Advertentie

Auteur: Glenmark Generics


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Desloratadine is een langwerkend anti-histamine geneesmiddel.

Dit geneesmiddel wordt gebruikt om:

 • symptomen te verlichten van allergische rhinitis zoals ontsteking van de neusgangen door een allergie voor bijv. pollen of huisstofmijt. Andere symptomen zijn onder meer niezen, loopneus of jeuk aan de neus, jeuk aan het gehemelte en jeukerige, rode of waterige ogen.
 • symptomen te verlichten van urticaria, een huidaandoening die wordt veroorzaakt door een allergie. Symptomen hiervan zijn jeuk en netelroos.

De verlichting kan wel een dag duren en helpt u uw normale bezigheden te hervatten en te slapen.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • u bent allergisch voor desloratadine of voor één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten (zie rubriek 6) of voor laratadine.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Waarschuwing – neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige

 • als u een slechte nierfunctie heeft.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Er zijn geen geneesmiddelen bekend die de wijze waarop desloratadine werkt beïnvloeden.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Zeer zelden voelen mensen zich na inname van dit geneesmiddel suf. Als u zich suf voelt, mag u niet autorijden of machines bedienen.

Desloratadine Glenmark bevat lactose

Dit geneesmiddel bevat lactose. Als u van uw arts te horen hebt gekregen dat u een intolerantie heeft voor bepaalde suikers, moet u uw arts raadplegen voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Dit geneesmiddel mag alleen worden gegeven aan volwassenen en kinderen van 12 jaar en ouder

Dosering:

Neem één tablet eenmaal per dag. Slik de tablet in zijn geheel door met wat water. U kunt de tabletten met en zonder voedsel innemen.

Duur van de behandeling

 • Allergische rhinitis:

Als uw allergische rhinitis gedurende minder dan 4 dagen per week optreedt, of als de aandoening minder dan 4 weken duurt, zal uw arts u een korte kuur van geneesmiddelen voorschrijven en uw toestand evalueren. Hij/zij kan besluiten dat u dit geneesmiddel niet voor langere tijd hoeft te gebruiken.

Als u allergische rhinitis 4 dagen of meer per week aanhoudt, of langer dan 4 weken, kan uw arts besluiten dat u het geneesmiddel gedurende langere tijd tijdens het pollenseizoen moet gebruiken.

 • Urticaria:

Als u dit geneesmiddel inneemt vanwege urticaria, volg dan de aanwijzingen van uw arts.

Als u niet zeker weet hoe u het middel moet gebruiken, vraag dit dan aan uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Neem de dosis die uw arts heeft voorgeschreven. Als u teveel van dit middel inneemt worden geen ernstige problemen verwacht. Als u meer desloratadine heeft ingenomen dan u zou mogen, praat dan met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u vergeet de dosis op tijd in te nemen, neem deze dan zodra u dit merkt alsnog in, en ga vervolgens door met uw normale doseringsschema. Als het bijna tijd is voor de volgende dosis neem dan de gemiste dosis niet in. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Stop met het innemen van het geneesmiddel en ga onmiddellijk naar een arts als u een van de volgende ernstige bijwerkingen krijgt

 • problemen met de ademhaling, piepen, jeuk, netelroos en zwelling van de mond en keel. Dit kan wijzen op een zeldzame allergische reactie.
 • hartkloppingen, snelle hartslag en toevallen (zeer zeldzame bijwerkingen).

Andere bijwerkingen die kunnen optreden zijn onder andere:

 • vermoeidheid
 • droge mond
 • hoofdpijn.

Zeer zelden kunnen patiënten het volgende ervaren:

 • maagpijn
 • misselijkheid
 • braken
 • maag van streek
 • diarree
 • duizeligheid
 • sufheid
 • onvermogen om te slapen
 • spierpijn
 • hallucinaties
 • rusteloosheid (met versterkte lichamelijke bewegingen)
 • leverontsteking en afwijkende leverfunctieonderzoeken

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de blisterverpakking. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Er zijn geen speciale voorschriften voor het bewaren van dit geneesmiddel.

Vertel het uw apotheker als u veranderingen ziet in het uiterlijk van de tabletten.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is desloratadine. Elk tablet bevat 5 mg desloratadine.
 • De andere stoffen in dit middel zijn microkristallijne cellulose, lactosemonohydraat, maïszetmeel, silica colloïdaal watervrij, magnesiumstearaat

Hoe ziet Desloratadine Glenmark eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Desloratadine Glenmark tabletten zijn gebroken wit tot lichtroze, rond, biconvex met 'L5' op de ene zijde ingegraveerd en onbedrukt aan de andere zijde.

Desloratadine Glenmark is verkrijgbaar in blisterverpakkingen met 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50 of 100 tabletten

Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Glenmark Generics (Europe) Limited

Laxmi House, 2B Draycott Avenue,

Kenton, Harrow, Middlesex, HA3 0BU,

Verenigd Koninkrijk

Fabrikant

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.

Fibichova 143,566 17 Vysoké Mýto,

Tsjechië

Glenmark Generics (Europe) Limited

Building 2, Croxley Green Business Park,

Croxley Green, Hertfordshire, WD18 8YA,

Verenigd Koninkrijk

PharmaSwiss d.o.o.

Wolfova 1, 1000 Lubljana

Slovenië

In het register ingeschreven onder

RVG 109194, Desloratadine Glenmark 5 mg Tabletten

Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Denemarken: Desloratadin Glenmark 5 mg tabletter
Duitsland: Desloratadin Glenmark 5 mg tabletten
Finland: Desloratadine Glenmark 5 mg tabletit
Frankrijk: Desloratadine Glenmark 5 mg comprimés
Griekenland: Pylodes 5 mg
Hongarije: Pylodes 5 mg
Ierland: Desloratadine Glenmark 5 mg tablets
Polen: Pylodes
Portugal: Desloratadina Glenmark 5 mg comprimidos
Roemenië: Pylodes 5 mg comprimate
Spanje: Desloratadina Glenmark 5 mg comprimidos
Zweden: Desloratadine Glenmark 5 mg tabletter
Verenigd Koninkrijk: Desloratadine Glenmark 5 mg tablets

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd juni 2012.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK