Desloratadine CF 5 mg, filmomhulde tabletten

Illustratie van Desloratadine CF 5 mg, filmomhulde tabletten
Stof(fen) Desloratadine
Toelating Nederland
Producent Centrafarm
Verdovend Nee
ATC-Code R06AX27
Farmacologische groep Antihistaminica voor systemisch gebruik

Vergunninghouder

Centrafarm

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Desloratadine CF is een geneesmiddel tegen allergie waarvan u niet slaperig wordt. Het helpt uw allergische reactie en de symptomen onder controle te houden.

Desloratadine CF verlicht de symptomen die gepaard gaan met allergische rhinitis (ontsteking van de neusgangen veroorzaakt door een allergie, bijvoorbeeld hooikoorts of allergie voor huisstofmijten). Deze symptomen zijn niezen, loopneus of jeukende neus, jeuk aan het gehemelte en jeukende, rode of waterige ogen.

Desloratadine CF wordt ook gebruikt om de symptomen die gepaard gaan met urticaria (een huidaandoening veroorzaakt door een allergie) te verlichten. Deze symptomen zijn onder andere jeuk en netelroos.

De verlichting van de symptomen houdt de hele dag aan waardoor u uw normale dagelijkse bezigheden weer kunt opnemen en goed kunt slapen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

  • U bent allergisch voor desloratadine, loratadine of voor één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten, deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.

Desloratadine CF is aangewezen voor volwassenen en adolescenten (12 jaar en ouder).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

  • Als u een zwakke nierfunctie heeft.

Als dit op u van toepassing is of als u dit niet zeker weet, raadpleeg dan uw arts voordat u Desloratadine CF inneemt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Er zijn geen interacties tussen Desloratadine CF en andere geneesmiddelen bekend.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Desloratadine CF kan wel of niet bij de maaltijd ingenomen worden.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Het gebruik van Desloratadine CF wordt niet aanbevolen als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Bij de aanbevolen dosis Desloratadine CF wordt niet verwacht dat u slaperig of minder waakzaam bent. In zeer zeldzame gevallen kunnen sommige patiënten echter duizeligheid ondervinden, hetgeen hun rijvaardigheid of bekwaamheid om machines te besturen kan beïnvloeden.

Desloratadine CF bevat isomalt. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Volwassenen en adolescenten (12 jaar en ouder): neem één keer per dag één tablet in. Slik de gehele tablet met water in, wel of niet bij de maaltijd.

Wat de duur van de behandeling betreft, zal uw arts vaststellen welk type allergische rhinitis u heeft en hoe lang u Desloratadine CF moet innemen.

Als uw allergische rhinitis intermitterend is (de symptomen zijn aanwezig gedurende minder dan 4 dagen per week of minder dan 4 weken), zal uw arts u een behandelingsschema aanbevelen naargelang uw ziektegeschiedenis.

Als uw allergische rhinitis persistent is (de symptomen zijn aanwezig gedurende 4 dagen of meer per week en gedurende meer dan 4 weken), mag uw arts u een behandeling van langere duur aanbevelen.

Voor urticaria kan de duur van de behandeling van patiënt tot patiënt verschillen. Volg daarom de instructies van uw arts op.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Neem Desloratadine CF alleen in zoals het aan u voorgeschreven is. Er worden geen ernstige problemen verwacht met een toevallige overdosis. Als u echter meer Desloratadine CF inneemt dan u voorgeschreven werd, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u vergeet uw dosis op tijd in te nemen, neem die dan zo vlug mogelijk in en vervolg uw gewone doseringsschema. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Bij volwassenen waren de bijwerkingen ongeveer dezelfde als met een namaaktablet. Echter, vermoeidheid, droge mond en hoofdpijn werden vaker gemeld dan met een namaaktablet. Bij adolescenten was hoofdpijn de meest gemelde bijwerking.

Sinds desloratadine in de handel is gebracht, werden zeer zelden gevallen van ernstige allergische reacties (ademhalingsmoeilijkheden, piepende ademhaling, jeuk, netelroos en zwelling) en huiduitslag gemeld. Gevallen van palpitaties, snelle hartslag, maagpijn, nausea (zich misselijk voelen), braken, last van de maag, diarree, duizeligheid, slaperigheid, niet kunnen slapen, spierpijn, hallucinaties, aanvallen, rusteloosheid met verhoogde lichaamsbeweging, leverontsteking en abnormale leverfunctietesten werden eveneens zeer zelden gemeld.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 30°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos of de blisterverpakking na “Niet te gebruiken na” of "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is desloratadine. Elke tablet bevat 5 mg desloratadine.

De andere stoffen in dit middel zijn:

Tabletkern:

Isomalt (E953)

Gepregelatiniseerd maïszetmeel

Microkristallijne cellulose

Zwaar magnesiumoxide,

Hydroxypropylcellulose

Crospovidon (type A)

Magnesiumstearaat

Filmomhulling:

Polyvinylalcohol

Titaniumdioxide (E171)

Macrogol / PEG 3350

Talk

FD&C Blauw 2 / Indigokarmijn

Aluminiumlak (E132)

Hoe ziet Desloratadine CF eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Desloratadine CF 5 mg, filmomhulde tabletten zijn blauwe, ronde, biconvexe filmomhulde tabletten met een diameter van ongeveer 6,5 mm.

Desloratadine CF 5 mg, filmomhulde tableten worden verpakt in een polychlorotrifluoroethyleen (PCTFE)/Polyvinylchloride (PVC)/Aluminium blisterverpakking.

Desloratadine CF 5 mg, filmomhulde tabletten worden geleverd in blisterverpakking met enkelvoudige dosis van 7, 10, 15, 20, 30, 50, 60, 90,100, 120, 150, 180 filmomhulde tabletten

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder Centrafarm B.V. Nieuwe Donk 3 4879 AC Etten-Leur Nederland

Fabrikant

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Duitsland

Specifar S.A.

1, 28 Octovriou str., Ag. Varvara 12351 Athene

Griekenland

In het register ingeschreven onder:

RVG 109204 Desloratadine CF 5 mg, filmomhulde tabletten

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Deze bijsluiter is goedgekeurd in januari 2012.

Advertentie

Stof(fen) Desloratadine
Toelating Nederland
Producent Centrafarm
Verdovend Nee
ATC-Code R06AX27
Farmacologische groep Antihistaminica voor systemisch gebruik

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.