Desloratadine Apotex 5 mg, filmomhulde tabletten

ATC-Code
R06AX27
Desloratadine Apotex 5 mg, filmomhulde tabletten

Apotex

Stof(fen)
Desloratadine
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Antihistaminica voor systemisch gebruik

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Apotex

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Desloratadine Apotex is een geneesmiddel tegen allergie waarvan u niet slaperig wordt. Het helpt uw allergische reactie en de symptomen onder controle te houden.

Desloratadine Apotex verlicht de symptomen die gepaard gaan met allergische rhinitis (ontsteking van de neusgangen veroorzaakt door een allergie, bijvoorbeeld hooikoorts of allergie voor huisstofmijten). Deze symptomen zijn niezen, loopneus of jeukende neus, jeuk aan het gehemelte en jeukende, rode of waterige ogen.

Desloratadine Apotex wordt ook gebruikt om de symptomen die gepaard gaan met urticaria (een huidaandoening veroorzaakt door een allergie) te verlichten. Deze symptomen zijn onder andere jeuk en netelroos.

De verlichting van de symptomen houdt de hele dag aan waardoor u uw normale dagelijkse bezigheden weer kunt oppakken en goed kunt slapen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

  • U bent allergisch voor loratadine of één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

Desloratadine Apotex is aangewezen voor volwassenen en adolescenten (12 jaar en ouder).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts voordat u dit middel inneemt. - als u een zwakke nierfunctie heeft.

Als dit op u van toepassing is of als u dit niet zeker weet, raadpleeg dan uw arts voordat u Desloratadine Apotex inneemt.

20121015/DN/MT

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Desloratadine Apotex nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Er zijn geen interacties tussen Desloratadine Apotex en andere geneesmiddelen bekend.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Desloratadine Apotex kan met of zonder eten ingenomen worden.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Het gebruik van Desloratadine Apotex wordt niet aanbevolen als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bij de aanbevolen dosis Desloratadine Apotex wordt niet verwacht dat u slaperig of minder waakzaam bent. In zeer zeldzame gevallen kunnen sommige patiënten echter last krijgen van duizeligheid, wat de rijvaardigheid of bekwaamheid om machines te besturen kan beïnvloeden.

Hoe gebruikt u dit middel?

Volwassenen en adolescenten (12 jaar en ouder): neem één keer per dag één tablet in.

Slik de gehele tablet met water in, met of zonder eten.

Wat de duur van de behandeling betreft: uw arts zal vaststellen welk type allergische rhinitis u heeft en hoe lang u Desloratadine Apotex moet innemen. Als uw allergische rhinitis intermitterend is (de symptomen zijn aanwezig gedurende minder dan 4 dagen per week of minder dan 4 weken), zal uw arts u een behandelingsschema aanbevelen naargelang uw ziektegeschiedenis. Als uw allergische rhinitis persistent is (de symptomen zijn aanwezig gedurende 4 dagen of meer per week en gedurende meer dan 4 weken), mag uw arts u een behandeling van langere duur aanbevelen.

Voor urticaria kan de duur van de behandeling van patiënt tot patiënt verschillen. Volg daarom de instructies van uw arts op.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Neem Desloratadine Apotex alleen in zoals het aan u voorgeschreven is. Er worden geen ernstige problemen verwacht met een toevallige overdosis. Als u echter meer Desloratadine Apotex inneemt dan u voorgeschreven werd, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Als u vergeet uw dosis op tijd in te nemen, neem die dan zo vlug mogelijk in en vervolg uw gewone doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

20121015/DN/MT

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Desloratadine Apotex bijwerkingen veroorzaken, al krijgt niet iedereen deze bijwerkingen. Bij volwassenen waren de bijwerkingen ongeveer dezelfde als met een namaaktablet. Echter, vermoeidheid, droge mond en hoofdpijn werden vaker gemeld dan met een namaaktablet. Bij jongeren tot 18 jaar was hoofdpijn de meest gemelde bijwerking. Sinds Desloratadine Apotex in de handel is gebracht, werden zeer zelden gevallen van ernstige allergische reacties (ademhalingsmoeilijkheden, piepende ademhaling, jeuk, netelroos en zwelling) en huiduitslag gemeld. Gevallen van hartkloppingen, snelle hartslag, maagpijn, misselijkheid, braken, last van de maag, diarree, duizeligheid, slaperigheid, niet kunnen slapen, spierpijn, hallucinaties, aanvallen, rusteloosheid met verhoogde lichaamsbeweging, leverontsteking en abnormale leverfunctietesten werden eveneens zeer zelden gemeld.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities wat betreft de temperatuur.

Blisterverpakking: Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en blisterverpakking na Exp.Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Flesverpakking: De fles zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen vocht. De tabletten kunnen tot 30 dagen nadat de fles voor het eerst geopend is gebruikt worden. Schrijf deze datum op het etiket van de fles.Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket na Exp.Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Vertel uw apotheker als u enige verandering in het uiterlijk van de tabletten opmerkt.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

  • De werkzame stof(fen) in dit middel is desloratadine 5 mg
  • De andere stof(fen) in dit middel zijn: mannitol (E421), methyl cellulose (E461), zink stearaat en opadry AMB blauw 80W605002: (polyvinyl alcohol gedeeltelijk gehydrolyseerd, titaandioxide (E171), talk (E553b), fd&c blue#2/indigokarmijn aluminium lak (E132), lecithine soja (E322) en xanthan gum (E415)).

Hoe ziet Desloratadine Apotex eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

20121015/DN/MT

Blauwe, ronde biconvexe tabletten, 6,5 mm, met aan de ene zijde de inscriptie ‘APO’ en aan de andere zijde de inscriptie ‘DL5’.

Desloratadine Apotex 5 mg filmomhulde tabletten zijn verpakt in Alu/Alu of Alu-PVC/ACLAR blisterverpakkingen en bevatten 10, 20, 30 of 50 tabletten en HDPE flesverpakkingen bevatten 30, 50, 60, 90 of 100 tabletten.

Niet alle verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Apotex Europe BV Darwinweg 20 2333 CR Leiden

Voor inlichtingen

Apotex Nederland BV Postbus 408

2300 AK Leiden Tel.nr.: 071 524 3100

Fabrik ant

Apotex Nederland BV Archimedesweg 2 2333 CN Leiden

Inschrijving in het Register:

Desloratadine Apotex 5 mg filmomhulde tabletten, RVG 110966

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

België: Desloratadine Apotex Europe B.V. 5 mg filmomhulde tabletten/
  comprimés pelliculés/ Filmtabletten
Tsjechië: Desloratadin Apotex 5 mg potahované tablety
Spanje: Desloratadina Apotex AG 5 mg comprimidos recubiertos con película EFG
Luxemburg: Desloratadine Apotex Europe B.V. 5 mg comprimés pelliculés
Polen: Desloratadyna Apotex

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in januari 2013.

20121015/DN/MT

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.