Desloratadine ratiopharm 5 mg filmomhulde tabletten

ATC-Code
R06AX27
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent ratiopharm
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Respirationstrakt
Therapeutische groep Antihistaminika zur systemischen anwendung
Farmacologische groep Antihistaminika zur systemischen anwendung
Chemische groep Andere antihistaminika zur systemischen anwendung
Stof Desloratadin

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

ratiopharm

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Desloratadine ratiopharm bevat de werkzame stof desloratadine. Dit is een middel tegen overgevoeligheidsreacties (antihistaminicum).

Desloratadine ratiopharm verlicht de symptomen die gepaard gaan met allergische rhinitis (ontsteking van de neusgangen veroorzaakt door een allergie, bijvoorbeeld hooikoorts of allergie voor huisstofmijten). Deze symptomen zijn niezen, loopneus of jeukende neus, jeuk aan het gehemelte en jeukende, rode of waterige ogen.

Desloratadine ratiopharm wordt ook gebruikt om de symptomen die gepaard gaan met urticaria (een huidaandoening veroorzaakt door een allergie) te verlichten. Deze symptomen zijn onder andere jeuk en netelroos.

Desloratadine ratiopharm is aangewezen voor volwassenen en adolescenten (12 jaar en ouder).

De verlichting van de symptomen houdt de hele dag aan waardoor u uw normale dagelijkse bezigheden weer kunt opnemen en goed kunt slapen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • als u een zwakke nierfunctie heeft.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.

Kinderen

Desloratadine ratiopharm dient niet te worden gebruikt bij kinderen jonger dan 12 jaar.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?

Neemt u naast Desloratadine ratiopharm nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Het gebruik van Desloratadine ratiopharm wordt niet aanbevolen als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bij de aanbevolen dosis wordt niet verwacht dat Desloratadine ratiopharm uw rijvaardigheid of bekwaamheid om machines te gebruiken beïnvloedt. In zeer zeldzame gevallen kunnen sommige patiënten echter duizeligheid ondervinden, hetgeen uw alertheid kan verminderen. Wanneer dit op u van toepassing is, bestuur dan geen auto of bedien geen machines.

Desloratadine ratiopharm bevat lactose

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Volwassenen en jongeren (12 jaar en ouder): neem één keer per dag één tablet in.

Slik de gehele tablet met water in, wel of niet bij de maaltijd.

Wat de duur van de behandeling betreft, zal uw arts vaststellen welk type allergische rhinitis u heeft en hoe lang u Desloratadine ratiopharm moet innemen.

Als uw allergische rhinitis intermitterend is (de symptomen zijn aanwezig gedurende minder dan 4 dagen per week of minder dan 4 weken), zal uw arts u een behandelingsschema aanbevelen naargelang uw ziektegeschiedenis.

Als uw allergische rhinitis persistent is (de symptomen zijn aanwezig gedurende 4 dagen of meer per week en gedurende meer dan 4 weken), mag uw arts u een behandeling van langere duur aanbevelen.

Voor urticaria kan de duur van de behandeling van patiënt tot patiënt verschillen. Volg daarom de instructies van uw arts op.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Neem Desloratadine ratiopharm alleen in zoals het aan u voorgeschreven is. Er worden geen ernstige problemen verwacht met een toevallige overdosis. Als u echter meer Desloratadine ratiopharm inneemt dan u voorgeschreven werd, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u vergeet uw dosis op tijd in te nemen, neem die dan zo vlug mogelijk in en vervolg uw gewone doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers) zijn ernstige allergische reacties

(ademhalingsmoeilijkheden, piepende ademhaling, jeuk, netelroos en zwelling) gemeld. Zoek direct medische hulp wanneer dit gebeurt.

Bij volwassenen waren de bijwerkingen ongeveer dezelfde als met een namaaktablet. Echter, vermoeidheid, droge mond en hoofdpijn werden vaker gemeld dan met een namaaktablet. Bij jongeren tot 18 jaar was hoofdpijn de meest gemelde bijwerking.

Sinds desloratadine in de handel is gebracht, werden de volgende bijkomende bijwerkingen zeer zelden (bij minder dan 1 gebruiker op de 10.000 gebruikers) gemeld:

 • huiduitslag
 • palpitaties
 • snelle hartslag
 • maagpijn
 • misselijkheid
 • braken
 • last van de maag
 • diarree
 • duizeligheid
 • slaperigheid
 • niet kunnen slapen
 • spierpijn
 • hallucinaties
 • aanvallen
 • rusteloosheid met verhoogde lichaamsbeweging
 • leverontsteking
 • abnormale leverfunctietesten.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de omdoos en blister na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

PVC/PVdC/aluminium blisterverpakkingen:

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Licht uw apotheker in als u een verandering opmerkt aan het uiterlijk van de tabletten.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is desloratadine 5 mg.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: Tabletkern: poloxameer type 188, citroenzuur monohydraat, microkristallijne cellulose, maïszetmeel, croscarmellose natrium, lactosemonohydraat, talk.

Tabletomhulling: polyvinyl alcohol (gedeeltelijk gehydrolyseerd), titaandioxide (E171), macrogol/polyethyleenglycol 3350, talk en indigokarmijn aluminium lake (E132).

Hoe ziet Desloratadine ratiopharm eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Ronde, biconvexe, blauwe filmomhulde tabletten.

Desloratadine ratiopharm 5 mg filmomhulde tabletten worden geleverd in blisterverpakkingen à 7, 10, 14, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 90 en 100 filmomhulde tabletten. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Straße 3 89079 Ulm Duitsland info@ratiopharm.de

Fabrikant

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Straße 3

89143 Blaubeuren

Duitsland

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13

4042 Debrecen Hongarije

Teva UK Limited

Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne

East Sussex, BN22 9AG

Verenigd Koninkrijk

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

Teva Santé

Rue Bellocier

89107 Sens

Frankrijk

Teva Czech Industries s.r.o. Ostravaská 29, c.p. 305 74770 Opava-Komárov Tsjechië

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80

31-546 Kraków Polen

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 25

99-300 Kutno Polen

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/Belgique/Belgien Luxembourg/Luxemburg
Teva Pharma Belgium N.V./S.A. ratiopharm S.A. Luxemburg
Tél/Tel: +32 3 820 73 73 Tél/Tel: +35 2 40 37 27
България Magyarország
Тева Фармасютикълс България ЕООД Teva Magyarország Zrt.
Teл: +359 2 489 95 82 Tel: +36 1 288 64 00
Česká republika Malta
ratiopharm CZ s.r.o. Drugsales Ltd
Tel: +420 251 007 101 Tel: +356 21 419 070/1/2
Danmark Nederland
Teva Denmark A/S Teva Nederland B.V.
Tlf.: 44 98 55 11 Tel.: +31 (0) 800 0228400
Deutschland Norge
ratiopharm GmbH ratiopharm AS
Tel: +49 731 402 02 Tlf: +47 66 77 55 90
Eesti Österreich
UAB „Sicor Biotech“ Eesti filiaal ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH
Tel: +372 661 0801 Tel: +43 1 97 007
Ελλάδα Polska
Teva Ελλάς Α.Ε. Teva Pharmaceuticals Polska Sp.z.o.o
Τηλ: +30 210 72 79 099 Tel: +48 22 345 93 00
España Portugal
ratiopharm España, S.A. ratiopharm, Comércio e Indústria de Produtos
Tel: +34 91 567 29 70 farmacêuticos Lda
  Tel: +351 21 424 80 00
France România
Teva Santé Teva Pharmaceuticals S.R.L
Tél: +33 01 55 91 78 00 Tel: +40 21 230 65 24
Ireland Slovenija
Teva Pharmaceuticals Ireland Pliva Ljubljana d.o.o.
Tel: +353 42 939 58 92 Tel: +386 1 58 90 390
Ísland Slovenská republika
Teva UK Limited, Bretland TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.
Sími: +44 1323 501 111 Tel: +421 2 57 267 911
Italia Suomi/Finland
Teva Italia s.r.l. ratiopharm Oy
Tel: +39 02 8917981 Puh/Tel: +358 20 180 5900
Κύπρος Sverige
Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα Teva Sweden AB
Τηλ: +30 210 72 79 099 Tel: +46 42 12 11 00
Latvija United Kingdom
UAB "Sicor Biotech" filiāle Latvijā Teva UK Limited
Tel: +371 677 849 80 Tel: +44 1323 501 111
Lietuva  
UAB "Sicor Biotech"  
Tel: +370 5 266 0203  

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in {maand JJJJ}.

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.