Advertentie

Auteur: Sandoz


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Desloratadine Sandoz 0,5 mg/ml is een geneesmiddel tegen allergie waarvan u niet slaperig wordt. Het helpt uw allergische reactie en de symptomen onder controle te houden.

Desloratadine Sandoz 0,5 mg/ml verlicht de symptomen die gepaard gaan met allergische rhinitis (ontsteking van de neusgangen veroorzaakt door een allergie, bijvoorbeeld hooikoorts of allergie voor huisstofmijten). Deze symptomen zijn niezen, loopneus of jeukende neus, jeuk aan het gehemelte en jeukende, rode of waterige ogen.

Desloratadine Sandoz 0,5 mg/ml wordt ook gebruikt om de symptomen die gepaard gaan met urticaria (een huidaandoening veroorzaakt door een allergie) te verlichten. Deze symptomen zijn onder andere jeuk en netelroos.

De verlichting van deze symptomen houdt de hele dag aan, waardoor u uw normale dagelijkse bezigheden weer kunt opnemen en kunt doorslapen.

Desloratadine Sandoz 0,5 mg/ml is bestemd voor kinderen van 1 tot en met 11 jaar oud, adolescenten (12 jaar en ouder) en volwassenen, inclusief bejaarden.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor desloratadine, loratadine of één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt:

 • als u een zwakke nierfunctie heeft.

Als dit op u van toepassing is of als u hierover twijfelt, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u Desloratadine Sandoz 0,5 mg/ml inneemt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Er zijn geen interacties tussen Desloratadine Sandoz 0,5 mg/ml en andere geneesmiddelen bekend.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Desloratadine Sandoz kan wel of niet bij de maaltijd ingenomen worden.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Het gebruik van Desloratadine Sandoz 0,5 mg/ml wordt niet aanbevolen als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bij de aanbevolen dosis Desloratadine Sandoz 0,5 mg/ml wordt niet verwacht dat u slaperig of minder waakzaam wordt. In zeer zeldzame gevallen kunnen sommige mensen echter duizeligheid ondervinden, wat hun rijvaardigheid of bekwaamheid om machines te besturen kan beïnvloeden.

Desloratadine Sandoz 0,5 mg/ml bevat niet kristalliserende, vloeibare sorbitol.

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts.

De gebruikelijke dosering is:

 • Kinderen van 1 tot en met 5 jaar: neem één keer per dag 2,5 ml (½ lepel van 5 ml) drank.
 • Kinderen van 6 tot en met 11 jaar: neem één keer per dag 5 ml (één lepel van 5 ml) drank.
 • Volwassenen en adolescenten (12 jaar en ouder): neem één keer per dag 10 ml (twee lepels van 5 ml) drank.

Als er een doseerspuit voor orale toediening wordt geleverd bij de fles met drank, kunt u die als alternatief gebruiken om de juiste hoeveelheid drank in te nemen.

Slik de dosis drank door en drink daarna een beetje water. U kunt dit geneesmiddel met of zonder voedsel innemen.

Hoe meet u een dosering af:

Dit geneesmiddel wordt afgeleverd met een maatlepeltje gemarkeerd voor doseringen van 2,5 en 5 ml of een doseerspuit waarbij elke 0,5 ml is gemarkeerd is. Om het geneesmiddel af te meten bij het gebruik met de doseerspuit:

 • Verwijder de dop van de fles en bewaar hem goed.
 • Houd het puntje van de doseerspuit in de drank.
 • Trek de zuiger op tot de juiste dosering.
 • Haal de doseerspuit uit de fles en sluit de fles af.

Als u luchtbellen in de doseerspuit ziet na het optrekken van de vloeistof, draai dan de doseerspuit om, met de punt naar boven. De lucht zal zich verplaatsen naar de bovenkant van de doseerspuit. Trek de zuiger een stukje terug en duw hem dan voorzichtig omhoog om zo de luchtbellen kwijt te raken. Maakt u zich geen zorgen als er enkele kleine belletjes blijven zitten.

Raadpleeg uw arts of apotheker als u advies nodig heeft over het afmeten van de juiste dosering van uw geneesmiddel.

Toedienen van het geneesmiddel met behulp van de doseerspuit:

 • Zorg ervoor dat uw kind rechtop zit.
 • Plaats de punt van de doseerspuit voorzichtig in de mond van uw kind en richt de punt naar de binnenkant van de wang.
 • Duw de zuiger voorzichtig naar beneden. Doe dit niet te snel, het geneesmiddel druppelt zo in de mond van uw kind.
 • Gun uw kind de tijd om het geneesmiddel door te slikken.

Wat de duur van de behandeling betreft, zal uw arts vaststellen welk type allergische rhinitis u heeft en hoe lang u Desloratadine Sandoz 0,5 mg/ml moet innemen.

 • Als uw allergische rhinitis intermitterend is (de symptomen zijn aanwezig gedurende minder dan 4 dagen per week of minder dan 4 weken), zal uw arts u een behandelingsschema aanbevelen dat afhankelijk is uw ziektegeschiedenis.
 • Als uw allergische rhinitis persistent is (de symptomen zijn aanwezig gedurende 4 of meer dagen per week en gedurende langer dan 4 weken), kan uw arts u een behandeling van langere duur aanbevelen.
 • Voor urticaria (netelroos) kan de duur van de behandeling van patiënt tot patiënt verschillen. Volg daarom de instructies van uw arts op.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Neem Desloratadine Sandoz 0,5 mg/ml drank alleen in zoals het aan u voorgeschreven is. Er worden geen ernstige problemen verwacht als er per ongeluk een overdosis is ingenomen. Neem wel contact op met uw arts of apotheker als meer Desloratadine Sandoz 0,5 mg/ml drank heeft ingenomen dan aan u is voorgeschreven.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u vergeten bent uw dosis op tijd in te nemen, neem die dan zo vlug mogelijk in en vervolg uw gewone doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u verder nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

 • Bij de meeste kinderen en volwassenen waren de bijwerkingen van desloratadine ongeveer dezelfde als met een placebo-oplossing of -tablet.
 • Vaak voorkomende bijwerkingen bij kinderen jonger dan 2 jaar waren echter diarree, koorts en slapeloosheid, terwijl bij volwassenen vermoeidheid, droge mond en hoofdpijn vaker gemeld werden dan met een placebo-tablet.

Sinds desloratadine in de handel is, zijn de volgende bijwerkingen zeer zelden (bij maximaal 1 op de 10.000 mensen) gemeld:

 • ernstige allergische reacties (ademhalingsmoeilijkheden, piepende ademhaling, jeuk, netelroos en zwelling) en huiduitslag.

Stop met het gebruik van dit middel en roep direct medische hulp in als u één van deze symptomen krijgt:

 • hartkloppingen, snelle hartslag
 • maagpijn, misselijkheid, braken, last van de maag, diarree
 • duizeligheid, slaperigheid, niet kunnen slapen
 • spierpijn, hallucinaties, aanvallen, rusteloosheid met verhoogde lichaamsbeweging
 • leverontsteking en abnormale leverfunctietesten.

Krijgt u veel last van één van deze bijwerkingen of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de fles na “Exp.:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

De houdbaarheid na eerste opening van de fles is 2 maanden.

Bewaarcondities na eerste opening van de fles:

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Gebruik dit geneesmiddel niet als u merkt dat het uiterlijk van de drank veranderd is.

Het product dient weggegooid te worden als het 2 maanden open is geweest.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is desloratadine. Eén ml Desloratadine Sandoz drank bevat 0,5 mg desloratadine.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: niet kristalliserende, vloeibare sorbitol (E420), propyleenglycol, citroenzuurmonohydraat, natriumcitraat, hypromellose 2910, sucralose, dinatriumedetaat, tuttifrutti-aroma, gezuiverd water.

Hoe ziet Desloratadine Sandoz 0,5 mg/ml er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

Desloratadine Sandoz 0,5 mg/ml, drank is een heldere, kleurloze oplossing vrij van vreemde stoffen. Desloratadine Sandoz 0,5 mg/ml, drank wordt geleverd in type III amberkleurige glazen flessen met een plastic kindveilige schroefdop (C/R) die afgedicht is met multiple polyethyleen.

Alle verpakkingen worden geleverd met een maatlepeltje CE 0373 met dosisaanduidingen van 2,5 ml en 5 ml of een doseerspuit voor orale toediening CE 0373 met een volume van 5 ml en markeringen van 0,5 ml.

Desloratadine Sandoz 0,5 mg/ml wordt geleverd in 50, 60, 100, 120 en 150 ml. De 50 en 60 ml drank zijn beide verpakt in 60 ml flessen, de 100 ml is verpakt in 100 ml flessen, de 120 ml is verpakt in 125 ml flessen en de 150 ml is verpakt in 150 ml flessen.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Sandoz B.V., Veluwezoom 22, Almere, Nederland

Correspondentie: Postbus 10332, 1301 AH Almere

Fabrikanten

Lek Pharmaceuticals d.d. Verovškova 57

1526 Ljubljana Slovenië

LEK S.A.

Ul. Podlipie 16

95-010 Stryków

Polen

LEK S.A.

ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warschau Polen

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke Allee 1

39179 Barleben

Duitsland

Specifar S.A.

1, 28 Octovriou str., Ag. Varvara 12351 Athene

Griekenland

In het register ingeschreven onder:

Desloratadine Sandoz 0,5 mg/ml is in het register ingeschreven onder RVG 109202.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Denemarken: Desloratadine Sandoz

België: Desloratadin Sandoz 0,5 mg/ml drank Cyprus: Desloratadine Sandoz

Spanje: Desloratadina Sandoz 0,5mg/ml solucion oral EFG Frankrijk: Desloratadine Sandoz 5 mg solution buvable Italië: DESLORATADINA SANDOZ

Nederland: Desloratadine Sandoz 0,5 mg/ml, drank Portugal: Desloratadina Sandoz

Roemenië: DESLORATADINĂ SANDOZ 0,5 mg/ml soluţie orală

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in april 2012.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK