Quetiapine bioeq pharma 300 mg, filmomhulde tabletten

Quetiapine bioeq pharma 300 mg, filmomhulde tabletten
Werkzame stof(fen)Quetiapine
Toelatingslandnl
Vergunninghouderbioeq pharma
ATC-codeN05AH04
Farmacologische groepenAntipsychotica

Patiëntenbijsluiter

Wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

Quetiapine bioeq pharma hoort tot een groep medicijnen die antipsychotica wordt genoemd. Deze geneesmiddelen helpen tegen de effecten van sommige types geestesziekte zoals:

 • hallucinaties (zoals het horen van onverklaarbare stemmen), vreemde angstaanjagende gedachten, veranderingen in uw gedragingen, en gevoelens van eenzaamheid en verwarring. Dit is ook bekend als schizofrenie.
 • uw stemming is aangetast en u voelt zich erg “high” of opgewonden. U merkt wellicht dat u minder hoeft te slapen dan normaal. Wellicht bent u ook spraakzamer en heeft u jagende gedachten of ideeën. Wellicht bent u meer prikkelbaar dan normaal. Dit is ook bekend als bipolaire manie.
 • invloed op uw stemming waarbij u zich de hele tijd ongelukkig voelt. U zult misschien tot de ontdekking komen dat u gedeprimeerd bent, zich schuldig voelt, weinig energie heeft, geen eetlust meer heeft en/of niet kunt slapen. Dit is ook bekend als bipolaire depressie.

Wanneer u zich beter voelt, kan uw arts u quetiapine blijven geven om te voorkomen dat uw symptomen terugkomen.

Wellicht vindt u het nuttig om een kennis of een familielid op de hoogte te brengen van het feit dat u last heeft van deze symptomen en hen vragen om deze bijsluiter te lezen. U kunt hen

vragen u te waarschuwen als zij vinden dat uw symptomen verergeren, of als zij bezorgd zijn over andere veranderingen in uw gedrag.

Wat moet u weten voordat u het gebruikt?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken

 • als u bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt, omdat deze de activiteit van Quetiapine bioeq pharma kunnen verhogen (zie ook "Gebruik u nog andere geneesmiddelen"):
  • geneesmiddelen tegen HIV (HIV-proteaseremmers zoals as indinavir, nelfinavir),
  • geneesmiddelen tegen schimmelinfecties zoals ketoconazol
  • erytromycine of claritromycine (antibiotica)
  • nefazodon (een middel tegen depressie)

Gebruik Quetiapine bioeq pharma niet als één van de bovenstaande zaken op u van toepassing is. Als u het niet zeker weet, raadpleeg dan uw arts of apotheker voor u Quetiapine bioeq pharma gaat gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel

Quetiapine bioeq pharma mag niet worden gebruikt door ouderen met dementie (verlies van hersenfunctie). Dit komt omdat de groep geneesmiddelen waar Quetiapine bioeq pharma

toe behoort, bij ouderen met dementie het risico van een beroerte, of in sommige gevallen het risico van overlijden kan vergroten.

Voor u het geneesmiddel gaat gebruiken moet u uw arts inlichten:

 • of u hartproblemen heeft (of als iemand in de familie hartproblemen heeft) of lage bloeddruk of een beroerte heeft gehad;
 • als u problemen heeft met uw lever,
 • als u ooit een toeval heeft gehad (insult);
 • als u weet dat u in het verleden een tekort aan witte bloedcellen heeft gehad (al dan niet veroorzaakt door andere geneesmiddelen);
 • als u diabetes heeft of het risico loopt diabetes te krijgen. Als dat bij u het geval is, kan de arts uw bloedsuikerspiegels controleren als u Quetiapine bioeq pharma neemt (zie ook "Mogelijke bijwerkingen").

Licht uw arts in als u last krijgt van:

 • Temperatuursverhoging (koorts), stijve spieren, een gevoel van verwarring.
 • Ongecontroleerde bewegingen, voornamelijk van uw gezicht of tong.
 • Een gevoel van zware slaperigheid.

Deze verschijnselen kunnen veroorzaakt worden door dit type geneesmiddel.

Zelfmoordgedachten en verergering van uw depressie

Als u depressief bent kunt u soms denken aan uzelf letsel toe te brengen of aan zelfdoding. Deze gedachten kunnen sterker worden als voor het eerst met de behandeling wordt gestart, omdat deze geneesmiddelen allemaal tijd nodig hebben om werkzaam te worden, gewoonlijk ongeveer twee weken maar soms langer. Dergelijke gedachten kunnen ook sterker worden als u plotseling stopt met het gebruik van uw medicatie. De kans is groter dat u zulke gedachten heeft als u een jonge volwassene bent. Informatie uit klinisch onderzoek heeft een verhoogd

risico te zien gegeven van zelfmoordgedachten en/of zelfmoordgedrag bij jongvolwassenen jonger dan 25 jaar met een depressie.

Als u er op enig moment aan denkt om uzelf iets aan te doen of zelfmoord te plegen moet u direct contact opnemen met uw arts of naar een ziekenhuis gaan. Wellicht vindt u het nuttig om een familielid of een goede kennis op de hoogte te brengen van het feit dat u depressief bent en hen vragen om deze bijsluiter te lezen. U kunt hen vragen u te waarschuwen als zij vinden dat uw depressie erger wordt, of als zij bezorgd zijn over andere veranderingen in uw gedrag.

Gebruikt u naast Quetiapine bioeq pharma nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Quetiapine bioeq pharma niet gebruiken als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

- geneesmiddelen tegen HIV (HIV-proteaseremmers zoals indinavir, nelfinavir) (zie ook "Wanneer mag u dit middel niet gebruiken")

 • geneesmiddelen tegen schimmelinfecties (zoals ketoconazol) (zie ook "Wanneer mag u dit middel niet gebruiken")
 • erytromycine of claritromycine (antibiotica) tegen bacteriële infecties (zie ook " Wanneer mag u dit middel niet gebruiken")
 • nefazodon (een geneesmiddel tegen depressie) (zie ook "Wanneer mag u dit middel niet gebruiken”)

Licht uw arts in als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • geneesmiddelen tegen epilepsie (zoals fenytoïne of carbamazepine)
 • geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk
 • geneesmiddelen tegen angst of depressie
 • thioridazine (een antipsychotisch geneesmiddel)

Voor u stopt met het gebruik van één van uw geneesmiddelen moet u eerst uw arts raadplegen.

 • Grapefruit kan de concentratie quetiapine in uw bloed verhogen. Daarom moet u tijdens de behandeling geen grapefruit eten of grapefruitsap drinken.
 • Door de gecombineerde uitwerking van Quetiapine bioeq pharma en alcohol kunt u slaperig worden. Tijdens het gebruik van Quetiapine bioeq pharma matig zijn met alcohol.
 • U kunt uw Quetiapine bioeq pharma tabletten innemen met of zonder voedsel.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt. U mag tijdens de zwangerschap geen Quetiapine bioeq pharma gebruiken tenzij dit met uw arts besproken is.

De volgende symptomen kunnen optreden bij pasgeboren baby’s van moeders die Quetiapine bioeq pharma in het laatste trimester (laatste drie maanden van hun zwangerschap) hebben gebruikt: trillen, stijve en/of zwakke spieren, slaperigheid, opwinding, ademhalingsproblemen en problemen met voeden. Als uw baby last krijgt van een van deze symptomen, neem dan contact op met uw arts.

U mag geen borstvoeding geven als u Quetiapine bioeq pharma gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Door uw tabletten kunt u slaperig worden. U mag geen auto rijden of machines bedienen tot u weet welke invloed deze tabletten op u hebben.

Quetiapine bioeq pharma bevat lactose .

Als uw arts u heeft verteld dat u een intolerantie heeft voor bepaalde suikers moet u, voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, contact opnemen met uw arts.

Hoe wordt het gebruikt?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

 • Uw arts bepaalt uw startdosering. Deze dosering hangt af van de aandoening die u heeft.
 • De gebruikelijke startdosering is:
 • 50 mg op de eerste dag, 100 mg op de tweede dag, 200 mg op de derde dag en 300 mg op de vierde dag

of

- 100 mg op de eerste dag, 200 mg op de tweede dag, 300 mg op de derde dag en 400 mg op de vierde dag.

 • Hierna zal uw arts u vertellen hoeveel tabletten Quetiapine bioeq pharma u dagelijks moet gebruiken.
 • De dosis kan uiteenlopen tussen 150 mg en 800 mg per dag. De dosering hangt af van uw aandoening en uw behoeften.
 • U moet uw tabletten eenmaal daags innemen voor u naar bed gaat, of tweemaal daags afhankelijk van uw aandoening.
 • Slik de tabletten in hun geheel door met wat water. De tabletten kunnen met of zonder voedsel worden ingenomen.
 • Quetiapine bioeq pharma tabletten zijn er in vijf verschillende sterkten en iedere sterkte is anders van kleur of vorm. De kleur van uw tablet kan van tijd tot tijd veranderen afhankelijk van de dosering die uw arts bepaalt.

Oudere patiënten

Als u op leeftijd bent kan uw arts besluiten een lagere dosis voor te schrijven.

Patiënten met leverproblemen

Als u leverproblemen heeft kan uw arts besluiten een lagere dosis voor te schrijven.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

Quetiapine bioeq pharma wordt niet aanbevolen voor mensen jonger dan 18 jaar

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Als u meer heeft ingenomen dan uw normale dosis, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts of het dichtstbijzijnde ziekenhuis Symptomen van overdosering kunnen o.a. zijn: slaperigheid, duizeligheid, flauwvallen, lage bloeddruk en versnelde hartslag.

Als u een dosis heeft overgeslagen moet u deze nemen zodra u eraan denkt. Als het bijna tijd is om de volgende dosis te nemen kunt u beter wachten tot dit zover is. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Stop niet met het gebruik van uw tabletten ook niet als u zich beter voelt, tenzij uw arts zegt dat u moet stoppen.

Als u plotseling ophoudt met de inname van Quetiapine bioeq pharma, kunt u misschien niet in slaap komen (slapeloosheid), kunt u zich misselijk voelen (misselijkheid), of kunt u last krijgen van hoofdpijn, diarree, braken (overgeven), duizeligheid, of geprikkeldheid. Uw arts kan u adviseren hoe u de dosering geleidelijk kunt afbouwen voor u met de behandeling stopt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Als zich één van de volgende bijw erkingevoordoet, stop dan met het gebruik van Quetiapine bioeq pharma en neem onmiddellijk contact op met een arts of ga naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis omdat u dringend medische verzorging nodig kunt hebben:

Bijwerkingen die zich soms voordoen (die voorkomen bij minder dan 1 persoon op de 100):

 • Toevallen (insulten) (zie ook "Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel").
 • Allergische reacties zoals verhoogde knobbeltjes (bultjes), zwelling van de huid en zwelling rond de mond.

Bijwerkingen die z ich zelden voordoen(die voorkomen bij minder dan 1 persoon op de 1.000):

• een combinatie van koorts, blijvende keelpijn of mondzweertjes, versnelde ademhaling, zweten, spierstijfheid, erg slaperig zijn of flauwvallen (zie ook "Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel").

Bijwerkingen die zich zeer zelden voordoen(die voorkomen bij minder dan 1 persoon op de 10.000):

• Een ernstige allergische reactie (genaamd anafylaxie) wat onder meer kan inhouden ademhalingsproblemen of shock.

Licht uw arts, verpleegkundige of apotheker in, als u denkt dat u één van deze of andere problemen heeft met Quetiapine bioeq pharma:

Bijwerkingen die zich zeer vaak voordoen(die voorkomen bij meer dan 1 persoon op de 10):

 • Duizeligheid (kan valpartijen veroorzaken), hoofdpijn, droge mond
 • Slaperigheid (dit kan in de loop van de tijd verdwijnen als u Quetiapine bioeq pharma tabletten blijft innemen) (kan leiden tot valpartijen)
 • Ontwenningssymptomen (symptomen die zich voordoen als u stopt met het innemen van Quetiapine bioeq pharma: o.m. niet kunnen slapen (slapeloosheid), misselijkheid, hoofdpijn, diarree, misselijkheid (braken), duizeligheid en prikkelbaarheid

• Gewichtstoename

Bijwerkingen die zich vaak voordoen (die voorkomen bij minder dan 1 persoon op de 10):

 • Versnelde hartslag
 • Verstopte neus
 • Maag van streek (indigestie), obstipatie
 • Gevoel van zwakte, flauwvallen (kan leiden tot valpartijen)
 • Zwelling van armen of benen
 • Lage bloeddruk als men gaat staan. Hierdoor kunt u duizelig worden of licht in het hoofd (kan leiden tot valpartijen)
 • Verhoogde suikerspiegels in het bloed
 • Wazig zicht
 • Abnormale spierbewegingen. Hieronder vallen onder meer problemen bij het starten van spierbewegingen, trillen, rusteloos gevoel of spierstijfheid zonder pijn
 • Abnormale dromen en nachtmerries
 • Verhoogde eetlust
 • Geprikkeld gevoel

Bijwerkingen die zich soms voordoen (die voorkomen bij minder dan 1 persoon op de 100):

 • Onprettig gevoel in de benen (ook wel restless legs syndroom genoemd)
 • Problemen bij het slikken
 • Gestoorde spraak en taal
 • Ongecontroleerde bewegingen, voornamelijk van uw gezicht of tong

Bijwerkingen die z ich zelden voordoen(die voorkomen bij minder dan 1 persoon op de 1.000):

 • Geel worden van de huid en ogen (geelzucht)
 • Een langdurige pijnlijke erectie (priapisme)
 • Opgezette borsten en onverwachte productie van moedermelk (galactorroe)

Bijwerkingen die zich zeer zelden voordoen(die voorkomen bij minder dan 1 persoon op de 10.000):

 • Verergering van bestaande diabetes
 • Ontsteking van de lever (hepatitis)
 • Ernstige uitslag, blaren of rode vlekken op de huid
 • Snelle zwelling van de huid, gewoonlijk rondom de ogen, lippen en keel (angio-oedeem)

De klasse van geneesmiddelen waartoe Quetiapine bioeq pharma behoort kan hartritmeproblemen veroorzaken, die ernstig kunnen zijn en in zware gevallen een dodelijke afloop kunnen hebben.

Sommige bijwerkingen worden alleen opgemerkt als een bloedonderzoek wordt uitgevoerd. Deze bijwerkingen zijn onder meer toename in de hoeveelheid van bepaalde vetten (triglyceriden en totaal cholesterol) of suiker in het bloed, afname in de hoeveelheid van bepaalde types bloedcellen en toename in de hoeveelheid van een hormoon in het bloed dat prolactine heet. Toename in het hormoon prolactine kan in zeldzame gevallen leiden tot de volgende verschijnselen:

 • Mannen en vrouwen krijgen opgezwollen borsten en onverwachtse melkproductie.
 • Vrouwen worden niet meer ongesteld of dit gebeurt onregelmatig.

Uw arts kan u vragen om van tijd tot tijd een bloedonderzoek te doen.

U hoeft niet te schrikken van deze lijst van mogelijke bijwerkingen. Misschien dat u van geen enkele last krijgt.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, of apotheker.

Hoe moet het worden bewaard?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op blisterverpakking achter EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
 • Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC <en gooi ze niet in de vuilnisbak>. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Verdere informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • Het werkzame bestanddeel is quetiapine, elk tablet bevat: 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg en 300 mg quetiapine als quetiapinefumaraat.
 • De andere bestanddelen zijn:
  • Tabletkern: povidon K30 (E1201); microkristallijne cellulose (E460); calciumhydrogeenfosfaatdihydraat; natriumzetmeelglycolaat type C; silica, colloïdaal watervrij; magnesiumstearaat (E572).
  • Omhulling: hypromellose (E464), lactosemonohydraat, macrogol 3350, triacetine,

titaniumdioxide (E171).

- De 25 mg tabletten bevatten ook ijzeroxide rood (E172) en ijzeroxide geel (E172). De 100 mg en 150 mg tabletten bevatten ook ijzeroxide geel (E172).

Quetiapine bioeq pharma 25 mg is een roze, ronde, biconvexe, filmomhulde tablet Quetiapine bioeq pharma 100 mg is een gele, ronde, biconvexe, filmomhulde tablet Quetiapine bioeq pharma 50 mg is een crèmekleurige, ronde, biconvexe, filmomhulde tablet Quetiapine bioeq pharma 200 mg is een witte, ronde, biconvexe, filmomhulde tablet Quetiapine bioeq pharma 300 mg is een witte, langwerpige, filmomhulde tablet, met aan één kant een breukstreep. De tablet kan in gelijke helften worden gedeeld.

De tabletten zitten in blisterverpakkingen in een kartonnen doosje.

In elk doosje 25 mg tabletten zitten 30 tabletten.

Elk doosje met 100 mg of 150 mg tabletten bevat 30, 60 of 90 tabletten Elk doosje met 200 mg of 300 mg tabletten bevat 60 of 90 tabletten.

Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen bioeq pharma GmbH

Bergheimer Str 25

69115 Heidelberg Duitsland

Fabrikant Polpharma S.A. ul Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański POLEN

In het register ingeschreven onder:  
Quetiapine bioeq pharma 25 mg, filmomhulde tabletten RVG 103504
Quetiapine bioeq pharma 100 mg, filmomhulde tabletten RVG 103505
Quetiapine bioeq pharma 150 mg, filmomhulde tabletten RVG 103509
Quetiapine bioeq pharma 200 mg, filmomhulde tabletten RVG 103510
Quetiapine bioeq pharma 300 mg, filmomhulde tabletten RVG 103511

Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Nederland: Quetiapine bioeq pharma

Spanje: Quetiapina Pensa

Duitsland: Quetiapin bioeq pharma

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juni 2013.

Laatst bijgewerkt op 24.08.2022

Meer medicijnen met dezelfde werkzame stof

De volgende medicijnen bevatten ook de werkzame stof Quetiapine. Raadpleeg uw arts over een mogelijk alternatief voor Quetiapine bioeq pharma 300 mg, filmomhulde tabletten

Medicijn
Vergunninghouder
Euro Registratie Collectief B.V. Van der Giessenweg 5 2921 LP KRIMPEN A/D IJSSEL
Euro Registratie Collectief B.V. Van der Giessenweg 5 2921 LP KRIMPEN A/D IJSSEL

Logo

Uw persoonlijke medicatie-assistent

Medicijnen

Blader hier door onze uitgebreide database van A-Z medicijnen, met effecten, bijwerkingen en doseringen.

Stoffen

Alle actieve ingrediënten met hun werking, toepassing en bijwerkingen, evenals de medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Symptomen, oorzaken en behandeling van veelvoorkomende ziekten en verwondingen.

De weergegeven inhoud vervangt niet de originele bijsluiter van het medicijn, vooral niet met betrekking tot de dosering en werking van de afzonderlijke producten. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de gegevens, omdat deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Raadpleeg altijd een arts voor diagnoses en andere gezondheidsvragen.

© medikamio