Seroquel-25, filmomhulde tabletten

ATC-Code
N05AH04
Seroquel-25, filmomhulde tabletten

Astra Zeneca

Stof(fen)
Quetiapine
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Antipsychotica

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Astra Zeneca

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Seroquel bevat een stof die quetiapine wordt genoemd. Dit geneesmiddel behoort tot de groep van geneesmiddelen die antipsychotica worden genoemd. Seroquel kan gebruikt worden om verschillende ziektes te behandelen, zoals:

 • Bipolaire depressie: u kunt zich somber voelen of zich depressief of schuldig voelen, energietekort, eetlustverlies of slaapproblemen hebben.
 • Manie: u kunt zich opgewonden, opgetogen, prikkelbaar, enthousiast of hyperactief voelen of een slecht inzicht hebben, agressief of verstorend zijn
 • Schizofrenie: u kunt dingen horen of voelen die er niet zijn, dingen geloven die niet waar zijn of zich ongewoon achterdochtig, angstig, verward, schuldig, gespannen of depressief voelen.

Zelfs als u zich beter voelt kan uw arts Seroquel aan u blijven voorschrijven.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6;
 • als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:
  • geneesmiddelen tegen HIV;
  • geneesmiddelen met azolen (tegen schimmelinfecties);
  • erytromycine of claritromycine (tegen infecties);
  • nefazodon (tegen depressie).

Neem Seroquel niet als het bovenstaande op u van toepassing is. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker voordat u Seroquel inneemt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

30-juli-2013/IB104 1

Vertel uw arts voordat u uw geneesmiddel inneemt als:

 • U of iemand in uw familie problemen heeft of heeft gehad met het hart, bijvoorbeeld hartritmestoornissen of als u geneesmiddelen inneemt die invloed hebben op uw hartslag.
 • U een te lage bloeddruk heeft.
 • U een beroerte heeft gehad, in het bijzonder als u op leeftijd bent.
 • U problemen heeft met uw lever.
 • U ooit een toeval (epileptische aanval) heeft gehad.
 • U suikerziekte heeft of een risico heeft om suikerziekte te krijgen. In dat geval dient uw arts uw bloedsuikerspiegel te controleren gedurende uw gebruik van Seroquel.
 • U weet dat u in het verleden een laag aantal witte bloedcellen heeft gehad (wel of niet veroorzaakt door andere geneesmiddelen).
 • U een oudere patiënt bent die lijdt aan dementie (verlies van functies van de hersenen). Als dat zo is moet Seroquel niet ingenomen worden, omdat de groep van geneesmiddelen waartoe Seroquel behoort het risico op een beroerte of in sommige gevallen het risico op overlijden kan verhogen bij oudere patiënten met dementie.
 • U of iemand in uw familie ooit last heeft gehad van vorming van bloedstolsels in de bloedvaten, omdat dit soort geneesmiddelen in verband is gebracht met de vorming van bloedstolsels.

Informeer uw arts onmiddellijk als u na het gebruik van Seroquel het volgende ervaart:

 • Een combinatie van koorts, hevige spierstijfheid, zweten of een verlaagd niveau van bewustzijn (een ziekte die maligne neurolepticasyndroom wordt genoemd). Medische behandeling kan onmiddellijk nodig zijn.
 • Ongecontroleerde bewegingen, in het bijzonder van uw gezicht of tong.
 • Duizeligheid of een gevoel van hevige slaperigheid. Dit zou bij oudere patiënten het risico op verwonding door een ongeval (zoals vallen) kunnen verhogen.
 • Toevallen of epileptische aanvallen.
 • Een langdurige en pijnlijke erectie (priapisme).

Deze aandoeningen kunnen namelijk veroorzaakt worden door dit soort geneesmiddelen.

Zelfmoordgedachten en verslechtering van uw depressie

Als u depressief bent kunt u soms gedachten hebben over zelfverwonding of zelfmoord. Deze gedachten kunnen toenemen bij het starten van een eerste behandeling, omdat deze geneesmiddelen allemaal tijd nodig hebben voordat ze werken, normaal ongeveer twee weken, maar soms langer. Deze gedachten kunnen ook vaker voorkomen als u plotseling stopt met het innemen van uw geneesmiddel. U heeft waarschijnlijk meer kans op deze gedachten als u een jongvolwassene bent. Informatie uit klinische onderzoeken heeft laten zien dat jongvolwassenen, jonger dan 25 jaar, met depressie een verhoogd risico hebben op zelfmoordgedachten en/of zelfmoordgedrag.

Als u op enig moment gedachten over zelfverwonding of zelfmoord hebt, neem dan direct contact op met uw arts of ga direct naar het ziekenhuis.

Het kan helpen als u een vriend of familielid vertelt dat u zich depressief voelt en hen vraagt deze bijsluiter te lezen. U kunt hen vragen u te vertellen of zij denken dat uw depressie erger wordt of dat zij zich zorgen maken over veranderingen in uw gedrag.

Gewichtstoename is gezien bij patiënten die Seroquel innemen. U en uw arts moeten regelmatig uw gewicht controleren.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Seroquel nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Gebruik Seroquel niet als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • geneesmiddelen tegen HIV;
 • geneesmiddelen met azolen (tegen schimmelinfecties);
 • erytromycine of claritromycine (tegen infecties);
 • nefazodon (tegen depressie).

Informeer uw arts wanneer u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • geneesmiddelen tegen epilepsie (zoals fenytoïne of carbamazepine);
 • geneesmiddelen tegen een hoge bloeddruk;
 • barbituraten (tegen slapeloosheid);
 • thioridazine of lithium (andere antipsychotisch geneesmiddelen);
 • geneesmiddelen die invloed hebben op uw hartslag, bijvoorbeeld medicijnen die een onbalans veroorzaken in electrolyten (lage kalium- of magnesiumspiegels) zoals diuretica (plaspillen) of bepaalde antibiotica (medicijnen om infecties te behandelen).

Overleg eerst met uw arts voordat u stopt met één van uw geneesmiddelen.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

 • Seroquel kan met of zonder voedsel worden ingenomen.
 • Wees voorzichtig met de hoeveelheid alcohol die u drinkt, omdat de combinatie van Seroquel en alcohol u slaperig kan maken.
 • Drink geen grapefruitsap als u Seroquel inneemt. Het kan de werking van het geneesmiddel beïnvloeden.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. U dient Seroquel niet tijdens de zwangerschap te gebruiken, tenzij dit is besproken met uw arts. Seroquel dient niet te worden gebruikt als u borstvoeding geeft.

De volgende symptomen kunnen optreden bij pasgeboren baby’s van moeders die Seroquel in het laatste trimester (laatste 3 maanden van hun zwangerschap) hebben gebruikt: trillen, stijve en/of zwakke spieren, slaperigheid, opwinding, ademhalingsproblemen en problemen met voeden. Als uw baby last krijgt van een van deze symptomen, neem dan contact op met uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Deze tabletten kunnen u slaperig maken. Bestuur geen voertuig en gebruik geen machines voordat u weet welk effect deze tabletten op u hebben.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Seroquel bevat lactose, een soort suiker. Indien uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, moet u contact opnemen met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Effect van geneesmiddelen op urine testen

Als uw urine getest wordt op geneesmiddelen, kan u bij bepaalde test methodes door het gebruik van Seroquel een postief resultaat krijgen voor methadon of bepaalde medicijnen voor depressie, welke tricyclische antidepressiva (TCA’s) worden genoemd. Dit kan zelfs gebeuren als u geen methadon of TCA’s gebruikt. Als dit gebeurt kan een meer specifieke test worden uitgevoerd.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Uw arts zal uw startdosering bepalen. De onderhoudsbehandeling (dagelijkse dosis) zal afhangen van uw ziekte en behoefte en zal in het algemeen tussen de 150 en 800 mg zijn.

 • U neemt uw tabletten éénmaal daags voor het slapen gaan of tweemaal daags afhankelijk van uw ziekte.
 • Slik uw tabletten in hun geheel door met water.
 • U kunt uw tabletten met en zonder voedsel innemen.
 • Drink geen grapefruitsap als u Seroquel inneemt. Dit kan de werking van het geneesmiddel beïnvloeden.
 • Stop niet met het innemen van uw tabletten zonder overleg met uw arts, ook al voelt u zich beter.

Gebruik bij leverproblemen

Als u leverproblemen heeft kan uw arts de dosis veranderen.

Gebruik bij oudere mensen

Als u op leeftijd bent kan uw arts de dosis veranderen.

Kinderen en jongvolwassenen onder de 18 jaar

Seroquel dient niet gebruikt te worden bij kinderen en jongvolwassenen onder de 18 jaar.

Heeft u teveel van dit middel gebruikt?

Als u meer Seroquel heeft gebruikt dan uw arts u heeft voorgeschreven, dan kunt u zich slaperig en duizelig voelen en een abnormale hartslag hebben. Ga dan direct naar uw arts of naar het ziekenhuis in de buurt. Neem uw Seroquel tabletten mee.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Als u vergeten bent uw tabletten in te nemen, neem deze dan in zodra u het zich herinnert. Als het bijna tijd is voor uw volgende tablet wacht daar dan op. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Als u plotseling stopt met de inname van Seroquel kunt u mogelijk last krijgen van niet kunnen slapen (slapeloosheid), u kunt zich ziek voelen (misselijk) of u kunt het volgende ervaren: hoofdpijn, diarree, overgeven, duizeligheid of prikkelbaarheid. Uw arts kan u adviseren om geleidelijk de dosering te verlagen voordat de behandeling gestopt wordt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Zeer vaak (kan voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen):

 • duizeligheid (dat vallen tot gevolg kan hebben), hoofdpijn, droge mond;
 • slaperigheid (dit kan na verloop van tijd verdwijnen wanneer u doorgaat met de inname van Seroquel) (kan vallen tot gevolg hebben);
 • ontwenningsverschijnselen (verschijnselen die optreden wanneer u stopt met de inname van Seroquel), waaronder niet kunnen slapen (slapeloosheid), misselijkheid, hoofdpijn, diarree, overgeven, duizeligheid en prikkelbaarheid. Geleidelijk stoppen over een periode van tenminste 1 tot 2 weken wordt geadviseerd.
 • gewichtstoename.
 • ongewone spierbewegingen. Deze kunnen bestaan uit het moeilijk in beweging krijgen van spieren, trillingen, rusteloosheid of spierstijfheid zonder pijn.

Vaak (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen):

 • snelle hartslag;
 • gevoel dat uw hart bonst, racet of overslaat;
 • obstipatie; geïrriteerde maag (indigestie);
 • gezwollen armen of benen;
 • verlaagde bloeddruk bij het opstaan. Hierdoor kunt u een duizelig gevoel hebben of flauwvallen (dat vallen tot gevolg kan hebben);
 • verhoogd suikergehalte in het bloed;
 • niet scherp zien;
 • abnormale dromen en nachtmerries;
 • verhoogde eetlust;
 • prikkelbaar zijn;
 • spraak- en taalstoornissen;
 • zelfmoordgedachten en verslechtering van uw depressie;
 • kortademig;
 • braken (voornamelijk bij ouderen);
 • koorts.

Soms (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen):

 • toevallen of epileptische aanvallen;
 • allergische reacties zoals bulten (striemen), zwelling van de huid en zwelling rond de mond;
 • onaangenaam gevoel in de benen (rusteloze benen syndroom);
 • moeilijk slikken;
 • ongecontroleerde bewegingen, in het bijzonder van uw gezicht of tong;
 • seksuele stoornis;
 • suikerziekte;
 • verslechtering van een al bestaande suikerziekte;
 • verandering in elektrische activiteit van het hart te zien op het ECG (QT verlenging).
 • een langzamer dan normale hartslag, die kan ontstaan bij het starten van de behandeling en die een verband kan hebben met een lage bloeddruk en flauwvallen.
 • gevoel van zwakte, flauwvallen (dat vallen tot gevolg kan hebben);
 • verstopte neus;

Zelden (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 mensen):

 • een combinatie van verhoogde lichaamstemperatuur (koorts), zweten, stijve spieren, heel slaperig voelen of flauwvallen (een ziekte die maligne neurolepticasyndroom wordt genoemd);
 • gele verkleuring van de huid en de ogen (geelzucht);
 • leverontsteking (hepatitis);
 • een langdurige en pijnlijke erectie (priapisme);
 • gezwollen borsten en onverwachte melkproductie (gallactorroe);
 • verstoorde menstruatie;
 • vorming van bloedstolsels in de aderen, vooral in de benen (verschijnselen zijn onder andere zwelling, pijn en roodheid van het been), die via de bloedvaten in de longen terecht kunnen komen, wat pijn op de borst en ademhalingsmoeilijkheden veroorzaakt. Raadpleeg onmiddellijk een arts als u een of meer van deze verschijnselen opmerkt.
 • lopen, praten, eten of andere activiteiten terwijl u slaapt;
 • verlaagde lichaamstemperatuur (hypothermie);
 • ontsteking van de alvleesklier;
 • een aandoening (genaamd “metabool syndroom”) waarbij u mogelijk een combinatie van 3 of meer van het volgende heeft: een verhoging van vet rond uw buik, een verlaging van “goed cholesterol” (HDL-C), een verhoging van een type vet in uw bloed genaamd triglycerides, hoge bloeddruk en een verhoging van uw bloedsuiker.

Zeer zelden (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10.000 mensen):

 • ernstige huiduitslag, blaren, of rode vlekken op de huid;
 • ernstige allergische reactie (anafylaxie), die ademhalingsmoeilijkheden of shock kan veroorzaken;
 • snelle zwelling van de huid, meestal rond de ogen, lippen en keel (angio-oedeem);
 • een ernstige aandoening met blaren op de huid, mond, ogen en genitaliën (Stevens Johnson- syndroom);
 • onjuiste uitscheiding van een hormoon die het urine volume controleert;
 • afbraak van spierweefsel en pijn in spieren (rhabdomyolyse).

Niet bekend (de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

 • huiduitslag met onregelmatige rode vlekken (erythema multiforme);
 • ernstige, plotselinge allergische reactie, met als verschijnselen koorts en blaren op de huid en vervelling van de huid (toxische epidermale necrolyse).

De groep van geneesmiddelen waartoe Seroquel behoort kan hartritmeproblemen veroorzaken. Deze kunnen ernstig zijn en in ernstige gevallen mogelijk fataal zijn.

Andere bijwerkingen kunnen alleen worden vastgesteld als een bloedtest wordt afgenomen. Deze bijwerkingen kunnen bestaan uit veranderingen van de hoeveelheid van bepaalde vetten (triglyceriden en totaal cholesterol) of suiker in het bloed, veranderingen in de hoeveelheden schildklierhormonen in uw bloed, verhoogde leverenzymen, verlagingen van bepaalde soorten bloedcelaantallen, verlaging van het aantal rode bloedcellen, verhoogd bloed creatinefosfokinase (een stof in de spieren), verlaagd natrium gehalte in het bloed en verhogingen van de hoeveelheid van een hormoon dat prolactine wordt genoemd in het bloed. Verhogingen van de hoeveelheid van het hormoon prolactine kan in zeldzame gevallen leiden tot het volgende:

 • Het opzwellen van de borsten en onverwachte melkproductie bij mannen en vrouwen.
 • Het uitblijven of onregelmatig worden van de menstruatie bij vrouwen.

Daarom kan uw arts u vragen om van tijd tot tijd een bloedtest af te laten nemen.

Kinderen en jongvolwassenen

Dezelfde bijwerkingen die bij volwassenen kunnen voorkomen kunnen ook bij kinderen en jongvolwassenen voorkomen.

De volgende bijwerkingen zijn alleen bij kinderen en jongvolwassenen waargenomen:

Zeer vaak (kan voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen):

 • verhoging van de bloeddruk.

De volgende bijwerkingen zijn vaker bij kinderen en jongvolwassenen waargenomen:

Zeer vaak (kan voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen):

 • verhoging van de hoeveelheid van een hormoon dat prolactine wordt genoemd in het bloed. Verhoging van de hoeveelheid van het hormoon prolactine kan in zeldzame gevallen leiden tot het volgende: o Het opzwellen van de borsten en onverwachte melkproductie bij jongens en meisjes o Het uitblijven of onregelmatig worden van de menstruatie bij meisjes.
 • verhoogde eetlust;
 • overgeven.

Vaak (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen):

 • gevoel van zwakte, flauwvallen (dat vallen tot gevolg kan hebben);
 • verstopte neus;
 • prikkelbaar zijn.

Indien u een bijwerking ervaart neem dan contact op met uw behandelend arts of apotheker. Dit geldt ook voor bijwerkingen die niet vermeld staan in deze bijsluiter.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 • Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
 • Bewaren beneden 30 C.
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof is quetiapine. Seroquel tabletten bevatten 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg of 300 mg quetiapine (als quetiapinefumaraat).
 • De andere stoffen in dit middel zijn: Tabletkern: povidon, calciumwaterstoffosfaatdihydraat, microkristallijne cellulose, natriumzetmeelglycollaat type A, lactosemonohydraat, magnesiumstearaat. Tabletomhulling: hypromellose, macrogol, titaandioxide (E171). De 25 mg, 100 mg en 150 mg tablet bevat ook geel ijzeroxide (E172) en de 25 mg tablet bevat ook rood ijzeroxide (E172).

Hoe ziet Seroquel er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

Seroquel 25 mg filmomhulde tabletten zijn perzikkleurig, rond bolvormig en gemarkeerd met SEROQUEL 25 aan één zijde.

Seroquel 100 mg filmomhulde tabletten zijn geel, rond bolvormig en gemarkeerd met SEROQUEL 100 aan één zijde.

Seroquel 150 mg filmomhulde tabletten zijn lichtgeel, rond bolvormig en gemarkeerd met SEROQUEL 150 aan één zijde.

Seroquel 200 mg filmomhulde tabletten zijn wit, rond bolvormig en gemarkeerd met SEROQUEL 200 aan één zijde.

Seroquel 300 mg filmomhulde tabletten zijn wit, capsulevormig en gemarkeerd met SEROQUEL aan de ene zijde en 300 aan de andere zijde.

Voor iedere sterkte zijn verpakkingen met 20, 30, 50, 60 en 100 tabletten geregistreerd. Ter aanvulling is voor de 25 mg tabletten een verpakking met 6 tabletten geregistreerd. Voor de 100 mg, 150 mg, 200 mg en 300 mg tabletten zijn verpakkingen met 10 en 90 tabletten geregistreerd. Voor 150 mg en 300 mg tabletten zijn verpakkingen met 120, 180 en 240 tabletten geregistreerd. Voor de 3-daagse startverpakking is een verpakking met 8 tabletten geregistreerd en voor de 4-daagse startverpakking is een verpakking van 10 tabletten geregistreerd. Mogelijk zijn niet alle verpakkingen verkrijgbaar.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning Fabrikant
AstraZeneca BV AstraZeneca UK Limited
Louis Pasteurlaan 5 Silk Road Business Park
2719 EE Zoetermeer Macclesfield
Nederland Cheshire SK10 2NA
Tel 079-3632222 United Kingdom
  AndersonBrecon UKLtd
  Units 2-7
  Wye Valley Business Park
  Brecon Road
  Hay-on-Wye
  Hereford, Herefordshire
  HR3 5PG

United Kingdom

AstraZeneca GmbH,

Tinsdaler Weg 183,

22880 Wedel,

Germany

Biofabri, S.L. A Relva, s/n O Porriño

36400 Pontevedra Spain

Seroquel is ingeschreven in het register onder RVG 20826 (Seroquel® 25 mg), RVG 20827 (Seroquel® 100 mg), RVG 25602 (Seroquel® 150 mg), RVG 20828 (Seroquel® 200 mg), RVG 25603 (Seroquel® 300 mg) en RVG 25128 (Seroquel® 4-daagse Startverpakking).

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

LAND HANDELSNAAM
Oostenrijk Seroquel
België Seroquel
Bulgarije Seroquel
Cyprus Seroquel
Tsjechië Seroquel
Denemarken Seroquel
Estland Seroquel
Finland Seroquel
Duitsland Seroquel 25 mg Filmtabletten
  Seroquel 100 mg Filmtabletten
  Seroquel 200 mg Filmtabletten
  Seroquel 300 mg Filmtabletten
Griekenland Seroquel
Hongarije Seroquel
IJsland Seroquel
Ierland Seroquel
Italië Seroquel
Letland Seroquel
Litouwen Seroquel
Luxemburg Seroquel
Malta Seroquel
Nederland Seroquel
Noorwegen Seroquel
Polen Seroquel
Portugal Seroquel
Roemenië Seroquel
Slovenië Seroquel
Spanje Seroquel
Zweden Seroquel
Verenigd Koninkrijk Seroquel

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juli 2013

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.