Desloratadine CF 0,5 mg/ml, drank

Desloratadine CF 0,5 mg/ml, drank
Werkzame stof(fen)Desloratadine
ToelatingslandNL
VergunninghouderCentrafarm B.V. Van de Reijtstraat 31-E 4814 NE BREDA
Toelatingsdatum10.01.2012
ATC-codeR06AX27
Farmacologische groepenAntihistaminica voor systemisch gebruik

Patiëntenbijsluiter

Wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

Wat is Desloratadine CF? Desloratadine CF bevat de werkzame stof desloratadine. Desloratadine behoort tot de groep geneesmiddelen die antihistaminica worden genoemd.

Hoe werkt dit middel? Desloratadine CF drank is een geneesmiddel tegen allergie waarvan u niet slaperig wordt. Het helpt uw allergische reactie en de symptomen onder controle te houden.

Waarvoor wordt dit middel gebruikt? Dit middel verlicht verschijnselen die gepaard gaan met allergische rhinitis (ontsteking van de neusgangen veroorzaakt door een allergie, bijvoorbeeld hooikoorts of allergie voor huisstofmijten) bij volwassenen, jongeren en kinderen van 1 jaar en ouder. Deze verschijnselen zijn niezen, loopneus of jeukende neus, jeuk aan het gehemelte en jeukende, rode of waterige ogen.

Dit middel wordt ook gebruikt om huiduitslag met hevige jeuk en bultjes (netelroos, galbulten), een huidaandoening veroorzaakt door een allergie, te verlichten.

Verlichting van deze verschijnselen houdt de hele dag aan waardoor u uw normale dagelijkse bezigheden weer kunt opnemen en kunt doorslapen.

Wat moet u weten voordat u het gebruikt?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel, deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6, of voor loratadine.

Department of Date: 06-2022 Authorisation Disk: Rev. 9.0 Approved MEB
  JW110591  
Regulatory Affairs    
       
         
           
Centrafarm B.V., Breda, The Netherlands   Module 1
Desloratadine CF 0,5 mg/ml, drank RVG 109205
Administrative information
Desloratadine   and prescribing information
1.3.1.3 Package leaflet   1.3.1.3-2
     

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel? Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt:

 • Als uw nieren niet goed werken.
 • Als u een medische of familiegeschiedenis heeft van toevallen (insulten).

Kinderen en jongeren tot 18 jaar Geef dit geneesmiddel niet aan kinderen jonger dan 1 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Er zijn geen wisselwerkingen tussen dit middel en andere geneesmiddelen bekend. Gebruikt u naast Desloratadine CF nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol? Dit middel kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Wees voorzichtig met alcohol wanneer u dit middel gebruikt.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Het gebruik van dit middel wordt niet aanbevolen als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Vruchtbaarheid

Er zijn geen gegevens beschikbaar betreffende de vruchtbaarheid bij de man of bij de vrouw.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines Bij de aanbevolen dosis van dit geneesmiddel wordt geen effect verwacht op uw rijvaardigheid of vermogen om machines te bedienen. Hoewel de meeste patiënten geen sufheid ondervinden, wordt het aanbevolen om geen activiteiten uit te voeren waarbij mentale alertheid vereist is, zoals autorijden of het bedienen van machines, totdat u voor uzelf heeft vastgesteld wat uw reactie is op het geneesmiddel.

Desloratadine CF drank bevat sorbitol Dit geneesmiddel bevat 103 mg sorbitol per ml.

Sorbitol is een bron van fructose. Als uw arts u heeft meegedeeld dat u (of uw kind) bepaalde suikers niet verdraagt of als bij u erfelijke fructose-intolerantie is vastgesteld (een zeldzame erfelijke aandoening waarbij een persoon fructose niet kan afbreken), neem dan contact op met uw arts voordat u (of uw kind) dit middel toegediend krijgt.

Desloratadine CF drank bevat propyleenglycol Dit geneesmiddel bevat 102,3 mg propyleenglycol per ml.

Desloratadine CF drank bevat natrium Dit geneesmiddel bevat 3,854 mg natrium (een belangrijk bestanddeel van keukenzout/tafelzout) per ml. Dit komt overeen met 38,54 mg natrium per 10 ml dosis, overeenkomend met 1,927% van de aanbevolen maximale dagelijkse hoeveelheid natrium in de voeding voor een volwassene.

Hoe wordt het gebruikt?

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Department of Date: 06-2022 Authorisation Disk: Rev. 9.0 Approved MEB
  JW110591  
Regulatory Affairs    
       
         
           
Centrafarm B.V., Breda, The Netherlands   Module 1
Desloratadine CF 0,5 mg/ml, drank RVG 109205
Administrative information
Desloratadine   and prescribing information
1.3.1.3 Package leaflet   1.3.1.3-3
     

Kinderen Kinderen van 1 tot en met 5 jaar:

De aanbevolen dosering is één keer per dag 2,5 ml (½ lepel van 5 ml) drank.

Kinderen van 6 tot en met 11 jaar:

De aanbevolen dosering is één keer per dag 5 ml (één lepel van 5 ml) drank.

Volwassenen en jongeren van 12 jaar en ouder De aanbevolen dosering is één keer per dag 10 ml (twee lepels van 5 ml) drank.

Indien een doseerspuit voor orale toediening wordt geleverd bij de fles met drank, kunt u dit als alternatief gebruiken om de juiste hoeveelheid drank in te nemen.

Wijze van toedienen Dit geneesmiddel is voor oraal (via de mond) gebruik.

Slik de dosis drank door en drink daarna een beetje water. U kunt dit geneesmiddel wel of niet met voedsel innemen.

Duur van de behandeling Wat de duur van de behandeling betreft, zal uw arts vaststellen welk type hooikoorts (allergische rhinitis) u heeft en hoe lang u dit middel moet innemen.

Als de symptomen van uw hooikoorts (allergische rhinitis) aanwezig zijn gedurende minder dan 4 dagen per week of minder dan 4 weken (intermitterend), zal uw arts u een behandelingsschema aanbevelen op basis van uw ziektegeschiedenis.

Als de symptomen van uw hooikoorts (allergische rhinitis) aanwezig zijn gedurende 4 dagen of meer per week en gedurende meer dan 4 weken (persistent), mag uw arts u een behandeling van langere duur aanbevelen.

Voor huiduitslag met hevige jeuk en bultjes (netelroos, galbulten) kan de duur van de behandeling van patiënt tot patiënt verschillen. Volg daarom de instructies van uw arts op.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen? Neem dit middel alleen in zoals het aan u voorgeschreven is. Er worden geen ernstige problemen verwacht met een toevallige overdosis. Als u echter meer van dit middel inneemt dan u voorgeschreven werd, neem dan direct contact op met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten dit middel in te nemen? Als u vergeet uw dosis op tijd in te nemen, neem die dan zo vlug mogelijk in en vervolg uw gewone doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Department of Date: 06-2022 Authorisation Disk: Rev. 9.0 Approved MEB
  JW110591  
Regulatory Affairs    
       
         
           
Centrafarm B.V., Breda, The Netherlands   Module 1
Desloratadine CF 0,5 mg/ml, drank RVG 109205
Administrative information
Desloratadine   and prescribing information
1.3.1.3 Package leaflet   1.3.1.3-4
     

Sinds desloratadine in de handel is gebracht, zijn zeer zelden gevallen van ernstige allergische reacties (ademhalingsmoeilijkheden, piepende ademhaling, jeuk, galbulten (netelroos) en zwelling) gemeld. Als u één of meer van deze ernstige bijwerkingen opmerkt, stop dan met het innemen van dit geneesmiddel en zoek onmiddellijk medische hulp.

Bij de meeste kinderen en volwassenen waren de bijwerkingen van desloratadine in klinische studies ongeveer dezelfde als met een namaaktablet of -oplossing (placebo). Vaak voorkomende bijwerkingen bij kinderen jonger dan 2 jaar waren echter diarree, koorts en slapeloosheid, terwijl bij volwassenen vermoeidheid, droge mond en hoofdpijn vaker gemeld werden dan met een namaaktablet.

In klinische studies met desloratadine zijn de volgende bijwerkingen gemeld:

Kinderen

Vaak bij kinderen jonger dan 2 jaar: komen voor bij minder dan 1 op de 10 kinderen:

Volwassenen

Vaak: komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers:

Sinds desloratadine in de handel is gebracht zijn de volgende bijwerkingen gemeld:

Volwassenen        
Zeer zelden: komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers:  
ernstige allergische reacties huiduitslag bonzende of onregelmatige hartslag
snelle hartslag maagpijn misselijkheid
braken • last van de maag diarree
duizeligheid sufheid niet kunnen slapen
spierpijn hallucinaties toevallen (insulten)
rusteloosheid met verhoogde leverontsteking abnormale resultaten van
  lichaamsbeweging       leverfunctietesten

Niet bekend: frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald:

 • ongebruikelijke zwakte
 • gele verkleuring van de huid en/of ogen
 • verhoogde gevoeligheid van de huid voor zonlicht, zelfs bij een wazige zon, en voor UV- (ultraviolet) licht, bijvoorbeeld voor UV-licht van een zonnebank
 • veranderingen in hartslag
 • abnormaal gedrag
 • agressie
 • gewichtstoename, toegenomen eetlust
 • zwaarmoedige stemming
 • droge ogen

Kinderen

Niet bekend: frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald:

 • langzame hartslag
 • verandering in hartslag
Department of Date: 06-2022 Authorisation Disk: Rev. 9.0 Approved MEB
  JW110591  
Regulatory Affairs    
       
         
           
Centrafarm B.V., Breda, The Netherlands   Module 1
Desloratadine CF 0,5 mg/ml, drank RVG 109205
Administrative information
Desloratadine   and prescribing information
1.3.1.3 Package leaflet   1.3.1.3-5
abnormaal gedrag    
agressie    
gewichtstoename, toegenomen eetlust    

Het melden van bijwerkingen Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe moet het worden bewaard?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos of de fles na “Niet te gebruiken na” of "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Na eerste opening dient de drank binnen 2 maanden gebruikt te worden.

Gebruik dit geneesmiddel niet als u merkt dat het uiterlijk van de drank is veranderd.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Verdere informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel? De werkzame stof in dit middel is desloratadine. Eén ml Desloratadine CF drank bevat 0,5 mg desloratadine.

De andere stoffen in dit middel zijn:

Sorbitol, vloeibaar (E420) (niet kristalliserend)

Propyleenglycol

Citroenzuurmonohydraat

Natriumcitraat

Hypromellose 2910

Sucralose

Tutti frutti aroma

Gezuiverd water

Hoe ziet Desloratadine CF eruit en hoeveel zit er in een verpakking? Desloratadine CF 0,5 mg/ml, drank is een heldere, kleurloze oplossing vrij van vreemde stoffen.

Desloratadine CF 0,5 mg/ml, drank wordt geleverd in type III amberkleurige glazen flessen van 50, 60, 100, 120, 150 en 300 ml met een plastic, moeilijk door kinderen te openen schroefdop (C/R) die afgedicht is met multipel polyethyleen of een plastic, moeilijk door kinderen te openen schroefdop (C/R) bestaande uit een buiten- en een binnenlaag van respectievelijk polypropyleen en polyethyleen. De flessen zijn

Department of Date: 06-2022 Authorisation Disk: Rev. 9.0 Approved MEB
  JW110591  
Regulatory Affairs    
       
         
           
Centrafarm B.V., Breda, The Netherlands   Module 1
Desloratadine CF 0,5 mg/ml, drank RVG 109205
Administrative information
Desloratadine   and prescribing information
1.3.1.3 Package leaflet   1.3.1.3-6
     

verpakt in kartonnen dozen. Alle verpakkingen worden geleverd met een maatlepeltje met dosisaanduidingen van 2,5 ml en 5 ml of een doseerspuit voor orale toediening met een volume van 5 ml en markeringen van 0,5 ml.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Vergunninghouder

Centrafarm B.V.

Van de Reijtstraat 31-E 4814 NE Breda Nederland

Fabrikant

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Duitsland

Specifar S.A.

1, 28 Octovriou str., Ag. Varvara 12351 Athene

Griekenland

Famar Orleans

5 avenue de Concyr

45071 Orleans CEDEX 2 Frankrijk

Balkanpharma Troyan AD

1 Krayrechna Str.

Troyan 5600

Bulgarije

H2 PHARMA

21 Rue Jacques Tati, ZAC La Croix Bonnet

78390 Bois D’Arcy

Frankrijk

In het register ingeschreven onder: RVG 109205 Desloratadine CF 0,5 mg/ml, drank

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

België: Desloratadine EG 0,5mg/ml drank        
Denemarken: Desloratadin STADA        
Duitsland: Desloratadin STADA 0,5 mg/ml Lösung zum Einnehmen
Finland: Desloratadin STADA        
Hongarije: Desloratadine STADA        
Luxemburg: Desloratadine EG 0,5mg/ml soluzione buvable    
Nederland: Desloratadine CF 0,5 mg/ml, drank    
Portugal: Desloratadina Ciclum        
Spanje: Desloratadina STADA 0,5 mg/ml solución oral EFG    
               
Department of Date: 06-2022 Authorisation   Disk:   Rev. 9.0 Approved MEB
    JW110591    
Regulatory Affairs        
           
             
               
Centrafarm B.V., Breda, The Netherlands   Module 1
Desloratadine CF 0,5 mg/ml, drank RVG 109205
Administrative information
Desloratadine   and prescribing information
1.3.1.3 Package leaflet   1.3.1.3-7
     

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in november 2022.

Department of Date: 06-2022 Authorisation Disk: Rev. 9.0 Approved MEB
  JW110591  
Regulatory Affairs    
       
         
           

Laatst bijgewerkt op 18.11.2022

Meer medicijnen met dezelfde werkzame stof

De volgende medicijnen bevatten ook de werkzame stof Desloratadine. Raadpleeg uw arts over een mogelijk alternatief voor Desloratadine CF 0,5 mg/ml, drank

Medicijn
Vergunninghouder
Merck Sharp & Dohme Gesellschaft m.b.H.

Logo

Uw persoonlijke medicatie-assistent

Medicijnen

Blader hier door onze uitgebreide database van A-Z medicijnen, met effecten, bijwerkingen en doseringen.

Stoffen

Alle actieve ingrediënten met hun werking, toepassing en bijwerkingen, evenals de medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Symptomen, oorzaken en behandeling van veelvoorkomende ziekten en verwondingen.

De weergegeven inhoud vervangt niet de originele bijsluiter van het medicijn, vooral niet met betrekking tot de dosering en werking van de afzonderlijke producten. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de gegevens, omdat deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Raadpleeg altijd een arts voor diagnoses en andere gezondheidsvragen.

© medikamio