Advertentie

Auteur: ViiV Healthcare UK Limited


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Epivir wordt gebruikt om een HIV-infectie (infectie met het humane immunodeficiëntievirus) bij volwassenen en bij kinderen te behandelen.

Het werkzame bestanddeel in Epivir is lamivudine. Epivir behoort tot een groep van antiretrovirale geneesmiddelen die nucleoside analoge reverse-transcriptaseremmers (nucleoside analogue reverse transcriptase inhibitors - NRTI’s) worden genoemd.

Epivir geneest de HIV-infectie niet volledig; het vermindert het aantal virusdeeltjes in uw lichaam en zorgt ervoor dat dit aantal op een laag niveau blijft. Het verhoogt ook het aantal CD4-cellen in uw bloed. CD4-cellen zijn een soort witte bloedcellen die een belangrijke rol spelen bij het bestrijden van infecties.

De reactie op behandeling met Epivir varieert per patiënt. Uw arts zal de werkzaamheid van uw behandeling controleren.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch bent voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

Overleg met uw arts als u denkt dat dit voor u geldt.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Sommige patiënten die Epivir of andere combinatiebehandelingen gebruiken voor de behandeling van

HIV lopen een groter risico op ernstige bijwerkingen. U moet zich bewust zijn van de extra risico’s als:

 • u ooit een leveraandoening, waaronder hepatitis B of C, hebt gehad (als u een hepatitis B- infectie hebt, stop dan niet met het gebruik van Epivir zonder dat uw arts dit adviseert, omdat uw hepatitis terug kan komen)
 • u ernstig overgewicht hebt (vooral als u een vrouw bent)
 • u diabetes hebt en insuline gebruikt
 • u of uw kind een nierprobleem heeft, dan kan uw dosis veranderd worden.

Overleg met uw arts als één van de hierboven staande punten voor u geldt. Het kan zijn dat u extra onderzoek nodig hebt, waaronder bloedtesten, wanneer u uw geneesmiddel gebruikt. Zie rubriek 4 voor meer informatie.

Let op belangrijke symptomen

Sommige patiënten die medicijnen voor een HIV-infectie gebruiken, krijgen andere aandoeningen die ernstig kunnen zijn. U moet weten op welke belangrijke klachten en symptomen u moet letten wanneer u Epivir gebruikt.

Lees de informatie “Andere mogelijke bijwerkingen van combinatietherapie bij HIV” in rubriek 4 van deze bijsluiter.

Bescherm andere mensen

Een HIV-infectie wordt overgedragen door seksueel contact met iemand die de infectie heeft of door besmet bloed (bijvoorbeeld door het delen van injectienaalden). Het besmetten van andere mensen wordt niet tegengegaan door Epivir. Om andere mensen te beschermen tegen het krijgen van een HIV- infectie:

 • gebruik een condoom bij orale seks of bij penetratie
 • vermijd het risico op overdracht via bloed – deel bijvoorbeeld geen naalden.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Epivir nog andere geneesmiddelen, of hebt u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor kruidengeneesmiddelen of voor andere geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

Denk eraan uw arts of apotheker ervan op de hoogte te brengen als u begint met het gebruiken van een nieuw geneesmiddel terwijl u Epivir gebruikt.

De volgende geneesmiddelen mogen niet met Epivir worden gebruikt:

 • andere geneesmiddelen die lamivudine bevatten en die gebruikt worden om een HIV-infectie of een hepatitis B-infectie te behandelen
 • emtricitabine, wordt gebruikt om een HIV-infectie te behandelen
 • hoge doseringen van co-trimoxazol, een antibioticum
 • cladribine, een middel dat wordt gebruikt voor de behandeling van haarcelleukemie
 • Vertel het uw arts als u met één van bovenstaande middelen behandeld wordt.

Zwangerschap

Als u zwanger bent, als u zwanger wordt of als u van plan bent zwanger te worden, neem dan contact op met uw arts over de risico’s en de voordelen van het gebruik van Epivir voor u en voor uw baby.

Epivir en soortgelijke medicijnen kunnen bijwerkingen geven bij ongeboren baby’s. Als u zwanger wordt terwijl u Epivir gebruikt, kan het nodig zijn dat uw baby extra gecontroleerd wordt (inclusief bloedonderzoek) om er zeker van te zijn dat uw baby zich normaal ontwikkelt.

Kinderen van wie de moeders NRTI’s (geneesmiddelen zoals Epivir) gebruikten tijdens hun zwangerschap hadden minder risico om met HIV geïnfecteerd te worden. Dit voordeel is groter dan het risico op het krijgen van bijwerkingen.

Borstvoeding

HIV-positieve vrouwen mogen geen borstvoeding geven, omdat een HIV-besmetting via moedermelk aan de baby kan worden doorgegeven.

Als u borstvoeding geeft of erover denkt om borstvoeding te gaan geven:

 • Neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet waarschijnlijk dat Epivir invloed zal hebben op uw rijvaardigheid of op uw vermogen om machines te gebruiken.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Slik de tabletten heel door met een beetje water. Epivir kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Als u de tabletten echt niet heel kunt doorslikken, dan kunt u de tabletten fijnmaken en mengen met een kleine hoeveelheid voedsel of drank. Dit mengsel moet onmiddellijk in zijn geheel ingenomen worden.

Blijf regelmatig contact houden met uw arts

Epivir helpt bij het onder controle houden van uw ziekte. U moet het iedere dag gebruiken om te voorkomen dat uw ziekte erger wordt. Het blijft mogelijk dat u andere infecties krijgt en andere ziektes die te maken hebben met de HIV-besmetting.

 • Houd contact met uw arts en stop niet met het gebruik van Epivir zonder het advies van uw arts.

Hoeveel Epivir moet worden ingenomen

De gebruikelijke dosering Epivir voor volwassenen en voor kinderen die ten minste 30 kg wegen, is:

één tablet eenmaal daags.

Voor de behandeling van kinderen ouder dan drie maanden, van patiënten die een lagere dosering nodig hebben, en van patiënten die problemen hebben met het innemen van tabletten is ook een drank beschikbaar.

Indien u of uw kind een nierprobleem heeft kan de dosering worden veranderd.

 • Neem contact op met uw arts als dit bij u het geval is.

Hebt u te veel van dit middel gebruikt?

Het per ongeluk innemen van te veel tabletten geeft waarschijnlijk geen ernstige problemen. Als u te veel ingenomen hebt moet u dat aan uw arts of uw apotheker vertellen of contact opnemen met de dichtstbijzijnde eerstehulpafdeling van een ziekenhuis voor verder advies.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Wanneer u een dosis bent vergeten, neem deze dan in zodra u dit merkt. Ga dan op de gebruikelijke manier door met de behandeling. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Wanneer u wordt behandeld voor HIV, kan het lastig zijn onderscheid te maken of een symptoom een bijwerking van Epivir is (of van andere medicijnen die u gebruikt), of een effect van de HIV-infectie zelf. Daarom is het erg belangrijk iedere verandering in uw gezondheidstoestand aan uw arts te vertellen.

Zowel de bijwerkingen die hieronder zijn vermeld voor Epivir als ook andere aandoeningen kunnen tijdens de HIV-combinatietherapie optreden.

 • Het is belangrijk om verderop in deze rubriek de informatie onder de kop “Andere mogelijke bijwerkingen van de HIV-combinatietherapie” te lezen.

Vaak voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij 1 op de 10 patiënten:

 • hoofdpijn
 • misselijkheid
 • braken
 • diarree
 • maagpijn
 • vermoeidheid, gebrek aan energie
 • koorts (hoge lichaamstemperatuur)
 • algeheel gevoel van zich onwel voelen
 • spierpijn en zich ongemakkelijk voelen
 • gewrichtspijn
 • moeite met slapen (insomnia)
 • hoesten
 • geïrriteerde neus of loopneus
 • huiduitslag
 • haarverlies (alopecia).

Soms voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij 1 op de 100 patiënten:

Soms voorkomende bijwerkingen die in bloedtesten kunnen worden aangetoond:

 • een afname van het aantal cellen dat betrokken is bij de bloedstolling (trombocytopenie)
 • een laag aantal rode bloedcellen (anemie) of een laag aantal witte bloedcellen (neutropenie)
 • een toename van het niveau van de leverenzymen.

Zelden voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij 1 op de 1.000 patiënten:

 • ernstige allergische reactie, waardoor opzwellen van het gezicht, de tong of de keel optreedt. Hierdoor kunnen slik- en ademhalingsproblemen veroorzaakt worden.
 • lactaatacidose (zie hierna “Andere mogelijke bijwerkingen van de HIV-combinatietherapie”)
 • ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis)
 • afbraak van spierweefsel
 • leveraandoeningen zoals geelzucht, een vergrote lever of leververvetting, ontsteking (hepatitis).

Een zelden voorkomende bijwerking die in bloedtesten kan worden aangetoond:  toename van een enzym dat amylase genoemd wordt.

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij 1 op de 10.000 patiënten:

 tintelend of doof gevoel in de armen, de benen, de handen of de voeten.

Een zeer zelden voorkomende bijwerking die in bloedtesten kan worden aangetoond:

 • onvermogen van het beenmerg om nieuwe rode bloedcellen te maken (pure rode bloedcelaplasie).

Als u bijwerkingen krijgt

 • Neem contact op met uw arts of apotheker wanneer één van de bijwerkingen ernstig of onaangenaam wordt, of als u bijwerkingen opmerkt die niet in deze bijsluiter staan.

Andere mogelijke bijwerkingen van de HIV-combinatietherapie

Combinatietherapie met Epivir kan ertoe leiden dat andere aandoeningen optreden tijdens de HIV- behandeling.

Oude infecties kunnen weer de kop opsteken

Patiënten met een vergevorderde HIV-infectie (AIDS) hebben een zwak immuunsysteem en hebben een grotere kans op de ontwikkeling van ernstige infecties (opportunistische infecties). Wanneer deze patiënten beginnen met de behandeling kan het zijn dat ze merken dat oude, verborgen infecties weer de kop opsteken. Hierdoor worden klachten en symptomen van ontstekingen veroorzaakt. Deze symptomen worden waarschijnlijk veroorzaakt doordat het immuunsysteem van het lichaam sterker wordt, waardoor het lichaam begint met het bestrijden van deze infecties.

Naast opportunistische infecties, kunnen ook auto-immuunziekten (een aandoening die ontstaat wanneer het immuunsysteem gezond lichaamsweefsel aanvalt) optreden nadat u bent gestart met het innemen van geneesmiddelen voor de behandeling van uw HIV-infectie. Auto-immuunziekten kunnen vele maanden na het starten van de behandeling optreden. Als u merkt dat u symptomen van een infectie krijgt of andere symptomen zoals spierzwakte, zwakte die begint in de handen en voeten en zich naar boven verplaatst in de richting van de romp van het lichaam, hartkloppingen, beven of hyperactiviteit, neem dan voor de vereiste behandeling onmiddellijk contact op met uw arts.

Als u tijdens het gebruik van Epivir symptomen krijgt die wijzen op een infectie

 • Neem onmiddellijk contact op met uw arts. Neem geen andere medicijnen tegen de infectie zonder uw arts te raadplegen.

De vorm van uw lichaam kan veranderen

Patiënten die een HIV-combinatietherapie gebruiken, kunnen merken dat de vorm van hun lichaam verandert. Dit komt door een veranderde vetverdeling:

 • er kan vetverlies optreden in de benen, in de armen of in het gezicht
 • er kan extra vet afgezet worden rondom de buik, op de borsten of rond inwendige organen
 • er kunnen vetbulten (deze worden soms buffelbulten genoemd) ontstaan aan de achterkant van

de nek.

Het is nog niet bekend waardoor deze veranderingen worden veroorzaakt en of ze langetermijneffecten op uw gezondheid zullen hebben. Als u veranderingen in de vorm van uw lichaam ontdekt

 • Neem contact op met uw arts.

Lactaatacidose is een zeldzame maar ernstige bijwerking

Bij sommige patiënten die Epivir (of andere soortgelijke medicijnen, de NRTI’s) gebruiken, ontwikkelt zich een aandoening die lactaatacidose wordt genoemd. Deze gaat gepaard met een vergrote lever.

Lactaatacidose wordt veroorzaakt door de opeenhoping van melkzuur in het lichaam. Het is zeldzaam; als het gebeurt, ontwikkelt het zich gewoonlijk na een paar maanden behandeling. Het kan levensbedreigend zijn en het uitvallen van inwendige organen veroorzaken.

De kans op het ontwikkelen van lactaatacidose is groter bij patiënten met een leverziekte, of bij obese patiënten (met ernstig overgewicht), in het bijzonder bij vrouwen.

De symptomen van lactaatacidose zijn:

 • een diepe, snelle, moeilijke ademhaling
 • zich suf voelen
 • doof gevoel of zwakte van de ledematen
 • misselijkheid, braken
 • maagpijn.

Tijdens uw behandeling zal uw arts u op symptomen van lactaatacidose controleren. Als u één van de hierboven genoemde symptomen hebt of als u zich zorgen maakt over enig ander symptoom

 • Neem zo snel mogelijk contact op met uw arts.

U kunt problemen krijgen met uw botten

Sommige patiënten die een HIV-combinatietherapie gebruiken, ontwikkelen een aandoening die osteonecrose genoemd wordt. Bij deze aandoening sterven delen van het botweefsel af door een verminderde bloedtoevoer naar het bot. Patiënten hebben een grotere kans op het krijgen van deze aandoening als:

 • ze gedurende lange tijd combinatietherapie hebben gehad
 • ze ook corticosteroïden (geneesmiddelen tegen ontstekingen) nemen
 • ze alcohol drinken
 • ze een zeer zwak immuunsysteem hebben
 • ze overgewicht hebben.

Symptomen van osteonecrose zijn onder meer:

 • stijfheid in de gewrichten
 • pijntjes en kwalen (vooral in de heup, knie of schouder)
 • moeite met bewegen

Als u één van deze symptomen opmerkt

 • Neem contact op met uw arts.

Andere bijwerkingen kunnen worden aangetoond in bloedtesten

HIV-combinatietherapie kan ook het volgende veroorzaken:

 • verhoogde melkzuurspiegels in het bloed, waardoor in zeldzame gevallen lactaatacidose kan ontstaan
 • verhoogde suiker- en vetspiegels (triglyceriden en cholesterol) in het bloed
 • ongevoeligheid voor insuline (waardoor het, als u diabetes hebt, nodig kan zijn uw insulinedosis te veranderen om uw bloedsuiker onder controle te houden).

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na EXP.

Bewaren beneden 30ºC.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is lamivudine.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: Tabletkern: microkristallijne cellulose, natriumzetmeelglycolaat (glutenvrij), magnesiumstearaat. Tabletomhulling: hypromellose, titaandioxide, zwart ijzeroxide (E172), macrogol, polysorbaat 80.

Hoe ziet Epivir eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

De Epivir 300 mg filmomhulde tabletten worden geleverd in witte polyethyleenflessen of in blisterverpakkingen met 30 tabletten. Het zijn grijze, diamantvormige, filmomhulde tabletten, aan één zijde gemarkeerd met “GXEJ7”.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Fabrikant Houder van de vergunning voor het in
  de handel brengen
Glaxo Operations UK Limited ViiV Healthcare UK Limited
(handelend als Glaxo Wellcome Operations) 980 Great West Road
Priory Street Brentford
Ware Middlesex
Herts SG12 0DJ TW8 9GS
Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk
of  
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.  
ul. Grunwaldzka 189  
60-322 Poznan  
Polen  

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/Belgique/Belgien

ViiV Healthcare sprl/bvba Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 65 00

България

ГлаксоСмитКлайн ЕООД

Teл.: + 359 2 953 10 34

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o. Tel: + 420 222 001 111 gsk.czmail@gsk.com

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S Tlf: + 45 36 35 91 00 dk-info@gsk.com

Deutschland

ViiV Healthcare GmbH Tel.: + 49 (0)89 203 0038-10

viiv.med.info@viivhealthcare.com

Eesti

GlaxoSmithKline Eesti Oü Tel: + 372 6676 900 estonia@gsk.com

Ελλάδα

GlaxoSmithKline A.E.B.E. Τηλ: + 30 210 68 82 100

España

Laboratorios ViiV Healthcare, S.L. Tel: + 34 902 051 260 es-ci@viivhealthcare.com

France

ViiV Healthcare SAS

Tél.: + 33 (0)1 39 17 6969

Infomed@viivhealthcare.com

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

Ísland

GlaxoSmithKline ehf. Simi: + 354 530 3700

Luxembourg/Luxemburg

ViiV Healthcare sprl/bvba

Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 65 00

Magyarország

GlaxoSmithKline Kft.

Tel.: + 36 1 225 5300

Malta

GlaxoSmithKline Malta

Tel: + 356 21 238131

Nederland

ViiV Healthcare BV Tel: + 31 (0)30 6986060

contact-nl@viivhealthcare.com

Norge

GlaxoSmithKline AS Tlf: + 47 22 70 20 00 firmapost@gsk.no

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH Tel: + 43 (0)1 97075 0 at.info@gsk.com

Polska

GSK Services Sp z.o.o.

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

Portugal

VIIVHIV HEALTHCARE UNIPESSOAL, LDA Tel: + 351 21 094 08 01 viiv.fi.pt@viivhealthcare.com

România

GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.

Tel: + 4021 3028 208

www.gsk.ro

Slovenija

GlaxoSmithKline d.o.o. Tel: + 386 (0)1 280 25 00 medical.x.si@gsk.com

Slovenská republika

GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o. Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11 recepcia.sk@gsk.com

Italia Suomi/Finland
ViiV Healthcare S.r.l GlaxoSmithKline Oy
Tel: + 39 (0)45 9212611 Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30
  Finland.tuoteinfo@gsk.com
Κύπρος Sverige
GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd GlaxoSmithKline AB
Τηλ: + 357 22 39 70 00 Tel: + 46 (0)8 638 93 00
gskcyprus@gsk.com info.produkt@gsk.com
Latvija United Kingdom
GlaxoSmithKline Latvia SIA ViiV Healthcare UK Limited
Tel: + 371 67312687 Tel: + 44 (0)800 221441
lv-epasts@gsk.com customercontactuk@gsk.com

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau (http://www.ema.europa.eu).

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK