Quetiapine Intas 200 mg, tabletten met verlengde afgifte

Illustratie van Quetiapine Intas 200 mg, tabletten met verlengde afgifte
Stof(fen) Quetiapine
Toelating Nederland
Producent Intas Pharmaceuticals
Verdovend Nee
ATC-Code N05AH04
Farmacologische groep Antipsychotica

Vergunninghouder

Intas Pharmaceuticals

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Quetiapine Intas bevatten een stof die quetiapine wordt genoemd. Dit geneesmiddel behoort tot een groep geneesmiddelen die antipsychotica worden genoemd. Quetiapine Intas kunnen worden gebruikt om verschillende ziekten te behandelen, zoals:

 • Bipolaire depressie en depressieve episodes bij unipolaire depressie: waarbij u zich verdrietig voelt. Het kan zijn dat u zich depressief of schuldig voelt, of energietekort, eetlustverlies of slaapproblemen heeft.
 • Manie: Waarbij het kan zijn dat u zich opgewonden, opgetogen, prikkelbaar, enthousiast of hyperactief voelt of een slecht inzicht heeft, waaronder dat u agressief of verstorend bent.
 • Schizofrenie: waarbij het kan zijn dat u dingen ziet, hoort of voelt die er niet zijn, dingen gelooft die niet waar zijn of zich ongewoon achterdochtig, angstig, verward, schuldig, gespannen of depressief voelt.

Als Quetiapine Intas wordt gebruikt voor depressieve episoden bij unipolaire depressie, zullen ze gebruikt worden naast een ander geneesmiddel voor het behandelen van deze ziekte.

U moet met een arts praten als u zich niet beter voelt of als u zich slechter voelt.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • U gebruikt één van de volgende geneesmiddelen:
  • sommige geneesmiddelen tegen HIV
  • geneesmiddelen met azolen (tegen schimmelinfecties)
  • erytromycine of claritromycine (tegen infecties)
  • nefazodon (tegen depressie)

Gebruik Quetiapine Intas niet als één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker voordat u Quetiapine Intas inneemt.

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt:

 • Als u of iemand in uw familie problemen heeft of heeft gehad met het hart, bijvoorbeeld hartritmestoornissen, of als u geneesmiddelen inneemt die invloed kunnen hebben op uw hartslag.
 • Als u een lage bloeddruk heeft.
 • Als u ooit een beroerte heeft gehad, vooral als u wat ouder bent.
 • Als u problemen heeft met uw lever.
 • Als u ooit een epilepsieaanval (stuipen) heeft gehad.
 • Als u suikerziekte heeft of als u een risico loopt om suikerziekte te krijgen. Als dat het geval is, kan uw arts uw bloedsuikergehalte controleren terwijl u Quetiapine Intas inneemt.
 • Als u weet dat u in het verleden een laag aantal witte bloedcellen heeft gehad (al dan niet veroorzaakt door andere geneesmiddelen).
 • Als u een oudere patiënt bent die lijdt aan dementie (verlies van functies van de hersenen). Als dat zo is, moeten Quetiapine Intas niet ingenomen worden, omdat de groep van geneesmiddelen waartoe Quetiapine Intas toe behoren, bij oudere patiënten met dementie het risico op een beroerte of in sommige gevallen het risico op overlijden kan verhogen.
 • Als u of iemand anders in uw familie ooit bloedstolsels heeft gehad, omdat geneesmiddelen als deze in verband zijn gebracht met de vorming van bloedstolsels.

Informeer uw arts onmiddellijk als u een van de volgende symptomen krijgt nadat u Quetiapine Intas hebt gebruikt:

 • Een combinatie van koorts, ernstige spierstijfheid, zweten of een bewustzijnsdaling (een aandoening die “maligne neurolepticasyndroom” wordt genoemd). Onmiddellijke medische behandeling kan nodig zijn.
 • Oncontroleerbare bewegingen, vooral van uw gezicht of tong.
 • Duizeligheid of een gevoel van hevige slaperigheid. Dit zou bij oudere patiënten het risico op verwonding door een ongeval (zoals vallen) kunnen verhogen.
 • Toevallen (stuipen).
 • Een langdurige en pijnlijke erectie (priapisme).

Deze aandoeningen kunnen namelijk door dit type geneesmiddel worden veroorzaakt.

Zelfmoordgedachten en verergering van uw depressie

Als u depressief bent, kunt u soms eraan denken om uzelf schade te berokkenen of te doden. Die gedachten kunnen sterker zijn bij het starten van de behandeling, omdat al deze geneesmiddelen een zekere tijd nodig hebben voor ze beginnen te werken. Meestal is dat ongeveer twee weken, maar soms langer. Deze gedachten kunnen ook vaker voorkomen als u plotseling stopt met het innemen van uw geneesmiddel. U zult gemakkelijker dergelijke gedachten krijgen als u een jongvolwassene bent. Informatie van klinische studies wijst op een hoger risico op zelfmoordgedachten en/of zelfmoordgedrag bij volwassenen jonger dan 25 jaar met een depressie.

Als u er ooit aan denkt om uzelf schade te berokkenen of te doden, moet u meteen contact opnemen met uw arts of naar een ziekenhuis gaan. Het kan nuttig zijn een familielid of goede vriend/vriendin te vertellen dat u depressief bent en hem/haar te vragen deze bijsluiter te lezen. U zou hem/haar kunnen vragen het u te zeggen als hij/zij denkt dat uw depressie erger wordt of als hij/zij zich zorgen maakt over veranderingen in uw gedrag.

Gewichtstoename is gezien bij patiënten die Quetiapine Intas innemen. U en uw arts moeten regelmatig uw gewicht controleren.

Gebruikt u naast Quetiapine Intas nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Gebruik Quetiapine Intas niet als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • Sommige geneesmiddelen tegen HIV.
 • Geneesmiddelen met azolen (tegen schimmelinfecties).
 • Erytromycine of claritromycine (tegen infecties).
 • Nefazodon (tegen depressie).

Raadpleeg uw arts als u één van de volgende middelen gebruikt:

 • Geneesmiddelen tegen epilepsie (zoals fenytoïne of carbamazepine).
 • Geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk.
 • Barbituraten (als u moeilijk kunt slapen).
 • Thioridazine (een ander antipsychotisch geneesmiddel).
 • Geneesmiddelen die invloed hebben op uw hartslag, bijvoorbeeld middelen die een onbalans veroorzaken in elektrolyten (lage kalium- of magnesiumspiegels) zoals diuretica (plaspillen) of bepaalde antibiotica (middelen om infecties te behandelen).

Overleg eerst met uw arts of apotheker voordat u stopt met één van uw geneesmiddelen.

 • Quetiapine Intas kunnen worden beïnvloed door voedsel en daarom dient u uw tabletten ten minste 1 uur voor een maaltijd in te nemen of voor het slapen gaan.
 • Wees voorzichtig met de hoeveelheid alcohol die u drinkt, omdat de gecombineerde werking van Quetiapine Intas en alcohol u slaperig kunnen maken.
 • Drink geen grapefruitsap tijdens uw behandeling met Quetiapine Intas. Dit kan de werking van het geneesmiddel beïnvloeden.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

De volgende symptomen kunnen voorkomen bij pasgeboren baby's van moeders die in het laatste trimester (de laatste drie maanden van de zwangerschap) Quetiapine Intas hebben gebruikt: trillen, spierstijfheid en/of spierzwakte, slaperigheid, opwinding, ademhalingsmoeilijkheden en moeilijkheden bij de voeding. Als uw baby een van deze symptomen krijgt, kan het zijn dat u uw arts moet waarschuwen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Deze tabletten kunnen u slaperig maken. Bestuur geen voertuig en gebruik geen machines voordat u weet welk effect deze tabletten op u hebben.

Quetiapine Intas bevatten lactose

Quetiapine Intas bevatten lactose, een soort suiker. Als uw arts u verteld heeft dat u overgevoelig bent voor bepaalde suikers, dient u met uw arts te praten voor u dit geneesmiddel inneemt.

Effect op urinetesten

Als uw urine getest wordt op geneesmiddelen, kunt u bij bepaalde testmethodes door het gebruik van quetiapine een positief resultaat krijgen voor methadon of bepaalde medicijnen voor depressie, welke tricyclische antidepressiva (TCA’s) worden genoemd. Dit kan zelfs gebeuren als u geen methadon of TCA’s gebruikt. Als dit gebeurt, kan een meer specifieke test worden uitgevoerd.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Uw arts zal uw startdosering bepalen. De onderhoudsdosis (dagelijkse dosis) zal afhangen van uw ziekte en behoefte en zal in het algemeen tussen de 150 mg en 800 mg zijn.

 • Neem uw tabletten éénmaal daags in.
 • Slik de tabletten in hun geheel door met wat water.
 • Breek uw tabletten niet door, kauw er niet op en maal ze niet fijn.
 • Neem uw tabletten zonder voedsel in (ten minste 1 uur voor een maaltijd of voor het slapen gaan; uw arts zal u dit vertellen).
 • Drink geen grapefruitsap als u Quetiapine Intas inneemt. Dit kan de werking van het geneesmiddel beïnvloeden.
 • Stop niet met het innemen van uw tabletten, zelfs niet als u zich beter voelt, tenzij uw arts heeft aangegeven dat u kunt stoppen.

Problemen met de lever

Als u leverproblemen hebt, kan uw arts de dosis veranderen.

Ouderen

Als u op leeftijd bent, kan uw arts de dosis veranderen.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Quetiapine Intas mogen niet worden gebruikt bij kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Als u meer Quetiapine Intas heeft gebruikt dan uw arts u heeft voorgeschreven, dan kunt u zich slaperig en duizelig voelen en een abnormale hartslag hebben. Neem onmiddellijk contact op met uw arts of met het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Houd uw Quetiapine Intas bij u.

Als u bent vergeten uw geneesmiddel in te nemen, neem het dan in zodra u dit bemerkt. Als het bijna tijd is voor uw volgende tablet, wacht daar dan op. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Als u plots stopt met het gebruik van Quetiapine Intas, kunt u mogelijk last krijgen van niet kunnen slapen (insomnia), kunt u zich misselijk voelen (nausea) of kunt u hoofdpijn, diarree, braken, duizeligheid of prikkelbaarheid ervaren. Uw arts kan u aanraden de dosis geleidelijk te verminderen voordat met de behandeling gestopt wordt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers):

 • duizeligheid (dat vallen tot gevolg kan hebben), hoofdpijn, droge mond.
 • slaperigheid (dit kan na verloop van tijd verdwijnen wanneer u doorgaat met de inname van Quetiapine Intas, kan tot vallen leiden).
 • ontwenningsverschijnselen (verschijnselen die optreden wanneer u stopt met de inname van quetiapine), waaronder niet kunnen slapen (insomnia), misselijkheid (nausea), hoofdpijn, diarree, braken, duizeligheid en prikkelbaarheid. Een geleidelijke stopzetting over een periode van minstens 1 tot 2 weken is raadzaam.
 • gewichtstoename.

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers):

 • snelle hartslag.
 • het gevoel dat uw hart bonst, snel klopt of slagen overslaat.
 • verstopte neus.
 • obstipatie, geïrriteerde maag (indigestie).
 • gevoel van zwakte, flauwvallen (dat vallen tot gevolg kan hebben).
 • gezwollen armen of benen.
 • verlaagde bloeddruk bij het opstaan. Hierdoor kunt u een duizelig gevoel hebben of flauwvallen (dat vallen tot gevolg kan hebben).
 • verhoogd suikergehalte in het bloed.
 • wazig zien.
 • abnormale spierbewegingen. Deze kunnen bestaan uit het moeilijk in beweging krijgen van spieren, trillingen, rusteloosheid of spierstijfheid zonder pijn.
 • abnormale dromen en nachtmerries.
 • verhoogde eetlust.
 • prikkelbaar zijn.
 • spraak- en taalstoornissen.
 • zelfmoordgedachten en verergering van uw depressie
 • kortademigheid.
 • braken (vooral bij ouderen).
 • koorts

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers):

 • toevallen of epileptische aanvallen.
 • allergische reacties zoals bulten (striemen), zwelling van de huid en zwelling rond de mond.
 • onaangenaam gevoel in de benen (rusteloze-benen-syndroom).
 • problemen met slikken.
 • oncontroleerbare bewegingen, vooral van uw gezicht of tong.
 • seksuele stoornis.
 • verergering van reeds bestaande suikerziekte
 • verandering in de elektrische activiteit van het hart, wat zichtbaar is op een hartfilmpje (ECG) (‘verlenging van het QT-interval’)
 • een langzamere hartslag dan normaal; dit kan voorkomen bij het begin van de behandeling en gepaard gaan met lage bloeddruk en flauwvallen

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers):

 • een combinatie van verhoogde lichaamstemperatuur (koorts), zweten, stijve spieren, heel slaperig voelen of flauwvallen (een aandoening die ‘maligne neurolepticasyndroom’ wordt genoemd).
 • geelverkleuring van de huid en de ogen (geelzucht).
 • ontsteking van de lever (hepatitis)
 • een langdurige en pijnlijke erectie (priapisme).
 • gezwollen borsten en onverwachte melkproductie (galactorroe).
 • verstoorde menstruatie.
 • vorming van bloedstolsels in de aderen, vooral in de benen (verschijnselen zijn onder andere zwelling, pijn en roodheid van het been), die via de bloedvaten in de longen terecht kunnen komen, wat pijn op de borst en ademhalingsmoeilijkheden veroorzaakt. Raadpleeg onmiddellijk een arts als u een of meer van deze verschijnselen opmerkt.
 • wandelen, praten, eten of andere activiteiten terwijl u slaapt.
 • verlaagde lichaamstemperatuur (hypothermie).
 • ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis).

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers):

 • ernstige huiduitslag, blaren of rode vlekken op de huid.
 • een ernstige allergische reactie (anafylaxie genoemd), die ademhalingsmoeilijkheden of shock kan veroorzaken.
 • snelle zwelling van de huid, meestal rond de ogen, lippen en keel (angio-oedeem).
 • onjuiste uitscheiding van een hormoon die het urinevolume regelt.
 • afbraak van spierweefsel en pijn in de spieren (rhabdomyolyse).

Onbekend (op basis van de bekende gegevens kan de frequentie niet worden vastgesteld)

 • huiduitslag met onregelmatige, rode vlekken (erythema multiforme)
 • ernstige, plotselinge allergische reactie met symptomen zoals koorts en blaren op de huid en vervelling van de huid (toxische epidermale necrolyse)

De groep van geneesmiddelen waartoe Quetiapine Intas behoren, kunnen hartritmestoornissen veroorzaken. Deze kunnen ernstig zijn en in ernstige gevallen mogelijk fataal.

Andere bijwerkingen kunnen alleen worden vastgesteld als een bloedtest wordt afgenomen. Deze bijwerkingen kunnen bestaan uit veranderingen van de hoeveelheid van bepaalde vetten (triglyceriden en totaal cholesterol) of suiker in het bloed, veranderingen in de hoeveelheid schildklierhormonen in uw bloed, verhoogde leverenzymen, verlagingen van het aantal van bepaalde soorten bloedcellen, verlaging van het aantal rode bloedcellen, verhoging van creatine-fosfokinase in het bloed (een stof die in de spieren voorkomt), verlaging van de hoeveelheid natrium in het bloed en verhogingen van de hoeveelheid van een hormoon dat prolactine wordt genoemd in het bloed. Verhogingen van de hoeveelheid van het hormoon prolactine kan in zeldzame gevallen leiden tot het volgende:

 • Het opzwellen van de borsten en onverwachte melkproductie bij mannen en vrouwen.
 • Het uitblijven of onregelmatig worden van de menstruatie bij vrouwen.

Uw arts kan u vragen om van tijd tot tijd een bloedproef te laten doen.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar:

Dezelfde bijwerkingen die bij volwassenen kunnen voorkomen, kunnen ook bij kinderen en jongeren tot 18 jaar voorkomen.

De volgende bijwerkingen zijn alleen bij kinderen en jongeren tot 18 jaar waargenomen:

Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers):

 • Verhoging van de bloeddruk.

De volgende bijwerkingen zijn vaker bij kinderen en jongeren tot 18 jaar waargenomen:

Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers):

 • verhoging van de hoeveelheid van een hormoon dat prolactine wordt genoemd in het bloed; verhoging van de hoeveelheid van het hormoon prolactine kan in zeldzame gevallen leiden tot het volgende:
 • het opzwellen van de borsten en onverwachte melkproductie bij jongens en meisjes.
 • het uitblijven of onregelmatig worden van de menstruatie bij meisjes.
 • toegenomen eetlust.
 • abnormale spierbewegingen; deze kunnen bestaan uit het moeilijk in beweging krijgen van spieren, trillingen, rusteloosheid of spierstijfheid zonder pijn.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

  • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
  • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket na (EXP). Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
  • Gebruik dit geneesmiddel niet als u merkt dat er zichtbare tekenen van bederf zijn.
  • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
  • Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Advertentie

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is quetiapine. Quetiapine Intas bevatten 50 mg, 200 mg, 300 mg of 400 mg quetiapine (als quetiapinefumaraat).
 • De andere stoffen in dit middel zijn: Tabletkern: lactosemonohydraat, hypromellose, natriumchloride, Povidon K-30, talk en magnesiumstearaat (E470b). De tabletten van 50 mg bevatten ook verkiezelde microkristallijne cellulose (microkristallijne cellulose en colloïdaal watervrij siliciumdioxide). Tabletcoating: titaandioxide (E171), macrogol (E1521). De tabletten van 50 mg bevatten ook poly (vinylalcohol) (E1203), talk (E553b) en rood ijzeroxide (E172). De tabletten van 50 mg. 200 mg en 300 mg bevatten ook geel ijzeroxide (E172). De tabletten van 200 mg, 300 mg en 400 mg bevatten ook hypromellose (E464).

Quetiapine Intas 50 mg zijn perzikkleurige, ronde, dubbelbolle, filmomhulde tabletten met de opdruk ‘Q50’ op de ene kant en geen opdruk op de andere kant.

Quetiapine Intas 200 mg zijn gele, ronde, dubbelbolle, filmomhulde tabletten met de opdruk ‘I2’ op de ene kant en geen opdruk op de andere kant.

Quetiapine Intas 300 mg zijn lichtgele, ronde, dubbelbolle, filmomhulde tabletten met de opdruk ‘Q300’ op de ene kant en geen opdruk op de andere kant.

Quetiapine Intas 400mg zijn witte, ronde, dubbelbolle, filmomhulde tabletten met de opdruk ‘I4’ op de ene kant en geen opdruk op de andere kant.

Verpakkingsgrootten van 10, 30, 50, 60 en 100 tabletten in blisterverpakking per doos zijn geregistreerd voor alle sterktes.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Intas Pharmaceuticals Limited

Sage House, 319, Pinner Road,

North Harrow, Middlesex,

HA1 4 HF, Verenigd Koninkrijk

Fabrikant

Accord Healthcare Limited, Sage House, 319, Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Verenigd

Koninkrijk

CEMELOG- BRS Limited,

Akron utea 1. (Camel Park), Budaors, 2040,Hongarije

Pharmacare Premium Ltd.,

HHF 003, Hal Far Industrial Estate, Birzebbugia,

BBG 3000,

Malta

In het register ingeschreven onder

Quetiapine Intas 50 mg: RVG 111465

Quetiapine Intas 200 mg: RVG 111466

Quetiapine Intas 300 mg: RVG 111467

Quetiapine Intas 400 mg: RVG 111468

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Naam van de Naam van het geneesmiddel
lidstaat
Austria: Quetiapine Intas 50 mg/200mg/300mg/400mg– Retardtabletten
Belgium: Quetiapine Intas Pharmaceuticals 50 mg / 200mg / 300 mg / 400 mg
  prolonger comprimé à liberation/ tabletten met verlengde afgifte/
  Retardtabletten
Germany: Quetiapin Intas 50 mg / 200mg / 300 mg / 400 mg Retardtabletten
Denmark: Quetiapin Intas
Greece Quetiapine Intas 50 mg / 200mg / 300 mg / 400 mg παρατείνει δισκίο
  ελεγχόμενης αποδέσμευσης
Spain: Quetiapine Intas 50 mg / 200mg / 300 mg / 400 mg comprimidos de liberación
  prolongada EFG
Finland: Quetiapine Intas 50 mg / 200mg / 300 mg / 400 mg depottabletit
Italy: Quetiapina Intas
Netherland: Quetiapine Intas 50 mg / 200mg / 300 mg / 400 mg, tabletten met verlengde
  afgifte
Poland: Quetiapine Intas
Portugal: Quetiapina Intas 50 mg / 200mg / 300 mg / 400 mg comprimidos de libertação
  prolongada
Romania: Quetiapină Intas 50 mg / 200mg / 300 mg / 400 mg comprimate cu eliberare
  prelungită
Sweden: Quetiapine Intas 50 mg / 200mg / 300 mg / 400 mg depottabletter
United Glavetrim XL 50 mg / 200mg / 300 mg / 400 mg prolonged-release Tablet
kingdom:  

Deze bijsluiter is goedgekeurd in november 2013.

Advertentie

Stof(fen) Quetiapine
Toelating Nederland
Producent Intas Pharmaceuticals
Verdovend Nee
ATC-Code N05AH04
Farmacologische groep Antipsychotica

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.