat (type A), lactosemonohydraat, povidon K30, colloïdale watervrije silica, gezuiverde talk en magnesiumstearaat. De bestanddelen van het filmomhulsel zijn:
  • Voor de 25 mg tabletten: Hypromellose (E464), titaniumdioxide (E171), polyethyleenglycol 6000, ijzeroxide rood (E172) en ijzeroxide geel (E172).
  • Voor de 100 mg en 150 mg tabletten: Hypromellose (E464), titaniumdioxide (E171), polyethyleenglycol 6000 en ijzeroxide geel (E172).
  • Voor de 200 mg tabletten en 300 mg tabletten: Hypromellose (E464), titaniumdioxide (E171), polyethyleenglycol 6000.

Hoe ziet Quetiapine eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

 • Quetiapine 25 mg tabletten zijn perzikkleurige, ronde, biconvexe, filmomhulde tabletten, met op één zijde 25 en zonder markering op de andere zijde.
 • Quetiapine 100 mg tabletten zijn gele, ronde, biconvexe, filmomhulde tabletten, met op één zijde 100 en zonder markering op de andere zijde.
 • Quetiapine 150 mg tabletten zijn lichtgele, ronde, biconvexe, filmomhulde tabletten, met op één zijde 150 en zonder markering op de andere zijde.
 • Quetiapine 200 mg tabletten zijn witte, ronde, biconvexe, filmomhulde tabletten, met op één zijde 200 en zonder markering op de andere zijde.
 • Quetiapine 300 mg tabletten zijn witte, ovale, biconvexe, filmomhulde tabletten, met op één zijde de markering 300 en zonder markering op de andere zijde.

Quetiapine zijn verkrijgbaar in strips gemaakt van PVC/PE/PVdC film en met een aluminium folie.

 • Voor 25 mg: verpakkingsgrootte 1, 6, 10, 20, 30, 50, 60, 90 en 100 (5 x 20) filmomhulde tabletten. Ziekenhuisverpakking: 50 filmomhulde tabletten.
 • Voor 100 mg: verpakkingsgrootte 1, 10, 20, 30, 50, 60, 90 en 100 (5 x 20) filmomhulde tabletten. Ziekenhuisverpakking: 50 filmomhulde tabletten.
 • Voor 150 mg: verpakkingsgrootte 1, 10, 20, 30, 50, 60, 90 en 100 (5 x 20) filmomhulde tabletten. Ziekenhuisverpakking: 50, 120, 180 en 240 filmomhulde tabletten.
 • Voor 200 mg: verpakkingsgrootte 1, 10, 20, 30, 50, 60, 90 en 100 (5 x 20) filmomhulde tabletten. Ziekenhuisverpakking: 50 filmomhulde tabletten.
 • Voor 300 mg: verpakkingsgrootte 1, 10, 20, 30, 50, 60, 90 en 100 (5 x 20) filmomhulde tabletten. Ziekenhuisverpakking: 50, 120, 180 en 240 filmomhulde tabletten.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

CIPLA (EU) Limited Hillbrow House Hillbrow Road Esher, Surrey

KT10 9NW Verenigd Koninkrijk

Fabrikant:

APC Pharmaceuticals and Chemicals (Europe) Limited, 9th floor, C.P. House, 97 – 107 Uxbridge Road, Ealing, London W5 5TL, UK.

Dit geneesmiddel is toegelaten in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Duitsland

Quetiapin CIPLA 25 mg Filmtabletten Quetiapin CIPLA 100 mg Filmtabletten Quetiapin CIPLA 150 mg Filmtabletten Quetiapin CIPLA 200 mg Filmtabletten Quetiapin CIPLA 300 mg Filmtabletten

Finland

Quetiapine CIPLA 25 mg kalvopäällysteiset tabletit

Quetiapine CIPLA 100 mg kalvopäällysteiset tabletit

Quetiapine CIPLA 150 mg kalvopäällysteiset tabletit

Quetiapine CIPLA 200 mg kalvopäällysteiset tabletit

Quetiapine CIPLA 300 mg kalvopäällysteiset tabletit

Nederland

Quetiapine CIPLA 25 mg, filmomhulde tabletten

Quetiapine CIPLA 100 mg, filmomhulde tabletten

Quetiapine CIPLA 150 mg, filmomhulde tabletten

Quetiapine CIPLA 200 mg, filmomhulde tabletten

Quetiapine CIPLA 300 mg, filmomhulde tabletten

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in december 2012.

Advertentie

Stof(fen) Quetiapine
Toelating Nederland
Producent Cipla
Verdovend Nee
ATC-Code N05AH04
Farmacologische groep Antipsychotica

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.