Advertentie

Auteur: Teva


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Desloratadine Smelttablet Teva is een geneesmiddel tegen allergie waarvan u niet slaperig wordt. Het helpt uw allergische reactie en de symptomen onder controle te houden.

Desloratadine Smelttablet Teva verlicht de symptomen die gepaard gaan met allergische rhinitis (ontsteking van de neusgangen veroorzaakt door een allergie, bijvoorbeeld hooikoorts of allergie voor huisstofmijten). Deze symptomen zijn niezen, loopneus of jeukende neus, jeuk aan het gehemelte en jeukende, rode of waterige ogen.

Desloratadine Smelttablet Teva wordt ook gebruikt om de symptomen die gepaard gaan met urticaria (een huidaandoening veroorzaakt door een allergie) te verlichten. Deze symptomen zijn onder andere jeuk en netelroos.

De verlichting van de symptomen houdt de hele dag aan waardoor u uw normale dagelijkse bezigheden weer kunt opnemen en goed kunt slapen.

DESLORATADINE SMELTTABLET 5 MG TEVA orodispergeerbare tabletten

Neem Desloratadine Smelttablet 5 mg Teva alleen in zoals het aan u voorgeschreven is. Er worden geen ernstige problemen verwacht met een toevallige overdosis. Als u echter meer Desloratadine Smelttablet 5 mg Teva inneemt dan u voorgeschreven werd, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Als u vergeet uw dosis op tijd in te nemen, neem die dan zo vlug mogelijk in en vervolg uw gewone doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

  • als u allergisch (overgevoelig) bent voor desloratadine, voor één van de andere bestanddelen van Desloratadine Smelttablet Teva of voor loratadine.

Desloratadine Smelttablet Teva is aangewezen voor volwassenen en adolescenten (12 jaar en ouder).

  • als u een zwakke nierfunctie heeft.

Als dit op u van toepassing is of als u dit niet zeker weet, raadpleeg dan uw arts voordat u Desloratadine Smelttablet Teva inneemt.

Er zijn geen interacties tussen Desloratadine Smelttablet Teva en andere geneesmiddelen bekend.

Desloratadine Smelttablet Teva hoeft niet met water of een andere vloeistof ingenomen te worden. Bovendien kan Desloratadine Smelttablet Teva kan wel of niet bij de maaltijd ingenomen worden.

Zwangerschap en, borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft. Het gebruik van Desloratadine Smelttablet Teva wordt niet aanbevolen als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bij de aanbevolen dosis wordt niet verwacht dat Desloratadine Smelttablet Teva u slaperig of minder waakzaam maakt. In zeer zeldzame gevallen kunnen sommige patiënten echter slaperigheid ondervinden, hetgeen hun rijvaardigheid of bekwaamheid om machines te besturen kan beïnvloeden.

Desloratadine Smelttablet Teva bevat Aspartaam (E951)

Dit geneesmiddel bevat aspartaam. Aspartaam is een bron van fenylalanine en kan schadelijk zijn voor mensen met fenylketonurie.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Voor gebruik maakt u de blisterverpakking voorzichtig open en neemt u de smelttablet eruit zonder het te verpulveren. Doe de tablet in uw mond en het zal direct uiteenvallen. Het is niet nodig om water of een andere vloeistof in te nemen om de dosering door te slikken.

DESLORATADINE SMELTTABLET 5 MG TEVA orodispergeerbare tabletten

  • Volwassenen en adolescenten (12 jaar en ouder): neem eenmaal daags 1 tablet Desloratadine Smelttablet 5 mg Teva. Neem de dosis direct in nadat deze uit de blisterverpakking is genomen.

Wat de duur van de behandeling betreft, zal uw arts vaststellen welk type allergische rhinitis u heeft en hoe lang u uw geneesmiddel moet innemen.

Als uw allergische rhinitis intermitterend is (de symptomen zijn aanwezig gedurende minder dan 4 dagen per week of minder dan 4 weken), zal uw arts u een behandelingsschema aanbevelen naargelang uw ziektegeschiedenis.

Als uw allergische rhinitis persistent is (de symptomen zijn aanwezig gedurende 4 dagen of meer per week en gedurende meer dan 4 weken), mag uw arts u een behandeling van langere duur aanbevelen.

Voor urticaria kan de duur van de behandeling van patiënt tot patiënt verschillen. Volg daarom de instructies van uw arts op.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Bij volwassenen waren de bijwerkingen ongeveer dezelfde als met een namaaktablet. Echter, vermoeidheid, droge mond en hoofdpijn werden vaker gemeld dan met een namaaktablet. Bij adolescenten was hoofdpijn de meest gemelde bijwerking.

Sinds desloratadine in de handel is gebracht, werden zeer zelden gevallen van ernstige allergische reacties (ademhalingsmoeilijkheden, piepende ademhaling, jeuk, netelroos en zwelling) en huiduitslag gemeld. Gevallen van palpitaties, snelle hartslag, maagpijn, misselijkheid, braken, last van de maag, diarree, duizeligheid, slaperigheid, niet kunnen slapen, spierpijn, hallucinaties, aanvallen, rusteloosheid

DESLORATADINE SMELTTABLET 5 MG TEVA orodispergeerbare tabletten

met verhoogde lichaamsbeweging, leverontsteking en abnormale leverfunctietesten werden eveneens zeer zelden gemeld.

Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

  • De werkzame stof in dit middel is desloratadine 5 mg
  • De andere stoffen in dit middel zijn kaliumpolacryline, citroenzuurmonohydraat, rood ijzeroxide (E172), magnesiumstearaat, natriumcroscarmellose, tuttifrutti-smaakstof (bevat propyleenglycol), aspartaam (E951), microkristallijne cellulose, mannitol, en kaliumhydroxide (voor pH-aanpassing).

Desloratadine Smelttablet 5 mg Teva orodispergeerbare tabletten zijn baksteenrode, ronde, platte tabletten met afgeronde randen en met een opdruk van ‘5’ en afmeting 8,1 mm x 3,2 mm.

Blisterverpakkingen van 10, 12, 20, 30, 40, 50, 60, 90 & 100 orodispergeerbare tabletten

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Teva Nederland B.V. Swensweg 5

2031 GA Haarlem

DESLORATADINE SMELTTABLET 5 MG TEVA orodispergeerbare tabletten

Nederland

Fabrikant

Pharmachemie BV

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle Strasse 3

89143 Blaubeuren-Weiler

Duitsland

Genepharm S.A

18km Marathon Avenue

15351 Pallini

Griekenland

Teva Pharma B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

In het register ingeschreven onder

RVG 109207

Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Noorwegen Desloratadine ratiopharm 5 mg
Oostenrijk Desloratadin Ratiopharm 5 mg Schmelztabletten
België Desloratadine Teva 5 mg orodispergeerbare tabletten
Tsjechië Desloratadine ratiopharm 5 mg
Griekenland Desloratadine Teva Pharma 5 mg δισκίαδιασπειρόμεναστοστόμα
Spanje Desloratadina Teva 5 mg
Finland Desloratadine ratiopharm 5 mg
Hongarije Desloratadin Teva 5 mg szájban diszpergálódó tabletta
Nederland Desloratadine Smelttablet 5 mg Teva, orodispergeerbare tabletten
Portugal Desloratadina Teva 5 mg
Roemenië DesloratadinăTeva 5 mg comprimate orodispersabile
Slowakije Dezloratadin Teva OROTAB 5 mg;

DESLORATADINE SMELTTABLET 5 MG TEVA orodispergeerbare tabletten

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in april 2012.

0412.2v.JK

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK