Desloratadine Glenmark 5mg tabletten

Desloratadine Glenmark 5mg tabletten
Werkzame stof(fen)Desloratadine
ToelatingslandNL
VergunninghouderGlenmark Arzneimittel GmbH Industriestrasse 31 82194 GROBENZELL (DUITSLAND)
Toelatingsdatum02.05.2012
ATC-codeR06AX27
Farmacologische groepenAntihistaminica voor systemisch gebruik

Pati√ęntenbijsluiter

Wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

Wat is Desloratadine Glenmark

Desloratadine Glenmark bevat de werkzame stof desloratadine. Desloratadine behoort tot de groep geneesmiddelen die antihistaminica worden genoemd

Hoe werkt Desloratadine Glenmark?

Desloratadine Glenmark is een geneesmiddel tegen allergie waarvan u niet slaperig wordt. Het helpt uw allergische reactie en de verschijnselen ervan onder controle te houden.

Waarvoor wordt Desloratadine Glenmark gebruikt?

 • Desloratadine Glenmark verlicht de verschijnselen die gepaard gaan met allergische rhinitis (ontsteking van de neusgangen veroorzaakt door een allergie, bijvoorbeeld hooikoorts of allergie voor huisstofmijten) bij volwassenen en jongeren van 12 jaar en ouder. Deze verschijnselen zijn niezen, loopneus of jeukende neus, jeuk aan het gehemelte en jeukende, rode of waterige ogen.
 • Desloratadine Glenmark wordt ook gebruikt om de verschijnselen die gepaard gaan met urticaria (een huidaandoening veroorzaakt door een allergie) te verlichten. Deze verschijnselen zijn onder andere jeuk en netelroos.

De verlichting van deze verschijnselen houdt de hele dag aan waardoor u uw normale dagelijkse bezigheden weer kunt opnemen en goed kunt slapen.

Wat moet u weten voordat u het gebruikt?

Wanneer mag u dit middel niet innemen?

U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel, of voor loratadine. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel inneemt:

 • als uw nieren niet goed werken.
 • als u een medische of familiegeschiedenis heeft van toevallen (insulten).

Kinderen

Niet gebruiken door kinderen onder de 12 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Er zijn geen wisselwerkingen tussen Desloratadine Glenmark en andere geneesmiddelen bekend. Gebruikt u naast Desloratadine Glenmark nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Desloratadine Glenmark kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Wees voorzichtig als u Desloratadine Glenmark met alcohol gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Het gebruik van Desloratadine Glenmark wordt niet aanbevolen als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Vruchtbaarheid

Er zijn geen gegevens beschikbaar betreffende de vruchtbaarheid bij de man of bij de vrouw.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bij de aanbevolen dosis van dit geneesmiddel wordt geen effect verwacht op uw rijvaardigheid of vermogen om machines te bedienen. Hoewel de meeste pati√ęnten geen sufheid ondervinden, wordt het aanbevolen om geen activiteiten uit te voeren waarbij mentale alertheid vereist is, zoals autorijden of het bedienen van machines, totdat u voor uzelf heeft vastgesteld wat uw reactie is op het geneesmiddel.

Desloratadine Glenmark bevat lactose

Dit geneesmiddel bevat lactose. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe wordt het gebruikt?

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Sinds Desloratadine Glenmark in de handel is gebracht, zijn zeer zelden gevallen van ernstige allergische reacties (ademhalingsmoeilijkheden, piepende ademhaling, jeuk, galbulten (netelroos) en zwelling van het gezicht, de tong of de keel) gemeld. Als u één of meer van deze ernstige bijwerkingen opmerkt, stop dan met het innemen van dit geneesmiddel en zoek onmiddellijk medische hulp.

Bij volwassenen waren de bijwerkingen in klinische studies ongeveer dezelfde als met een namaaktablet (placebo). Echter, vermoeidheid, droge mond en hoofdpijn werden vaker gemeld dan met een namaaktablet. Bij jongeren tot 18 jaar was hoofdpijn de meest gemelde bijwerking.

In klinische studies met Desloratadine Glenmark zijn de volgende bijwerkingen gemeld:

Vaak: komen voor bij maximaal 1 op de 10 gebruikers:

Volwassenen

Sinds Desloratadine Glenmark in de handel is gebracht zijn de volgende bijwerkingen gemeld:

Zeer zelden: komen voor bij maximaal 1 op de 10.000 gebruikers:  
‚óŹ ernstige allergische reacties ‚óŹ huiduitslag ‚óŹ bonzende of onregelmatige
    hartslag
‚óŹ snelle hartslag ‚óŹ maagpijn ‚óŹ misselijkheid
‚óŹ braken ‚óŹ last van de maag ‚óŹ diarree
‚óŹ duizeligheid ‚óŹ sufheid ‚óŹ niet kunnen slapen
‚óŹ spierpijn ‚óŹ hallucinaties ‚óŹ toevallen
‚óŹ rusteloosheid met verhoogde ‚óŹ leverontsteking ‚óŹ abnormale resultaten van
lichaamsbeweging   leverfunctietesten

Niet bekend: frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald:

 • ongebruikelijke zwakte ‚óŹ gele verkleuring van de huid en/of ogen
 • verhoogde gevoeligheid van de huid voor zonlicht, zelfs bij een wazige zon, en voor UV-(ultraviolet)licht,

bijvoorbeeld voor UV-licht van een zonnebank.

 • veranderingen in de manier waarop het hart klopt
 • abnormaal gedrag
 • agressie
 • gewichtstoename
 • toegenomen eetlust
 • zwaarmoedige stemming

‚óŹ droge ogen

Kinderen

Niet bekend: de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

‚óŹ trage hartslag ‚óŹ veranderingen in de manier waarop het hart klopt
‚óŹ abnormaal gedrag ‚óŹ agressie
 • zwaarmoedige stemming
 • droge ogen

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via: Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb Website: www.lareb.nl.

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe moet het worden bewaard?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de blisterverpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Er zijn geen speciale voorschriften voor het bewaren van dit geneesmiddel.

Gebruik dit geneesmiddel niet als u merkt dat het uiterlijk van de tabletten is veranderd.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Verdere informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is desloratadine. Elk tablet bevat 5 mg desloratadine.
 • De andere stoffen in dit middel zijn microkristallijne cellulose, lactosemonohydraat, ma√Įszetmeel, silica collo√Įdaal watervrij, magnesiumstearaat

Hoe ziet Desloratadine Glenmark eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Desloratadine Glenmark tabletten zijn gebroken wit tot lichtroze, rond, biconvex met 'L5' op de ene zijde ingegraveerd en onbedrukt aan de andere zijde.

Desloratadine Glenmark is verkrijgbaar in blisterverpakkingen met 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50 of 100 tabletten

Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Glenmark Arzneimittel GmbH

Industriestr. 31, 82194 Gröbenzell,

Duitsland

Fabrikant

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Fibichova 143,566 17 Vysok√© M√Ĺto,

Tsjechi√ę

Glenmark Pharmaceuticals Europe Limited

Building 2, Croxley Green Business Park,

Croxley Green, Hertfordshire, WD18 8YA,

Verenigd Koninkrijk

Glenmark Arzneimittel GmbH

Industriestr. 31, 82194 Gröbenzell,

Duitsland

In het register ingeschreven onder

RVG 109194, Desloratadine Glenmark 5 mg Tabletten

Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Denemarken: Desloratadin Glenmark 5 mg tabletter
Duitsland: Desloratadin Glenmark 5 mg tabletten
Finland: Desloratadine Glenmark 5 mg tabletit
Griekenland: Pylodes 5 mg
Hongarije: Pylodes 5 mg
Ierland: Desloratadine Glenmark 5 mg tablets
Polen: Pylodes
Portugal: Desloratadina Glenmark 5 mg comprimidos
Spanje: Desloratadina Viso Farmaceutica 5 mg comprimidos
Zweden: Desloratadine Glenmark 5 mg tabletter
Verenigd Koninkrijk: Desloratadine Glenmark 5 mg tablets

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juli 2022.

Laatst bijgewerkt op 12.10.2022

Meer medicijnen met dezelfde werkzame stof

De volgende medicijnen bevatten ook de werkzame stof Desloratadine. Raadpleeg uw arts over een mogelijk alternatief voor Desloratadine Glenmark 5mg tabletten

Medicijn
Vergunninghouder
Merck Sharp & Dohme Gesellschaft m.b.H.

Logo

Uw persoonlijke medicatie-assistent

Medicijnen

Blader hier door onze uitgebreide database van A-Z medicijnen, met effecten, bijwerkingen en doseringen.

Stoffen

Alle actieve ingredi√ęnten met hun werking, toepassing en bijwerkingen, evenals de medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Symptomen, oorzaken en behandeling van veelvoorkomende ziekten en verwondingen.

De weergegeven inhoud vervangt niet de originele bijsluiter van het medicijn, vooral niet met betrekking tot de dosering en werking van de afzonderlijke producten. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de gegevens, omdat deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Raadpleeg altijd een arts voor diagnoses en andere gezondheidsvragen.

© medikamio