Kwetaplex 100 mg, filmomhulde tabletten

Illustratie van Kwetaplex 100 mg, filmomhulde tabletten
Stof(fen) Quetiapine
Toelating Nederland
Producent Laboratorios Adamed
Verdovend Nee
ATC-Code N05AH04
Farmacologische groep Antipsychotica

Vergunninghouder

Laboratorios Adamed

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Kwetaplex bevat een stof die quetiapine wordt genoemd. Het behoort tot een categorie geneesmiddelen die antipsychotica worden genoemd. Deze geneesmiddelen helpen bij aandoeningen met onder meer de volgende verschijnselen:

 • U ziet, hoort of voelt dingen die er niet zijn, gelooft dingen die niet waar zijn of u voelt zich ongewoon achterdochtig, angstig, verward, schuldig, gespannen of depressief
 • U voelt zich mogelijk erg opgewonden, uitgelaten, geagiteerd, enthousiast of hyperactief of hebt een slecht oordelingsvermogen met onder meer agressief zijn of verstorend of agressief gedrag vertonen.
 • Effecten op uw stemming waardoor u zich bedroefd voelt. U kunt ontdekken dat u zich depressief voelt, zich schuldig voelt, te weinig energie hebt, uw eetlust verliest en/of niet kunt slapen.

Zelfs als u zich beter voelt kan uw arts Kwetaplex aan u blijven voorschrijven.

2.Wanneer mag u Kwetaplex niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Neem KWETAPLEX niet in:

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor quetiapine of voor een van de andere bestanddelen van Kwetaplex (zie rubriek 6).
 • als u een van de volgende geneesmiddelen inneemt:

o proteaseremmers, zoals nelfinavir (voor HIV-infectie) o azol-geneesmiddelen (voor schimmelinfecties)

o erytromycine of claritromycine (voor infecties) o nefazodon (voor depressies).

Neem Kwetaplex niet in als het bovenstaande op u van toepassing is. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker voordat u Kwetaplex inneemt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Raadpleeg uw arts of apotheker voor gebruik van Kwetaplex.

Vertel het aan uw arts voor u uw geneesmiddel inneemt:

 • als u of iemand in uw familie problemen heeft of heeft gehad met het hart, bijvoorbeeld hartritmestoornissen, of alsu geneesmiddelen inneemt die invloed kunnen hebben op uw hartslag.
 • als u een te lage bloeddruk heeft.
 • als u problemen heeft met uw alvleesklier.
 • als u een beroerte heeft gehad, in het bijzonder u op leeftijd bent.
 • als u problemen heeft met uw lever.
 • als u ooit een toevel (epileptische aanval) heeft gehad.
 • als u diabetes (suikerziekte) heeft of als u het risico loopt om suikerziekte te ontwikkelen. In dat geval dient uw arts uw bloedsuikerspiegel te controleren gedurende uw gebruik van Kwetaplex.
 • als u weet dat u in het verleden een laag aantal witte bloedcellen hebt gehad (wel of niet veroorzaakt door andere geneesmiddelen).
 • als u een oudere patiënt bent die lijdt aan dementie (verlies van functies van de hersenen). Als dat zo is, mag Kwetaplex niet ingenomen worden, omdat de groep van geneesmiddelen waartoe quetiapine behoort bij oudere patiënten met dementie het risico op een beroerte of in sommige gevallen het risico op overlijden kan verhogen.
 • als u of iemand anders in uw familie ooit last heeft gehad van vorming van bloedstolsels in de bloedvaten, omdat geneesmiddelen als deze in verband is gebracht met de vorming van bloedstolsels.

Breng uw arts onmiddellijkop de hoogte als u de volgende bijwerkingen hebt:

 • Een combinatie van koorts, hevige spierstijfheid, zweten of een verlaagd niveau van bewustzijn (een ziekte die maligne neurolepticasyndroom wordt genoemd). Onmiddellijke medische behandeling kan nodig zijn.
 • Oncontroleerbare bewegingen, hoofdzakelijk van uw gezicht of tong.
 • Duizeligheid of een gevoel van hevige slaperigheid. Dit zou bij oudere patiënten het risico op verwonding door een ongeval (zoals vallen) kunnen verhogen.
 • Eetproblemen.
 • Behoefte veel te bewegen vaak gepaard gaand met het niet in staat zijn om stil te zitten of

stil te staan.

Deze stoornissen kunnen worden veroorzaakt door dit type geneesmiddel.

Zelfmoordgedachten en verergering van uw depressie

Als u depressief bent, kunt u soms gedachten hebben over uzelf verwonden of doden. Dit kan erger worden als u voor het eerst met het gebruik van dit geneesmiddel begint, omdat het enige tijd duurt voordat deze geneesmiddelen werken, gewoonlijk ongeveer twee weken, maar soms langer. Deze gedachten kunnen ook vaker voorkomen als u plotseling stopt met het innemen van uw geneesmiddel. Als u een jonge volwassene bent, is de kans op dit soort gedachten groter. Uit informatie uit klinisch onderzoek blijkt een verhoogd risico van zelfmoordgedachten en/of zelfmoordgedrag bij volwassenen jonger dan 25 jaar met een depressie.

Als u op enig moment gedachten krijgt over uzelf verwonden of doden, neem dan meteen contact op met uw arts of ga onmiddellijk naar een ziekenhuis. Het kan u helpen als u aan een familielid of goede vriend vertelt dat u depressief bent, en u zou hem/haar kunnen vragen deze bijsluiter te lezen. U zou hem/haar kunnen vragen om het aan u te vertellen als hij/zij denkt dat uw depressie erger wordt, of als ze ongerust zijn over de veranderingen in uw gedrag.

Gewichtstoename is gezien bij patiënten die Kwetaplex innemen. U en uw arts moeten regelmatig uw gewicht controleren.

Kinderen en adolescenten:

Quetiapine wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar vanwege een gebrek aan gegevens die het gebruik in deze leeftijdsgroep ondersteunen. Klinisch onderzoek van quetiapine toonde dat in vergelijking met volwassenen de volgende symptomen vaker bij kinderen en adolescenten voorkwamen: verhoogde eetlust, verhoging van de bloeddruk, verhoogde behoefte om vaak te bewegen en veranderingen in hoe de schildklier werkt.

Bovendien is het niet bekend welke invloed quetiapine heeft op de groei en ontwikkeling.

Andere medicijnen en Kwetaplex

Gebruikt u naast Kwetaplex nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Dit geldt met name als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • geneesmiddelen tegen epilepsie (zoals fenytoïne of carbamazepine),
 • geneesmiddelen tegen een hoge bloeddruk,
 • barbituraten (bij slaapproblemen),
 • thioridazine (een ander antipsychoticum),
 • geneesmiddelen die invloed hebben op uw hartslag, bijvoorbeeld middelen die een onbalans veroorzaken in elektrolyten (lage kalium- of magnesiumspiegels) zoals diuretica (plaspillen) of bepaalde antibiotica (middelen om infecties te behandelen).

Bespreek het eerst met uw arts voordat u stopt met het gebruik van een van uw geneesmiddelen.

 • Kwetaplex mag zowel met als zonder voedsel worden ingenomen.
 • Wees voorzichtig met de hoeveelheid alcohol die u drinkt, omdat het gecombineerde effect van Kwetaplex en alcohol ervoor kan zorgen dat u zich slaperig voelt.
 • Drink geen grapefruitsap wanneer u Kwetaplex inneemt. Dit kan de werking van het geneesmiddel beïnvloeden.

Zwangerschap en borstvoeding

Als zwanger bent of borstvoeding geeft, denkt dat u zwanger zou kunnen zijn of van plan bent zwanger te worden, vraag uw arts of apotheker om advies voordat u dit geneesmiddel inneemt. Kwetaplex mag niet tijdens de zwangerschap worden gebruikt, tenzij u dit met uw arts hebt besproken. Kwetaplex mag niet worden gebruikt in de periode dat borstvoeding wordt gegeven.

De volgende symptomen kunnen optreden bij pasgeboren baby's van moeders die Quentapil in het laatste trimester (laatste drie maanden van hun zwangerschap) hebben gebruikt: trillen, stijve en/of zwakke spieren, slaperigheid, opwinding, ademhalingsproblemen en problemen met voeden. Als uw baby last krijgt van een van deze symptomen, neem dan contact op met uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Kwetaplex kan u duizeling of slaperig maken. Bestuur geen auto of ander voertuig en gebruik geen machines of gereedschap totdat u weet hoe de tabletten u beïnvloeden.

Kwetaplex bevat lactose:

Als uw arts u heeft gezegd dat u sommige suikers niet verdraagt, dan moet u eerst contact met hem/haar opnemen voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Zonnegeel (E110), een van de bestanddelen van Kwetaplex 25 mg, kan allergische reacties veroorzaken.

Effect van geneesmiddelen op urine testen

Als uw urine getest wordt op geneesmiddelen, kan u bij bepaalde test methodes door het gebruik van Seroquel een postief resultaat krijgen voor methadon of bepaalde medicijnen voor depressie, welke tricyclische antidepressiva (TCA’s) worden genoemd. Dit kan zelfs gebeuren als u geen methadon of TCA’s gebruikt. Als dit gebeurt kan een meer specifieke test worden uitgevoerd.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het innemen van Kwetaplex nauwgezet het advies van uw arts of apotheker. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. Uw arts zal uw startdosering vaststellen. De onderhoudsdosering (dagelijkse dosering) zal afhankelijk zijn van uw ziekte en behoefte maar zal gewoonlijk liggen tussen 150 mg en 800 mg.

 • Afhankelijk van uw ziekte neemt u de tabletten eenmaal per dag bij het slapengaan of tweemaal per dag in.
 • Slik uw tabletten heel door met wat water.
 • U kunt de tabletten al met of zonder voedsel innemen.
 • Drink geen grapefruitsap terwijl u met quetiapine wordt behandeld. Dit kan de werking van het geneesmiddel beïnvloeden.
 • Stop niet met het innemen van uw tabletten, zelfs niet wanneer u zich beter voelt. Vraag altijd advies aan uw arts.

Gebruik bij leverproblemen

Als u leverproblemen heeft kan uw arts de dosis veranderen.

Gebruik bij oudere mensen

Als u op leeftijd bent kan uw arts de dosis veranderen.

Gebruik bij kinderen en adolescenten

Kwetaplex mag niet worden gebruikt door kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar.

Hebt u te veel van Kwetaplex ingenomen?

Als u meer Kwetaplex hebt ingenomen van door uw arts is voorgeschreven, kunt u zich slaperig en duizelig voelen en een abnormale hartslagen hebben. Neem onmiddellijk contact op met uw arts of met het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Neem de tabletten Kwetaplex mee.

Bent u vergeten Kwetaplex in te nemen?

Als u bent vergeten om een dosis in te nemen, neem deze dan in zodra u eraan denkt. Als het echter al bijna tijd is voor uw volgende dosis, wacht dan tot dat tijdstip. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van Kwetaplex

Als u plotseling stopt met het innemen van Kwetaplex zult u mogelijk niet kunnen slapen (slapeloosheid), kunt u zich misselijk voelen of kunnen er andere verschijnselen optreden zoals hoofdpijn, diarree, braken, duizeligheid of prikkelbaarheid. Uw arts kan u voorstellen de dosering geleidelijk te verlagen voordat de behandeling wordt gestopt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Kwetaplex bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 patiënten):

 • Duizeligheid (kan tot vallen leiden), hoofdpijn, droge mond.
 • Slaperigheid (dit kan verdwijnen wanneer u Kwetaplex) langer inneemt) (kan vallen tot gevolg hebben).
 • Onthoudingsverschijnselen (verschijnselen die optreden wanneer u stopt met het innemen van Kwetaplex) kunnen onder meer bestaan uit slapeloosheid, misselijkheid, hoofdpijn, diarree, braken, duizeligheid en prikkelbaarheid. Geleidelijk stoppen over een periode van ten minste 1 tot 2 weken wordt geadviseerd.
 • Verhoging van triglyceriden en cholesterol.
 • Verandering van het aantal van bepaalde typen bloedcellen (hemoglobine die ijzer in het bloed draagt).
 • Gewichtstoename.

Vaak (komen voor bij 1 tot 10 van de 1000 patiënten):

 • Snelle hartslag.
 • Gevoel dat uw hart bonst, op hol slaat of slagen overslaat.
 • Kortademigheid.
 • Rhinitis (verstopte neus).
 • Verstopping, maagklachten (indigestie).
 • Zich zwak voelen, flauwvallen (kan tot vallen leiden).
 • Zwelling van armen of benen.
 • Verlaagde bloeddruk bij het opstaan. Hierdoor kunt u zich zwak voelen of flauwvallen (kan tot vallen leiden).
 • Wazig zien.
 • Abnormale spierbewegingen. Hiertoe horen ook moeilijkheden met het starten met de spierbeweging, beven, zich rusteloos voelen of spierstijfheid zonder pijn.
 • Abnormale dromen en nachtmerries.
 • Meer honger hebben
 • Zich prikkelbaar voelen.
 • Spraak- en taalstoornissen.
 • Vermindering van het aantal van bepaalde typen witte bloedcellen (leukopenie)
 • Verhoging van de waarden van leverenzymen
 • Verhogingen in het aantal van een hormoon met de naam prolactin in het bloed. Dit kan in zeldzame gevallen de volgende gevolgen hebben: Zwelling van de borsten bij mannen en vrouwen en onverwachte productie van borstmelk Geen of onregelmatige menstruatie bij vrouwen
 • Veranderingen van de waarden van schildklierhormoon in het bloed (T4 en TSH)
 • Het denken aan zelfmoord of zelfmoordpoging.
 • Misselijkheid.
 • Koorts hebben.

Soms (komen voor bij 1 tot 10 van de 1.000 patiënten)

 • Stuipen of epileptische aanvallen.
 • Allergische reacties die het volgende kunnen omvatten: opgezette bulten , zwelling van de huid en zwellingen rond de mond.
 • Onaangenaam gevoel in de benen (ook wel rusteloze-benen-syndroom).
 • Slikproblemen.
 • Oncontroleerbare bewegingen, hoofdzakelijk van uw gezicht of tong.
 • Seksuele stoornis.
 • Vermindering van het aantal bloedplaatjes wat de kans op bloedingen of kneuzingen verhoogd (thrombocytopenie).
 • Verlaging van het aantal rode bloedcellen wat uw huid bleek kan maken en wat zwakte of ademloosheid kan veroorzaken.
 • Vermindering van de waarden van schildklierhormoon in het bloed (T3).
 • Daling van de hoeveelheid natrium in het bloed.
 • Optreden of verergering van diabetes.
 • Op een ECG waarneembare verandering in de elektrische activiteit van het hart (QT- verlenging).

Zelden (komen voor bij 1 tot 10 van de 10.000 patiënten):

 • Een combinatie van verhoogde lichaamstemperatuur (koorts), hevige spierstijfheid, zweten of een verlaagd niveau van bewustzijn (een ziekte die maligne neurolepticasyndroom wordt genoemd).
 • Gele verkleuring van de huid en de ogen (geelzucht).
 • Langdurige en pijnlijke erectie (priapisme).
 • Zwelling van de borsten en onverwachte productie van borstvoeding (galactorroe).
 • Bloedstolsels in de bloedvaten, met name in de benen (de verschijnselen zijn onder meer zwelling, pijn in en roodheid van het been), die door de bloedvaten naar de longen kunnen reizen en daar pijn in de borst en ademhalingsproblemen kunnen veroorzaken. Als u een van deze verschijnselen ervaart, vraag dan onmiddellijk om medisch advies.
 • Verlaagde lichaamstemperatuur (hypothermie)
 • Verhoging van de concentratie van bepaalde stoffen in het bloed (creatinefosfokinase)
 • Menstruatiestoornissen
 • Ontsteking van de lever (hepatitis)
 • Ontsteking van de alvleesklier met hevige buik- en rugpijn (pancreatitis)
 • Drastische vermindering van het aantal witte bloedcellen, waardoor de kans op het optreden van infecties verhoogd wordt (agranulocytosis)
 • Een combinatie van medische aandoeningen die, indien deze samen voorkomen, het risico van het ontwikkelen van cardiovasculaire aandoeningen of diabetes verhogen (metabolisch syndroom)
 • Lopen, praten, eten of andere activiteiten, terwijl u slaapt.

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 van de 10.000 patiënten)

 • Onjuiste hoeveelheid afgifte van een hormoon dat de hoeveelheid urine regelt.
 • Afbraak van spierweefsel en spierpijn (rabdomyolyse).
 • Ernstige huiduitslag, zweren of rode vlekken op de huid.
 • Een ernstige allergische reactie (anafylaxie) genoemd die ademhalingsproblemen of shock kan veroorzaken.
 • Snel opzwellen van de huid, gewoonlijk rondom de ogen, lippen en keel (angio-oedeem).

Niet bekand (kunnen niet worden geschat op basis van de beschikbare gegevens)

 • Lage gehalten van een bepaald type bloedcellen (neutropenie)
 • Ernstige huidaandoeningen

o Afschilfering van de huid (toxische epidermale necrolyse) o Rode plekken op de huid (erythema multiforme)

De groep geneesmiddelen waartoe Kwetaplex behoort kan hartritmestoornissen veroorzaken, wat ernstig kan zijn en in ernstige gevallen fataal kan zijn.

Uw arts kan u vragen af en toe een bloedonderzoek te laten doen.

Bijkomende bijwerkingen bij kinderen en adolescenten

Dezelfde bijwerkingen die bij volwassenen op kunnen treden, kunnen zich ook bij kinderen en adolescenten voordoen.

De volgende bijwerkingen zijn alleen bij kinderen en jongvolwassenen waargenomen:

Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 patiënten):

 • Verhoogde bloeddruk.

De volgende bijwerkingen zijn vaker bij kinderen en jongvolwassenen waargenomen:

Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 patiënten):

 • Een stijging van de hoeveelheid van het hormoon prolactine in het bloed. Een stijging van het hormoon prolactine kan in zeldzame gevallen:
  • zowel bij jongens als bij meisjes leiden tot een zwelling van de borsten en onverwachte productie van borstvoeding
  • bij meisjes leiden tot het uitblijven van de menstruatie of tot een onregelmatige menstruatie.
 • Toegenomen eetlust
 • Abnormale spierbewegingen. Hiertoe horen ook moeilijkheden met het starten met de spierbeweging, beven, zich rusteloos voelen of spierstijfheid zonder pijn

Vaak (komen voor bij 1 tot 10 van de 1000 patiënten):

 • prikkelbaarheid

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

  • Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
  • Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
  • Gebruik Kwetaplex niet meer na de vervaldatum die op de verpakking is vermeld na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
  • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Wat stoffen zitten er in Kwetaplex?

 • De werkzame stof is quetiapine. Elk tablet van 25 mg bevat 25 mg quetiapine (als quetiapinefumaraat Elk tablet van 100 mg bevat 100 mg quetiapine (als quetiapinefumaraat Elk tablet van 150 mg bevat 150 mg quetiapine (als quetiapinefumaraat Elk tablet van 200 mg bevat 200 mg quetiapine (als quetiapinefumaraat Elk tablet van 300 mg bevat 300 mg quetiapine (als quetiapinefumaraat 4-Day StarterPack bevat 6 tabletten quetiapine (als quetiapinefumaraat) van 25 mg, 3 tabletten quetiapine van 100 mg en 1 tablet quetiapine van 200 mg

De andere bestanddelen zijn:

Kern van de tablet:

Hypromellose 2910 (E464)

Calciumwaterstoffosfaat dihydraat

Lactosemonohydraat

Maïszetmeel

Natriumzetmeelglycolaat type A

Magnesiumstearaat

Microkristallijne cellulose pH 102

Talk

Vochtvrij colloïdaal siliciumdioxide

Filmomhulling:

25 mg:

Rode en gele ijzeroxide (E 172) Hypromellose 2910 (E464) Titaniumdioxide (E171) Macrogol 400

FD+C geel nr. 6 / Zonnegeel FCF aluminium lak (E110)

100 mg:

IJzeroxide, geel (E 172) Hypromellose 2910 (E464) Titaniumdioxide (E171) Macrogol 400

150 mg:

IJzeroxide, geel (E 172) Hypromellose 2910 (E464) Titaniumdioxide (E171) Macrogol 400 Hydroxypropylcellulose (E463) Talk

200 en 300 mg: Hydroxypropylcellulose (E463) Hypromellose 2910 (E464) Talk

Titaniumdioxide (E171)

Hoe ziet Kwetaplex er uit en hoeveel zit er in een verpakking

25 mg:

Perzikkleurige, ronde, biconvexe, filmomhulde tabletten met een diameter van ongeveer 5,7 mm 100 mg:

Gele, ronde, biconvexe, filmomhulde tabletten met een breukstreep aan één zijde en een diameter van ongeveer 9,1 mm

150 mg:

Lichtgele, ronde, biconvexe, filmomhulde tabletten met een breukstreek aan één zijde en een diameter van ongeveer 10,45 mm

200 mg:

Witte, ronde, biconvexe, filmomhulde tabletten met een breukstreep aan één zijde en een diameter van ongeveer 12,1 mm

300 mg:

Witte, langwerpig, biconvexe, filmomhulde tabletten met een breukstreep aan één zijde

De tabletten van 100, 200 en 300 mg kunnen in gelijke delen worden verdeeld.

4-Day StarterPack bevat 6 tabletten quetiapine (als quetiapinefumaraat) van 25 mg, 3 tabletten quetiapine van 100 mg en 1 tablet quetiapine van 200 mg

Verpakkingsgrootte:

25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg en 300 mg – 10, 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120, 180 en 240 tabletten (blister van 10)

4 day Starter-pack

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Adamed Sp z o.o

Pienkow 149, 05-152 Czosnow

Warsaw

Polen

Fabrikant

Genepharm S.A.

18th klm Marathonos Avenue 153 51 Pallini Attikis Griekenland

Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van het EEA onder de volgende namen:

NL: Kwetaplex Filmomhulde tabletten

PL: Kwetaplex

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in maart 2012.

Advertentie

Stof(fen) Quetiapine
Toelating Nederland
Producent Laboratorios Adamed
Verdovend Nee
ATC-Code N05AH04
Farmacologische groep Antipsychotica

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.