Quetiapine Mylan 300 mg, filmomhulde tabletten

Quetiapine Mylan 300 mg, filmomhulde tabletten
Werkzame stof(fen)Quetiapine
Toelatingslandnl
VergunninghouderMylan
ATC-codeN05AH04
Farmacologische groepenAntipsychotica

Patiëntenbijsluiter

Wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

Quetiapine behoort tot de groep van geneesmiddelen die antipsychotica worden genoemd.

Quetiapine kan gebruikt worden om verschillende ziektes te behandelen, zoals:

 • Schizofrenie: u kunt dingen horen of voelen die er niet zijn, dingen geloven die niet waar zijn of zich ongewoon achterdochtig, angstig, verward, schuldig, gespannen of depressief voelen.
 • Manie: u kunt zich opgewonden, opgetogen, prikkelbaar, enthousiast of hyperactief voelen of een slecht inzicht hebben, agressief of verstorend zijn;
 • Bipolaire depressie: u kunt zich somber voelen of zich depressief of schuldig voelen, energietekort, eetlustverlies of slaapproblemen hebben.

Zelfs als u zich beter voelt kan uw arts quetiapine aan u blijven voorschrijven.

Wat moet u weten voordat u het gebruikt?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • Als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

o geneesmiddelen tegen HIV;

o geneesmiddelen met azolen (tegen schimmelinfecties);

o erytromycine of claritromycine (geneesmiddel tegen infecties); o nefazodon (tegen depressie).

Neem Quetiapine Mylan niet in als het bovenstaande op u van toepassing is. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker voordat u Quetiapine Mylan inneemt.

BIJSLUITER

Quetiapine Mylan 25, 100, 150, 200 en 300 mg RVG 104453, 104455/58 Versie: januari 2013

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt als:

 • U of iemand in uw familie problemen heeft of heeft gehad met het hart, bijvoorbeeld hartritmestoornissen of als u geneesmiddelen inneemt die invloed hebben op uw hartslag.
 • U een te lage bloeddruk heeft of last van flauwtes.
 • U ooit een toeval (epileptische aanval) heeft gehad. U problemen heeft met uw lever.
 • U suikerziekte heeft of een risico heeft om suikerziekte te krijgen. In dat geval dient uw arts uw bloedsuikerspiegel te controleren gedurende uw gebruik van Quetiapine Mylan.
 • U een beroerte heeft gehad, in het bijzonder als u op leeftijd bent.
 • U weet dat u in het verleden een laag aantal witte bloedcellen heeft gehad (wel of niet veroorzaakt door andere geneesmiddelen).
 • U een oudere patiënt bent die lijdt aan dementie (verlies van functies van de hersenen). Als dat zo is moet Quetiapine Mylan niet ingenomen worden, omdat de groep van geneesmiddelen waartoe Quetiapine Mylan behoort het risico op een beroerte of in sommige gevallen het risico op overlijden kan verhogen bij oudere patiënten met dementie.
 • U of iemand in uw familie ooit last heeft gehad van vorming van bloedstolsels in de bloedvaten, omdat dit soort geneesmiddelen in verband is gebracht met de vorming van bloedstolsels.

Informeer uw arts onmiddellijk in de volgende gevallen:

 • Een combinatie van koorts, hevige spierstijfheid, zweten of een verlaagd niveau van bewustzijn (een ziekte die maligne neurolepticasyndroom wordt genoemd). Medische behandeling kan onmiddellijk nodig zijn.
 • Ongecontroleerde bewegingen (zoals van gezicht of tong), moeilijkheden met praten of slikken, verlies van evenwichtscontrole, maskerachtig gezicht, schuifelend lopen, stijfheid van armen of benen, trillen of schudden van handen en vingers.
 • Duizeligheid of een gevoel van hevige slaperigheid. Dit kan de kans op een ongeval (vallen) bij ouderen verhogen.
 • Toevallen (convulsies).

Deze aandoeningen kunnen namelijk veroorzaakt worden door dit soort geneesmiddelen.

Zelfmoordgedachten en verslechtering van uw depressie

Als u depressief bent kunt u soms gedachten hebben over zelfverwonding of zelfmoord. Deze gedachten kunnen toenemen bij het starten van een eerste behandeling, omdat deze geneesmiddelen allemaal tijd nodig hebben voordat ze werken, normaal ongeveer twee weken, maar soms langer. Deze gedachten kunnen toenemen als er plotseling gestopt wordt met de behandeling.

U heeft waarschijnlijk meer kans op deze gedachten:

 • wanneer u in het verleden gedachten heeft gehad aan zelfmoord of zelfverwonding;
 • wanneer u een jongvolwassene bent. Informatie uit klinische onderzoeken heeft laten zien dat jongvolwassenen, jonger dan 25 jaar, met depressie een verhoogd risico hebben op zelfmoordgedachten en/of zelfmoordgedrag.

Als u op enig moment gedachten over zelfverwonding of zelfmoord hebt, neem dan direct contact op met uw arts of ga direct naar het ziekenhuis.

Het kan helpen als u een vriend of familielid vertelt dat u zich depressief voelt en hen vraagt deze bijsluiter te lezen. U kunt hen vragen u te vertellen of zij denken dat uw depressie erger wordt of dat zij zich zorgen maken over veranderingen in uw gedrag.

Gewichtstoename is gezien bij patiënten die quetiapine innemen. U en uw arts moeten regelmatig uw gewicht controleren.

BIJSLUITER

Quetiapine Mylan 25, 100, 150, 200 en 300 mg RVG 104453, 104455/58 Versie: januari 2013

Gebruikt u naast Quetiapine Mylan nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Gebruik Quetiapine Mylan niet als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • geneesmiddelen tegen HIV;
 • geneesmiddelen met azolen (tegen schimmelinfecties);
 • erytromycine of claritromycine (geneesmiddel tegen infecties);
 • nefazodon (tegen depressie).

Informeer uw arts wanneer u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • geneesmiddelen tegen epilepsie (zoals fenytoïne of carbamazepine);
 • geneesmiddelen tegen een hoge bloeddruk;
 • rifampicine (tegen tuberculose);
 • barbituraten (tegen slapeloosheid);
 • thioridazine (een ander antipsychotisch geneesmiddel);
 • geneesmiddelen die invloed hebben op uw hartslag, bijvoorbeeld medicijnen die een onbalans veroorzaken in electrolyten (lage kalium- of magnesiumspiegels) zoals diuretica (plaspillen) of bepaalde antibiotica (medicijnen om infecties te behandelen).

Overleg eerst met uw arts voordat u stopt met één van uw geneesmiddelen.

Wanneer u urinetesten ondergaat en quetiapine gebruikt, kan dit positieve resultaten geven voor methadon of antidepressiva die tricycylisch antidepressiva worden genoemd (TCA), terwijl u deze middelen niet gebruikt. Het resultaat moet bevestigd worden met een meer specifieke test.

Quetiapine Mylan kan met of zonder voedsel ingenomen worden.

Drink geen grapefruitsap wanneer u Quetiapine Mylan gebruikt. Het kan de werking van het geneesmiddel beïnvloeden.

Wees voorzichtig met het gebruik van alcohol wanneer u Quetiapine Mylan slikt, omdat de combinatie van quetiapine en alcohol u slaperig kan maken.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. U dient Quetiapine Mylan niet tijdens de zwangerschap te gebruiken, tenzij dit is besproken met uw arts. Quetiapine dient niet te worden gebruikt als u borstvoeding geeft.

De volgende klachten kunnen optreden bij pasgeboren baby’s van moeders die Quetiapine Mylan in het laatste trimester (de laatste drie maanden van hun zwangerschap) hebben gebruikt: trillen, stijve en/of zwakke spieren, slaperigheid, opwinding, ademhalingsproblemen, en problemen met voeden.

Als uw baby last krijgt van één van deze symptomen, neem dan contact op met uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Deze tabletten kunnen u slaperig maken. Bestuur geen voertuig en gebruik geen machines voordat u weet welk effect deze tabletten op u hebben.

Quetiapine Mylan bevat lactose

Quetiapine Mylan bevat lactose een soort suiker. Indien uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt , moet u contact opnemen met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

BIJSLUITER

Quetiapine Mylan 25, 100, 150, 200 en 300 mg RVG 104453, 104455/58 Versie: januari 2013

Hoe wordt het gebruikt?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.. Uw arts zal uw startdosering bepalen en kan deze geleidelijk verhogen. De onderhoudsbehandeling (dagelijkse dosis) zal afhangen van uw ziekte en behoefte en zal in het algemeen tussen de 150 en 800 mg zijn.

 • U dient uw tabletten eenmaal daags in te nemen voor het slapen gaan of tweemaal daags, afhankelijk van uw aandoening.
 • Slik de tabletten in zijn geheel door met wat water. U kunt de tabletten innemen met of zonder voedsel. Drink geen grapefruitsap tijdens het gebruik van Quetiapine Mylan. Het kan de werking van uw geneesmiddel beïnvloeden.
 • Stop niet, zonder overleg met uw arts, met het gebruik van uw geneesmiddel zelfs niet wanneer u zich beter voelt.

Leverproblemen

Als u leverproblemen heeft kan uw arts de dosis veranderen.

Ouderen

Als u op leeftijd bent kan uw arts de dosis verlagen.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

Kinderen en jongvolwassenen mogen Quetiapine Mylan niet gebruiken.

Als u meer Quetiapine Mylan heeft gebruikt dan uw arts u heeft voorgeschreven, dan kunt u de volgende effecten hebben:

 • slaperig gevoel, flauwvallen of duizeligheid;
 • abnormale ECG hartfilmpje (QT-interval verlenging);
 • epileptische aanvallen, toevallen, of continue toevallen bij patiënten met epilepsie;
 • abnormale spierafbraak dat kan leiden tot nierproblemen;
 • moeilijk ademen;
 • moeilijkheden bij het plassen;
 • stemmingswisselingen of verwarring;
 • hartkloppingen (een kloppende hartslag);
 • leiden aan een lage bloeddruk.

Overdoseringen met Quetiapine Mylan kan serieus zijn en kan leiden tot ernstige effecten! Neem direct contact op met uw arts of het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Neem de verpakking en de overgebleven tabletten mee.

Als u vergeten bent uw tabletten in te nemen, neem deze dan in zodra u het zich herinnert. Als het bijna tijd is voor uw volgende tablet wacht daar dan op. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Als u plotseling stopt met de inname van Quetiapine Mylan kunt u mogelijk last krijgen van niet kunnen slapen (slapeloosheid), u kunt zich ziek voelen (misselijk) of u kunt het volgende ervaren: hoofdpijn, diarree, overgeven, duizeligheid of prikkelbaarheid. Uw arts kan u adviseren om geleidelijk de dosering te verlagen voordat de behandeling gestopt wordt.

BIJSLUITER

Quetiapine Mylan 25, 100, 150, 200 en 300 mg RVG 104453, 104455/58 Versie: januari 2013

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Stop met innemen van Quetiapine en neem direct contact op met uw arts of ga direct naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Het kan zijn dat u dringend medische hulp nodig hebt.

Vaak (invloed bij 1 op de 10 patiënten):

 • gedachten over zelfverwonding, zelfmoord en verergering van uw depressie.

Soms (invloed bij 1 op de 100 patiënten):

 • verergering van bestaande diabetes;
 • toevallen of convulsies;
 • allergische reacties waarbij bulten ontstaan, zwelling van de huid en zwelling in de mond;
 • oncontroleerbare bewegingen, met name in het gezicht of van de tong (tardieve dyskinesie).

Zelden (invloed bij 1 op de 1.000patiënten):

 • een combinatie van hoge koorts, zweten, spierstijfheid, zeer slaperig gevoel of flauwvallen, ernstige bloeddrukverhoging en versnelde hartslag (een aandoening die maligne neuroleptica syndroom genoemd wordt”);
 • ontsteking van de schildklier met pijn in de buik;
 • geel worden van de huid en het oogwit (geelzucht);
 • leverontsteking (hepatitis);
 • een langdurige en pijnlijke erectie (priapisme);
 • bloedklontjes in de aders van met name de benen (klachten zijn zwelling, pijn en roodheid van het been), die door de aders vervoerd kunnen worden naar de longen waar ze dan zorgen voor pijn op de borst en ademhalingsmoeilijkheden.

Zeer zelden (invloed bij 1 op de 10.000 patiënten):

 • ernstige allergische reactie die kan bestaan uit ademhalingsmoeilijkheden, duizeligheid en bewusteloosheid;
 • een uitgestrekte roodheid van de huid met blaren en huidschillen, met name rond de mond, neus, ogen en genitaliën (Stevens-Johnson syndroom);
 • snel opzwellen van de huid, meestal rondom de ogen, lippen en keel.

Niet bekend (frequentie kan niet worden beoordeeld op basis van de beschikbare informatie):

 • een uitgestrekte roodheid van de huid met blaren en huidschillen op het grootste deel van het lichaamsoppervlak (toxische epidermale necrolysis).

Andere mogelijke bijwerkingen:

Zeer vaak (invloed bij meer dan 1 op de 10 patiënten):

 • vermindering van rode bloedcellen
 • duizeligheid (dat vallen tot gevolg kan hebben), hoofdpijn;
 • droge mond;
 • slaperigheid (dit kan na verloop van tijd verdwijnen wanneer u doorgaat met de inname van Quetiapine Mylan) (kan vallen tot gevolg hebben);

BIJSLUITER

Quetiapine Mylan 25, 100, 150, 200 en 300 mg RVG 104453, 104455/58 Versie: januari 2013

 • ontwenningsverschijnselen (verschijnselen die optreden wanneer u stopt met de inname van Quetiapine Mylan), waaronder niet kunnen slapen (slapeloosheid), misselijkheid, hoofdpijn, diarree, overgeven, duizeligheid en prikkelbaarheid. Geleidelijk stoppen over een periode van tenminste 1 tot 2 weken wordt geadviseerd;
 • toename van vetten in het bloed;
 • toename van het “slechte” cholesterol in het bloed;
 • afname van het “goede” cholesterol in het bloed;
 • gewichtstoename.

Vaak (invloed bij 1 op de 10 patiënten):

 • snelle hartslag;
 • gevoel dat uw hart heftig klopt, snel klopt of dat uw hart overslaat;
 • verstopte neus;
 • obstipatie; geïrriteerde maag (indigestie);
 • gevoel van zwakte (dat vallen tot gevolg kan hebben);
 • gezwollen armen of benen;
 • verhoogd suikergehalte in het bloed;
 • verlaagde bloeddruk bij het opstaan. Hierdoor kunt u een duizelig gevoel hebben of flauwvallen (dat vallen tot gevolg kan hebben);
 • niet scherp zien;
 • ongewone spierbewegingen. Deze kunnen bestaan uit het moeilijk in beweging krijgen van spieren, trillingen, rusteloosheid of spierstijfheid zonder pijn;
 • abnormale dromen en nachtmerries;
 • verhoogde eetlust;
 • prikkelbaar zijn;
 • spraak- en taalstoornissen;
 • benauwdheid;
 • braken (vooral bij ouderen);
 • koorts;
 • verlaagd aantal witte bloedcellen;
 • toename van een bepaalde soort witte bloedcellen (eosinofielen);
 • toename van een bepaald enzym (prolactine) in het bloed;
 • afname van de schildklierhormonen;
 • afwijkende uitkomsten uit leverfunctietesten.

Soms (invloed bij 1 op de 100 patiënten):

 • afwijkende ECG hartfilmpjes (QT-interval verlenging);
 • vermindering van het aantal bloedplaatjes, waardoor er een grotere kans is op bloedingen of blauwe plekken;
 • vermindering van het aantal rode bloedcellen waardoor de huid bleek wordt, een gevoel van zwakte optreedt of benauwdheid;
 • seksuele stoornissen;
 • onaangenaam gevoel in de benen (rusteloze benen syndroom);
 • moeilijk slikken;
 • moeheid en gewichttoename (veroorzaakt door een inactieve schildklier)

Zelden (invloed bij 1 op de 10.000 patiënten):

 • zwelling van de borsten en onverwachte productie van melk (galactorroe);
 • menstruatiestoornissen;
 • wandelen, praten, eten en andere activiteiten terwijl u slaapt;
 • een verhoogde lichaamstemperatuur (koorts);

BIJSLUITER

Quetiapine Mylan 25, 100, 150, 200 en 300 mg RVG 104453, 104455/58 Versie: januari 2013

 • veranderingen bij sommige bloedtesten;
 • ernstige vermindering van het aantal witte bloedcellen waardoor u meer vatbaar bent voor infecties;
 • een combinatie van medische aandoeningen die, wanneer ze tegelijk optreden, het risico op het optreden van hartaandoeningen en diabetes vergroot (het zogenaamde metabole syndroom).

Zeer zelden (invloed bij 1 op de 10.000 patiënten):

 • onjuiste uitscheiding van een hormoon die het urine volume controleert;
 • afbraak van spierweefsel en pijn in spieren (rhabdomyolyse).

Niet bekende frequentie (frequentie kan niet beoordeeld worden op basis van de beschikbare informatie):

 • afname van sommige witte bloedcellen die neutrofielen worden genoemd;
 • huiduitslag met rode (vochtige) onregelmatige vlekken (erythemia (exsudativum) multiforme).

Sommige bijwerkingen kunnen alleen worden vastgesteld als een bloedtest wordt afgenomen. Deze bijwerkingen kunnen bestaan uit veranderingen van de hoeveelheid van bepaalde vetten (triglyceriden en totaal cholesterol) of suiker in het bloed, verlaging van bepaalde soorten bloedcelaantallen, veranderingen van de hoeveelheid natrium in het bloed, veranderingen in de schildklierhormonen, veranderingen van het zogenaamde creatinefosfokinase (een stofje uit de spieren) en verhoging in het bloed van de hoeveelheid van een hormoon dat prolactine wordt genoemd. Verhoging van de hoeveelheid van het hormoon prolactine kan in zeldzame gevallen leiden tot het volgende:

 • het opzwellen van de borsten en onverwachte melkproductie bij mannen en vrouwen;
 • het uitblijven of onregelmatig worden van de menstruatie bij vrouwen.

Daarom kan uw arts u vragen om van tijd tot tijd een bloedtest te laten doen.

Kinderen en jongvolwassenen

Dezelfde bijwerkingen die bij volwassenen kunnen voorkomen kunnen ook bij kinderen en jongvolwassenen voorkomen.

De volgende bijwerkingen zijn alleen bij kinderen en jongvolwassenen waargenomen:

Zeer vaak (invloed bij meer dan 1 op de 10 patiënten):

 • verhoging van de bloeddruk.

De volgende bijwerkingen zijn vaker bij kinderen en jongvolwassenen waargenomen:

Zeer vaak (invloed bij meer dan 1 op de 10 patiënten):

 • verhoging van de hoeveelheid van het hormoon prolactine in het bloed. Verhoging van de hoeveelheid van het hormoon prolactine kan in zeldzame gevallen leiden tot het volgende:
  • Het opzwellen van de borsten en onverwachte melkproductie bij jongens en meisjes.
  • Het uitblijven of onregelmatig worden van de menstruatie bij meisjes.
 • verhoogde eetlust;
 • ongewone spierbewegingen. Deze kunnen bestaan uit het moeilijk in beweging krijgen van spieren, trillingen, rusteloosheid of spierstijfheid zonder pijn.

Hoe moet het worden bewaard?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

BIJSLUITER

Quetiapine Mylan 25, 100, 150, 200 en 300 mg RVG 104453, 104455/58 Versie: januari 2013

Dit geneesmiddel heeft geen speciale bewaarcondities.

Gebruik Quetiapine Mylan niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na “Niet te gebruiken na:” of “Exp.:”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Verdere informatie

 • De werkzame stof is quetiapine..

Bevat per tablet respectievelijk 25/100/150/200/300 mg quetiapine (als quetiapinefumaraat).

 • De andere stoffen in dit middel zijn: lactosemonohydraat, microkristallijn cellulose, povidon 30, magnesiumstearaat, natriumzetmeelglycolaat (Type A), calciumwaterstoffosfaat-dihydraat. De tabletomhulling bevat hypromellose, titaniumdioxide (E171), macrogol 400 (25, 150, 200, 300 mg tabletten), macrogol 6000 (100 mg tabletten), rood ijzeroxide (E172) (25 mg tabletten), geel ijzeroxide (E172)(100 en 150 mg tabletten), zwart ijzeroxide (E172) (150 mg tabletten), talk (100 mg tabletten), polysorbaat 80 (150, 200, 300 mg tabletten).

Quetiapine Mylan tabletten zijn filmomhulde tabletten.

De 25 mg tablet is rond, perzikkleurig, biconvex en heeft een inscriptie “Q” op één zijde. De 100 mg tablet is rond, geel, biconvex en heeft de inscriptie “Q” en “100” op één zijde.

De 150 mg tablet is rond, lichtgeel, biconvex en heeft de inscriptie “Q” en “150” op één zijde. De 200 mg tablet is rond, wit, biconvex en heeft de inscriptie “Q” en “200” op één zijde.

De 300 mg tablet is langwerpig, wit en heeft de inscriptie “Q” breuklijn “300” op één zijde. De tablet kan in twee gelijke doseringen gedeeld worden.

Quetiapine Mylan is verkrijgbaar in blisterverpakkingen (doordrukstrips) en tablettencontainer van 1, 3, 6, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100, 250, 500 en 1000 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingen worden op de markt gebracht..

Dit geneesmiddel is ingeschreven in het register onder nummer

RVG 104453 (25 mg), RVG 104455 (100 mg), RVG 104456 (150 mg), RVG 104457 (200 mg), RVG 104458 (300 mg).

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder

Mylan B.V.

Dieselweg 25

3752 LB Bunschoten

Fabrikant

Merck S.L. Poligono Merck, E-08100 Mollet Del Valles Barcelona, Spanje

McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Ierland

BIJSLUITER

Quetiapine Mylan 25, 100, 150, 200 en 300 mg RVG 104453, 104455/58 Versie: januari 2013

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Oostenrijk Quetiapin Arcana 25 mg, 100 mg, 200 mg, 300 mg Filmtabletten
België Quetiapine Mylan Filmomhulde Tabletten 25 mg, 100 mg, 200 mg, 300 mg
Bulgarije Quetiagen 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg film-coated tablets
Cyprus Quetiapine/Generics 25 mg, 100 mg, 200 mg
Tsjechië Quetiapin Mylan 25 mg, 100 mg, 200 mg, 300 mg, potahované tablety
Denemarken Quetiapin Mylan
Duitsland Quetiapin Mylan 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg Filmtabletten
Griekenland Quetiapine/Generics film-coated tablets 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg
Hongarije Quetiapin-Mylan 25 mg, 100 mg, 200 mg, 300 mg filmtabletta
Polen Etiagen 25 mg, 100 mg, 200 mg
Roemenië Quetiapina Mylan 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg comprimate filmate
Zweden Quetiapin Mylan 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg
Nederland Quetiapine Mylan 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg, filmomhulde tabletten
Verenigd Quetiapine 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg Film-coated Tablets
Koninkrijk
Spanje Quetiapina Mylan 25 mg, 100 mg, 200 mg, 300 mg comprimidos recubiertos con película
EFG
Finland Quetiapin Mylan 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg kalvopäällysteinen tabletti
Ierland Geroquel 25 mg, 100 mg, 200 mg, 300 mg Film-coated Tablets
IJsland Quetiapin Mylan 25 mg, 100 mg, 200 mg, 300 mg Filmuhuouo tafla
Noorwegen Quetiapin Mylan tablett, filmdrasjert 25 mg, 100 mg, 200 mg, 300mg
Portugal Quetiapina Mylan 25 mg, 100 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg Comprimido revestido por
pelicula
Slovenië Kvetiapin Mylan 25mg, 100 mg, 200 mg, 300 mg filmsko obložene tablete
Slowakije Quetiapin Mylan 100 mg, 200 mg, 300 mg

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juni 2013

Laatst bijgewerkt op 24.08.2022

Meer medicijnen met dezelfde werkzame stof

De volgende medicijnen bevatten ook de werkzame stof Quetiapine. Raadpleeg uw arts over een mogelijk alternatief voor Quetiapine Mylan 300 mg, filmomhulde tabletten

Medicijn
Vergunninghouder
Euro Registratie Collectief B.V. Van der Giessenweg 5 2921 LP KRIMPEN A/D IJSSEL
Euro Registratie Collectief B.V. Van der Giessenweg 5 2921 LP KRIMPEN A/D IJSSEL

Logo

Uw persoonlijke medicatie-assistent

Medicijnen

Blader hier door onze uitgebreide database van A-Z medicijnen, met effecten, bijwerkingen en doseringen.

Stoffen

Alle actieve ingrediënten met hun werking, toepassing en bijwerkingen, evenals de medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Symptomen, oorzaken en behandeling van veelvoorkomende ziekten en verwondingen.

De weergegeven inhoud vervangt niet de originele bijsluiter van het medicijn, vooral niet met betrekking tot de dosering en werking van de afzonderlijke producten. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de gegevens, omdat deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Raadpleeg altijd een arts voor diagnoses en andere gezondheidsvragen.

© medikamio