Quetiapine Neuraxpharm 25 mg, filmomhulde tabletten

ATC-Code
N05AH04
Quetiapine Neuraxpharm 25 mg, filmomhulde tabletten

neuraxpharm

Stof(fen)
Quetiapine
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Antipsychotica

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

neuraxpharm

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Quetiapine Neuraxpharm bevat een stof die quetiapine wordt genoemd. Dit geneesmiddel behoort tot de groep van geneesmiddelen die antipsychotica worden genoemd. Quetiapine Neuraxpharm kan gebruikt worden om verschillende ziektes te behandelen, zoals:

 • Bipolaire depressie: u kunt zich somber voelen of zich depressief of schuldig voelen, energietekort, eetlustverlies of slaapproblemen hebben.
 • Manie: u kunt zich opgewonden, opgetogen, prikkelbaar, enthousiast of hyperactief voelen of een slecht inzicht hebben, agressief of verstorend zijn
 • Schizofrenie: u kunt dingen horen of voelen die er niet zijn, dingen geloven die niet waar zijn of zich ongewoon achterdochtig, angstig, verward, schuldig, gespannen of depressief voelen.

Zelfs als u zich beter voelt kan uw arts Quetiapine Neuraxpharm aan u blijven voorschrijven.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • u bent allergisch voor quetiapine of voor één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

o geneesmiddelen tegen HIV;

o geneesmiddelen met azolen (tegen schimmelinfecties); o erytromycine of claritromycine (tegen infecties);

o nefazodon (tegen depressie).

Neem Quetiapine Neuraxpharm niet als het bovenstaande op u van toepassing is. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker voordat u Quetiapine Neuraxpharm inneemt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt:

 • U of iemand in uw familie problemen heeft of heeft gehad met het hart, bijvoorbeeld hartritmestoornissen, of als u geneesmiddelen inneemt die invloed hebben op uw hartslag.
 • U een te lage bloeddruk heeft.
 • U problemen heeft met uw lever.
 • U ooit een toeval (epileptische aanval) heeft gehad.
 • U een beroerte heeft gehad, in het bijzonder als u op leeftijd bent.
 • U suikerziekte heeft of een risico heeft om suikerziekte te krijgen. In dat geval dient uw arts uw bloedsuikerspiegel te controleren gedurende uw gebruik van Quetiapine Neuraxpharm.
 • U weet dat u in het verleden een laag aantal witte bloedcellen heeft gehad (wel of niet veroorzaakt door andere geneesmiddelen).
 • U een oudere patiënt bent die lijdt aan dementie (verlies van functies van de hersenen). Als dat zo is moet Quetiapine Neuraxpharm niet ingenomen worden, omdat de groep van geneesmiddelen waartoe Quetiapine Neuraxpharm behoort het risico op een beroerte of in sommige gevallen het risico op overlijden kan verhogen bij oudere patiënten met dementie.
 • U of iemand in uw familie ooit last heeft gehad van vorming van bloedstolsels in de bloedvaten, omdat dit soort geneesmiddelen in verband is gebracht met de vorming van bloedstolsels.

Informeer uw arts onmiddellijk als u na het gebruik van Quetiapine Neuraxpharm het volgende ervaart:

 • Een combinatie van koorts, hevige spierstijfheid, zweten of een verlaagd niveau van bewustzijn (een ziekte die maligne neurolepticasyndroom wordt genoemd). Medische behandeling kan onmiddellijk nodig zijn.
 • Ongecontroleerde bewegingen, in het bijzonder van uw gezicht of tong.
 • Duizeligheid of een gevoel van hevige slaperigheid. Dit zou bij oudere patiënten het risico op verwonding door een ongeval (zoals vallen) kunnen verhogen.
 • Toevallen of epileptische aanvallen.
 • Een langdurige en pijnlijke erectie (priapisme).

Deze aandoeningen kunnen namelijk veroorzaakt worden door dit soort geneesmiddelen.

Zelfmoordgedachten en verslechtering van uw depressie

Als u depressief bent kunt u soms gedachten hebben over zelfverwonding of zelfmoord. Deze gedachten kunnen toenemen bij het starten van een eerste behandeling, omdat deze geneesmiddelen allemaal tijd nodig hebben voordat ze werken, normaal ongeveer twee weken, maar soms langer. Deze gedachten kunnen ook vaker voorkomen als u plotseling stopt met het innemen van uw geneesmiddel. U heeft waarschijnlijk meer kans op deze gedachten als u een jongvolwassene bent. Informatie uit klinische onderzoeken heeft laten zien dat jongvolwassenen, jonger dan 25 jaar, met depressie een verhoogd risico hebben op zelfmoordgedachten en/of

zelfmoordgedrag.

Als u op enig moment gedachten over zelfverwonding of zelfmoord hebt, neem dan direct contact op met uw arts of ga direct naar het ziekenhuis. Het kan helpen als u een vriend of familielid vertelt dat u zich depressief voelt en hen vraagt deze bijsluiter te lezen. U kunt hen vragen u te vertellen of zij denken dat uw depressie erger wordt of dat zij zich zorgen maken over veranderingen in uw gedrag.

Gewichtstoename is gezien bij patiënten die Quetiapine Neuraxpharm innemen. U en uw arts moeten regelmatig uw gewicht controleren.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Quetiapine wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar vanwege het ontbreken van gegevens. Klinische onderzoeken van quetiapine hebben laten zien dat de volgende symptomen vaker voorkomen bij kinderen en jongeren tot 18 jaar dan bij volwassenen: verhoogde eetlust, verhoogde bloeddruk, toename van het gevoel om veel te bewegen en veranderingen in de werking van uw schildklier.

Bovendien is het niet bekend hoe quetiapine invloed heeft op de groei en ontwikkeling.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Quetiapine Neuraxpharm nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker, omdat de werking van die geneesmiddelen kan worden beïnvloed. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen en voor kruidengeneesmiddelen.

Gebruik Quetiapine Neuraxpharm niet als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • geneesmiddelen tegen HIV;
 • geneesmiddelen met azolen (tegen schimmelinfecties);
 • erytromycine of claritromycine (tegen infecties);
 • nefazodon (tegen depressie).

Informeer uw arts wanneer u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • geneesmiddelen tegen epilepsie (zoals fenytoïne of carbamazepine);
 • geneesmiddelen tegen een hoge bloeddruk;
 • barbituraten (tegen slapeloosheid);
 • thioridazine (een ander antipsychotisch geneesmiddel);
 • geneesmiddelen die invloed hebben op uw hartslag, bijvoorbeeld medicijnen die een onbalans veroorzaken in elektrolyten (lage kalium- of magnesiumspiegels) zoals diuretica (plaspillen) of bepaalde antibiotica (medicijnen om infecties te behandelen).

Overleg eerst met uw arts voordat u stopt met één van uw geneesmiddelen.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

 • Quetiapine Neuraxpharm kan met of zonder voedsel worden ingenomen.
 • Wees voorzichtig met de hoeveelheid alcohol die u drinkt, omdat de combinatie van Quetiapine Neuraxpharm en alcohol u slaperig kan maken.
 • Drink geen grapefruitsap als u Quetiapine Neuraxpharm inneemt. Het kan de werking van het geneesmiddel beïnvloeden.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact opp met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt. U dient Quetiapine Neuraxpharm niet tijdens de zwangerschap te gebruiken, tenzij dit is besproken met uw arts. Quetiapine Neuraxpharm dient niet te worden gebruikt als u borstvoeding geeft.

De volgende symptomen kunnen optreden bij pasgeboren baby’s van moeders die Quetiapine Neuraxpharm in het laatste trimester (laatste 3 maanden van hun zwangerschap) hebben gebruikt: trillen, stijve en/of zwakke spieren, slaperigheid, opwinding, ademhalingsproblemen en problemen met voeden. Als uw baby last krijgt van een van deze symptomen, neem dan contact op met uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Deze tabletten kunnen u slaperig maken. Bestuur geen voertuig en gebruik geen machines voordat u weet welk effect deze tabletten op u hebben.

Quetiapine Neuraxpharm bevat vermeld de hulpstoffen

Quetiapine Neuraxpharm bevat lactose, een soort suiker. Indien uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, moet u contact opnemen met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Eén van de stoffen van Quetiapine Neuraxpharm 25 mg, Zonnegeel FCF (E110), kann allergische reacties veroorzaken.

Effect van geneesmiddelen op urinetesten

Als uw urine getest wordt op geneesmiddelen, kan u bij bepaalde testmethodes door het gebruik van Quetiapine Neuraxpharm een postief resultaat krijgen voor methadon of bepaalde medicijnen voor depressie, welke tricyclische antidepressiva (TCA’s) worden genoemd. Dit kan zelfs gebeuren als u geen methadon of TCA’s gebruikt. Als dit gebeurt kan een meer specifieke test worden uitgevoerd.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Uw arts zal uw startdosering bepalen. De onderhoudsbehandeling (dagelijkse dosis) zal afhangen van uw ziekte en behoefte en zal in het algemeen tussen de 150 en 800 mg zijn.

 • U neemt uw tabletten éénmaal daags voor het slapen gaan of tweemaal daags afhankelijk van uw ziekte.
 • Slik uw tabletten in hun geheel door met water.
 • U kunt uw tabletten met en zonder voedsel innemen.
 • Drink geen grapefruitsap als u Quetiapine Neuraxpharm inneemt. Dit kan de werking van het geneesmiddel beïnvloeden.
 • Stop niet met het innemen van uw tabletten zonder overleg met uw arts, ook al voelt u zich beter.

Gebruik bij leverproblemen

Als u leverproblemen heeft kan uw arts de dosis veranderen.

Gebruik bij oudere mensen

Als u op leeftijd bent kan uw arts de dosis veranderen.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

Quetiapine Neuraxpharm dient niet gebruikt te worden bij kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Als u meer Quetiapine Neuraxpharm heeft gebruikt dan uw arts u heeft voorgeschreven, dan kunt u zich slaperig en duizelig voelen en een abnormale hartslag hebben. Ga dan direct naar uw arts of naar het ziekenhuis in de buurt. Neem uw Quetiapine Neuraxpharm-tabletten mee.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Als u vergeten bent uw tabletten in te nemen, neem deze dan in zodra u het zich herinnert. Als het bijna tijd is voor uw volgende tablet wacht daar dan op. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Als u plotseling stopt met de inname van Quetiapine Neuraxpharm kunt u mogelijk last krijgen van niet kunnen slapen (slapeloosheid), u kunt zich ziek voelen (misselijk) of u kunt het volgende ervaren: hoofdpijn, diarree, overgeven, duizeligheid of prikkelbaarheid. Uw arts kan u adviseren om geleidelijk de dosering te verlagen voordat de behandeling gestopt wordt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Krijgt u veel last van eenvan de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 op de 10 mensen):

 • duizeligheid (dat vallen tot gevolg kan hebben), hoofdpijn, droge mond;
 • slaperigheid (dit kan na verloop van tijd verdwijnen wanneer u doorgaat met de inname van Quetiapine Neuraxpharm) (kan vallen tot gevolg hebben);
 • ontwenningsverschijnselen (verschijnselen die optreden wanneer u stopt met de inname van Quetiapine Neuraxpharm), waaronder niet kunnen slapen (slapeloosheid), misselijkheid, hoofdpijn, diarree, overgeven, duizeligheid en prikkelbaarheid. Geleidelijk stoppen over een periode van ten minste 1 tot 2 weken wordt geadviseerd.
 • gewichtstoename.

Vaak (komt voor bij meer dan 1 op de 100 en minder dan 1 op de 10 mensen):

 • snelle hartslag;
 • gevoel dat uw hart bonst, racet of overslaat;
 • verstopte neus;
 • obstipatie; geïrriteerde maag (indigestie);
 • gevoel van zwakte; flauwvallen (dat vallen tot gevolg kan hebben);
 • gezwollen armen of benen;
 • verlaagde bloeddruk bij het opstaan. Hierdoor kunt u een duizelig gevoel hebben of flauwvallen (dat vallen tot gevolg kan hebben);
 • verhoogd suikergehalte in het bloed;
 • niet scherp zien;
 • ongewone spierbewegingen. Deze kunnen bestaan uit het moeilijk in beweging krijgen van spieren, trillingen, rusteloosheid of spierstijfheid zonder pijn;
 • abnormale dromen en nachtmerries;
 • verhoogde eetlust;
 • prikkelbaar zijn;
 • spraak- en taalstoornissen;
 • zelfmoordgedachten en verslechtering van uw depressie;
 • kortademigheid;
 • braken (voornamelijk bij ouderen);
 • koorts.

Soms (komt voor bij meer dan 1 op de 1.000 en minder dan 1 op de 100 mensen):

 • toevallen of epileptische aanvallen;
 • allergische reacties zoals bulten (striemen), zwelling van de huid en zwelling rond de mond;
 • onaangenaam gevoel in de benen (rusteloze-benensyndroom);
 • moeilijk slikken;
 • ongecontroleerde bewegingen, in het bijzonder van uw gezicht of tong;
 • seksuele stoornis;
 • verslechtering van een al bestaande suikerziekte;
 • verandering in elektrische activiteit van het hart te zien op het ecg (verlengde QT-tijd).

Zelden (komt voor bij meer dan 1 op de 10.000 en minder dan 1 op de 1.000 mensen):

 • een combinatie van verhoogde lichaamstemperatuur (koorts), zweten, stijve spieren, heel slaperig voelen of flauwvallen (een ziekte die maligne neurolepticasyndroom wordt genoemd);
 • gele verkleuring van de huid en de ogen (geelzucht);
 • leverontsteking (hepatitis);
 • een langdurige en pijnlijke erectie (priapisme);
 • gezwollen borsten en onverwachte melkproductie (gallactorroe);
 • verstoorde menstruatie;
 • vorming van bloedstolsels in de aderen, vooral in de benen (verschijnselen zijn onder andere zwelling, pijn en roodheid van het been), die via de bloedvaten in de longen terecht kunnen komen, wat pijn op de borst en ademhalingsmoeilijkheden veroorzaakt. Raadpleeg onmiddellijk een arts als u een of meer van deze verschijnselen opmerkt.
 • lopen, praten, eten of andere activiteiten terwijl u slaapt;
 • verlaagde lichaamstemperatuur (hypothermie);
 • ontsteking van de alvleesklier.

Zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 mensen):

 • ernstige huiduitslag, blaren, of rode vlekken op de huid;
 • ernstige allergische reactie (anafylaxie), die ademhalingsmoeilijkheden of shock kan veroorzaken;
 • snelle zwelling van de huid, meestal rond de ogen, lippen en keel (angio-oedeem);
 • onjuiste uitscheiding van een hormoon dat het urinevolume controleert;
 • afbraak van spierweefsel en pijn in spieren (rhabdomyolyse).

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

 • huiduitslag met onregelmatige rode vlekken (erythema multiforme);
 • ernstige, plotselinge allergische reactie, met als verschijnselen koorts en blaren op de

huid en vervelling van de huid (toxische epidermale necrolyse).

De groep van geneesmiddelen waartoe Quetiapine Neuraxpharm behoort kan hartritmeproblemen veroorzaken. Deze kunnen ernstig zijn en in ernstige gevallen mogelijk fataal zijn.

Andere bijwerkingen kunnen alleen worden vastgesteld als een bloedtest wordt afgenomen. Deze bijwerkingen kunnen bestaan uit veranderingen van de hoeveelheid van bepaalde vetten (triglyceriden en totaal cholesterol) of suiker in het bloed, veranderingen in de hoeveelheden schildklierhormonen in uw bloed, verhoogde leverenzymen, verlagingen van bepaalde soorten bloedcelaantallen, verlaging van het aantal rode bloedcellen, verhoogd bloedcreatinefosfokinase (een stof in de spieren), verlaagd natriumgehalte in het bloed en verhogingen van de hoeveelheid van een hormoon dat prolactine wordt genoemd in het bloed. Verhogingen van de hoeveelheid van het hormoon prolactine kan in zeldzame gevallen leiden tot het volgende:

 • Het opzwellen van de borsten en onverwachte melkproductie bij mannen en vrouwen.
 • Het uitblijven of onregelmatig worden van de menstruatie bij vrouwen.

Daarom kan uw arts u vragen om van tijd tot tijd een bloedtest af te laten nemen.

Extra bijwerkingen bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

Dezelfde bijwerkingen die bij volwassenen kunnen voorkomen kunnen ook bij kinderen en jongeren tot 18 jaar voorkomen.

De volgende bijwerkingen zijn alleen bij kinderen en jongeren tot 18 jaar waargenomen:

Zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 op de 10 mensen):

 • verhoging van de bloeddruk.

De volgende bijwerkingen zijn vaker bij kinderen en jongeren tot 18 jaar waargenomen:

Zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 op de 10 mensen):

 • verhoging van de hoeveelheid van een hormoon dat prolactine wordt genoemd in het bloed. Verhoging van de hoeveelheid van het hormoon prolactine kan in zeldzame gevallen leiden tot het volgende: o Het opzwell en van de borsten en onverwachte melkproductie bij jongens en meisjes
 1. Het uitblijven of onregelmatig worden van de menstruatie bij meisjes.
 • verhoogde eetlust;
 • ongewone spierbewegingen. Deze kunnen bestaan uit het moeilijk in beweging krijgen van spieren, trillingen, rusteloosheid of spierstijfheid zonder pijn.
 • Hoe bewaart u dit middel?

  • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
  • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
  • Geen bijzondere vereisten voor de bewaarcondities.
  • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze

  worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

  Anvullende Informatie

  Welke stoffen zitten er in dit middel?

  Elk tablet van 25 mg bevat 25 mg quetiapine (als quetiapinefumaraat)

  Elk tablet van 100 mg bevat 100 mg quetiapine (als quetiapinefumaraat)

  Elk tablet van 150 mg bevat 150 mg quetiapine (als quetiapinefumaraat)

  Elk tablet van 200 mg bevat 200 mg quetiapine (als quetiapinefumaraat)

  Elk tablet van 300 mg bevat 300 mg quetiapine (als quetiapinefumaraat)

  De andere stoffen in dit middel zijn:

  Tabletkern:

  Hypromellose 2910 (E464)

  Calciumwaterstoffosfaatdihydraat

  Lactosemonohydraat

  Maiszetmeel

  Natriumzetmeelglycollaat type A

  Magnesiumstearaat

  Microkristallijne cellulose PH 102

  Talk

  Siliciumdioxide colloïdaal watervrij

  Tabletomhulling:

  25 mg:

  IJzeroxide rood en geel (E172) Hypromellose 2910 (E464) Titaandioxide (E171) Macrogol 400

  Zonnegeel FCF aluminiumlak (E110)

  100 mg:

  IJzeroxide geel (E172)

  Hypromellose 2910 (E464)

  Titaandioxide (E171)

  Macrogol 400

  150 mg:

  IJzeroxide geel (E172)

  Hypromellose 2910 (E464)

  Titaandioxide (E171)

  Macrogol 400

  Hydroxypropylcellulose (E463)

  Talk

  200 & 300 mg: Hydroxypropylcellulose (E463)

  Hypromellose 2910 (E464)

  Talk

  Titaandioxide (E171)

  Hoe ziet Quetiapine Neuraxpharm er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

  25 mg:

  Perzikkleurige, ronde, bolvormige filmomhulde tabletten met een diameter van ongeveer 5,7 mm 100 mg:

  Gele, ronde, bolvormige filmomhulde tabletten met een breuklijn aan één zijde en met een diameter van ongeveer 9,1 mm

  150 mg:

  Lichtgele, ronde, bolvormige filmomhulde tabletten met een diameter van ongeveer 10,45 mm 200 mg:

  Witte, ronde, bolvormige filmomhulde tabletten met een breuklijn aan één zijde en met een diameter van ongeveer 12,1 mm

  300 mg:

  Witte, langwerpige, bolvormige filmomhulde tabletten met een breuklijn aan één zijde

  De tabletten van 100, 200 en 300 m kunnen in twee gelijke helften worden gedeeld.

  Verpakkingsgrootten:

  10, 20, 50, 60 en 100 tabletten in een kartonnen doos.

  Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

  Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant neuraxpharm Arzneimittel GmbH

  Elisabeth-Selbert-Str. 23, D-40764 Langenfeld Duitsland

  Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

  Duitsland: Quetiapin-Neuraxpharm 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg Filmtabletten Nederland: Quetiapine Neuraxpharm 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg filmomhulde tabletten

  Polen: Kwettiapina NEURAXPHARM

  Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in januari 2013.

  Uw persoonlijke medicijn-assistent

  Medicijnen

  Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

  Stoffen

  Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

  Ziekten

  Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

  De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

  This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.