Advertentie

Auteur: Sandoz


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Desloratadine Sandoz 5 mg is een geneesmiddel tegen allergie waarvan u niet slaperig wordt. Het helpt uw allergische reactie en de symptomen onder controle te houden.

Desloratadine Sandoz 5 mg verlicht de symptomen die gepaard gaan met allergische rhinitis (ontsteking van de neusgangen veroorzaakt door een allergie, bijvoorbeeld hooikoorts of allergie voor huisstofmijten). Deze symptomen zijn niezen, loopneus of jeukende neus, jeuk aan het gehemelte en jeukende, rode of waterige ogen.

Desloratadine Sandoz 5 mg wordt ook gebruikt om de symptomen die gepaard gaan met urticaria (een huidaandoening veroorzaakt door een allergie) te verlichten. Deze symptomen zijn onder andere jeuk en netelroos.

De verlichting van de symptomen houdt de hele dag aan, waardoor u uw normale dagelijkse bezigheden kunt verrichten en goed kunt slapen.

Desloratadine Sandoz 5 mg is aangewezen voor volwassenen en adolescenten (12 jaar en ouder).

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor desloratadine of loratadine of één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt:

 • als u een zwakke nierfunctie heeft.

Als dit op u van toepassing is of als u hierover twijfelt, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u Desloratadine Sandoz 5 mg inneemt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Er zijn geen interacties tussen Desloratadine Sandoz 5 mg en andere geneesmiddelen bekend.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Desloratadine Sandoz 5 mg kan wel of niet bij de maaltijd ingenomen worden.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Het gebruik van Desloratadine Sandoz 5 mg wordt niet aanbevolen als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bij de aanbevolen dosis Desloratadine Sandoz 5 mg wordt niet verwacht dat u slaperig of minder waakzaam wordt. In zeer zeldzame gevallen kunnen sommige mensen echter duizeligheid ondervinden, wat hun rijvaardigheid of bekwaamheid om machines te besturen kan beïnvloeden.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:

Volwassenen en adolescenten (12 jaar en ouder): neem één keer per dag 1 tablet in. De tablet kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Wat de duur van de behandeling betreft, zal uw arts vaststellen welk type allergische rhinitis u heeft en hoe lang u Desloratadine Sandoz 5 mg moet innemen.

 • Als uw allergische rhinitis intermitterend is (de symptomen zijn aanwezig gedurende minder dan 4 dagen per week of minder dan 4 weken), zal uw arts u een behandelingsschema aanbevelen dat afhankelijk is uw ziektegeschiedenis.
 • Als uw allergische rhinitis persistent is (de symptomen zijn aanwezig gedurende 4 of meer dagen per week en gedurende langer dan 4 weken), kan uw arts u een behandeling van langere duur aanbevelen.
 • Voor urticaria (netelroos) kan de duur van de behandeling van patiënt tot patiënt verschillen. Volg daarom de instructies van uw arts op.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Neem Desloratadine Sandoz 5 mg alleen in zoals het aan u voorgeschreven is. Er worden geen ernstige problemen verwacht als er per ongeluk een overdosis is ingenomen. Neem wel contact op met uw arts of apotheker als u meer Desloratadine Sandoz 5 mg heeft ingenomen dan aan u is voorgeschreven.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Als u vergeten bent uw dosis op tijd in te nemen, neem die dan zo vlug mogelijk in en vervolg uw gewone doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

 • Bij volwassenen waren de bijwerkingen ongeveer dezelfde als bij een placebo-tablet. Maar vermoeidheid, droge mond en hoofdpijn werden vaker gemeld dan bij een placebo-tablet.
 • Bij adolescenten was hoofdpijn de meest gemelde bijwerking.

Sinds desloratadine in de handel is, zijn de volgende bijwerkingen zeer zelden (bij maximaal 1 op de 10.000 mensen) gemeld:

 • ernstige allergische reacties (ademhalingsmoeilijkheden, piepende ademhaling, jeuk, netelroos en zwelling) en huiduitslag.

Stop met het gebruik van dit middel en roep direct medische hulp in als u één van deze symptomen krijgt:

 • hartkloppingen, snelle hartslag
 • maagpijn, misselijkheid, braken, last van de maag, diarree
 • duizeligheid, slaperigheid, niet kunnen slapen
 • spierpijn, hallucinaties, aanvallen, rusteloosheid met verhoogde lichaamsbeweging
 • leverontsteking en abnormale leverfunctietesten.

Krijgt u veel last van één van deze bijwerkingen of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat, neem dan contact op met uw arts, of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de blisterverpakking na Exp. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Gebruik dit geneesmiddel niet als u een verandering in het uiterlijk van de tabletten opmerkt.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is desloratadine, elke filmomhulde tablet bevat 5 mg desloratadine
 • De andere stoffen in dit middel zijn: de kern van de filmomhulde tablet: maïszetmeel, microkristallijne cellulose, hypromellose, colloïdaal watervrij siliciumdioxide, gehydrogeneerde plantaardige olie (type 1). de omhulling van de filmomhulde tablet: Opadry blauw 03B50689 (bestaat uit hypromellose E464, titaniumdioxide E171, macrogol 400 E1521, indigokarmijn aluminiumlak E132).

Hoe ziet Desloratadine Sandoz 5 mg er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

Lichtblauwe, ronde, biconvexe filmomhulde tablet, met de inscriptie “5” op één zijde. De diameter van de tablet is 6,50 ± 0.10 mm.

Desloratadine Sandoz 5 mg wordt geleverd in een blisterverpakking van OPA/Alu/PVC/Alu of een blisterverpakking van PVC/Aclar/Alu.

Verpakkingsgrootten (unit dose):

1x1, 2x1, 3x1, 5x1, 7x1, 10x1, 14x1, 15x1, 20x1, 21x1, 30x1, 50x1, 90x1 en 100x1 filmomhulde tabletten.

Verpakkingsgrootten (niet in unit dose):

1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 21, 30, 50, 90 en 100 filmomhulde tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Sandoz B.V., Veluwezoom 22, Almere, Nederland

Correspondentie: Postbus 10332, 1301 AH Almere

Fabrikanten

Lek Pharmaceuticals d.d. Verovškova 57

1526 Ljubljana Slovenië

LEK S.A.

ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warschau Polen

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke Allee 1

39179 Barleben

Duitsland

In het register ingeschreven onder:

Desloratadine Sandoz 5 mg is in het register ingeschreven onder RVG 109201

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Denemarken: Desloratadine Sandoz

Oostenrijk: Desloratadin Sandoz 5 mg – Filmtabletten België: Desloratadin Sandoz 5 mg filmomhulde tabletten Cyprus: Desloratadine Sandoz

Estland: Desloratadine Sandoz

Griekenland: Desloratadin Sandoz

Spanje: Desloratadina Sandoz 5 mg comprimidos recubiertos EFG Finland: Desloratadine Sandoz

Frankrijk: Desloratadine Sandoz 5 mg comprimé pelliculé IJsland: Desloratadine Sandoz

Italië: DESLORATADINA SANDOZ

Luxemburg: Desloratadin Sandoz 5 mg filmomhulde tabletten Nederland: Desloratadine Sandoz 5 mg, filmomhulde tabletten Portugal: Desloratadina Sandoz

Roemenië: DESLORATADINĂ SANDOZ 5 mg comprimate filmate Zweden: Desloratadine Sandoz

Verenigd Koninkrijk: Desloratadine Sandoz 5 mg filmcoated tablets

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in april 2012.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK