Quetiapine Accord 300 mg, tabletten met verlengde afgifte

ATC-Code
N05AH04
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Accord Healthcare
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Nervensystem
Therapeutische groep Psycholeptika
Farmacologische groep Antipsychotika
Chemische groep Diazepine, oxazepine, thiazepine und oxepine
Stof Quetiapin

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Accord Healthcare

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Quetiapine Accord tabletten met verlengde afgifte bevatten een stof die quetiapine wordt genoemd. Dit geneesmiddel behoort tot een groep geneesmiddelen die antipsychotica worden genoemd. Quetiapine Accord tabletten met verlengde afgifte kunnen worden gebruikt om verschillende ziekten te behandelen, zoals:

 • Schizofrenie: waarbij het kan zijn dat u dingen ziet, hoort of voelt die er niet zijn, dingen gelooft die niet waar zijn of zich ongewoon achterdochtig, angstig, verward, schuldig, gespannen of depressief voelt.
 • Manie: Waarbij het kan zijn dat u zich opgewonden, opgetogen, prikkelbaar, enthousiast of hyperactief voelt of een slecht inzicht heeft, waaronder dat u agressief of verstorend bent.
 • Bipolaire depressie en depressieve episodes bij unipolaire depressie: waarbij het kan zijn dat u zich constant verdrietig of depressief of schuldig voelt, of energietekort, eetlustverlies of slaapproblemen heeft.

Als Quetiapine Accord tabletten met verlengde afgifte wordt gebruikt voor depressieve episoden bij unipolaire depressie, zullen ze gebruikt worden naast een ander geneesmiddel voor het behandelen van deze ziekte.

Zelfs als u zich beter voelt, kan uw arts Quetiapine Accord tabletten met verlengde afgifte aan u blijven voorschrijven.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • U gebruikt één van de volgende geneesmiddelen:
  • Sommige geneesmiddelen tegen hiv
  • geneesmiddelen met azolen (tegen schimmelinfecties)
  • erytromycine of claritromycine (tegen infecties)
  • nefazodon (tegen depressie)

Gebruik Quetiapine Accord tabletten met verlengde afgifte niet als één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker voordat u Quetiapine Accord tabletten met verlengde afgifte inneemt.

Vertel uw arts voordat u uw geneesmiddel inneemt als:

 • U of iemand in uw familie problemen heeft of heeft gehad met het hart, bijvoorbeeld hartritmestoornissen, of als u geneesmiddelen inneemt die invloed kunnen hebben op uw hartslag.
 • U een te lage bloeddruk heeft.
 • U ooit een beroerte heeft gehad, vooral als u op leeftijd bent.
 • U problemen heeft met uw lever.
 • U ooit een epilepsieaanval (stuipen) heeft gehad.
 • U weet dat u in het verleden een laag aantal witte bloedcellen heeft gehad (al dan niet veroorzaakt door andere geneesmiddelen).
 • U suikerziekte heeft of als u een risico loopt om suikerziekte te krijgen. Als dat het geval is, kan uw arts uw bloedsuikergehalte controleren terwijl u Quetiapine Accord tabletten met verlengde afgifte inneemt.
 • U of iemand anders in uw familie ooit bloedstolsels heeft gehad, omdat geneesmiddelen als deze in verband zijn gebracht met de vorming van bloedstolsels.
 • U een oudere patiënt bent die lijdt aan dementie (verlies van functies van de hersenen). Als dat zo is, moeten Quetiapine Accord tabletten met verlengde afgifte niet ingenomen worden, omdat de groep van geneesmiddelen waartoe Quetiapine Accord tabletten met verlengde afgifte toe behoren, bij oudere patiënten met dementie het risico op een beroerte of in sommige gevallen het risico op overlijden kan verhogen.

Informeer uw arts onmiddellijk in de volgende gevallen:

 • Koorts, ernstige spierstijfheid, zweten of een bewustzijnsdaling (een aandoening die “maligne neurolepticasyndroom” wordt genoemd). Onmiddellijke medisc he behandeling kan nodig zijn.
 • Oncontroleerbare bewegingen, vooral van uw gezicht of tong.
 • Duizeligheid of een gevoel van hevige slaperigheid. Dit zou bij oudere patiënten het risico op verwonding door een ongeval (zoals vallen) kunnen verhogen.
 • Toevallen (stuipen).
 • Een langdurige en pijnlijke erectie (priapisme).

Deze aandoeningen kunnen namelijk door dit type geneesmiddel worden veroorzaakt.

Zelfmoordgedachten en verergering van uw depressie

Als u depressief bent, kunt u soms eraan denken om uzelf schade te berokkenen of te doden. Die gedachten kunnen sterker zijn bij het starten van de behandeling, omdat al deze geneesmiddelen een zekere tijd nodig hebben voor ze beginnen te werken. Meestal is dat ongeveer twee weken, maar soms langer. Deze gedachten kunnen ook vaker voorkomen als u plotseling stopt met het innemen van uw geneesmiddel. U zult gemakkelijker dergelijke gedachten krijgen als u een jongvolwassene bent. Informatie van klinische studies wijst op een hoger risico op zelfmoordgedachten en/of zelfmoordgedrag bij volwassenen jonger dan 25 jaar met een depressie.

Als u er ooit aan denkt om uzelf schade te berokkenen of te doden, moet u meteen contact opnemen met uw arts of naar een ziekenhuis gaan. Het kan nuttig zijn een familielid of goede vriend/vriendin te vertellen dat u depressief bent en hem/haar te vragen deze bijsluiter te lezen. U zou hem/haar kunnen vragen het u te zeggen als hij/zij denkt dat uw depressie erger wordt of als hij/zij zich zorgen maakt over veranderingen in uw gedrag.

Gewichtstoename is gezien bij patiënten die Quetiapine Accord tabletten met verlengde afgifte innemen. U en uw arts moeten regelmatig uw gewicht controleren.

Gebruikt u naast Quetiapine Accord tabletten met verlengde afgifte nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker, omdat de werking van die geneesmiddelen kan worden beïnvloed. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft en voor kruidengeneesmiddelen.

Gebruik Quetiapine Accord tabletten met verlengde afgifte niet als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • Sommige geneesmiddelen tegen hiv.
 • Geneesmiddelen met azolen (tegen schimmelinfecties).
 • Erytromycine of claritromycine (tegen infecties).
 • Nefazodon (tegen depressie).

Raadpleeg uw arts als u één van de volgende middelen gebruikt:

 • Geneesmiddelen tegen epilepsie (zoals fenytoïne of carbamazepine).
 • Geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk.
 • Rifampicine (tegen tuberculose)
 • Barbituraten (als u moeilijk kunt slapen).
 • Thioridazine (een ander antipsychotisch geneesmiddel).
 • Geneesmiddelen die invloed hebben op uw hartslag, bijvoorbeeld middelen die een onbalans veroorzaken in elektrolyten (lage kalium- of magnesiumspiegels) zoals diuretica (plaspillen) of bepaalde antibiotica (middelen om infecties te behandelen).

Overleg eerst met uw arts of apotheker voordat u stopt met één van uw geneesmiddelen.

Als uw urine moet worden getest op drugs, kan het gebruik van Quetiapine Accord tabletten met verlengde afgifte een positieve uitslag geven voor methadon of geneesmiddelen tegen depressie die tricyclische antidepressiva (TCA’s) worden genoemd, ook als u geen methadon of TCA’s gebruikt. Het resultaat zal dan moeten worden bevestigd door een specifiekere test.

 • Quetiapine Accord tabletten met verlengde afgifte kunnen worden beïnvloed door voedsel en daarom dient u uw tabletten ten minste 1 uur voor een maaltijd in te nemen of voor het slapen gaan.
 • Wees voorzichtig met de hoeveelheid alcohol die u drinkt, omdat de gecombineerde werking van Quetiapine Accord tabletten met verlengde afgifte en alcohol u slaperig kunnen maken.
 • Drink geen grapefruitsap tijdens uw behandeling met Quetiapine Accord tabletten met verlengde afgifte. Dit kan de werking van het geneesmiddel beïnvloeden.

Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger bent, probeert zwanger te worden of borstvoeding geeft, moet u met uw arts of apotheker praten voordat u Quetiapine Accord tabletten met verlengde afgifte inneemt.

U mag Quetiapine Accord tabletten met verlengde afgifte niet innemen tijdens de zwangerschap tenzij u dat hebt besproken met uw arts.

De volgende symptomen kunnen voorkomen bij pasgeboren baby's van moeders die in het laatste trimester (de laatste drie maanden van de zwangerschap) quetiapine hebben gebruikt: trillen, spierstijfheid en/of spierzwakte, slaperigheid, opwinding, ademhalingsmoeilijkheden en moeilijkheden bij de voeding. Als uw baby een van deze symptomen krijgt, kan het zijn dat u uw arts moet waarschuwen.

Quetiapine Accord tabletten met verlengde afgifte dienen niet te worden gebruikt als u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Deze tabletten kunnen u slaperig maken. Bestuur geen voertuig en gebruik geen machines voordat u weet welk effect deze tabletten op u hebben.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Quetiapine Accord tabletten met verlengde afgifte bevatten lactose, een soort suiker. Als uw arts u verteld heeft dat u overgevoelig bent voor bepaalde suikers, dient u contact op te nemen met uw arts voor u dit geneesmiddel inneemt.

Effect op urinetesten

Als uw urine getest wordt op geneesmiddelen, kunt u bij bepaalde testmethodes door het gebruik van quetiapine een positief resultaat krijgen voor methadon of bepaalde medicijnen voor depressie, welke tricyclische antidepressiva (TCA’s) worden genoemd. Dit kan zelfs gebeuren als u geen methadon of TCA’s gebruikt. Als dit gebeurt, kan een meer specifieke test worden uitgevoerd.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Uw arts zal uw startdosering bepalen. De

onderhoudsbehandeling (dagelijkse dosis) zal afhangen van uw ziekte en behoefte en zal in het algemeen tussen de 150 mg en 800 mg zijn.

 • Neem uw tabletten éénmaal daags in.
 • Slik de tabletten in hun geheel door met wat water.
 • Breek uw tabletten niet door, kauw er niet op en maal ze niet fijn.
 • Neem uw tabletten zonder voedsel in (ten minste 1 uur voor een maaltijd of voor het slapen gaan; uw arts zal u dit vertellen).
 • Drink geen grapefruitsap als u Quetiapine Accord tabletten met verlengde afgifte inneemt. Dit kan de werking van het geneesmiddel beïnvloeden.
 • Stop niet met het innemen van uw tabletten, zelfs niet als u zich beter voelt, tenzij uw arts heeft aangegeven dat u kunt stoppen.

Quetiapine Accord tabletten met verlengde afgifte zijn beschikbaar in 3 verschillende sterktes. Elke sterkte heeft een andere kleur.

 • Ook al blijft uw dosis gelijk, toch kan het zijn dat deze wordt verstrekt in tabletten van verschillende sterktes. Bijvoorbeeld: één tablet van 400 mg (wit) of twee tabletten van 200 mg (geel).
 • U hoeft dus niet verbaasd te zijn als de kleur van uw tabletten van tijd tot tijd verandert.

Problemen met de lever

Als u leverproblemen hebt, kan uw arts de dosis veranderen.

Ouderen

Als u op leeftijd bent, kan uw arts de dosis veranderen.

Kinderen en jongvolwassenen onder de 18 jaar

Quetiapine Accord tabletten met verlengde afgifte mogen niet worden gebruikt bij kinderen en jongvolwassenen onder de 18 jaar.

Als u meer Quetiapine Accord tabletten met verlengde afgifte heeft gebruikt dan uw arts u heeft voorgeschreven, dan kunt u zich slaperig en duizelig voelen en een abnormale hartslag hebben. Ga direct naar uw arts of naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Neem uw Quetiapine Accord tabletten met verlengde afgifte met u mee.

Als u bent vergeten uw geneesmiddel in te nemen, neem het dan in zodra u dit bemerkt. Als het bijna tijd is voor uw volgende tablet, wacht daar dan op. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Als u plots stopt met het gebruik van Quetiapine Accord tabletten met verlengde afgifte, kunt u mogelijk last krijgen van niet kunnen slapen (insomnia), kunt u zich misselijk voelen (nausea) of kunt u hoofdpijn, diarree, braken, duizeligheid of prikkelbaarheid ervaren. Uw arts kan u aanraden de dosis geleidelijk te verminderen voordat met de behandeling gestopt wordt.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kunnen Quetiapine Accord tabletten met verlengde afgifte bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 op de 10 patiënten):

 • duizeligheid (dat vallen tot gevolg kan hebben), hoofdpijn, droge mond.
 • slaperigheid (dit kan na verloop van tijd verdwijnen wanneer u doorgaat met de inname van Quetiapine Accord tabletten met verlengde afgifte, kan tot vallen leiden).
 • ontwenningsverschijnselen (verschijnselen die optreden wanneer u stopt met de inname van quetiapine), waaronder niet kunnen slapen (insomnia), misselijkheid (nausea), hoofdpijn, diarree, braken, duizeligheid en prikkelbaarheid. Een geleidelijke stopzetting over een periode van minstens 1 tot 2 weken is raadzaam.
 • gewichtstoename.

Vaak (komt voor bij minder dan 1 op de 10 patiënten):

 • snelle hartslag.
 • het gevoel dat uw hart bonst, snel klopt of slagen overslaat.
 • verstopte neus.
 • obstipatie, geïrriteerde maag (indigestie).
 • gevoel van zwakte, flauwvallen (dat vallen tot gevolg kan hebben).
 • gezwollen armen of benen.
 • verlaagde bloeddruk bij het opstaan. Hierdoor kunt u een duizelig gevoel hebben of flauwvallen (dat vallen tot gevolg kan hebben).
 • verhoogd suikergehalte in het bloed.
 • wazig zien.
 • abnormale spierbewegingen. Deze kunnen bestaan uit het moeilijk in beweging krijgen van spieren, trillingen, rusteloosheid of spierstijfheid zonder pijn.
 • abnormale dromen en nachtmerries.
 • verhoogde eetlust.
 • prikkelbaar zijn.
 • spraak- en taalstoornissen.
 • zelfmoordgedachten en verergering van uw depressie
 • kortademigheid.
 • braken (vooral bij ouderen).
 • koorts

Soms (komt voor bij minder dan 1 op de 100 patiënten):

 • toevallen of epileptische aanvallen.
 • allergische reacties zoals bulten (striemen), zwelling van de huid en zwelling rond de mond.
 • onaangenaam gevoel in de benen (rusteloze-benen-syndroom).
 • problemen met slikken.
 • ongecontroleerde bewegingen, vooral van uw gezicht of tong (tardieve diskinesie).
 • seksuele stoornis.
 • verandering van het hartritme ('verlenging van het QT-interval' genoemd, wat zichtbaar is op een hartfilmpje (ECG), dat de elektrische activiteit van uw hart laat zien)
 • verergering van reeds bestaande suikerziekte
 • te weinig rode bloedcellen of rode bloedcellen van een slechtere kwaliteit, bloedarmoede

Zelden (komt voor bij minder dan 1 op de 1000 patiënten):

 • een combinatie van verhoogde lichaamstemperatuur (koorts), lang aanhoudende keelpijn of zweertjes in de mond, versnelde ademhaling, zweten, stijve spieren, heel slaperig voelen of flauwvallen, grote stijging van de bloeddruk of hartslag (een aandoening die ‘maligne neurolepticasyndroom’ wordt genoemd).
 • geelverkleuring van de huid en de ogen (geelzucht).
 • een langdurige en pijnlijke erectie (priapisme).
 • gezwollen borsten en onverwachte melkproductie (galactorroe).
 • verstoorde menstruatie.
 • ontsteking van de lever (hepatitis)
 • ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis)
 • verlaagde lichaamstemperatuur (hypothermie)
 • slaapwandelen, praten in de slaap en met slapen in verband staande eetstoornissen
 • vorming van bloedstolsels in de aderen, vooral in de benen (verschijnselen zijn onder andere zwelling, pijn en roodheid van het been), die via de bloedvaten in de longen terecht kunnen komen, wat pijn op de borst en ademhalingsmoeilijkheden veroorzaakt. Raadpleeg onmiddellijk een arts als u een of meer van deze verschijnselen opmerkt.
 • een combinatie van medische stoornissen die, als ze tegelijk voorkomen, het risico op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten en suikerziekte verhogen (metabool syndroom)

Zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten):

 • ernstige huiduitslag, blaren of rode vlekken op de huid.
 • een ernstige allergische reactie (anafylaxie genoemd), met onder andere ademhalingsmoeilijkheden, duizeligheid, flauwvallen of shock tot gevolg.
 • snelle zwelling van de huid, meestal rond de ogen, lippen en keel (angio-oedeem).
 • onjuiste uitscheiding van een hormoon die het urinevolume regelt.
 • afbraak van spierweefsel en pijn in de spieren (rhabdomyolyse).

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

 • toxische epidermale necrolyse (syndroom van Lyell, namelijk blaarvorming en vervelling van de huid) en erythema multiforme (blaren of wondjes)

De groep van geneesmiddelen waartoe Quetiapine Accord tabletten met verlengde afgifte behoren, kunnen hartritmestoornissen veroorzaken. Deze kunnen ernstig zijn en in ernstige gevallen mogelijk fataal.

Andere bijwerkingen kunnen alleen worden vastgesteld als een bloedtest wordt afgenomen. Deze bijwerkingen kunnen bestaan uit veranderingen van de hoeveelheid van bepaalde vetten (triglyceriden en totaal cholesterol) of suiker in het bloed, verlagingen van het aantal van bepaalde soorten bloedcellen, verlaging van de hoeveelheid natrium in het bloed, veranderingen in de hoeveelheid schildklierhormonen in het bloed, verhoging van creatinine fosfokinase (een stof die in spieren voorkomt) in het bloed en verhogingen van de hoeveelheid van een hormoon dat prolactine wordt genoemd in het bloed. Verhogingen van de hoeveelheid van het hormoon prolactine kan in zeldzame gevallen leiden tot het volgende:

 • Het opzwellen van de borsten en onverwachte melkproductie bij mannen en vrouwen.
 • Het uitblijven of onregelmatig worden van de menstruatie bij vrouwen.

Daarom kan uw arts u vragen om van tijd tot tijd een bloedproef te laten doen.

Kinderen en jongvolwassenen

Dezelfde bijwerkingen die bij volwassenen kunnen voorkomen, kunnen ook bij kinderen en jongvolwassenen voorkomen.

De volgende bijwerkingen zijn alleen bij kinderen en jongvolwassenen waargenomen:

Zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 op de 10 patiënten):

 • Verhoging van de bloeddruk.

De volgende bijwerkingen zijn vaker bij kinderen en jongvolwassenen waargenomen dan bij volwassenen:

Zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 op de 10 patiënten):

 • verhoging van de hoeveelheid van een hormoon dat prolactine wordt genoemd in het bloed; verhoging van de hoeveelheid van het hormoon prolactine kan in zeldzame gevallen leiden tot het volgende:
 • het opzwellen van de borsten en onverwachte melkproductie bij jongens en meisjes.
 • het uitblijven of onregelmatig worden van de menstruatie bij meisjes.
 • toegenomen eetlust.
 • abnormale spierbewegingen; deze kunnen bestaan uit het moeilijk in beweging krijgen van spieren, trillingen, rusteloosheid of spierstijfheid zonder pijn.

Vaak (komt voor bij minder dan 1 op de 10 patiënten):

 • geïrriteerdheid

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contat op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
 • Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
 • Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de doordrukstrip na (EXP). Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Anvullende Informatie

De werkzame stof in dit middel is quetiapine (als hemifumaraat). Elke Quetiapine Accord tablet met verlengde afgifte bevat 200 mg, 300 mg of 400 mg quetiapine (als quetiapinehemifumaraat).

De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat, hypromellose, natriumchloride, Povidon K-30, talk, magnesiumstearaat (E572), hypromellose 6 cP (E464), titaandioxide (E171), macrogol (E553b). De tabletten van 200 mg en 300 mg bevatten ook geel ijzeroxide (E172).

Quetiapine Accord 200 mg tabletten met verlengde afgifte zijn gele, ronde, biconvexe, filmomhulde tabletten met de opdruk ‘I2’ op de ene kant en geen opdruk op de andere kant.

Quetiapine Accord 300 mg tabletten met verlengde afgifte zijn lichtgele, ronde, biconvexe, filmomhulde tabletten met de opdruk ‘Q300’ op de ene kant en geen opdruk op de andere kant.

Quetiapine Accord 400mg tabletten met verlengde afgifte zijn witte, ronde, biconvexe, filmomhulde tabletten met de opdruk ‘I4’ op de ene kant en geen opdruk op de andere kant.

Verpakkingsgrootten van 10, 30, 50, 60 en 100 tabletten per doos zijn geregistreerd voor alle sterktes. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Accord Healthcare Limited,

Sage House, 319 Pinner Road,

North Harrow,

Middlesex, HA1 4HF,

Verenigd Koninkrijk

Fabrikant

Accord Healthcare Limited, Sage House, 319, Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Verenigd

Koninkrijk

CEMELOG- BRS Limited,

2040 Budaors, Vasut u.13,

Hongarije

Pharmacare Premium Ltd.,

HHF 003, Hal Far Industrial Estate, Birzebbugia,

BBG 3000,

Malta

In het register ingeschreven onder

RVG 106811

RVG 106812

RVG 106813

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

CY Quetiapine Accord 200 mg/300 mg/400 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης
  Κουετιαπίνη
CZ Quetiapine Accord 200 mg/300 mg/400 mg tablety s prodlouženým uvolňováním
DE Quetiapin Accord 200 mg/300 mg/400 mg Retardtabletten
DK Quetiapin Accord 200 mg/300 mg/400 mg Depottabletter
EE Quetiapine Accord
EL Quetiapine Accord 200 mg/300 mg/400 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης
ES Quetiapine Accord 200 mg/300 mg/400 mg comprimidos de liberación prolongada
FI Quetiapine Accord 200 mg/300 mg/400 mg depottabletit
HU Quetiapine Accord 200 mg/300 mg/400 mg retard tabletta
IE Notiabolfen XL 200 mg/ 300 mg/ 400 mg prolonged-release Tablet
IT Quetiapine AHCL 200 mg/300 mg/400 mg Compresse a rilascio prolungato
LV Quetiapine Accord 200 mg/300 mg/400 mg ap ilgstošās darbības tabletes
LT Quetiapine Accord 200 mg/300 mg/400 mg pailginto atpalaidavimo tabletės
MT Atrolak XL 200 mg/ 300 mg/ 400 mg prolonged-release Tablet
NL Quetiapine Accord 200 mg/300 mg/400 mg tabletten met verlengde afgifte
NO Quetiapine Accord
PL Quetiapine Accord
PT Quetiapina Accord 200 mg/300 mg/400 mg comprimidos de libertação prolongada
RO Quetiapină Accord 200 mg/300 mg/400 mg comprimate cu eliberare prelungită
SE Quetiapine Accord 200 mg/300 mg/400 mg depottabletter
SI Kvetiapin Accord 200 mg/300 mg/400 mg tablete s podaljšanim sproščanjem
SK Quetiapine Accord 200 mg/300 mg/400 mg Filmom obalené tablet s predĺženým
  uvoľňovaním
UK Atrolak XL 200 mg/ 300 mg/ 400 mg prolonged-release Tablet

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juni 2013.

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.