Trekpleister broomhexine HCl drank 4 mg/5 ml, drank

Illustratie van Trekpleister broomhexine HCl drank 4 mg/5 ml, drank
Stof(fen) Broomhexine
Toelating Nederland
Producent MAE Holding B.V. Stationsweg 4 5211 TW 'S-HERTOGENBOSCH
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 17.10.2018
ATC-Code R05CB02
Farmacologische groep Slijmoplossend middelen, m.u.v. combinaties met hoestonderdrukkende middelen

Vergunninghouder

MAE Holding B.V. Stationsweg 4 5211 TW 'S-HERTOGENBOSCH

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Trekpleister broomhexine HCl drank is een slijmoplosser en wordt gebruikt bij vastzittende hoest. Dit medicijn maakt het ophoesten makkelijker als dit door taai slijm wordt bemoeilijkt.

Wordt uw klacht of de klacht van uw kind na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts of de arts van uw kind.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Dit medicijn bevat geen suikers en kan daarom ook door diabetici (mensen met suikerziekte) worden gebruikt.

Gebruik dit medicijn altijd precies zoals in deze bijsluiter staat of zoals uw arts, de arts van uw kind of uw apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts, de arts van uw kind of uw apotheker.

De normale hoeveelheid is: Hoeveelheid drank 4 mg/5 ml Hoeveelheid drank 8 mg/5 ml
       
Volwassenen en kinderen ouder      
dan 10 jaar: 3 keer per dag 5 - 20 ml drank 3 keer per dag 2,5 - 10 ml drank
       
Kinderen van 5 tot 10 jaar: 3 keer per dag 5 - 10 ml drank 3 keer per dag 2,5 - 5 ml drank
     
Kinderen van 2 tot 5 jaar*: 3 keer per dag 2,5 - 5 ml drank Niet geschikt voor kinderen
    onder 5 jaar.  
     
Kinderen onder 2 jaar*: Niet gebruiken bij kinderen Niet gebruiken bij kinderen
  onder 2 jaar. onder 2 jaar.  
       

* Zie rubriek “Gebruik bij kinderen”

Wijze van gebruik

In de verpakking zit een maatbekertje. Hierop zijn deelstrepen en het aantal milliliters te zien. U kunt hiermee de hoeveelheid drank afmeten die u nodig heeft. Na het innemen blijft een kleine hoeveelheid drank in het maatbekertje achter. Vul het maatbekertje hierna 2 keer met wat water en drink dit daarna op.

Duur van de behandeling

Wanneer de klachten binnen 14 dagen na het begin van het gebruik van dit medicijn niet verbeteren of erger worden neem dan contact op met uw arts of de arts van uw kind. Deze kan u dan verder adviseren over de behandeling van uw ziekte of de ziekte van uw kind.

Dit medicijn begint na ongeveer 5 uur te werken. Door het loskomen van het slijm worden de luchtwegen schoongemaakt. Het hoesten wordt minder en het ademen makkelijker. Het duurt een paar dagen voor de invloed maximaal is. Stop daarom niet te snel met het gebruiken van dit medicijn.

Gebruik bij kinderen

 • Trekpleister broomhexine HCl drank 4 mg/5 ml en Trekpleister broomhexine HCl drank 8 mg/5 ml mogen niet worden gebruikt bij kinderen onder 2 jaar.
 • Broomhexine HCl drank 8 mg/5ml is niet geschikt voor gebruik bij kinderen onder vijf jaar.

Heeft u te veel van dit medicijn gebruikt?

Het is niet waarschijnlijk dat u of uw kind klachten krijgt. Mocht u of uw kind toch last krijgen neem dan contact op met uw arts of de arts van uw kind.

Bent u vergeten dit medicijn te gebruiken?

Wanneer u of uw kind een dosis vergeet, kunt u of uw kind gewoon met de volgende dosis doorgaan. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit medicijn

Wanneer u of uw kind stopt met het gebruik van dit medicijn zal er niets bijzonders gebeuren.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit medicijn? Neem dan contact op met uw arts, de arts van uw kind of uw apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk medicijn kan ook dit medicijn bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daar mee te maken.

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn. Deze bijwerkingen komen zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers) voor. Als u één van de bijwerkingen hieronder krijgt, neem dan direct contact op met uw arts of ga direct naar de eerste hulpafdeling van een nabijgelegen ziekenhuis:

 • opeens meer vocht in de huid en slijmvliezen (bijvoorbeeld in de keel of tong), moeilijkheden met ademen en/of jeuk en uitslag op de huid, vaak als allergische reactie (angioneurotisch oedeem);
 • ernstige allergische reactie voor bepaalde stoffen, waarbij sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, minder bewustzijn als gevolg van een snelle sterke verwijding van de vaten (anafylactische reactie of shock);
 • ernstige reacties van de huid zoals een ernstige allergische reactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of ontsteking van het oog (Stevens-Johnson syndroom) en ernstige, acute (allergische) reactie samen met koorts en blaren op de huid/vervelling van de huid (syndroom van Lyell).

Andere bijwerkingen die voor kunnen komen tijdens gebruik van dit medicijn:

Vaak voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers):

lichte bijwerkingen in het maag-darmkanaal

Soms voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers):

 • duizeligheid
 • pijn in de bovenbuik
 • misselijkheid
 • overgeven
 • diarree
 • transpireren
 • tijdelijk verhoogde hoeveelheid van bepaalde enzymen (transaminasen) gevonden na onderzoek van uw bloed. Deze enzymen verteren uw eten.

Zelden voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers):

 • uitslag op de huid met erge jeuk (netelroos)
 • overgevoeligheidsreacties

Niet bekend: het is niet bekend hoe vaak het voorkomt:

een heftige reactie van uw lichaam door een erge allergie (anafylactische reactie) zoals anafylactische shock, het opeens dikker worden van de huid, onderhuid, slijmvliezen of weefsels onder de slijmvliezen (angio-oedeem) en jeuk

 • ernstige bijwerkingen van de huid (zoals erythema multiforme, Stevens-Johnson- syndroom/toxische epidermale necrolyse en acute gegeneraliseerde exanthemateuze pustulose).
 • benauwd door kramp van de spieren in de luchtwegen (bronchospasme)
 • vorming van bultjes (galbulten)

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook melden via Het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden, helpt u ons meer informatie te krijgen over de veiligheid van dit medicijn.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 30°C. Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.

Bewaren in de originele verpakking om het medicijn te beschermen tegen licht.

Gebruik dit medicijn niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vindt u op het etiket en de doos na “EXP:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum. Na openen kan het product 6 maanden gebruikt worden.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of de wc en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen op de juiste manier afvoert worden ze op een juiste manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit medicijn?

 • De werkzame stof in dit medicijn is broomhexinehydrochloride.
 • Trekpleister broomhexine HCl drank 4 mg/5 ml bevat per ml 0,8 mg broomhexinehydrochloride.
 • Trekpleister broomhexine HCl drank 8 mg/5 ml bevat per ml 1,6 mg broomhexinehydrochloride.
 • De andere stoffen in dit medicijn zijn:
  Maltitol (E965), sucralose (E955), benzoëzuur (E210), abrikozenaroma (in propylene glycol) en gezuiverd water.

Hoe zien Trekpleister broomhexine HCl drank 4 mg/5ml en Trekpleister broomhexine HCl drank 8 mg/5 ml eruit en wat zit er in een verpakking?

Trekpleister broomhexine HCl drank 4 mg/5 ml en Trekpleister broomhexine HCl drank 8 mg/5 ml zijn dikke, heldere, kleurloze tot bijna kleurloze oplossingen.

Trekpleister broomhexine HCl drank 4 mg/5 ml en Trekpleister broomhexine HCl drank 8 mg/5 ml worden geleverd in een bruine glazen fles van 150 ml of van 250 ml met een HDPE/LDPE- schroefdop. De fles is verpakt in een kartonnen doos en bij elke fles wordt een F-maatbekertje en een bijsluiter geleverd.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning MAE Holding B.V. Stationsweg 4

5211 TW 's-Hertogenbosch

Fabrikant

Basic Pharma Manufacturing B.V. Burgemeester Lemmensstraat 352 6163 JT Geleen

Tel: +31 (0)88 255 4010 Fax: 088 2554 098

E-mail: info@basicpharma.nl

Neem voor alle informatie in relatie tot dit medicijn contact op met het hierboven genoemde bedrijf.

Het medicijn is in het register ingeschreven onder:

RVG 123760=32438 Trekpleister broomhexine HCl drank 4 mg/5 ml, drank RVG 123761=32439 Trekpleister broomhexine HCl drank 8 mg/5 ml, drank

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in oktober 2022

Advertentie

Stof(fen) Broomhexine
Toelating Nederland
Producent MAE Holding B.V. Stationsweg 4 5211 TW 'S-HERTOGENBOSCH
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 17.10.2018
ATC-Code R05CB02
Farmacologische groep Slijmoplossend middelen, m.u.v. combinaties met hoestonderdrukkende middelen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.