Advertentie

Auteur: Mylan


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Desloratadine Mylan is een geneesmiddel tegen allergie waarvan u niet slaperig wordt. Het helpt uw allergische reactie en de symptomen onder controle te houden.

Desloratadine Mylan verlicht de symptomen die gepaard gaan met allergische rhinitis (ontsteking van de neusgangen veroorzaakt door een allergie, bijvoorbeeld hooikoorts of allergie voor huisstofmijten). Deze symptomen zijn niezen, loopneus of jeukende neus, jeuk aan het gehemelte en jeukende, rode of waterige ogen.

Desloratadine Mylan wordt ook gebruikt om de symptomen die gepaard gaan met urticaria (een huidaandoening veroorzaakt door een allergie) te verlichten. Deze symptomen zijn onder andere jeuk en netelroos.

De verlichting van de symptomen houdt de hele dag aan waardoor u uw normale dagelijkse bezigheden weer kunt opnemen en goed kunt slapen.

Neem contact op met uw arts wanneer u zich niet beter voelt of zelfs slechter.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

  • U bent allergisch voor loratadine of voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

Desloratadine Mylan is bedoeld voor volwassenen en jongeren (12 jaar en ouder).

Neem contact op met uw arts wanneer u een zwakke nierfunctie heeft.

PIL Desloratadine Mylan 5 mg, filmomhulde tabletten RVG 109515
Juni 2012  

Als dit op u van toepassing is of als u dit niet zeker weet, raadpleeg dan uw arts voordat u desloratadine gebruikt.

Kinderen

Desloratadine Mylan is niet geschikt voor kinderen onder de 12 jaar.

Gebruikt u naast Desloratadine Mylan nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Desloratadine Mylan kan met of zonder eten worden ingenomen.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Het gebruik van Desloratadine Mylan wordt niet aanbevolen als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bij de aanbevolen dosis Desloratadine Mylan wordt niet verwacht dat u slaperig of minder waakzaam bent. In zeer zeldzame gevallen kunnen sommige patiënten echter last krijgen van duizeligheid, wat de rijvaardigheid of bekwaamheid om machines te besturen kan beïnvloeden.

Desloratadine Mylan bevat Zonnegeel FCF (E110), wat allergische reacties kan veroorzaken.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering voor volwassenen en jongeren (12 jaar en ouder) is één tablet per dag. Slik de gehele tablet met water in, wel of niet met eten.

De duur van de behandeling: uw arts zal afhankelijk van het type allergische rhinitis u heeft vaststellen hoe lang u Desloratadine Mylan moet gebruiken.

Als uw allergische rhinitis intermitterend is (de symptomen zijn aanwezig gedurende minder dan 4 dagen per week of minder dan 4 weken), zal uw arts u een behandelingsschema aanbevelen naargelang uw ziektegeschiedenis.

Als uw allergische rhinitis persistent is (de symptomen zijn aanwezig gedurende 4 dagen of meer per week en gedurende meer dan 4 weken), mag uw arts u een behandeling van langere duur aanbevelen.

Voor urticaria kan de duur van de behandeling van patiënt tot patiënt verschillen. Volg daarom de instructies van uw arts op.

Neem Desloratadine Mylan alleen in zoals het aan u voorgeschreven is. Er worden geen ernstige problemen verwacht met een toevallige overdosis. Als u echter meer Desloratadine Mylan inneemt dan voorgeschreven, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wanneer u vergeet uw dosis op tijd in te nemen, neem die dan zo vlug mogelijk in en vervolg uw gewone doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

PIL Desloratadine Mylan 5 mg, filmomhulde tabletten RVG 109515
Juni 2012  

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Bij volwassenen waren de bijwerkingen ongeveer dezelfde als met een namaaktablet. Echter, vermoeidheid, droge mond en hoofdpijn werden vaker gemeld dan met een namaaktablet. Bij jongeren tot 18 jaar oud was hoofdpijn de meest gemelde bijwerking.

Sinds desloratadine in de handel is gebracht, werden zeer zelden gevallen van ernstige allergische reacties (ademhalingsmoeilijkheden, piepende ademhaling, jeuk, netelroos en zwelling) en huiduitslag gemeld. Gevallen van hartkloppingen, snelle hartslag, maagpijn, misselijkheid, braken, last van de maag, diarree, duizeligheid, slaperigheid, niet kunnen slapen, spierpijn, hallucinaties, aanvallen, rusteloosheid met verhoogde lichaamsbeweging, leverontsteking en abnormale leverfunctietesten werden eveneens zeer zelden gemeld.

Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de blister na “EXP.:“. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

  • De werkzame stof in dit middel is desloratadine. Elke tablet bevat 5 mg desloratadine.
  • De andere stoffen in dit middel zijn magnesiumstearaat, natriumlaurylsulfaat, colloïdaal silicium (watervrij), microkristallijne cellulose en gepregelatineerd maïszetmeel. De filmomhulling bevat polyvinyl alcohol, titaandioxide (E171), macrogol, talk (E553b), indigotine (E132) en zonnegeel FCF (E110).

Desloratadine Mylan is een blauwe, filmomhulde, ronde, bolvormige tablet met afgeronde randen met aan de ene zijde “DE 5” en “M” op de andere zijde.

Desloratadine Mylan 5 mg filmomhulde tabletten worden verpakt in blisterverpakkingen met 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 60, 90 of 100 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Dit middel is ingeschreven in het register onder nummer RVG 109515.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

PIL Desloratadine Mylan 5 mg, filmomhulde tabletten RVG 109515
Juni 2012  

Registratiehouder:

Mylan B.V.

Dieselweg 25

3752 LB Bunschoten

Fabrikant vrijgifte:

McDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13 Ierland

Generics [UK] Ltd

Station Close, Potters Bar, Hertfordshire, EN6 1TL

United Kingdom

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
Finland Desloratidin Mylan 5 mg film-coated tablet
Frankrijk Desloratadine Mylan 5 mg, comprimé pelliculé
Hongarije Desloratadine Mylan 5 mg filmtabletta
Italië Desloratadina Mylan Generics
Nederland Desloratadine Mylan 5 mg, filmomhulde tabletten
Oostenrijk Desloratadin Arcana 5 mg Filmtabletten
Polen Desloratadine Mylan, 5mg, Tabletki powlekane
Slowakije Desloratadin Mylan 5mg, filmom obalené tablety
Spanje Desloratadina MYLAN 5 mg comprimidos recubiertos con película EFG
Tsjechië Desloratadin Mylan 5mg, potahované tablety
Verenigd Koninkrijk Desloratadine Mylan 5mg Film-coated Tablets
Zweden Desloratadin Mylan 5 mg film-coated tablet

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juni 2012.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK