Lamotrigine CF 5 mg, dispergeerbare tabletten

ATC-Code
N03AX09
Lamotrigine CF 5 mg, dispergeerbare tabletten

Centrafarm

Stof(fen)
Lamotrigine
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Anti-epileptica

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Centrafarm

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Lamotrigine CF behoort tot een groep van geneesmiddelen die anti-epileptica worden genoemd. Het wordt gebruikt voor de behandeling van twee aandoeningen - epilepsie en bipolaire aandoening.

Met Lamotrigine CF kan epilepsie behandeld worden door het blokkeren van de signalen in de hersenen die epileptische aanvallen in gang zetten (toevallen).

 • Voor volwassenen en kinderen van 13 jaar en ouder kan Lamotrigine CF alleen of in combinatie met andere geneesmiddelen worden gebruikt voor de behandeling van epilepsie. Lamotrigine CF kan worden gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen om de aanvallen die optreden bij een toestand genaamd Lennox-Gastaut syndroom te behandelen.
 • Voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar oud kan Lamotrigine CF worden gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen om dergelijke klachten te behandelen. Lamotrigine CF alleen kan worden gebruikt voor de behandeling van een vorm van epilepsie genaamd typische absence epilepsie.

Met Lamotrigine CF kan eveneens een bipolaire aandoening behandeld worden.

Personen die lijden aan een bipolaire aandoening (soms manische depressie genoemd) hebben extreme

stemmingswisselingen met periodes van manie (opgewondenheid of euforie) afgewisseld met periodes van depressie (intense droefheid of wanhoop). Voor volwassenen van 18 jaar en ouder kan Lamotrigine CF worden gebruikt, òf alleen òf in combinatie met andere geneesmiddelen om de periodes van depressie te voorkomen die optreden bij een bipolaire aandoening. Het is nog niet bekend hoe Lamotrigine CF in de hersenen werkt om dit effect teweeg te brengen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.

Als dit op u van toepassing is:

Vertel het uw arts, en gebruik geen Lamotrigine CF

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Uw arts moet, voordat u Lamotrigine CF gebruikt, weten:

 • als u nierproblemen hebt
 • als u eerder huiduitslag hebt gekregen nadat u lamotrigine of andere geneesmiddelen tegen epilepsie hebt gebruikt
 • als u al geneesmiddelen gebruikt die lamotrigine bevatten

Als een van deze situaties op u van toepassing is,

 • Vertel het uw arts; uw arts kan besluiten uw dosering te verlagen, of besluiten dat Lamotrigine CF niet geschikt is voor u.

Let op voor belangrijke symptomen

Als u één van de onderstaande symptomen ontwikkelt nadat u start met het gebruik van Lamotrigine CF, roep dan direct hulp in van een arts:

 • een ongewone huidreactie, zoals roodheid of uitslag (roodachtige vlekjes of ronde plekken op de romp met in het midden een blaar), zich ontwikkelend tot wijdverspreide uitslag met blaren en schilferende huid
 • een zere mond (blaasjes in de mond)
 • blaasjes in de keel, neus of op de geslachtsdelen
 • zere ogen (rode, gezwollen ogen (conjunctivitis))
 • een hoge temperatuur (koorts), griepachtige symptomen of zich suf voelen
 • zwelling rond uw gezicht, of gezwollen klieren in uw hals, in uw oksel of in uw lies
 • onverwachte bloeding of blauwe plekken, of blauw wordende vingers
 • een zere keel, of meerdere infecties (zoals verkoudheden) dan normaal

Deze symptomen kunnen vooral optreden tijdens de eerste maanden van de behandeling met Lamotrigine CF (dan is het risico hierop het grootst), in het bijzonder als u start met een te hoge dosering, als uw dosering te snel wordt verhoogd, of als u Lamotrigine CF gebruikt samen met een ander geneesmiddel genaamd valproaat. Kinderen zullen vaker dergelijke symptomen vertonen dan

volwassenen.

De symptomen die hierboven staan opgesomd kunnen, als ze niet worden behandeld, tot ernstige problemen leiden, zoals orgaanfalen. Ook zijn mogelijk levensbedreigende huidaandoeningen (Stevens-Johnson-syndroom en toxische epidermale necrolyse) gemeld bij gebruik van lamotrigine. Indien u één van deze symptomen opmerkt:

 • Neem zo snel mogelijk contact op met een arts. Uw arts kan besluiten om lever-, nier- of bloedtests te laten uitvoeren, en kan u aanraden te stoppen met het gebruik van Lamotrigine CF.

Als u al eerder Stevens-Johnson-syndroom of toxische epidermale necrolyse heeft gehad bij gebruik van lamotrigine, mag u in geen geval opnieuw lamotrigine gaan gebruiken.

Gedachten van zelfbeschadiging of zelfmoord

Anti-epileptica worden gebruikt om meerdere ziektes te behandelen, inclusief epilepsie en een bipolaire aandoening.

Mensen met een bipolaire aandoening kunnen soms gedachten over zelfbeschadiging of zelfmoord hebben. Als u een bipolaire aandoening heeft, heeft u een meer waarschijnlijke kans om dergelijke gedachten te hebben:

 • als u start met de behandeling
 • als u al eerder gedachten heeft gehad over zelfmoord of zelfbeschadiging
 • als u jonger bent dan 25 jaar.

Als u op enig moment verontrustende gedachten of ervaringen hebt, of als u merkt dat u zich slechter voelt of nieuwe symptomen ontwikkelt tijdens uw behandeling met Lamotrigine CF:

Neem dan direct contact op met uw arts of ga direct naar het ziekenhuis.

Een klein aantal mensen, dat behandeld werd met anti-epileptica zoals Lamotrigine CF, heeft ook gedachten gehad over zelfbeschadiging of zelfmoord. Als u op enig moment dergelijke gedachten heeft, neem dan direct contact op met uw arts.

Als u Lamotrigine CF gebruikt tegen epilepsie

De aanvallen van sommige vormen van epilepsie kunnen soms erger worden of vaker voorkomen, zelfs als u Lamotrigine CF gebruikt. Sommige patiënten kunnen ernstige aanvallen krijgen, deze aanvallen kunnen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. Als uw aanvallen erger worden of vaker voorkomen, of als u een ernstige aanval krijgt terwijl u Lamotrigine CF gebruikt:

Neem zo snel mogelijk contact op met een arts.

Lamotrigine CF mag niet worden voorgeschreven aan mensen jonger dan 18 jaar voor de behandeling van een bipolaire aandoening. Geneesmiddelen om depressie en andere geestelijke gezondheidsproblemen te behandelen verhogen het risico op zelfmoordgedachten en -neigingen bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Lamotrigine CF nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Indien u bepaalde geneesmiddelen gebruikt, kan het nodig zijn dat uw arts de dosering Lamotrigine CF controleert. Deze geneesmiddelen zijn onder meer:

  • oxcarbazepine, felbamaat, gabapentine, levetiracetam, pregabaline, topiramaat of zonisamide; dit zijn allemaal middelen die gebruikt worden om epilepsie te behandelen
  • lithium, wordt gebruikt om geestelijke gezondheidsproblemen te behandelen
  • bupropion, wordt gebruikt om geestelijke gezondheidsproblemen te behandelen of om met roken te stoppen.
 • Vertel het uw arts als u deze middelen gebruikt.

Sommige geneesmiddelen kunnen de werking van Lamotrigine CF beïnvloeden of kunnen de kans op bijwerkingen vergroten. Deze middelen zijn onder meer:

  • valproaat, wordt gebruikt om epilepsie en geestelijke gezondheidsproblemen te behandelen
  • carbamazepine, wordt gebruikt om epilepsie en geestelijke gezondheidsproblemen te behandelen
  • fenytoïne, primidon of fenobarbital, worden gebruikt om epilepsie te behandelen
  • olanzapine, wordt gebruikt om geestelijke gezondheidsproblemen te behandelen
  • risperidon, wordt gebruikt om geestelijke gezondheidsproblemen te behandelen
  • rifampicine, een antibioticum
  • geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van een Humaan Immunodeficiëntie Virus (HIV) infectie (een combinatie van lopinavir en ritonavir of atazanavir en ritonavir)
  • hormonale anticonceptiva, zoals de pil (zie hieronder).
 • Vertel het uw arts als u deze middelen gebruikt, of als u ze gaat gebruiken of als u stopt met het gebruik ervan.

Hormonale anticonceptiemiddelen (zoals de pil) kunnen van invloed zijn op de manier waarop Lamotrigine CF werkt

Uw arts kan u adviseren om een bepaald soort hormonaal anticonceptiemiddel te gebruiken, of een andere manier van anticonceptie toe te passen, zoals condooms, een pessarium of een spiraaltje. Als u een hormonaal anticonceptiemiddel zoals de pil gebruikt kan uw arts bloedmonsters bij u afnemen om de hoeveelheid Lamotrigine CF te controleren. Indien u van plan bent te starten met het gebruik van een hormonaal anticonceptiemiddel:

Bespreek het met uw arts, die u zal adviseren over geschikte anticonceptiemethodes.

Lamotrigine CF kan ook van invloed zijn op de manier waarop hormonale anticonceptiemiddelen werken, hoewel het niet waarschijnlijk is dat deze middelen hierdoor minder effectief worden. Indien u een hormonaal anticonceptiemiddel gebruikt en u merkt veranderingen op in uw menstruatiepatroon, zoals doorbraakbloedingen of minimale vaginale bloedingen tussen uw menstruaties:

 • Vertel het uw arts. Dit kunnen tekenen zijn dat Lamotrigine CF de werking van uw anticonceptiemiddel beïnvloedt.

Zwangerschap en borstvoeding

Een toegenomen risico op aangeboren afwijkingen kan voorkomen bij kinderen van wie de moeder tijdens de zwangerschap Lamotrigine CF heeft gebruikt. Deze afwijkingen zijn onder meer gespleten lip of gespleten verhemelte. Uw dokter kan u adviseren om extra foliumzuur te gebruiken als u van plan bent zwanger te worden of als u zwanger bent.

Zwangerschap kan de werkzaamheid van Lamotrigine CF eveneens veranderen, dus daarom kan het

nodig zijn bloedmonsters af te nemen en het kan nodig zijn uw dosering aan te passen.

 • Bespreek het met uw arts als u zwanger bent, als u zwanger zou kunnen zijn, of als u van plan bent zwanger te worden. U mag niet met de behandeling stoppen zonder dit met uw arts te overleggen. Dit is vooral van belang als u epilepsie heeft.
 • Bespreek het met uw arts als u borstvoeding geeft of als u van plan bent borstvoeding te gaan geven. Het actieve bestanddeel van Lamotrigine CF wordt uitgescheiden in de moedermelk en kan van invloed zijn op uw baby. Uw arts zal de risico's en voordelen van borstvoeding, terwijl u Lamotrigine CF gebruikt, met u bespreken en zal regelmatig uw baby controleren indien u besluit borstvoeding te geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Lamotrigine CF kan duizeligheid en dubbelzien veroorzaken.

 • U dient geen auto te rijden of machines te gebruiken tenzij u zeker weet dat Lamotrigine CF geen invloed heeft op u.

Als u lijdt aan epilepsie, raadpleeg dan uw arts als u wilt autorijden of machines bedienen.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uwarts of apotheker u dat heeft verteld.Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoeveel Lamotrigine CF moet u gebruiken

Het kan een tijdje duren voordat de meest geschikte dosering Lamotrigine CF voor u gevonden is. De dosering die u gebruikt hangt af van:

 • uw leeftijd
 • of u Lamotrigine CF gebruikt samen met andere geneesmiddelen
 • of u problemen hebt met uw nieren of lever

Uw arts zal eerst een lage dosering voorschrijven, deze dosering vervolgens geleidelijk in enkele weken verhogen, totdat een dosering bereikt wordt die bij u goed werkt (de effectieve dosering).

Gebruik nooit meer Lamotrigine CF dan uw arts u heeft voorgeschreven.

De gebruikelijke werkzame dosering Lamotrigine CF voor volwassenen en kinderen vanaf 13 jaar bedraagt dagelijks tussen de 100 mg en 400 mg.

Voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar oud hangt de effectieve dosering af van hun lichaamsgewicht - normaal gesproken is het tussen 1 mg en 15 mg voor elke kilogram lichaamsgewicht van het kind, met een maximum van 400 mg per dag.

Lamictal wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen jonger dan 2 jaar.

Hoe neemt u uw dosis Lamotrigine CF in

Dispergeerbare tabletten:

Neem uw dosering Lamotrigine CF een- of tweemaal daags in, volgens het advies van uw arts. U kunt het innemen met of zonder voedsel.

 • Neem altijd de gehele dosering in die uw arts u heeft voorgeschreven. Neem nooit een gedeelte van een tablet in.

Uw arts kan u ook adviseren om te starten of te stoppen met het gebruik van andere geneesmiddelen, afhankelijk van de aandoening waarvoor u behandeld wordt en de manier waarop u op de behandeling reageert.

U kunt Lamotrigine CF dispergeerbare tabletten innemen door ze in zijn geheel in te nemen met een beetje water, door ze te kauwen, of door ze op te lossen in een kleine hoeveelheid water.

Als u op de tablet kauwt:

Het kan nodig zijn dat u tegelijkertijd een beetje water drinkt om de tablet in uw mond te laten oplossen. Drink daarna nog wat water om er zeker van te zijn dat u al het geneesmiddel hebt ingenomen.

Om een vloeibaar medicijn te maken:

 • doe de tablet in een glas met zoveel water, dat de hele tablet onder water staat
 • roer totdat de tablet opgelost is, of wacht ongeveer een minuut, totdat de tablet volledig is opgelost
 • drink alle vloeistof op
 • doe nog een klein beetje water in het glas en drink dat op om er zeker van te zijn dat u alle medicijn hebt ingenomen.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Wanneer u teveel Lamotrigine CF hebt ingenomen:

 • Neem direct contact op met uw arts of apotheker. Laat hen, indien mogelijk, de Lamotrigine CF verpakking zien.

Iemand die te veel Lamotrigine CF heeft ingenomen, kan de volgende symptomen hebben:

 • snelle, ongecontroleerde oogbewegingen (nystagmus)
 • onhandigheid en gebrek aan coördinatie die van invloed is op het evenwicht (ataxie)
 • bewustzijnsverlies of coma

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem nooit extra tabletten of een dubbele dosering om de vergeten tabletten in te halen.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten een dosering Lamotrigine CF in te nemen

 • Vraag uw arts om advies hoe u weer met het innemen moet beginnen. Het is belangrijk dat u dit doet.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Stop niet met het gebruik van Lamotrigine CF zonder overleg.

Gebruik Lamotrigine CF zo lang als uw arts u heeft verteld. Stop niet met het gebruik tenzij uw arts u dit adviseert.

Als u Lamotrigine CF gebruikt voor behandeling van epilepsie

Als u met Lamotrigine CF wilt stoppen, is het belangrijk dat u geleidelijk uw dosering verlaagt in een periode van ongeveer 2 weken. Als u plotseling stopt met het gebruik van Lamotrigine CF kan uw epilepsie terugkomen of verergeren.

Als u Lamotrigine CF gebruikt voor behandeling van een bipolaire aandoening

Het kost wat tijd voor Lamotrigine CF om te werken, u zult zich dus niet meteen beter voelen. Als u stopt met Lamotrigine CF, hoeft uw dosering niet geleidelijk aan afgebouwd te worden. U moet wel eerst met uw arts overleggen als u wilt stoppen met het gebruik van Lamotrigine CF.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Lamotrigine CF bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Mogelijk ernstige huidreacties: schakel direct een arts in

Een klein aantal mensen dat Lamotrigine CF gebruikt, ontwikkelt een allergische reactie of een mogelijk ernstige huidreactie. Deze reacties kunnen uitgroeien tot ernstiger problemen als ze niet behandeld worden.

Deze symptomen zullen waarschijnlijk tijdens de eerste maanden van de behandeling met Lamotrigine CF optreden. Dit zal zeker het geval zijn als de startdosering te hoog is of als de dosering te snel wordt verhoogd, of als Lamotrigine CF wordt gebruikt in combinatie met een ander geneesmiddel genaamd valproaat. Sommige van deze symptomen komen vaker voor bij kinderen, dus ouders dienen goed op deze symptomen te letten.

Symptomen van deze reacties zijn onder meer:

 • huiduitslag of roodheid, die zich kan ontwikkelen tot ernstigere, mogelijk levensbedreigende huidreacties zoals wijdverspreide uitslag met blaren en schilferende huid, in het bijzonder rond de mond, neus, ogen en geslachtsdelen (Stevens-Johnson-syndroom), uitgebreide schilfering van de huid (meer dan 30% van het lichaamsoppervlak - oftewel toxische epidermale necrolyse) (zie rubriek 2)
 • een zere mond of zere ogen
 • een hoge temperatuur (koorts), griepachtige symptomen of zich suf voelen
 • zwelling rond het gezicht, of gezwollen klieren in uw hals, in uw oksel of in de lies
 • onverwachte bloedingen of blauwe plekken, of blauw wordende vingers
 • een zere keel, of meer infecties (zoals verkoudheden) dan normaal

In vele gevallen zullen deze symptomen tekenen zijn van minder ernstige bijwerkingen. U moet zich er echter bewust van zijn dat de bijwerkingen mogelijk ernstig kunnen zijn en zich kunnen ontwikkelen tot ernstiger, levensbedreigende problemen zoals orgaanfalen als ze niet behandeld worden. Als u een van deze symptomen waarneemt:

 • Raadpleeg zo snel mogelijk een arts. Uw arts kan besluiten om lever-, nier- of bloedtesten te laten uitvoeren, en kan u meedelen te stoppen met het gebruik van Lamotrigine CF.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij meer dan 1 op de 10 personen:

 • hoofdpijn
 • gevoel van duizeligheid
 • gevoel van slaperigheid of sufheid
 • onhandigheid of gebrek aan coördinatie (ataxie)
 • dubbel zien of troebel zien
 • misselijk gevoel (nausea) of overgeven (braken)
 • huiduitslag

Vaak voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 personen:

 • agressie of prikkelbaarheid
 • snelle, ongecontroleerde oogbewegingen (nystagmus)
 • schudden of beven (tremoren)
 • problemen met slapen
 • diarree
 • droge mond
 • zich moe voelen
 • pijn in uw rug, in uw gewrichten, of ergens anders in uw lichaam

Zelden voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 personen

 • jeukende ogen, met afscheiding en korsten op de oogleden (conjunctivitis)
 • een ernstige huidaandoening (Stevens-Johnson-syndroom); zie ook de informatie aan het begin van rubriek 4.

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10.000 personen

 • hallucinaties ('zien' of 'horen' van dingen die er niet werkelijk zijn)
 • verwarring of onrust
 • beverig of onstabiel gevoel als u zich beweegt
 • ongecontroleerde lichaamsbewegingen (tics), ongecontroleerde spierkrampen rond de ogen, over het hoofd en over de romp (choreo-athetose), of andere ongewone lichaamsbewegingen zoals schokkerigheid, schudden of stijfheid
 • een ernstige huidreactie (toxische epidermale necrolyse); zie ook de informatie aan het begin van rubriek 4.
 • bij mensen die al epilepsie hebben, treden aanvallen vaker op
 • veranderingen in de leverfunctie die gemeten worden via bloedtesten, of leverfalen
 • veranderingen die kunnen optreden in bloedtesten - hieronder vallen een verlaagd aantal rode bloedcellen (anemie), een verlaagd aantal witte bloedcellen (leukopenie, neutropenie, agranulocytose), een verminderd aantal bloedplaatjes (thrombocytopenie), een verminderd aantal van al deze celtypen (pancytopenie), en een afwijking van het beenmerg (aplastische anemie)
 • een afwijking in de bloedstolling, die onverwachte bloedingen of blauwe plekken kan veroorzaken (gedissemineerde intravasculaire stolling)
 • een hoge lichaamstemperatuur (koorts)
 • zwelling rond het gezicht (oedeem), of gezwollen klieren in de nek, in de oksel of in de lies (lymfadenopathie)
 • bij mensen die al lijden aan de ziekte van Parkinson kan een verergering van de symptomen optreden

Andere bijwerkingen

Andere bijwerkingen zijn bij een klein aantal personen opgetreden, maar de exacte frequentie is niet bekend:

 • Een groep symptomen samen, waaronder: - koorts, misselijkheid, braken, hoofdpijn, stijve nek en extreme overgevoeligheid voor fel licht. Dit kan worden veroorzaakt door een ontsteking van de vliezen die de hersenen en het ruggenmerg omgeven (meningitis).
 • Er zijn meldingen van botafwijkingen waaronder dunner worden van het bot (osteopenie, osteoporose) en botbreuken. Indien u langdurig met een middel tegen epilepsie (anti- epilepticum) wordt behandeld, u eerder osteoporose heeft gehad of indien u steroïden gebruikt dient u met uw arts te overleggen.

Als u bijwerkingen krijgt

 • Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “Niet te gebruiken na:” of “Exp.:”. Daar staan een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor Lamotrigine CF zijn er geen speciale bewaarvoorwaarden.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is lamotrigine. Elke dispergeerbare tablet bevat, afhankelijk van de sterkte, resp. 5 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg of 200 mg lamotrigine.
 • De andere stoffen in dit middel zijn crospovidon, kaliumacesulfaam, sinaasappelaroma, mannitol (E421), watervrij colloïdaal silica (E551), natriumstearylfumaraat.

Hoe ziet Lamotrigine CF eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Lamotrigine CF is een geneesmiddel in de vorm van dispergeerbare tabletten (tabletten die uiteenvallen in water). De 5 mg tablet bevat een breukstreep.

Lamotrigine CF wordt geleverd in doordrukstrips met 30, 50, 90, 100 en 250 tabletten. Niet alle genoemde verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder:

Centrafarm B.V.

Nieuwe Donk 3 4879 AC Etten-Leur Nederland

Fabrikant:

Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

Nederland

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2 – 18

61118 Bad Vilbel

Duitsland

Dit geneesmiddel is ingeschreven in het register onder:

RVG 29665, Lamotrigine CF 5 mg, dispergeerbare tabletten

RVG 29666, Lamotrigine CF 25 mg, dispergeerbare tabletten

RVG 29667, Lamotrigine CF 50 mg, dispergeerbare tabletten

RVG 29668, Lamotrigine CF 100 mg, dispergeerbare tabletten

RVG 29669, Lamotrigine CF 200 mg, dispergeerbare tabletten

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in april 2012.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.