Seroquel XR 50 mg, tabletten met verlengde afgifte

Illustratie van Seroquel XR 50 mg, tabletten met verlengde afgifte
Stof(fen) Quetiapine
Toelating Nederland
Producent Euro Registratie Collectief B.V. Van der Giessenweg 5 2921 LP KRIMPEN A/D IJSSEL
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 04.08.2021
ATC-Code N05AH04
Farmacologische groep Antipsychotica

Vergunninghouder

Euro Registratie Collectief B.V. Van der Giessenweg 5 2921 LP KRIMPEN A/D IJSSEL

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Seroquel XR bevat een stof die quetiapine wordt genoemd. Dit geneesmiddel behoort tot de groep van geneesmiddelen die antipsychotica worden genoemd. Seroquel XR kan worden gebruikt om verschillende ziekten te behandelen, zoals:

 • bipolaire depressie en ernstige depressieve episodes bij unipolaire depressie: u kunt zich verdrietig, depressief of schuldig voelen, energietekort, eetlustverlies of slaapproblemen hebben.
 • manie: u kunt zich zeer opgewonden, opgetogen, prikkelbaar, enthousiast of hyperactief voelen of een slecht inzicht hebben, agressief of verstorend zijn.
 • schizofrenie: u kunt dingen horen of voelen die er niet zijn, dingen geloven die niet waar zijn of zich ongewoon achterdochtig, angstig, verward, schuldig, gespannen of depressief voelen.

Als Seroquel XR wordt gebruikt voor ernstige depressieve episodes bij unipolaire depressie dan zal het gebruikt worden naast een ander geneesmiddel voor het behandelen van deze ziekte.

Zelfs als u zich beter voelt kan uw arts Seroquel XR aan u blijven voorschrijven.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • U gebruikt een van de volgende geneesmiddelen:
  • sommige geneesmiddelen tegen hiv
  • geneesmiddelen met azolen (tegen schimmelinfecties)
  • erytromycine of claritromycine (tegen infecties)
  • nefazodon (tegen depressie).

Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker voordat u Seroquel XR inneemt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt:

 • als u of iemand in uw familie problemen heeft of heeft gehad met het hart, bijvoorbeeld hartritmestoornissen, verzwakking van de hartspier of ontsteking van het hart of als u geneesmiddelen inneemt die invloed kunnen hebben op uw hartslag.
 • als u een lage bloeddruk heeft.
 • als u een beroerte heeft gehad, in het bijzonder als u op leeftijd bent.
 • als u problemen heeft met uw lever.
 • als u ooit een toeval (epileptische aanval) heeft gehad.
 • als u suikerziekte heeft of een risico heeft om suikerziekte te krijgen. In dat geval dient uw arts uw bloedsuikerspiegel te controleren gedurende uw gebruik van Seroquel XR.
 • als u weet dat u in het verleden een laag aantal witte bloedcellen heeft gehad (wel of niet veroorzaakt door andere geneesmiddelen).
 • als u een oudere patiënt bent die lijdt aan dementie (verlies van functies van de hersenen). Als dat zo is, moet u Seroquel XR niet innemen, omdat de groep van geneesmiddelen waartoe Seroquel XR behoort bij oudere patiënten met dementie het risico op een beroerte of in sommige gevallen het risico op overlijden kan verhogen.
 • als u een oudere patiënt bent met de ziekte van Parkinson/parkinsonisme.
 • als u of iemand in uw familie ooit last heeft gehad van vorming van bloedstolsels, omdat dit soort geneesmiddelen in verband is gebracht met de vorming van bloedstolsels.
 • als u tijdens uw normale nachtrust last heeft of heeft gehad van korte periodes waarin u stopt met ademen (“slaapapneu” genoemd) en u geneesmiddelen gebruikt die de normale activiteit van de hersenen vertraagt (“kalmeringsmiddelen”).
 • als u niet uw hele blaas kunt legen (urineretentie) of hier in het verleden last van heeft gehad, u een vergrote prostaat heeft,
  een verstopping in uw darmen, of een verhoogde druk in uw oog heeft. Deze aandoeningen kunnen soms veroorzaakt worden door geneesmiddelen (“anticholinergica” genoemd) die de manier waarop zenuwcellen werken beïnvloeden om bepaalde medische aandoeningen te behandelen.
 • als u bekend bent met alcohol- of geneesmiddelenmisbruik.

Informeer uw arts onmiddellijk als u na het gebruik van Seroquel XR het volgende ervaart:

 • een combinatie van koorts, hevige spierstijfheid, zweten of een verlaagd niveau van bewustzijn (een ziekte die “maligne neurolepticasyndroom” wordt genoemd). Onmiddellijke medische behandeling kan nodig zijn.
 • ongecontroleerde bewegingen, in het bijzonder van uw gezicht of tong.
 • duizeligheid of een gevoel van hevige slaperigheid. Dit zou bij oudere patiënten het risico op verwonding door een ongeval (zoals vallen) kunnen verhogen.
 • toevallen (epileptische aanvallen).
 • een langdurige en pijnlijke erectie (priapisme).
 • als u een snelle en onregelmatige hartslag heeft, zelfs als u in rust bent, hartkloppingen, ademhalingsproblemen, pijn op de borst of onverklaarbare vermoeidheid. Uw arts moet uw hart controleren en u, indien nodig, onmiddellijk doorverwijzen naar een cardioloog.

Deze aandoeningen kunnen veroorzaakt worden door dit soort geneesmiddelen.

Informeer uw arts zo snel mogelijk als u het volgende heeft:

 • koorts, griepachtige verschijnselen, zere keel of een andere infectie, want dit kan het gevolg zijn van een zeer laag aantal witte bloedcellen, waardoor Seroquel XR mogelijk gestopt moet worden en/of een behandeling kan worden gegeven.
 • constipatie samen met aanhoudende buikpijn of constipatie die niet reageert op behandeling. Dit kan leiden tot een ernstigere blokkade van de darm.

Zelfmoordgedachten en verslechtering van uw depressie

 • Als u depressief bent kunt u soms gedachten hebben over zelfverwonding of zelfmoord. Deze gedachten kunnen toenemen bij het starten van een behandeling, omdat deze geneesmiddelen allemaal tijd nodig hebben voordat ze werken, normaal ongeveer twee weken, maar soms langer. Deze gedachten kunnen ook vaker voorkomen als u plotseling stopt met het innemen van uw geneesmiddel. U heeft waarschijnlijk meer kans op deze gedachten als u een jongvolwassene bent. Informatie uit klinische onderzoeken heeft laten zien dat jongvolwassenen, jonger dan 25 jaar, met depressie een verhoogd risico hebben op zelfmoordgedachten en/of zelfmoordgedrag.
 • Als u op enig moment gedachten over zelfverwonding of zelfmoord hebt, neem dan direct contact op met uw arts of ga direct naar het ziekenhuis.
  Het kan helpen als u een vriend of familielid vertelt dat u zich depressief voelt en hen vraagt deze bijsluiter te lezen. U kunt hen vragen u te vertellen of zij denken dat uw depressie erger wordt of dat zij zich zorgen maken over veranderingen in uw gedrag.

Ernstige bijwerkingen van de huid Ernstige bijwerkingen van de huid die levensbedreigend of fataal kunnen zijn, werden bij de behandeling met dit geneesmiddel zeer zelden gemeld. Deze uiten zich meestal door:

 • het stevens-johnsonsyndroom (SJS), een wijdverspreide blaarvorming of vervelling van de huid, vooral rond de mond, neus, ogen en genitaliën
 • toxische epidermale necrolyse (TEN), veroorzaakt een ernstige vorm van vervelling van de huid
 • geneesmiddelreactie met eosinofilie en systemische symptomen (DRESS), die vaak gepaard gaan met griepachtige symptomen met huiduitslag, koorts, gezwollen klieren en bloedafwijkingen (toename van witte bloedcellen (eosinofilie) en leverenzymen)
 • acuut gegeneraliseerd pustuleus exantheem (AGEP), kleine blaren gevuld met pus
 • erythema multiforme (EM), huiduitslag met jeukende rode onregelmatige vlekken.

Stop met het gebruik van quetiapine als u deze verschijnselen krijgt en neem contact op met uw arts of zoek onmiddellijk medische hulp.

Gewichtstoename Gewichtstoename is gezien bij patiënten die Seroquel XR innemen. U en uw arts moeten regelmatig uw gewicht controleren.

Kinderen en jongeren Seroquel XR dient niet gebruikt te worden bij kinderen en jongeren onder de 18 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Gebruikt u naast Seroquel XR nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Gebruik Seroquel XR niet als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • sommige geneesmiddelen tegen hiv;
 • geneesmiddelen met azolen (tegen schimmelinfecties);
 • erytromycine of claritromycine (tegen infecties);
 • nefazodon (tegen depressie).

Informeer uw arts wanneer u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • geneesmiddelen tegen epilepsie (zoals fenytoïne of carbamazepine);
 • geneesmiddelen tegen een hoge bloeddruk;
 • barbituraten (tegen slapeloosheid);
 • thioridazine of lithium (andere antipsychotische geneesmiddelen);
 • geneesmiddelen die invloed hebben op uw hartslag, bijvoorbeeld middelen die een onbalans veroorzaken in elektrolyten (lage kalium- of magnesiumspiegels) zoals diuretica (plaspillen) of bepaalde antibiotica (middelen om infecties te behandelen).
 • geneesmiddelen die constipatie kunnen veroorzaken.
 • geneesmiddelen (“anticholinergica” genoemd) die de manier waarop zenuwcellen werken beïnvloeden om bepaalde medische aandoeningen te behandelen.

Overleg eerst met uw arts voordat u stopt met een van uw geneesmiddelen.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

 • Seroquel XR kan beïnvloed worden door voedsel en daarom dient u uw tabletten ten minste 1 uur voor een maaltijd in te nemen of voor het slapen gaan.
 • Wees voorzichtig met de hoeveelheid alcohol die u drinkt, omdat de combinatie van Seroquel XR en alcohol u slaperig kan maken.
 • Drink geen grapefruitsap als u Seroquel XR inneemt. Het kan de werking van het geneesmiddel beïnvloeden.

Zwangerschap en borstvoeding Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. U mag Seroquel XR niet tijdens de zwangerschap innemen, tenzij dit is besproken met uw arts. Seroquel XR dient niet te worden gebruikt als u borstvoeding geeft.

De volgende symptomen die op ontwenning kunnen duiden, kunnen optreden bij pasgeboren baby’s van moeders die Seroquel XR in het laatste trimester (laatste 3 maanden van hun zwangerschap) hebben gebruikt: trillen, stijve en/of zwakke spieren, slaperigheid, opwinding, ademhalingsproblemen en problemen met voeden. Als uw baby last krijgt van een van deze symptomen, neem dan contact op met uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines Deze tabletten kunnen u slaperig maken. Bestuur geen voertuig en gebruik geen gereedschap of machines voordat u weet welk effect deze tabletten op u hebben.

Seroquel XR bevat lactose Seroquel XR bevat lactose, een soort suiker. Indien uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, moet u contact opnemen met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Seroquel XR bevat natrium Seroquel XR 50 mg tabletten met verlengde afgifte en Seroquel XR 200 mg tabletten met verlengde afgifte bevatten minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per tablet, dat wil zeggen dat het in wezen ‘natriumvrij’ is.

Seroquel XR 300 mg tabletten met verlengde afgifte bevatten 27 mg natrium (hoofdbestanddeel van tafelzout) in elke tablet. Dit is gelijk aan 1,35% van de aanbevolen maximale dagelijkse inname van natrium voor een volwassene.

Effect van geneesmiddelen op urinetesten Als uw urine getest wordt op geneesmiddelen, kunt u bij bepaalde testmethodes door het gebruik van Seroquel een positief resultaat krijgen voor methadon of bepaalde medicijnen voor depressie, welke tricyclische antidepressiva (TCA’s) worden genoemd, zelfs als u geen methadon of TCA’s gebruikt. Als dit gebeurt kan een meer specifieke test worden uitgevoerd.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers):

 • duizeligheid (dat vallen tot gevolg kan hebben), hoofdpijn, droge mond;
 • slaperigheid (dit kan na verloop van tijd verdwijnen wanneer u doorgaat met de inname van Seroquel XR) (kan vallen tot gevolg hebben);
 • ontwenningsverschijnselen (verschijnselen die optreden wanneer u stopt met de inname van Seroquel XR), waaronder niet kunnen slapen (slapeloosheid), misselijkheid (nausea), hoofdpijn, diarree, overgeven, duizeligheid en prikkelbaarheid. Geleidelijk stoppen over een periode van ten minste 1 tot 2 weken wordt geadviseerd;
 • gewichtstoename;
 • ongewone spierbewegingen. Deze kunnen bestaan uit het moeilijk in beweging krijgen van spieren, trillen, rusteloosheid of spierstijfheid zonder pijn;
 • veranderingen in de hoeveelheid van bepaalde vetten (triglyceriden en totaal cholesterol).

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers):

 • snelle hartslag;
 • gevoel dat uw hart bonst, op hol slaat of overslaat;
 • constipatie; geïrriteerde maag (indigestie);
 • gevoel van zwakte;
 • gezwollen armen of benen;
 • verlaagde bloeddruk bij het opstaan. Hierdoor kunt u een duizelig gevoel hebben of flauwvallen (dat vallen tot gevolg kan hebben);
 • verhoogd suikergehalte in het bloed;
 • wazig zien;
 • abnormale dromen en nachtmerries;
 • meer honger hebben;
 • prikkelbaar zijn;
 • spraak- en taalstoornissen;
 • zelfmoordgedachten en verslechtering van uw depressie;
 • kortademigheid;
 • braken (voornamelijk bij ouderen);
 • koorts;
 • veranderingen in de hoeveelheid schildklierhormonen in uw bloed;
 • verlaging van het aantal van bepaalde type bloedcellen;
 • verhoging van het aantal leverenzymen gemeten in het bloed;
 • verhoging van de hoeveelheid van het prolactinehormoon in het bloed. Verhogingen van het prolactinehormoon kunnen in zeldzame gevallen leiden tot het volgende:
  • bij mannen en vrouwen kunnen opgezwollen borsten ontstaan en kan onverwachts borstmelk worden geproduceerd.
  • bij vrouwen kan de menstruatie uitblijven of onregelmatig worden.

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers):

 • toevallen of epileptische aanvallen;
 • allergische reacties zoals bulten (striemen), zwelling van de huid en zwelling rond de mond;
 • onaangenaam gevoel in de benen (rusteloze benen syndroom);
 • moeilijk slikken;
 • ongecontroleerde bewegingen, in het bijzonder van uw gezicht of tong;
 • seksuele disfunctie;
 • suikerziekte;
 • verandering in elektrische activiteit van het hart te zien op het ecg (QT-verlenging).
 • een langzamer dan normale hartslag, die kan ontstaan bij het starten van de behandeling en die een verband kan hebben met een lage bloeddruk en flauwvallen;
 • moeilijkheden bij het plassen;
 • flauwvallen (dat vallen tot gevolg kan hebben);
 • verstopte neus;
 • verlaging van het aantal rode bloedcellen;
 • verlaging van de hoeveelheid natrium in het bloed;
 • verslechtering van een al bestaande suikerziekte;
 • verwardheid.

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers):

een combinatie van verhoogde lichaamstemperatuur (koorts), zweten, stijve spieren, zich heel slaperig voelen of flauwvallen

(een ziekte die “maligne neurolepticasyndroom” wordt genoemd);

 • gele verkleuring van de huid en de ogen (geelzucht);
 • leverontsteking (hepatitis);
 • een langdurige en pijnlijke erectie (priapisme);
 • gezwollen borsten en onverwachte melkproductie (galactorroe);
 • verstoorde menstruatie;
 • vorming van bloedstolsels in de aderen, vooral in de benen (verschijnselen zijn onder andere zwelling, pijn en roodheid van het been), die via de bloedvaten in de longen terecht kunnen komen, wat pijn op de borst en ademhalingsmoeilijkheden veroorzaakt. Raadpleeg onmiddellijk een arts als u een of meer van deze verschijnselen opmerkt;
 • wandelen, praten, eten of andere activiteiten terwijl u slaapt;
 • verlaagde lichaamstemperatuur (hypothermie);
 • ontsteking van de alvleesklier;
 • een aandoening (genaamd “metabool syndroom”) waarbij u mogelijk een combinatie van 3 of meer van het volgende heeft: een verhoging van vet rond uw buik, een verlaging van “goed cholesterol” (HDL-C), een verhoging van een type vet in uw bloed genaamd triglycerides, hoge bloeddruk en een verhoging van uw bloedsuiker;
 • combinatie van koorts, griepachtige verschijnselen, zere keel of een andere infectie met een zeer laag aantal witte bloedcellen, een aandoening die agranulocytose wordt genoemd;
 • darmverstopping;
 • verhoging van creatinefosfokinase (een stof uit de spieren) in het bloed.

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers):

 • ernstige huiduitslag, blaren, of rode vlekken op de huid;
 • een ernstige allergische reactie (anafylaxie genaamd), die ademhalingsmoeilijkheden of shock kan veroorzaken;
 • snelle zwelling van de huid, meestal rond de ogen, lippen en keel (angio-oedeem);
 • een ernstige aandoening met blaren op de huid, mond, ogen en genitaliën (stevens-johnsonsyndroom), zie rubriek 2;
 • onjuiste uitscheiding van een hormoon dat het urinevolume controleert;
 • afbraak van spierweefsel en pijn in spieren (rabdomyolyse).

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

 • huiduitslag met onregelmatige rode vlekken (erythema multiforme); zie rubriek 2;
 • snel optreden van plekken rode huid bezaaid met kleine puisten (kleine blaren gevuld met wit/gele vloeistof, acuut gegeneraliseerd pustuleus exantheem genoemd (AGEP); zie rubriek 2;
 • ernstige, plotselinge allergische reactie, met als verschijnselen koorts en blaren op de huid en vervelling van de huid (toxische epidermale necrolyse), zie rubriek 2;
 • geneesmiddelreactie met eosinofilie en systemische symptomen (DRESS), die vaak gepaard gaan met griepachtige symptomen, met huiduitslag, koorts, gezwollen klieren en bloedafwijkingen (toename van witte bloedcellen (eosinofilie) en leverenzymen), zie rubriek 2;
 • ontwenningsverschijnselen kunnen optreden bij pasgeboren baby’s van moeders die Seroquel XR tijdens hun zwangerschap hebben gebruikt;
 • beroerte;
 • aandoening van de hartspier (cardiomyopathie);
 • ontsteking van de hartspier (myocarditis);
 • ontsteking van de bloedvaten (vasculitis), vaak met huiduitslag met kleine rode of paarse bultjes.

De groep van geneesmiddelen waartoe Seroquel XR behoort, kan hartritmeproblemen veroorzaken. Deze kunnen ernstig zijn en in ernstige gevallen fataal zijn.

Sommige bijwerkingen kunnen alleen worden vastgesteld als een bloedtest wordt afgenomen. Deze bijwerkingen kunnen bestaan uit veranderingen van de hoeveelheid van bepaalde vetten (triglyceriden en totaal cholesterol) of suiker in het bloed, veranderingen in de hoeveelheid schildklierhormonen in uw bloed, verhoogde leverenzymen, verlaging van bepaalde soorten bloedcelaantallen, verlaging van het aantal rode bloedcellen, verhoogd bloedcreatinefosfokinase (een stof in de spieren), verlaagd natriumgehalte in het bloed en verhoging in het bloed van de hoeveelheid van een hormoon dat prolactine wordt genoemd. Verhoging van de hoeveelheid van het hormoon prolactine kan in zeldzame gevallen leiden tot het volgende:

 • het opzwellen van de borsten en onverwachte melkproductie bij mannen en vrouwen;
 • het uitblijven of onregelmatig worden van de menstruatie bij vrouwen.

Uw arts kan u vragen om van tijd tot tijd een bloedtest te laten doen.

Aanvullende bijwerkingen bij kinderen en jongeren Dezelfde bijwerkingen die bij volwassenen kunnen voorkomen kunnen ook bij kinderen en jongvolwassenen voorkomen.

De volgende bijwerkingen zijn vaker bij kinderen en jongvolwassenen waargenomen of zijn niet bij volwassenen waargenomen:

Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers):

 • verhoging in het bloed van de hoeveelheid van een hormoon dat prolactine wordt genoemd. Verhoging van de hoeveelheid van het hormoon prolactine kan in zeldzame gevallen leiden tot het volgende:
  • het opzwellen van de borsten en onverwachte melkproductie bij jongens en meisjes;
  • het uitblijven of onregelmatig worden van de menstruatie bij meisjes;
 • verhoogde eetlust;
 • overgeven;
 • ongewone spierbewegingen. Deze kunnen bestaan uit het moeilijk in beweging krijgen van spieren, trillen, rusteloosheid of spierstijfheid zonder pijn;
 • verhoging van de bloeddruk.

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers):

 • gevoel van zwakte, flauwvallen (dat vallen tot gevolg kan hebben);
 • verstopte neus;
 • prikkelbaar zijn.

Het melden van bijwerkingen Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 • Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket op de verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
 • Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is quetiapine. Seroquel XR tabletten bevatten 50 mg, 200 mg of 300 mg quetiapine (als quetiapinefumaraat).
 • De andere stoffen in dit middel zijn:
  tabletkern: microkristallijne cellulose, natriumcitraat, lactosemonohydraat, magnesiumstearaat, hypromellose. tabletomhulling: hypromellose, macrogol 400, titaandioxide (E171), geel ijzeroxide (E172) en de 50 mg tabletten bevatten rood ijzeroxide (E172).

Hoe ziet Seroquel XR eruit en hoeveel zit er in een verpakking? Alle tabletten met verlengde afgifte hebben een capsulevorm en zijn gemarkeerd met XR en de sterkte. De 50 mg tabletten zijn perzikkleurig, de 200 mg tabletten zijn geel en de 300 mg tabletten zijn lichtgeel.

Seroquel XR 50 mg wordt geleverd in verpakkingen met 30 tabletten. Seroquel XR 200 mg wordt geleverd in verpakkingen met 10 of 30 tabletten. Seroquel XR 300 mg worden geleverd in verpakkingen met 10 of 60 tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Registratiehouder/ompakker:

Euro Registratie Collectief b.v. Van der Giessenweg 5

2921 LP Krimpen a/d IJssel

Fabrikant:

AstraZeneca GmbH

Tinsdaler Weg 183

22880 Wedel

Duitsland

AstraZeneca AB

Gärtunavägen

SE-151 85 Södertälje

Zweden

In het register ingeschreven onder: RVG 128302//34625 Seroquel XR 50 mg, tabletten met verlengde afgifte (Oostenrijk)

RVG 122527//34626 Seroquel XR 200 mg, tabletten met verlengde afgifte (Oostenrijk)

RVG 122528//34627 Seroquel XR 300 mg, tabletten met verlengde afgifte (Oostenrijk)

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in maart 2022((040322)). BS001243 - mmjj / 221021-1021_Serotr08_GM&Z9C_A

Advertentie

Stof(fen) Quetiapine
Toelating Nederland
Producent Euro Registratie Collectief B.V. Van der Giessenweg 5 2921 LP KRIMPEN A/D IJSSEL
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 04.08.2021
ATC-Code N05AH04
Farmacologische groep Antipsychotica

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.