Advertentie

Auteur: Actavis


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Citalopram, behoort tot de groep geneesmiddelen die Selectieve Serotonine Heropname Remmers (SSRI’s) worden genoemd. Citalopram wordt gebruikt voor de behandeling van ernstige neerslachtigheid.

2 WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN OF MOET U ER EXTRA VOORZICHTIG MEE ZIJN?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • Als u allergisch bent voor citalopram of voor één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten (zie rubriek 6).
 • Als u behandeld wordt met geneesmiddelen van het type MAO-remmers (mono-amine-oxidase remmers, voor de behandeling van depressie of de ziekte van Parkinson). De MAO-remmer selegiline kan wel worden gebruikt in combinatie met Citalopram, maar dan alleen in een dosering lager dan 10 mg per dag.
 • Als u recent MAO-remmers heeft gebruikt. Afhankelijk van het type MAO-remmer dat u heeft gebruikt, dient u tot 14 dagen te wachten na het stoppen met de MAO-remmer voordat u start met Citalopram. Als u stopt met de behandeling met Citalopram Actavis dient minstens 7 dagen gewacht te worden voordat een behandeling met MAO- remmers gestart mag worden. Vraag uw arts om advies.
 • Als u linezolide gebruikt, tenzij u onder strenge controle staat en uw bloeddruk regelmatig wordt gecontroleerd.
 • Als u een aangeboren hartritmestoornis heeft of hier last van heeft gehad (vastgesteld met een ECG: een hartfilmpje);
 • Als u andere geneesmiddelen gebruikt voor het behandelen van hartritmeproblemen of geneesmiddelen die invloed hebben op het hartritme. Zie ook de rubriek ‘Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?’.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Kinderen en adolescenten onder de 18:

Citalopram Actavis dient niet te worden gebruikt bij de behandeling van kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar. Patiënten jonger dan 18 jaar hebben een verhoogd risico op zelfmoordpogingen, zelfmoordgedachten en vijandigheid (voornamelijk agressie, opstandig gedrag en woede) als zij behandeld worden met geneesmiddelen uit deze therapeutische klasse. Ondanks dit alles kan uw arts aan patiënten jonger dan 18 jaar Citalopram Actavis voorschrijven omdat dit in het belang van de patiënt is. Als uw arts Citalopram Actavis heeft voorgeschreven aan een patiënt die jonger is dan 18 en u wilt dit bespreken, dan wordt u verzocht contact op te nemen met uw arts. Indien bij patiënten jonger dan 18 jaar één van de hiervoor genoemde symptomen zich ontwikkelt of verslechtert bij inname van Citalopram Actavis, dan wordt u verzocht uw arts hierover te informeren. Lange-termijn veiligheidsgegevens van Citalopram Actavis over groei, ontwikkeling en cognitieve en gedragsontwikkeling ontbreken in deze leeftijdsgroep.

Gedachten over zelfmoord en verergering van uw depressie of angststoornis

Als u depressief bent en/of lijdt aan angststoornissen kunt u soms gedachten hebben over zelfbeschadiging of zelfmoord. Deze gedachten kunnen toenemen als u voor het eerst middelen tegen depressie (antidepressiva) gaat innemen, aangezien deze geneesmiddelen allemaal de tijd nodig hebben (in het algemeen ongeveer 2 weken of soms langer, om te gaan werken).

U heeft een meer waarschijnlijke kans dat u dit soort gedachten vertoont als u:

 • al eerder gedachten heeft gehad over zelfmoord of zelfbeschadiging
 • een jong volwassene bent. Informatie uit klinische onderzoeken heeft een toegenomen risico aangetoond op zelfmoordgedrag bij jonge volwassenen jonger dan 25 jaar oud met psychiatrische aandoeningen die behandeld werden met een antidepressivum.

Als u op enig moment gedachten over zelfbeschadiging of zelfmoord heeft , neem dan direct contact op met uw arts of ga direct naar het ziekenhuis.

Het kan helpen als u een vriend of familielid vertelt dat u zich depressief voelt of dat u lijdt aan een angststoornis, en hen vraagt deze bijsluiter te lezen. U kunt hen vragen u te vertellen of zij denken dat uw depressie of angststoornis erger wordt of dat zij zich zorgen maken over veranderingen in uw gedrag.

Citalopram moet met de nodige voorzichtigheid worden genomen als u:

 • diabetes heeft, omdat uw arts de dosis insuline of andere bloedsuikerverlangende middelen mogelijk zal moeten bijstellen.
 • neiging heeft tot flauwvallen of last heeft van epilepsie. U zult zorgvuldig worden gecontroleerd door uw arts. Behandeling met citalopram zal moeten worden gestopt indien toevallen optreden of als er vaker toevallen optreden.
 • elektroshocktherapie moet ondergaan.
 • last heeft (gehad) van manische perioden (overactief gedrag of gedachten).
 • bekend bent met bloedingen of als u geneesmiddelen gebruikt die invloed hebben op de bloedstolling (zie onder “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”).
 • lijdt aan manisch-depressieve psychose, omdat de psychotische symptomen kunnen verergeren.
 • lijdt aan verminderde nier- of leverfunctie (het kan zijn dat uw dokter een lagere dosering moet voorschrijven en uw leverfunctie zorgvuldig moet gaan controleren).
 • gevoelig bent voor onregelmatigheden in hartritme (QT-intervalverlenging) of als u wordt verdacht van een aangeboren QT-syndroom,
 • last heeft of heeft gehad van hartproblemen of kort geleden een hartaanval heeft gehad.
 • in rust een trage hartslag heeft en/of u weet dat u een zouttekort heeft als gevolg van langdurige diarree en braken of door gebruik van diuretica (plaspillen).
 • last heeft van een snelle of onregelmatige hartslag, flauwvallen, toevallen of duizeligheid bij het opstaan, omdat dit kan wijzen op een afwijkende hartslag.
 • lijdt aan lage bloedspiegels kalium of magnesium (hypokaliëmie en/of hypomagnesiëmie). lijdt aan kamerhoekglaucoom of glaucoom heeft gehad.
 • lijdt aan hyponatriëmie (laag natriumgehalte in het bloed) of SIADH (een onvoldoende uitscheiding van het zogenaamde diuretisch hormoon, een hormoon die de waterbalans in het lichaam regelt). Deze afwijkingen worden slechts zelden, vooral in ouderen, gezien en normaalgesproken verdwijnen ze zodra de behandeling met citalopram wordt gestopt.

Andere waarschuwingen

 • Als tijdens behandeling met Citalopram Actavis tekenen als rusteloosheid, verwarring, overmatige opwinding, koorts, trillen, hallucinaties, spiertrekkingen, snelle hartslag optreden, kan dit een eerste teken zijn van het zogenaamde serotoninesyndroom. Raadpleeg direct uw arts; hij/zij zal direct uw behandeling met citalopram staken.
 • Als u zich onrustig begint te voelen en niet langer in staat bent stil te zitten of stil te staan, raadpleeg dan uw arts want mogelijk lijdt u dan aan de bijwerking akathisie.
 • Bij de start van de behandeling kunnen slapeloosheid en intense opwinding optreden. Patiënten die lijden aan paniekstoornissen kunnen een toegenomen angstgevoel ervaren in de eerste 2 weken van de behandeling. In beide gevallen kan de dokter uw dosering hierop aanpassen.
 • Na stoppen van de therapie kunnen ontwenningsverschijnselen optreden: duizeligheid, slaapstoornissen, irritatie, angst, misselijkheid en/of braken, trillen en hoofdpijn zijn de meest voorkomende verschijnselen. Ze treden meestal in de eerste dagen na het stoppen van de behandeling op en duren ongeveer 14 dagen. Het wordt aanbevolen de dosering langzaam te verminderen gedurende een aantal weken en dan pas te stoppen. Vraag advies aan uw arts voordat u de behandeling stopt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

GEBRUIK DIT MIDDEL NIET als u ook geneesmiddelen gebruikt voor hartritmeproblemen of geneesmiddelen die invloed hebben op het hartritme, zoals klasse IA- en III-antiaritmica, antipsychotica (zoals fentiazinederivaten, pimozide, haloperidol), tricyclische antidepressiva, bepaalde antimicrobiële middelen (zoals sparfloxacine, moxifloxacine, erytromycine iv, pentamidine, behandelingen bij malaria, met name halofantrine) of bepaalde antihistaminica (astemizol, mizolastine). Als u hierover nog vragen heeft, neem dan contact op met uw arts.

De volgende geneesmiddelen kunt u niet tegelijk met Citalopram Actavis gebruiken:

 • MAO-remmers (tegen depressie of de ziekte van Parkinson). Dit geldt zowel voor irreversibele MAO-remmers als fenelzine, als voor reversibele MAO-remmers als moclobemide. De MAO- remmer selegiline kan worden gebruikt in combinatie met citalopram, maar alleen in doseringen lager dan 10 mg per dag.
 • U dient uw arts te vragen hoe lang u dient te wachten met het gebruik van citalopram nadat u het gebruik van de MAO-remmer heeft gestopt, want een stopperiode van 14 dagen kan noodzakelijk zijn (voor irreversibele MAO-remmers). Therapie met MAO-remmers kan worden gestart 7 dagen na het stoppen van de behandeling met citalopram. Overlegd u hierover met uw arts.
 • Linezolide. Citalopram en linezolide mogen alleen samen gebruikt worden als u onder strikt medisch toezicht staat en gecontroleerd wordt op de bloeddruk.

Gebruikt u naast Citalopram Actavis nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft; vooral:

 • Sumatriptan of andere triptanen (geneesmiddelen tegen migraine), oxityptan of tryptofaan (stoffen die invloed hebben op de serotoninespiegel in de hersenen).
 • Andere middelen tegen depressie. Tricyclische antidepressiva, andere serotonine heropnameremmers of geneesmiddelen die lithium bevatten.
 • Tramadol (geneesmiddel tegen ernstige pijn).
 • Plantaardige producten die St. Janskruid (Hypericum Perforatum) bevatten.

Gelijktijdig gebruik van bovenstaande geneesmiddelen kan leiden tot een zogenaamd serotoninesyndroom, (zie onder: “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?”).

 • Desipramine (geneesmiddel tegen depressie). De bloedspiegel van desipramine kan worden verhoogd, waardoor een lagere dosering van desipramine nodig kan zijn.
 • Bloedverdunnende geneesmiddelen (warfarine of andere middelen tegen te sterke bloedstolling).en andere orale anticoagulantia of geneesmiddelen die de bloedstolling beïnvloeden (bijv. niet-steroïdale antireumatica, acetylsalicylzuur (aspirine), NSAID’s, dipyridamol en ticlopidine) Gelijktijdig gebruik van deze geneesmiddelen kan leiden tot een toegenomen en intensere bloedingen (zie “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?”).
 • Cimetidine, een middel om maagzuur te verminderen
 • Geneesmiddelen ter behandeling van maagzweren, zoals omeprazol, esomeprazol, lansoprazol.
 • Fluvoxamine (voor behandeling van depressie)
 • Neuroleptica (voor behandeling van schizofrenie). Gelijktijdig gebruik kan leiden tot toevallen.
 • Metoprolol (geneesmiddel tegen hoge bloeddruk en tegen hartfalen). Een toename van metoprolol in de bloedspiegel is waargenomen.
 • Geneesmiddelen met invloed op het hartritme (QT-verlenging) of verlaagde bloedspiegels van kalium of magnesium omdat citalopram hetzelfde effect heeft.
 • Antipsychotica (bijvoorbeeld butyrofenon).

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

U wordt geadviseerd GEEN alcohol te drinken samen met dit geneesmiddel. De filmomhulde tabletten kunnen worden ingenomen met of zonder voedsel.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Uit dieronderzoek is gebleken dat citalopram de kwaliteit van het sperma verlaagt. In theorie kan dit van invloed zijn op de vruchtbaarheid, maar tot nu toe is er geen effect op de vruchtbaarheid bij de mens waargenomen.

Beschikbare gegevens wijzen erop dat het gebruik van citalopram tijdens de zwangerschap niet leidt tot problemen bij het ongeboren kind. Citalopam Actavis kan worden gebruikt als u zwanger bent als u let op de volgende zaken.

Als u Citalopram gebruikt tijdens de zwangerschap, dient u de behandeling met Citalopram niet plotseling te staken.

Zorg dat uw verloskundige en/of arts weet dat u Citalopram Actavis gebruikt. Bij gebruik tijdens de zwangerschap, vooral in de laatste drie maanden van de zwangerschap, kunnen geneesmiddel als Citalopram Actavis het risico op een bepaalde ernstige aandoening bij baby’s verhogen. Deze aandoening wordt “persisterende pulmomale hypertensie van de pasgeborene” (PPHN) genoemd en veroorzaakt een versnelde ademhaling en blauwachtige verkleuring van de huid van de baby. Deze verschijnselen beginnen meestal in de eerste 24 uur nadat de baby is geboren. Als dit met uw baby gebeurt, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw verloskundige en/of arts.

Citalopram komt in kleine hoeveelheden in de moedermelk. Er is een risico dat dit effect heeft op de baby. Als u citalopram gebruikt, overleg dan met uw arts of u borstvoeding kunt geven.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Citalopram tabletten kunnen uw reactievermogen en reacties op noodsituaties beïnvloeden. Als u enigszins invloed ervaart, dient u NIET te rijden of machines te bedienen.

3 HOE GEBRUIKT U DIT MIDDEL?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Neem de tabletten eenmaal daags in de ochtend of avond in met vloeistof. De tabletten mogen ingenomen worden met of zonder voedsel.

Citalopram Actavis 20 mg en Citalopram Actavis 40 mg tabletten kunnen worden verdeeld in gelijke doses.

Volwassenen

De aanbevolen dosis is 20 mg per dag. Uw arts kan dit verhogen naar maximaal 40 mg per dag.

Ouderen (vanaf 65 jaar)

Er moet begonnen worden met een halve startdosis, d.w.z. 10-20 mg per dag. Oudere patiënten mogen doorgaans niet meer dan 20 mg per dag krijgen.

Kinderen en adolescenten tot 18 jaar

Citalopram dient niet te worden gebruikt door kinderen en adolescenten onder de 18 jaar (zie ook: “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?”).

Nierziekte

Als u lijdt aan een licht tot matig verminderde nierfunctie, kunt u de gebruikelijke dosering voor volwassenen volgen.

Als u lijdt aan ernstig verminderde nierfunctie wordt gebruik van citalopram niet aanbevolen omdat er geen informatie beschikbaar is over gebruik van citalopram bij deze patiënten.

Leverziekten

Patiënten met leverklachten mogen niet meer dan 20 mg per dag krijgen.

Als u lijdt aan ernstig verminderde leverfunctie dient uw arts extra voorzichtig te zijn met verhoging van de dosering. Uw arts zal uw leverfunctie nauwkeurig blijven controleren als u citalopram gebruikt.

Hoe lang dient u Citalopram Actavis te gebruiken?

Uw arts bepaalt hoe lang u wordt behandeld met citalopram. Een verbetering van depressieve symptomen duurt ten minste 2 weken na start van de behandeling. Nadat alle symptomen zijn verdwenen zal de behandeling nog minstens 4 tot 6 maanden moeten worden voortgezet. Als u zich niet beter voelt na een aantal weken behandeling, dient u terug te gaan naar uw arts voor advies.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u vergeten bent een dosis in te nemen, neem dan de volgende dosis op de gebruikelijke tijd. Neem geen dubbele dosis om de vergeten tablet in te halen.

Heeft u teveel van dit middel ingenomen?

Als u teveel Citalopram Actavis heeft geslikt dient u onmiddellijk uw arts te raadplegen! Afhankelijk van de ingenomen dosis, kunnen overdoseringen zich uiten in misselijk, braken, zweten, slaperigheid, coma, flauwvallen, versnelde hartslag, verstoring van spierspanning, hyperventilatie (versnelde en toegenomen uitademing), toegenomen lichaamstemperatuur en zelden veranderingen in de activiteit van de hartspier (veranderingen in het ECG).

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Stop niet met Citalopram Actavis totdat uw arts u vertelt dit te doen, zelfs als u zich beter voelt. Bij het stoppen van de behandeling met citalopram kunnen onthoudingsverschijnselen optreden,

vooral bij plotseling stoppen. U kunt last krijgen van duizeligheid, het waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding toe is (zgn. paresthesieën), slaapproblemen (waaronder slapeloosheid en intens dromen), opgewondenheid of bangheid, misselijkheid en/of braken, trillingen in armen en benen (tremor), verwardheid, zweten, hoofdpijn, diarree, onregelmatige hartslag (palpitaties), emotionele instabiliteit, geïrriteerdheid en visuele stoornissen.

Om het optreden van ontwenningsverschijnselen te verminden, zal uw arts u helpen om uw dosering geleidelijk te verminderen gedurende een aantal weken of maanden.

De meeste mensen vinden dat alle ontwenningsverschijnselen mild zijn en vanzelf verdwijnen binnen twee weken. Voor sommige mensen kunnen deze symptomen ernstiger zijn, of langer duren. Als u ernstige ontwenningsverschijnselen ervaart als u stopt met Citalopram Actavis, raadpleeg dan uw arts. Hij of zij kan u dan vragen weer te starten met innemen en dan langzaam af te bouwen.

Als u ontwenningsverschijnselen heeft, kunt u stoppen met Citalopram Actavis. Als u zich zorgen maakt over de ontwenningsverschijnselen vraag dan advies van uw arts.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Inhoudsopgave
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Als u één van de volgende symptomen krijgt, moet u stoppen met het gebruik van dit middel en onmiddellijk contact opnemen met uw arts:

 • Serotoninesyndroom. Symptomen hiervan zijn onder andere rusteloosheid, verwardheid, zweten, hallucineren, overdreven reflexen, spierkrampen, rillen, snelle hartslag en trillen.
 • Ernstige overgevoeligheidsreacties zoals sterke verlaging van de bloeddruk, bleekheid, angst, een zwakke snelle pols, een klamme huid, verlaagd bewustzijn, trillen, moeilijkheden met ademhalen en plotseling zwelling van de huid en slijmvliezen.
 • Een snelle, onregelmatige hartslag en flauwvallen, wat tekenen kunnen zijn van een levensbedreigende aandoening die torsade de pointes heet.

De volgende bijwerkingen zijn waargenomen met de onderstaande frequentie: Zeer vaak: vaker dan 1 op de 10 behandelde patiënten

Vaak: minder dan 1 op 10, maar meer dan 1 op de 100 behandelde patiënten Soms: minder dan 1 op 100, maar meer dan 1 op de 1000 behandelde patiënten Zelden : minder dan 1 op 1000, maar meer dan 1 op de 10 000 behandelde patiënten Frequentie onbekend: uit de beschikbare data kan niet worden afgeleid hoe vaak dit voorkomt

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Als u één van de volgende bijwerkingen heeft, dient u onmiddellijk medisch advies in te winnen:

 • zelfmoordgedachten en suïcidaal gedrag
 • bewegingsproblemen (extrapiramidale symptomen)
 • rusteloosheid en het onvermogen om te staan of stil te zitten (acathisie)
 • ernstige allergische reacties (met relevante symptomen)
 • zwelling van de huid en slijmvliezen als gevolg van het vasthouden van vocht en angio-oedeem (met relevante symptomen)
 • Snelle onregelmatige hartslag, flauwvallen kunnen symptomen zijn van een levensbedreigende aandoening bekend als Torsades de Pointes.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (bij meer dan 1 op de 10 behandelde patiënten)

 • Ziek voelen (misselijkheid), droge mond
 • Hoofdpijn
 • Toegenomen transpiratie
 • Slaperigheid, slaapproblemen

Vaak voorkomende bijwerkingen (bij minder dan 1 op de 10, maar meer dan 1 op de 100 behandelde patiënten)

 • Trillingen, duizeligheid
 • Verminderde eetlust, gewichtsafname, gewichtsverlies (anorexia)
 • Onrust, angst, nervositeit, verwardheid
 • Verminderde zin in seks (libido)
 • Gevoel van tinteling prikkelingen (paresthesie)
 • Concentratieproblemen
 • Oorsuizen (tinnitus)
 • Diarree, braken, constipatie, slechte spijsvertering (dyspepsie), buikpijn, winderigheid, (flatulence), verhoogde speekselproductie
 • Spierpijn (myalgia), gewrichtspijn (artralgie)
 • Jeuk (pruritus)
 • Vermoeidheid, geeuwen
 • Vrouwelijk onvermogen om een orgasme te hebben, menstruatiepijn, impotentie, uitblijven van een zaadlozing
 • Abnormaal dromen, geheugenverlies (amnesie), afwezigheid van emotie of enthousiasme

Soms (bij minder dan 1 op de 100, maar meer dan 1 op de 1.000 behandelde patiënten)

 • Langzame hartslag
 • Snelle hartslag
 • Verhoogde eetlust, gewichtstoename
 • Agressie, zelfvervreemding (depersonalisatie), hallucinaties, waanzin (zich opgewonden voelen, overdreven actief en snel geïrriteerd of radeloos), euforie (een staat van optimisme, opgewektheid en welzijn), verhoogde seksuele prestatie (libido)
 • Flauwvallen (syncope)
 • Verwijde pupillen (mydriasis)
 • Netelroos (urticaria)
 • Jeuk
 • Haaruitval (alopecia)
 • Roodheid of rode vlekken op de huid (purpura)
 • Fotosensibiliteit (huiduitslag veroorzaakt door blootstelling aan zonlicht)
 • Problemen met plassen (urineretentie)
 • Zware menstruatie (menorragie)
 • Oedeem (algehele zwelling)

Zelden voorkomende bijwerkingen (bij minder dan 1 op de 1.000, maar meer dan 1 op de 10.000 behandelde patiënten)

 • Bloeden (bijv. vaginaal, maag, huid en blauwe plekken)
 • Een belangrijke fit (‘epileptische stuiptrekkingen’), onwillekeurige bewegingen (dyskinesie)
 • Smaakafwijkingen
 • Leverontsteking (hepatitis)
 • Koorts (pyrexia)
 • Laag niveau natriumgehalte in het bloed (hyponatriëmie)

Bijwerkingen met een frequentie niet bekend (kan niet worden geschat op basis van de beschikbare gegevens)

 • Verminderd aantal bloedplaatjes (thrombocytopenie)
 • Afwijking in het ritme of snelheid van de hartslag (artmie)
 • Zwelling (angio-oedeem) van de huid of het weefselvoering in de interne lichaamsholte van het lichaam (slijmvlies)
 • Een plotselinge, ernstige allergische reactie (anafylactische reactie) gekenmerkt door een sterke daling in de bloeddruk, jeukende huiduitslag, opgezwollen lippen, tong of keel en ademhalingsmoeilijkheden
 • Allergie (overgevoeligheid)
 • Aandoening bekend als SIADH (syndroom van ongepaste secretie van antidiuretisch hormoon) overwegend bij ouderen
 • Lage niveaus van kalium in het bloed
 • Paniek aanvallen, tandenknarsen (bruxisme), rusteloosheid
 • Gedachten over zelfmoord en suïcidaal gedrag
 • Toevallen (convulsies)
 • Serotoninesyndroom (symptomen zoals hoge koorts, beven, spiertrekkingen en angst)
 • Extrapyramidale stoornis (bijv. onwillekeurige bewegingen, trillen, spierstijfheid en spiercontractions)
 • Gevoel van rusteloosheid en niet in staat stil te zetten (acathisie)
 • Bewegingsstoornis
 • Gezichtsstoornissen
 • Hartkwaal genaamd QT-prolongatie (onregelmatige hartslag te herkennen op ECG)
 • Duizeligheid wanneer je snel opstaat veroorzaakt door een lage bloeddruk (orthosatische hypotensie)
 • Bloedneus
 • Bloed in de ontlasting (gastro-intestinale of rectale bloeding)
 • Abnormale leverfunctietesten
 • Blauwe plekken (ecchymose)
 • Abnormale melkafscheiding uit de borst bij mannen (galactoroe)
 • Pijnlijke verlengde erectie (priapisme)
 • Onregelmatige menstruatiebloedingen (metrorragie)
 • Er is een verhoogd risico op botfracturen waargenomen bij patiënten die dit type geneesmiddelen gebruiken

Ontwenningsverschijnselen kunnen optreden na stoppen van het gebruik van Citalopram (zie de rubriek: “Als u stopt met het gebruik van dit middel “).

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking achter "Niet te gebruiken na" en op de doordrukstrip na "Exp". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn geen speciale bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is citalopram (als hydrobromide). Elke tablet bevat 10, 20 of 40 mg citalopram.
 • De tabletkern bevat mannitol (E421), microkristallijne cellulose (E460), colloïdaal siliciumanhydraat, magnesiumstearaat.
 • Het filmomhulsel bevat hypromellose (E464), macrogol, titaniumdioxide (E171).

Hoe ziet Citalopram Actavis er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

Citalopram Actavis tabletten zijn rond, wit en gecoat.

Citalopram Actavis 20 mg tabletten en Citalopram Actavis 40 mg tabletten kunnen worden verdeeld in twee gelijke helften.

Citalopram Actavis 10, 20 en 40 mg tabletten zijn verpakt in PVC/PVDC/Al blisterverpakkingen en zijn verpakt per 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98 and 100*1 (EAV) tabletten per doosje. Citalopram Actavis 10, 20 en 40 mg tabletten kunnen ook verpakt zijn in HDPE tablettenflacons met 250 of 500 tabletten. Het kan zijn dat niet alle verpakkingsgrootten op de markt worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Actavis B.V., Baarnsche Dijk 1, NL-3741 LN Baarn

Fabrikanten:

 • Actavis BV, Baarnsche Dijk 1, 3741 LN Baarn, Nederland
 • Dragenopharm Apotheker Puschl GmbH, Göllstrasse 1, D-84529 TITTMONING, Duitsland
 • Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H, Hafnerstrasse 211, 8054 Graz, Oostenrijk
 • Actavis Ltd., BLB016 Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN 08, Malta
 • Balkanpharma Dupnita AD, 3, Samokovsko Shosse Str., 2600 Dubnitsa, Bulgari
 • Actavis UK Ltd., Whiddon Valley, Barnstaple, Devon EX32 8NS, Engeland

RVG nummers

RVG 25419 - Citalopram Actavis 10 mg, filmomhulde tabletten

RVG 25420 - Citalopram Actavis 20 mg, filmomhulde tabletten

RVG 25421 - Citalopram Actavis 40 mg, filmomhulde tabletten

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EU onder de volgende namen

Nederland: Citalopram Actavis 10, 20 en 40 mg, filmomhulde tabletten
Oostenrijk: Citalopram Genericon 10 en 20 mg Filmtabletten
Duitsland: CITALOPRAM-ISIS 10, 20 en 40 mg Filmtabletten
Engeland: Citalopram Actavis 10, 20 en 40 mg tablets

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juli 2013.

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, www.cbg-meb.nl.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK