Lambipol 200 mg, dispergeerbare/kauwtablet

ATC-Code
N03AX09
Lambipol 200 mg, dispergeerbare/kauwtablet

GlaxoSmithKline

Stof(fen)
Lamotrigine
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Anti-epileptica

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

GlaxoSmithKline

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Lambipol behoort tot een groep van geneesmiddelen die anti-epileptica worden genoemd. Het wordt gebruikt voor de behandeling van twee aandoeningen - epilepsie en bipolaire aandoening.

Met Lambipol wordt epilepsie behandeld door het blokkeren van de signalen in de hersenen die epileptische aanvallen in gang zetten (toevallen).

 • Voor volwassenen en kinderen van 13 jaar en ouder kan Lambipol alleen of in combinatie met andere geneesmiddelen worden gebruikt voor de behandeling van epilepsie. Lambipol kan worden gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen om de aanvallen die optreden bij een toestand genaamd Lennox-Gastaut syndroom te behandelen.
 • Voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar oud kan Lambipol worden gebruikt in combinatie met andere geneesmiddelen om dergelijke klachten te behandelen. Lambipol alleen kan worden gebruikt voor de behandeling van een vorm van epilepsie genaamd typische absence epilepsie.

Met Lambipol kan eveneens een bipolaire aandoening behandeld worden.

Personen die lijden aan een bipolaire aandoening (soms manische depressie genoemd) hebben extreme stemmingswisselingen met periodes van manie (opgewondenheid of euforie) afgewisseld met periodes van depressie (intense droefheid of wanhoop). Voor volwassenen van 18 jaar en ouder kan Lambipol worden gebruikt, òf alleen òf in combinatie met andere geneesmiddelen om de periodes van depressie te voorkomen die optreden bij een bipolaire aandoening. Het is nog niet bekend hoe Lambipol in de hersenen werkt om dit effect teweeg te brengen.

 • Neem direct contact op met uw arts of de eerstehulpafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Laat hen, indien mogelijk, de Lambipol verpakking zien.

Als u te veel Lambipol neemt, heeft u een grotere kans om ernstige bijwerkingen te krijgen die u fataal kunnen worden.

Iemand die te veel Lambipol heeft ingenomen, kan de volgende symptomen hebben:

 • snelle, ongecontroleerde oogbewegingen (nystagmus)
 • onhandigheid en gebrek aan coördinatie die van invloed is op het evenwicht (ataxie)
 • veranderingen in het hartritme (gewoonlijk aangetoond via een ECG)
 • bewustzijnsverlies, toevallen (convulsies) of coma

Neem nooit extra tabletten of een dubbele dosering om de vergeten tabletten in te halen.

 • Vraag uw arts om advies hoe u weer met het innemen moet beginnen. Het is belangrijk dat u dit doet.

Stop niet met het gebruik van Lambipol zonder overleg

Gebruik Lambipol zo lang als uw arts u heeft verteld. Stop niet met het gebruik tenzij uw arts u dit adviseert.

Als u Lambipol gebruikt voor behandeling van epilepsie

Als u met Lambipol wilt stoppen, is het belangrijk dat u geleidelijk uw dosering verlaagt in een periode van ongeveer 2 weken. Als u plotseling stopt met het gebruik van Lambipol kan uw epilepsie terugkomen of verergeren.

Als u Lambipol gebruikt voor behandeling van een bipolaire aandoening

Het kost wat tijd voor Lambipol om te werken, u zult zich dus niet meteen beter voelen. Als u stopt met Lambipol, hoeft uw dosering niet geleidelijk aan afgebouwd te worden. U moet wel eerst met uw arts overleggen als u wilt stoppen met het gebruik van Lambipol.

Hebt u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

Als dit op u van toepassing is:

 • Vertel het uw arts, en gebruik geen Lambipol.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt:

 • als u nierproblemen hebt
 • als u eerder huiduitslag hebt gekregen nadat u lamotrigine of andere geneesmiddelen tegen bipolaire aandoening of epilepsie hebt gebruikt
 • als u ooit hersenvliesontsteking heeft gekregen na het gebruik van lamotrigine (zie voor de omschrijving van deze symptomen rubriek 4 van deze bijsluiter: Andere bijwerkingen)
 • als u al geneesmiddelen gebruikt die lamotrigine bevatten

Als een van deze situaties op u van toepassing is,

 • Vertel het uw arts; uw arts kan besluiten uw dosering te verlagen, of besluiten dat Lambipol niet geschikt is voor u.

Belangrijke informatie over mogelijk levensbedreigende reacties

Een klein aantal mensen dat Lamictal gebruikt krijgt een allergische reactie of een mogelijk levensbedreigende huidreactie, die zich tot ernstiger problemen kan ontwikkelen als dit niet wordt behandeld. U moet de symptomen kennen om ze te kunnen herkennen als u Lamictal gebruikt.

Lees de omschrijving van deze symptomen in rubriek 4 van deze bijsluiter onder het kopje "Mogelijk levensbedreigende huidreacties: schakel direct een arts in".

Gedachten van zelfbeschadiging of zelfmoord

Anti-epileptica worden gebruikt om meerdere ziektes te behandelen, inclusief epilepsie en een bipolaire aandoening.

Mensen met een bipolaire aandoening kunnen soms gedachten over zelfbeschadiging of zelfmoord hebben. Als u een bipolaire aandoening heeft, heeft u een meer waarschijnlijke kans om dergelijke gedachten te hebben:

 • als u start met de behandeling
 • als u al eerder gedachten heeft gehad over zelfmoord of zelfbeschadiging
 • als u jonger bent dan 25 jaar.

Als u op enig moment verontrustende gedachten of ervaringen hebt, of als u merkt dat u zich slechter voelt of nieuwe symptomen ontwikkelt tijdens uw behandeling met Lambipol:

 • Neem dan direct contact op met uw arts of ga direct naar het ziekenhuis.

Een klein aantal mensen, dat behandeld werd met anti-epileptica zoals Lambipol, heeft ook gedachten gehad over zelfbeschadiging of zelfmoord. Als u op enig moment dergelijke gedachten heeft, neem dan direct contact op met uw arts.

Als u Lambipol gebruikt tegen epilepsie

De aanvallen van sommige vormen van epilepsie kunnen soms erger worden of vaker voorkomen, zelfs als u Lambipol gebruikt. Sommige patiënten kunnen ernstige aanvallen krijgen, deze aanvallen kunnen ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. Als uw aanvallen erger worden of vaker voorkomen, of als u een ernstige aanval krijgt terwijl u Lambipol gebruikt:

 • Neem zo snel mogelijk contact op met een arts.

Lambipol mag niet worden voorgeschreven aan mensen jonger dan 18 jaar voor de behandeling van een bipolaire aandoening. Geneesmiddelen om depressie en andere geestelijke gezondheidsproblemen te behandelen verhogen het risico op zelfmoordgedachten en -neigingen bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar.

Ws049 2

Gebruikt u naast Lambipol nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen of voor kruidenpreparaten.

Indien u bepaalde geneesmiddelen gebruikt, kan het nodig zijn dat uw arts de dosering Lambipol controleert. Deze geneesmiddelen zijn onder meer:

  • oxcarbazepine, felbamaat, gabapentine, levetiracetam, pregabaline, topiramaat of zonisamide; dit zijn allemaal middelen die gebruikt worden om epilepsie te behandelen
  • lithium, olanzapine of aripiprazol, wordt gebruikt om geestelijke gezondheidsproblemen te behandelen
  • bupropion, wordt gebruikt om geestelijke gezondheidsproblemen te behandelen of om met roken te stoppen.
 • Vertel het uw arts als u deze middelen gebruikt.

Sommige geneesmiddelen kunnen de werking van Lambipol beïnvloeden of kunnen de kans op bijwerkingen vergroten. Deze middelen zijn onder meer:

  • valproaat, wordt gebruikt om epilepsie en geestelijke gezondheidsproblemen te behandelen
  • carbamazepine, wordt gebruikt om epilepsie en geestelijke gezondheidsproblemen te behandelen
  • fenytoïne, primidon of fenobarbital, worden gebruikt om epilepsie te behandelen
  • risperidon, wordt gebruikt om geestelijke gezondheidsproblemen te behandelen
  • rifampicine, een antibioticum
  • geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van een Humaan Immunodeficiëntie Virus (HIV) infectie (een combinatie van lopinavir en ritonavir of atazanavir en ritonavir)
  • hormonale anticonceptiva, zoals de pil (zie hieronder).
 • Vertel het uw arts als u deze middelen gebruikt, of als u ze gaat gebruiken of als u stopt met het gebruik ervan.

Hormonale anticonceptiemiddelen (zoals de pil) kunnen van invloed zijn op de manier waarop Lambipol werkt

Uw arts kan u adviseren om een bepaald soort hormonaal anticonceptiemiddel te gebruiken, of een andere manier van anticonceptie toe te passen, zoals condooms, een pessarium of een spiraaltje. Als u een hormonaal anticonceptiemiddel zoals de pil gebruikt kan uw arts bloedmonsters bij u afnemen om de hoeveelheid Lambipol te controleren. Indien u een hormonaal anticonceptiemiddel gebruikt, of als u van plan bent dit te gaan gebruiken:

 • Bespreek het met uw arts, die u zal adviseren over geschikte anticonceptiemethodes.

Lambipol kan ook van invloed zijn op de manier waarop hormonale anticonceptiemiddelen werken, hoewel het niet waarschijnlijk is dat deze middelen hierdoor minder effectief worden. Indien u een hormonaal anticonceptiemiddel gebruikt en u merkt veranderingen op in uw menstruatiepatroon, zoals doorbraakbloedingen of minimale vaginale bloedingen tussen uw menstruaties:

 • Vertel het uw arts. Dit kunnen tekenen zijn dat Lambipol de werking van uw anticonceptiemiddel beïnvloedt.

Zwangerschap en borstvoeding

Er is een toegenomen risico op aangeboren afwijkingen bij kinderen van wie de moeder tijdens de zwangerschap Lambipol heeft gebruikt. Deze afwijkingen zijn onder meer gespleten lip of gespleten verhemelte. Uw dokter kan u adviseren om extra foliumzuur te gebruiken als u van plan bent zwanger te worden of als u zwanger bent.

Zwangerschap kan de werkzaamheid van Lambipol eveneens veranderen, dus daarom kan het nodig zijn bloedmonsters af te nemen en het kan nodig zijn uw dosering aan te passen.

Ws049 3

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn of wilt u zwanger worden? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt. U mag niet met de behandeling stoppen zonder dit met uw arts te overleggen. Dit is vooral van belang als u epilepsie heeft.

 • Geeft u borstvoeding of bent u van plan borstvoeding te gaan geven? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Het actieve bestanddeel van Lambipol wordt uitgescheiden in de moedermelk en kan van invloed zijn op uw baby. Uw arts zal de risico's en voordelen van borstvoeding, terwijl u Lambipol gebruikt, met u bespreken en zal regelmatig uw baby controleren indien u besluit borstvoeding te geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Lambipol kan duizeligheid en dubbelzien veroorzaken.

 • U dient geen auto te rijden of machines te gebruiken tenzij u zeker weet dat Lambipol geen invloed heeft op u.

Als u lijdt aan epilepsie, raadpleeg dan uw arts als u wilt autorijden of machines bedienen.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoeveel Lambipol moet u gebruiken

Het kan een tijdje duren voordat de meest geschikte dosering Lambipol voor u gevonden is. De dosering die u gebruikt hangt af van:

 • uw leeftijd
 • of u Lambipol gebruikt samen met andere geneesmiddelen
 • of u problemen hebt met uw nieren of lever

Uw arts zal eerst een lage dosering voorschrijven, deze dosering vervolgens geleidelijk in enkele weken verhogen, totdat een dosering bereikt wordt die bij u goed werkt (de effectieve dosering).

Gebruik nooit meer Lambipol dan uw arts u heeft voorgeschreven.

De gebruikelijke werkzame dosering Lambipol voor volwassenen en kinderen vanaf 13 jaar bedraagt dagelijks tussen de 100 mg en 400 mg.

Voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar oud hangt de effectieve dosering af van hun lichaamsgewicht - normaal gesproken is het tussen 1 mg en 15 mg voor elke kilogram lichaamsgewicht van het kind, met een onderhoudsdosering van maximaal van 200 mg per dag.

Lamictal wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen jonger dan 2 jaar.

Hoe neemt u uw dosis Lambipol in

Dispergeerbare/kauwtabletten:

Neem uw dosering Lambipol een- of tweemaal daags in, volgens het advies van uw arts. U kunt het innemen met of zonder voedsel.

 • Neem altijd de gehele dosering in die uw arts u heeft voorgeschreven. Neem nooit een gedeelte van een tablet in.

Uw arts kan u ook adviseren om te starten of te stoppen met het gebruik van andere geneesmiddelen, afhankelijk van de aandoening waarvoor u behandeld wordt en de manier waarop u op de behandeling reageert.

Lamictal dispergeerbare/kauwtabletten kunnen in zijn geheel worden doorgeslikt met een beetje water, kunnen worden gekauwd, of kunnen worden opgelost in een kleine hoeveelheid water om er een vloeibaar geneesmiddel van te maken.

Ws049 4

Om de tablet te kauwen:

U kunt tegelijkertijd een beetje water drinken om de tablet in de mond te laten oplossen. Drink daarna nog wat water om er zeker van te zijn dat al het geneesmiddel is ingenomen.

Om een vloeibaar medicijn te maken:

 • doe de tablet in een glas met zoveel water, dat de hele tablet onder water staat
 • roer totdat de tablet opgelost is, of wacht, totdat de tablet volledig is opgelost
 • drink alle vloeistof op
 • doe nog een klein beetje water in het glas en drink dat op, om er zeker van te zijn dat er geen geneesmiddel in het glas is achtergebleven

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Mogelijk levensbedreigende huidreacties: schakel direct een arts in

Een klein aantal mensen dat Lambipol gebruikt, ontwikkelt een allergische reactie of een mogelijk ernstige huidreactie. Deze reacties kunnen uitgroeien tot een ernstiger probleem als ze niet behandeld worden.

Ws049 5

Deze symptomen zullen waarschijnlijk tijdens de eerste maanden van de behandeling met Lamictal optreden. Dit zal zeker het geval zijn als de startdosering te hoog is of als de dosering te snel wordt verhoogd, of als Lamictal wordt gebruikt in combinatie met een ander geneesmiddel genaamd valproaat. Sommige van deze symptomen komen vaker voor bij kinderen, dus ouders dienen goed op deze symptomen te letten.

Symptomen van deze reacties zijn onder meer:

 • huiduitslag of roodheid, die zich kan ontwikkelen tot levensbedreigende huidreacties zoals wijdverspreide uitslag met blaren en schilferende huid, in het bijzonder rond de mond, neus, ogen en geslachsdelen (Stevens-Johnson-syndroom), uitgebreide schilfering van de huid (meer dan 30% van het lichaamsoppervlak - oftewel toxische epidermale necrolyse)
 • zweren in de mond, keel, neus of op de geslachtsorganen
 • een zere mond of rode of gezwollen ogen (conjunctivitis)
 • een hoge temperatuur (koorts), griepachtige symptomen of zich suf voelen
 • zwelling rond het gezicht, of gezwollen klieren in uw hals, in uw oksel of in de lies
 • onverwachte bloedingen of blauwe plekken, of blauw wordende vingers
 • een zere keel, of meer infecties (zoals verkoudheden) dan normaal

In vele gevallen zullen deze symptomen tekenen zijn van minder ernstige bijwerkingen. U moet zich er echter bewust van zijn dat de bijwerkingen mogelijk ernstig kunnen zijn en zich kunnen ontwikkelen tot ernstiger problemen zoals orgaanfalen als ze niet behandeld worden. Als u een van de bovenstaande zes symptomen waarneemt:

 • Neem direct contact op met een arts. Uw arts kan besluiten om lever-, nier- of bloedtesten te laten uitvoeren, en kan u meedelen te stoppen met het gebruik van Lambipol. Als u Stevens- Johnson-syndroom of toxische epidermale necrolyse heeft ontwikkeld, zal uw arts u vertellen dat u nooit meer lamotrigine mag gebruiken.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij meer dan 1 op de 10 personen:

 • hoofdpijn
 • huiduitslag

Vaak voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 personen:

 • agressie of prikkelbaarheid
 • gevoel van slaperigheid of sufheid
 • gevoel van duizeligheid
 • schudden of beven (tremoren)
 • problemen met slapen (insomnia)
 • zich geagiteerd voelen
 • diarree
 • droge mond
 • misselijk gevoel (nausea) of overgeven (braken)
 • zich moe voelen
 • pijn in uw rug, in uw gewrichten, of ergens anders in uw lichaam

Soms voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 100 personen

 • onhandigheid of gebrek aan coördinatie (ataxie)
 • dubbel zien of troebel zien

Zelden voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 personen

 • een levensbedreigende huidaandoening (Stevens-Johnson-syndroom); zie ook de informatie aan het begin van rubriek 4.
 • Een groep symptomen samen, waaronder:

Ws049 6

koorts, misselijkheid, braken, hoofdpijn, stijve nek en extreme overgevoeligheid voor fel licht.

Dit kan worden veroorzaakt door een ontsteking van de membranen die de hersenen en het ruggemerg omgeven (meningitis). Deze symptomen verdwijnen normaal gesproken zodra met de behandeling wordt gestopt, maar neem contact op met uw arts als de symptomen blijven voortduren of erger worden

snelle, ongecontroleerde oogbewegingen (nystagmus)

jeukende ogen, met afscheiding en korsten op de oogleden (conjunctivitis)

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen

Deze kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10.000 personen

 • een levensbedreigende huidaandoening (toxische epidermale necrolyse); zie ook de informatie aan het begin van rubriek 4
 • een hoge lichaamstemperatuur (koorts); zie ook de informatie aan het begin van rubriek 4.
 • zwelling rond het gezicht (oedeem), of gezwollen klieren in de nek, in de oksel of in de lies (lymfadenopathie) ); zie ook de informatie aan het begin van rubriek 4
 • veranderingen in de leverfunctie die gemeten worden via bloedtesten, of leverfalen; zie ook de informatie aan het begin van rubriek 4
 • een ernstige afwijking in de bloedstolling, die onverwachte bloedingen of blauwe plekken kan veroorzaken (gedissemineerde intravasculaire stolling); zie ook de informatie aan het begin van rubriek 4
 • veranderingen die kunnen optreden in bloedtesten - hieronder vallen een verlaagd aantal rode bloedcellen (anemie), een verlaagd aantal witte bloedcellen (leukopenie, neutropenie, agranulocytose), een verminderd aantal bloedplaatjes (thrombocytopenie), een verminderd aantal van al deze celtypen (pancytopenie), en een afwijking van het beenmerg (aplastische anemie)
 • hallucinaties ('zien' of 'horen' van dingen die er niet werkelijk zijn)
 • verwarring
 • beverig of onstabiel gevoel als u zich beweegt
 • ongecontroleerde lichaamsbewegingen (tics), ongecontroleerde spierkrampen rond de ogen, over het hoofd en over de romp (choreo-athetose), of andere ongewone lichaamsbewegingen zoals schokkerigheid, schudden of stijfheid
 • bij mensen die al epilepsie hebben, treden aanvallen vaker op
 • bij mensen die al lijden aan de ziekte van Parkinson kan een verergering van de symptomen optreden
 • lupus-achtige symptomen (symptomen kunnen zijn: rug- of gewrichtspijn soms met koorts en/of een algemene slechte gezondheid).

Andere bijwerkingen

Andere bijwerkingen zijn bij een klein aantal personen opgetreden, maar de exacte frequentie is niet bekend:

 • Er zijn meldingen van botaandoeningen waaronder osteopenie en osteoporose (dunner worden van het bot/ botontkalking) en botbreuken. Neem contact op met uw arts of apotheker als u langdurig anti-epileptica (middelen tegen epilepsie) gebruikt, osteoporose heeft gehad of als u steroïden gebruikt.

Als u bijwerkingen krijgt

 • Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Ws049 7

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de blisters of de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor Lambipol zijn er geen speciale bewaarvoorwaarden.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is lamotrigine. Elke dispergeerbare/kauwtablet bevat, afhankelijk van de sterkte, resp. 25 mg, 50 mg, 100 mg of 200 mg lamotrigine.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: calciumcarbonaat, laag gesubstitueerd hydroxypropylcellulose, aluminiummagnesiumsilicaat, natriumzetmeelglycollaat (Type A), Povidon K30, natriumsaccharine, magnesiumstearaat, zwarte bessen smaakstof.

Lambipol dispergeerbare/kauwtabletten (alle sterktes) zijn wit tot gebroken-wit en kunnen enigszins gevlekt zijn. Ze hebben de geur van zwarte bessen. Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgroottes in de handel worden gebracht.

Lambipol 25 mg dispergeerbare/kauwtabletten zijn vierkant met afgeronde hoeken. Ze hebben aan de ene zijde de markering 'GSCL5' en '25' aan de andere zijde. Elke verpakking bevat blisters van 50 of 60 tabletten. Startverpakkingen met 42 tabletten zijn verkrijgbaar voor gebruik tijdens de eerste paar weken behandeling wanneer de dosering langzaam wordt verhoogd.

Lambipol 50 mg dispergeerbare/kauwtabletten zijn vierkant met afgeronde hoeken. Ze hebben aan de ene zijde de markering 'GSCX7' en '50' aan de andere zijde. Elke verpakking bevat blisters van 50, 60, 100, 120 of 200 (2x100) tabletten.

Lambipol 100 mg dispergeerbare/kauwtabletten zijn vierkant met afgeronde hoeken. Ze hebben aan de ene zijde de markering 'GSCL7' en '100' aan de andere zijde. Elke verpakking bevat blisters met 50, 60, 100, 120 of 200 (2x100) tabletten.

Lambipol 200 mg dispergeerbare/kauwtabletten zijn vierkant met afgeronde hoeken. Ze hebben aan de ene zijde de markering 'GSEC5' en '200' aan de andere zijde. Elke verpakking bevat blisters met 50, 60, 100, 120 of 200 tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen GlaxoSmithKline BV

Huis ter Heideweg 62 3705 LZ Zeist 030-6938100 nlinfo@gsk.com

Fabrikant:

Glaxo Operations UK Limited (handelend als Glaxo Wellcome Operations)

Priory Street, Ware, Hertfordshire SG12 0DJ, Verenigd Koninkrijk.

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznan, Polen.

Ws049 8

Glaxo Wellcome GmbH & Co.KG, Industriestrasse 32-36, 23843 Bad Oldesloe, Duitsland.

Dit geneesmiddel is ingeschreven in het register onder:

Lambipol 25 mg, dispergeerbare/kauwtabletten RVG 107451

Lambipol 50 mg, dispergeerbare/kauwtabletten RVG 107454

Lambipol 100 mg, dispergeerbare/kauwtabletten RVG 107455

Lambipol 200 mg, dispergeerbare/kauwtabletten RVG 107456

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juni 2013

Ws049 9

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.