Advertentie

Auteur: Mylan


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Citalopram is een antidepressivum en behoort tot de groep van de zogenaamde serotonine heropnameremmers (SSRI's).

Citalopram is bedoeld voor de behandeling van depressies. Dat wil zeggen dat citalopram de klachten van een depressie tegengaat, zoals ernstige vormen van neerslachtige stemming, interesseverlies, prikkelbaarheid, gespannenheid, verminderd concentratievermogen, moeheid, angst en huilen.

Bij depressieve patiënten is er vaak sprake van een tekort aan bepaalde chemische stoffen in de hersenen, zoals serotonine. Deze stoffen worden neurotransmitters genoemd. Ze zorgen voor de prikkeloverdracht tussen zenuwcellen in de hersenen, waardoor deze zenuwcellen met elkaar kunnen communiceren. Antidepressiva kunnen dit tekort opheffen, en zo de depressieve toestand van de patiënt verbeteren.

Bij een juiste dosering duurt het minstens 2 weken voor een effect kan worden verwacht. Bij een gebleken effect wordt de behandeling bij voorkeur voortgezet totdat de symptomen van de depressie gedurende 4-6 maanden volledig zijn verdwenen.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • U gebruikt een MAO remmer (een klasse geneesmiddelen tegen onder andere depressie of de ziekte van Parkinson).
 • U gebruikt linezolide (een antibioticum).
 • U gebruikt het middel pimozide (een middel tegen psychosen).
 • Als u een aangeboren hartritmestoornis hebt of hier last van hebt gehad (vastgesteld met een ECG: een hartfilmpje).
 • Als u andere geneesmiddelen gebruikt voor het behandelen van hartritmeproblemen of geneesmiddelen die invloed hebben op het hartritme. Zie ook rubriek ‘Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?’
Patiënteninformatie Citalopram Mylan 20 mg en 40 mg maart 2013

Gedachten over zelfmoord en verergering van uw depressie of angststoornis

Als u depressief bent en/of lijdt aan angststoornissen kunt u soms gedachten hebben over zelfbeschadiging of zelfmoord. Deze gedachten kunnen toenemen als u voor het eerst middelen tegen depressie (antidepressiva) gaat innemen, aangezien deze geneesmiddelen allemaal de tijd nodig hebben, in het algemeen ongeveer 2 weken of soms langer, om te gaan werken.

U heeft een meer waarschijnlijke kans dat u dit soort gedachten vertoont:

 • als u al eerder gedachten heeft gehad over zelfmoord of zelfbeschadiging;
 • als u een jong volwassene bent.

Informatie uit klinische onderzoeken heeft een toegenomen risico aangetoond op zelfmoordgedrag bij jonge volwassenen jonger dan 25 jaar oud met psychiatrische aandoeningen die behandeld werden met een middel tegen depressie.

Als u op enig moment gedachten over zelfbeschadiging of zelfmoord heeft, neem dan direct contact op met uw arts of ga direct naar het ziekenhuis.

Het kan helpen als u een vriend of familielid vertelt dat u zich depressief voelt of dat u lijdt aan een angststoornis, en hen te vragen deze bijsluiter te lezen. U kunt hen vragen u te vertellen of zij denken dat uw depressie of angststoornis erger wordt of dat zij zich zorgen maken over veranderingen in uw gedrag.

Er is nog onvoldoende ervaring met citalopram in combinatie met electro-shock behandeling. Behandeling met citalopram dient dan ook met de grootst mogelijke voorzichtigheid te gebeuren, wanneer ook electro-shock therapie wordt toegepast.

Als u behandeld wordt voor de depressieve fase van een zogenaamde manisch-depressieve psychose kan de depressie tijdens de behandeling overgaan in de manische fase. In dat geval dient u precies met uw arts te bespreken waar u op moet letten en wat er het beste gedaan kan worden.

Voorzichtigheid is geboden bij gelijktijdig gebruik met antipsychotica, omdat de werking van deze geneesmiddelen mogelijk versterkt kan worden bij gelijktijdig gebruik met antidepressiva zoals citalopram.

Voorzichtigheid is geboden wanneer u een geneesmiddel gebruikt dat het risico op bloedingen kan vergroten. Zie ook de rubriek: ‘Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?’.

Voorzichtigheid is geboden als u in het verleden last heeft gehad van abnormale bloedingen.

Er is nog onvoldoende ervaring met citalopram bij kinderen. Daarom wordt het gebruik van Citalopram Mylan bij kinderen afgeraden.

Indien u St. Janskruid (Hypericum perforatum) tegelijkertijd gebruikt met serotonine heropnameremmers, zoals citalopram, kunnen bijwerkingen vaker voorkomen.

Voorzichtigheid is geboden als u last hebt of hebt gehad van hartproblemen of kort geleden een hartaanval hebt gehad. Als u in rust een trage hartslag hebt en/of u weet dat u een zouttekort hebt als gevolg van langdurige diarree en braken of door gebruik van diurectica (plaspillen). En voorzichtigheid is geboden als u last hebt van een snelle of onregelmatige hartslag, flauwvallen, toevallen of duizeligheid bij het opstaan, omdat dit kan wijzen op een afwijkende hartslag.

Wanneer u last heeft of heeft gehad van een verhoogde oogboldruk (glaucoom).

Kinderen

Omdat er nog onvoldoende ervaring is met citalopram bij kinderen wordt het gebruik van Citalopram Mylan bij kinderen afgeraden.

Patiënteninformatie Citalopram Mylan 20 mg en 40 mg maart 2013

Gebruikt u naast Citalopram Mylan nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Citalopram mag niet gelijktijdig worden gebruikt met zogenaamde MAO-remmers (een ander soort antidepressivum) of binnen 2 weken na het stoppen van een behandeling met een zogenaamde irreversibele MAO-remmer. Na het stoppen van de behandeling met een zogenaamde reversibele MAO-remmer moet zolang gewacht worden met de start van de behandeling met citalopram als aangegeven is in de bijsluiter van de reversibele MAO-remmer. Na stopzetten van de behandeling met citalopram dient minstens 7 dagen gewacht te worden voordat een behandeling met MAO-remmers gestart mag worden.

Citalopram mag ook niet gelijktijdig gebruikt worden met pimozide, een middel tegen psychose (ernstige geestesziekte).

GEBRUIK DIT MIDDEL NIET als u ook geneesmiddelen gebruikt voor hartritmeproblemen of geneesmiddelen die invloed hebben op het hartritme, zoals klasse IA- en III-antiaritmica, antipsychotica (zoals fentiazinederivaten, pimozide, haloperidol), tricyclische antidepressiva, bepaalde antimicrobiële middelen (zoals sparfloxacine, moxifloxacine, erytromycine iv, pentamidine, behandelingen bij malaria, met name halofantrine) of bepaalde antihistaminica (astemizol, mizolastine). Als u hierover nog vragen hebt, neem dan contact op met uw arts.

Verder is van belang dat:

 • Extra voorzichtigheid nodig is wanneer u al behandeld wordt met lithium of tryptofaan. Een gelijktijdige behandeling met lithium of tryptofaan en antidepressiva, zoals citalopram, kan tot meer bijwerkingen leiden.
 • Het effect van bepaalde middelen tegen migraine (de zogenaamde triptanen) op serotonine kan mogelijk worden versterkt door antidepressiva zoals citalopram. Het gelijktijdige gebruik van citalopram en triptanen wordt daarom ontraden.
 • Cimetidine, een middel tegen maagzweren en maagzuur, kan de afbraak van citalopram in de lever enigszins verminderen. Bij gelijktijdig gebruik van hoge doseringen citalopram en hoge doseringen cimetidine is dan ook voorzichtigheid nodig.
 • Voorzichtigheid wordt geadviseerd wanneer u een geneesmiddel gebruikt dat het risico op bloedingen kan vergroten. Dit zijn bijvoorbeeld middelen die de bloedstolling tegengaan (anticoagulantia, zoals heparine) of middelen die het vormen van bloedstolsels tegengaan (trombocytenaggregatieremmers, bijvoorbeeld zogenaamde NSAID’s, aspirine en ticlopidine).
 • Voorzichtigheid wordt geadviseerd wanneer u een geneesmiddel gebruikt dat de kans op een aanval of toeval (convulsie) kan vergroten, zoals andere antidepressiva of antipsychotica.

Citalopram kan al dan niet met voedsel worden ingenomen. Neem citalopram steeds op dezelfde tijd in. Slik de tablet(ten) heel in, zonder erop te kauwen, met wat water of andere vloeistof.

Zoals voor vele geneesmiddelen wordt gelijktijdig gebruik van citalopram met alcohol afgeraden, hoewel geen wisselwerking verwacht wordt tussen citalopram en alcohol.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Ruime ervaring met het gebruik van citalopram bij zwangere vrouwen (meer dan 2500 uitkomsten van gebruik) duidt niet op het voorkomen van aangeboren afwijkingen. Gebruik tijdens de zwangerschap alleen citalopram indien u de risico’s en voordelen heeft besproken met uw arts.

Zorg dat uw verloskundige en/of arts weet dat u citalopram gebruikt. Bij gebruik tijdens de zwangerschap, vooral in de laatste drie maanden van de zwangerschap, kunnen geneesmiddelen als

Patiënteninformatie Citalopram Mylan 20 mg en 40 mg maart 2013

citalopram het risico op een bepaalde ernstige aandoening bij baby’s verhogen. Deze aandoening wordt ‘persisterende pulmonale hypertensie van de pasgeborene’ (PPHN) genoemd en veroorzaakt een versnelde ademhaling en blauwachtige verkleuring van de huid van de baby. Deze verschijnselen beginnen meestal in de eerste 24 uur nadat de baby is geboren. Als dit met uw baby gebeurt, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw verloskundige en/of arts.

Gezien er nog onvoldoende bekend is over de gevolgen van het gebruik van citalopram tijdens borstvoeding, kunt u beter geen Citalopram Mylan gebruiken wanneer u borstvoeding moet geven.

Uit dieronderzoek is gebleken dat citalopram de kwaliteit van het sperma verlaagt. In theorie kan dit van invloed zijn op de vruchtbaarheid, maar tot nu toe is er geen effect op de vruchtbaarheid bij de mens waargenomen.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Zoals alle geneesmiddelen bij psychische aandoeningen, kan ook citalopram het reactie- en concentratievermogen verminderen. U dient dan ook voorzichtig te zijn bij het besturen van voertuigen of bedienen van machines, totdat de zekerheid bestaat dat citalopram hierop bij u geen nadelige invloed heeft.

Citalopram Mylan bevat lactose

Indien u van uw arts heeft vernomen dat u sommige suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. Uw arts zal u advies geven.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De dosering en de duur van de behandeling worden door de arts individueel aangepast, afhankelijk van hoe u op de behandeling reageert. Houdt u aan de aanwijzingen van uw arts en verander niet zelf de voorgeschreven dosering.

Gebruik bij volwassenen:

De gebruikelijke dosis is 20 mg per dag. Uw arts kan dit verhogen naar maximaal 40 mg per dag.

Gebruik bij ouderen (vanaf 65 jaar):

Er moet begonnen worden met een halve startdosis, d.w.z. 10-20 mg per dag. Oudere patiënten mogen doorgaans niet meer dan 20 mg per dag krijgen.

Patiënten met een extra risico:

Patiënten met leverklachten mogen niet meer dan 20 mg per dag krijgen.

Gebruik bij patiënten met nierfunctiestoornissen:

Bij een licht tot matig gestoorde nierfunctie hoeven geen speciale voorzorgen getroffen te worden wat betreft de dosering.

Citalopram Mylan kan eenmaal daags worden ingenomen.

De behandeling van een depressie duurt in de meeste gevallen een aantal maanden. U moet rekenen op

Patiënteninformatie Citalopram Mylan 20 mg en 40 mg maart 2013

een behandelduur van 4 tot 6 maanden. Het is belangrijk dat u zich houdt aan de instructies van uw arts en pas stopt met citalopram te gebruiken als uw arts daartoe besluit.

Wanneer u per ongeluk een tablet citalopram te veel heeft ingenomen kunnen eventueel bijwerkingen, zoals misselijkheid, duizeligheid of tremoren, ontstaan of verergeren.

Wanneer veel meer citalopram is ingenomen dan voorgeschreven, kunnen ernstige en soms levensgevaarlijke bijwerkingen ontstaan, zoals braken, hartklachten, epileptische aanvallen, bewustzijnsverlaging of coma.

Het is dan noodzakelijk zo snel mogelijk contact op te nemen met een arts. Bewaar de verpakking van citalopram, zodat de arts kan zien om welk geneesmiddel het gaat.

Probeer de persoon zo snel mogelijk te laten braken.

Als u een keer vergeten bent citalopram in te nemen moet u de volgende keer uw tablet(ten) innemen zoals voorgeschreven.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Antidepressiva zijn niet verslavend. Het is echter mogelijk dat bij plotseling stoppen in sommige gevallen onthoudingsverschijnselen optreden. De volgende verschijnselen zijn hiermee in verband gebracht: duizeligheid, waarneming van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie), slaapstoornissen, opwinding, onrust (agitatie) of angst, misselijkheid, trillingen, verwardheid, zweten, hoofdpijn, diarree, hartkloppingen, emotionele instabiliteit, prikkelbaarheid en visuele stoornissen. Deze verschijnselen zijn over het algemeen mild en gaan vanzelf weer over. Geadviseerd wordt om de dosering gedurende een periode van één à twee weken geleidelijk te verminderen.

Het is belangrijk dat u niet op eigen initiatief stopt met het innemen van citalopram, maar alleen op advies van of in overleg met uw arts.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Omdat depressieve patiënten een aantal klachten kunnen hebben die lijken op de bijwerkingen van antidepressiva is het vaak moeilijk vast te stellen of de symptomen een gevolg zijn van de depressie of veroorzaakt worden door het geneesmiddel voor de behandeling van de depressie.

Als u één van de volgende symptomen krijgt, moet u stoppen met het gebruik van dit middel en onmiddellijk contact opnemen met uw arts:

 • Een snelle, onregelmatige hartslag en flauwvallen, wat tekenen kunnen zijn van een levensbedreigende aandoening die torsade de pointes heet.

De volgende bijwerkingen zijn gemeld:

Zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 gebruikers):

slaperigheid, slapeloosheid, hoofdpijn, droge mond, misselijkheid, excessief zweten (hyperhidrose).

Vaak (bij meer dan 1 op 100 en minder dan 1 op 10 gebruikers):

Patiënteninformatie Citalopram Mylan 20 mg en 40 mg maart 2013

verminderde eetlust, gewichtsafname, prikkelbaarheid, verminderde zin om te vrijen, nervositeit, angst, verwardheid, verstoord klaarkomen (vrouwen), abnormale dromen, concentratiestoornis, trillen, waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie), duizeligheid, aandachtsstoornis, oorsuizen (tinnitus), gapen, ontsteking van het neusslijmvlies gekenmerkt door een verstopte neus, niezen en afscheiding (rhinitis), ontsteking van de neusbijholte (sinusitis), diarree, overgeven, verstopping (obstipatie), gestoorde spijsvertering met als verschijnselen vol gevoel in de bovenbuik, pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid, braken en zuurbranden (dyspepsie), buikpijn, winderigheid, jeuk, spierpijn, gewrichtspijn, achterblijven van urine in de blaas door een gestoorde blaaslediging (urineretentie), impotentie, moeilijk klaarkomen (bij mannen), falende zaadlozing, vermoeidheid, algehele lichaamszwakte (asthenie).

Soms (bij meer dan 1 op de 1000 en minder dan 1 op de 100 gebruikers):

verhoogde eetlust, gewichtstoename, agressie, vervreemding van zichzelf of van het eigen gevoel (depersonalisatie), waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties), overdreven opgewektheid gepaard gaande met het hebben van veel energie (manie), syncope (voorbijgaande bewusteloosheid), pupilverwijding, vertraagde hartslag (bradycardie), versnelde hartslag (tachycardie), huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria), haaruitval, huiduitslag, bloeduitstortingen, overgevoeligheid voor licht, een versterkte menstruatie (bij vrouwen), vochtophoping (oedeem).

Zelden (bij meer dan 1 op de 10.000 en minder dan 1 op de 1000 gebruikers):

te weinig natrium in het bloed (hyponatriemie), toevallen/stuipen (convulsies), beweginsstoornis (dyskinesie), smaakstoornis, bloedingen, leverontsteking (hepatitis) gepaard gaande met geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen), koorts.

Onbekend (kan niet worden bepaald op basis van de beschikbare gegevens):

bloedafwijking (tekort aan bloedplaatjes) gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie), overgevoeligheid, shock ten gevolge van een ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische reactie), syndroom dat gepaard kan gaan met misselijkheid, braken, spierkrampen, verwardheid en toevallen/stuipen (syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone” (SIADH)), te weinig kalium in het bloed, in ernstige vorm te herkennen aan spierkrampen of spierzwakte en vermoeidheid (hypokaliëmie), paniek aanval, tandenknarsen, rusteloosheid,

suïcidale gedachten of gedrag1, toevallen/stuipen (convulsies), hoge koorts, onrust, verwardheid, trillen en abrupte spiersamentrekkingen (zeldzame aandoening die bekend staat als serotoninesyndroom), bewegingsstoornis (inclusief extrapiramidale symptomen), onvermogen om te blijven zitten of staan (akathisie), stoornissen in het zien (visusstoornis), hartritmestoornis (QT-

verlenging2), bloeddrukdaling door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding soms gepaard gaande met duizeligheid (orthostatische hypotensie), bloedneus, bloedingen in het maag-darmstelsel (inclusief rectale bloedingen), verstoorde werking van de lever, bloeduitstortingen, plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angio-oedeem), vaginale bloeding die niet horen bij de menstruatie (bij vrouwen), langdurige en pijnlijke erectie bij mannen (priapisme), melkafscheiding (galactorroe).

 1. Er zijn meldingen van mensen die gedachten hebben over of gedrag vertonen met zelfbeschadiging of zelfmoordneigingen tijdens gebruik van citalopram of vlak na behandeling met citalopram (zie rubriek: Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?).
 2. Er is melding gemaakt van hartritmestoornis (QT-verlenging), voornamelijk bij patiënten met al bestaande hartklachten.

Bij patiënten die dit soort geneesmiddelen gebruiken, is een hogere kans op botbreuken gezien.

Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Patiënteninformatie Citalopram Mylan 20 mg en 40 mg maart 2013

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking achter “Exp.:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is citalopram. Elke tablet bevat 20 mg of 40 mg citalopram (als citalopramhydrobromide).
 • De andere stoffen in dit middel zijn lactose, maïszetmeel, microkristallijne cellulose (E460), povidon, crospovidon en magnesiumstearaat (E470b). De tabletomhulling bevat ook nog titaandioxide (E171), macrogol 4000 en hypromellose (E464).

De 20 mg tablet is een witte, ovale filmomhulde tablet met de opdruk “CM  20” aan de ene kant en

“G” aan de andere kant. De tablet heeft een deelstreep.

De 40 mg tablet is een witte, ovale filmomhulde tablet met de opdruk “CM  40” aan de ene kant en

“G” aan de andere kant. De tablet heeft een deelstreep. De tablet kan worden verdeeld in gelijke helften.

De tabletten zijn verpakt in blisterverpakkingen van 12, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90 en 100 tabletten of in potten van 12, 14, 20, 28, 30, 50, 100 en 250 tabletten.

Dit middel is ingeschreven in het register onder nummer RVG 28672 (20 mg) en RVG 28673 (40 mg).

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Mylan B.V.

Dieselweg 25

3752 LB Bunschoten

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in april 2013.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK