Advertentie

Auteur: Meda


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Minitran wordt gebruikt ter vermijding van aanvallen van hartkramp (angina pectoris), tijdens inspanning en in rust, indien sprake is van een verminderd zuurstofaanbod van de kransslagaders aan het hart (coronairinsufficiëntie).

Minitran 5, 10 en 15 zijn pleisters met gereguleerde afgifte, ook wel transdermale therapeutische toedieningssystemen genoemd. Dat wil zeggen dat de nitroglycerine in de pleister zeer gelijkmatig en nauwkeurig wordt afgegeven en door de huid heen in het bloed wordt opgenomen. .

Hoge doses van nitroglycerine kunnen leiden tot een versterkt optreden van systemische bijwerkingen, bijvoorbeeld een sterke bloeddrukdaling, shock, versneld hartritme, verlaagde zuurstofopname in het bloed, blauwkleuring van de huid, coma, flauwvallen of stuiptrekkingen.

Verwijder bij overdosering onmiddellijk de pleister van de huid en was de plaats waar de pleister gezeten heeft zo goed mogelijk schoon. Probeer er achter te komen hoeveel pleisters werden aangebracht en van welke sterkte. Volg de aanwijzingen van de arts nauwkeurig op..

Bij een gecontroleerde, geleidelijke afgifte van nitroglycerine, zoals die plaatsvindt bij Minitran, is de kans op overdosering zeer gering.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6
 • U bent allergisch voor nitraatverbindingen
 • U heeft ernstige bloedarmoede
 • U heeft last van ernstige bloeddrukdaling
 • U heeft een ziekte die gepaard gaat met een verhoogde druk binnen de schedel of binnen het oog
 • Bij bepaalde hartaandoeningen als gevolg van verstopping van de bloedvaten (obstructie)
 • Bij gelijktijdig gebruik met geneesmiddelen die gebruikt worden bij erectiestoornissen (fosfodiësterase-5-remmers) zoals sildenafil. Het bloeddrukverlagend effect van Minitran kan door deze geneesmiddelen worden versterkt. Dit kan leiden tot een ernstige versterkte bloeddrukdaling.
 • Bij plotselinge stoornissen van de bloedsomloop, die gepaard gaan met een sterk verlaagde bloeddruk (shock)
 • U heeft ernstige hypovolemie.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Bij het langdurig dragen op één en dezelfde plaats kan huidirritatie optreden. Plak Minitran daarom regelmatig op een andere plaats. Er zijn wel allergische huidreacties op plaatselijk toegediend nitroglycerine mogelijk, maar deze zijn zeldzaam. Soms kan ter plaatse lichte jeuk of een branderig gevoel optreden. Soms wordt de huid lichtrood, maar dit verdwijnt meestal spontaan binnen enkele uren na het verwijderen van de pleister.

Een eventuele bloeddrukdaling en gevoel van zwakte kunnen worden opgeheven door de benen hoog te leggen. Bij het optreden van ernstige bloeddrukdaling dient het verwijderen van de pleister overwogen te worden. Neem hiervoor contact op met uw arts of apotheker.

Minitran is niet geschikt voor de behandeling van een plotseling optredende aanval van hartkramp. Indien tijdens het gebruik van Minitran een aanval optreedt, moet deze onderdrukt worden met snelwerkende nitroglycerine voor onder de tong. Minitran mag alleen onder medische toezicht worden toegepast na een recent hartaanval of bij acuut hartfalen.

Het gebruik van Minitran kan aanleiding geven tot verlaagde bloeddruk bij opstaan vanuit een zittende of liggende houding. U dient plotselinge houdingsveranderingen tijdens het begin van de therapie te vermijden.

Men dient terughoudend te zijn met het gebruik van Minitran bij patiënten met zuurstoftekort als gevolg van bloedarmoede of in combinatie met verstoorde zuurstofwisseling in de longen. Patiënten met een zuurstoftekort in de hartspier (angina pectoris), een recent hartinfarct of een beroerte, lijden vaak aan een verstoring van de zuurstofwisseling in de longen. Het lichaam zorgt er uit zichzelf voor om de delen van de longen die slecht functioneren minder te gebruiken. Minitran kan dit herstellende effect van het lichaam tegenwerken.

Bij de behandeling van pijn op de borst ten gevolge van zuurstoftekort van de hartspier (angina pectoris) die veroorzaakt wordt door een bepaalde stoornis in de hartspier waarbij de spieren in de wand van het hart verdikt zijn (leidend tot hartzwakte) (hypertrofische cardiomyopathie). Door de behandeling met Minitran kan de pijn op de borst ten gevolge van zuurstoftekort van de hartspier (angina pectoris) verergeren. In deze gevallen is gelijktijdige behandeling met aanvullende medicatie wenselijk.

De behandeling met Minitran pleisters mag niet plotseling worden gestopt.

Tijdens herhaald of continu gebruik van langwerkende nitroglycerine, transdermale therapeutische systemen of verwante stoffen bevattende preparaten, kan gewenning voor het preparaat of aanverwante preparaten (nitraten) optreden. Dit kan worden voorkomen door een nitraatvrije periode in acht te nemen. Continue gebruik van Minitran wordt afgeraden.

Bij het ontwikkelen van gewenning voor nitroglycerine kan het effect van nitroglycerine onder de tong gedeeltelijk teniet worden gedaan.

Bij overgang op een therapie met een ander geneesmiddel kan het nodig zijn de behandeling met Minitran nog enige tijd voort te zetten.

Minitran moet verwijderd worden voordat het lichaam wordt blootgesteld aan een magnetisch of electrisch veld tijdens procedures zoals MRI en behandeling ter regulatie van het hartritme (cardioversie/ defibrillatie). Vertel uw behandelend arts dat u Minitran draagt als u een operatie meot ondergaan. Minitran bevat geen metaalcomponenten en hoeft daarom niet verwijderd te worden voorafgaande aan elektrisch laseren (diathermie).

Gebruikt u naast Minitran nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Neem contact op met uw arts of apotheker als u de volgende geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt:

 • Geneesmiddelen die de bloedvaten verwijden (vasodilatoren), zoals geneesmiddelen die gebruikt worden bij erectiestoornissen (fosfodiësterase type 5 remmers)), bijvoorbeeld sildenafil. Fosfodiësterase type 5 remmers mogen niet gelijktijdig gebruikt worden met Minitran (Zie ook rubriek 2 Wanneer mag u dit geneesmiddel niet gebruiken?)
 • Geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk of bepaalde hartaandoeningen (calciumantagonisten)
 • Bepaalde groep bloeddruk verlagende middelen (ACE-remmers)
 • Bepaalde middelen toegepast bij hoge bloeddruk, bepaalde hartklachten of verhoogde oogdruk (bètablokkers)
 • Plasmiddelen (diuretica)
 • Bloeddrukverlagende middelen (antihypertensiva)
 • Bepaalde groep geneesmiddelen tegen depressie (tricyclische antidepressiva)
 • Middelen tegen ernstige geestesziekte (psychose) (neuroleptica)
 • Dihydroergotamine (geneesmiddel ter behandeling van migraine)
 • Een groep geneesmiddelen die gebruikt wordt bij de behandeling van pijn, zwelling en andere symptomen van ontsteking (NSAID’s), zoals acetylsalicylzuur

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Vruchtbaarheid

Over het effect van Minitran op de vruchtbaarheid zijn geen gegevens beschikbaar.

Zwangerschap

Als u tijdens de behandeling van Minitran zwanger wordt of wilt worden, moet u contact opnemen met uw arts over het voortzetten van de behandeling. Vanwege het ontbreken van gegevens wordt het gebruik van Minitran tijdens de zwangerschap afgeraden, tenzij anders besloten door uw arts.

Borstvoeding

Als u tijdens de behandeling met Minitran bosrtvoeding geeft, moet u contact opnemen met uw arts over het voortzetten van de behandeling. Het is niet bekend of de werkzame stof (nitroglycerine) in de moedermelk overgaat.

De voordelen van borstvoeding voor het kind en het voordeel van behandeling van de moeder moeten worden afgewogen in de beslissing of borstvoeding of Minitran te stoppen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Duizeligheid en verlaagde bloeddruk bij staan kunnen aan het begin van de therapie of bij dosisveranderingen optreden en het reactievermogen beïnvloeden. Patiënten die deze effecten ervaren dienen niet deel te nemen aan het verkeer of machines te bedienen en dienen voorzichtig te zijn bij andere werkzaamheden die volledige aandacht vereisen.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

In het algemeen wordt begonnen met 1 pleister Minitran 5 per dag. Indien de arts dit voorschrijft kunnen bij onvoldoende resultaat en goede verdraagzaamheid ook 2 pleisters Minitran 5 of 1 pleister Minitran 10 of 1 pleister Minitran 15 worden opgeplakt.

De Minitran pleister moet op een gezonde, weinig behaarde, droge en schone (d.w.z. geen zalfresten bevattende) plek worden aangebracht. De borst is het meest aan te bevelen, maar ook andere gedeelten van de huid (behalve armen en benen beneden deelleboog, respectievelijk knie) kunnen gebruikt worden. De gekozen plaats mag geen snijwondjes of andere beschadigingen vertonen. Knip eventueel aanwezige haren weg. Nooit wegscheren!

Breng Minitran niet onmiddellijk na douchen of baden aan. Het beste is te wachten tot de huid volkomen droog is.

Het aanbrengen van de pleister gaat als volgt:

 1. Haal de pleister uit het zakje.
 2. Trek de beschermstrook langzaam los.
 3. Als de beschermstrook gedeeltelijk los is, pakt men de pleister aan de smalle zijde tussen duim en wijsvinger en trekt men de beschermstrook verder los.
 4. Plak de Minitran pleister op een onbeschadigd, weinig behaard, schoon en droog deel van de huid, bijvoorbeeld aan de zijkant van de borstkas (links of rechts) langs de ribben. Druk dan krachtig met de palm van de hand gedurende 10-15 seconden de pleister aan.

Als de pleister eenmaal is aangebracht, raak deze dan niet meer aan. Trek ook niet aan de pleister om te controleren of die wel goed vast zit!

Om verlies van effectiviteit tegen te gaan, dient men een nitraatvrij interval van 8 uur in acht te nemen. Dit betekent dat de pleister voor de nacht verwijderd dient te worden of, indien de pijn 's nachts optreedt, alleen gedurende de nacht gedragen dient te worden. Continu gebruik wordt ontraden. Indien de aanvallen van hartkramp aanhouden, dient u contact op te nemen met de behandelend arts..

Breng de nieuwe Minitran pleister aan op een ander gedeelte van de huid (bijvoorbeeld andere kant van de borstkas). Pas na enige dagen mag de plaats van de huid, waar de Minitran pleister gezeten heeft, daarvoor opnieuw gebruikt worden.

Zorg er voor dat ook de gebruikte Minitran exemplaren buiten het bereik van kinderen blijven. Eventuele kleefresten op de huid kunnen met wasbenzine makkelijk worden verwijderd.

Mocht de pleister loslaten, dan moet hij niet langer worden gebruikt en dient een nieuwe pleister - aan de andere zijde van de borstkas - te worden aangebracht.

De pleisters hechten goed aan de huid. Douchen, zwemmen en sportbeoefening zijn mogelijk zonder dat de werkzaamheid van de pleisters verloren gaat. De kleefstoffen van de pleisters zijn niet irriterend.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

Er zijn onvoldoende gegevens over de verdraagzaamheid en effectiviteit bij kinderen. Derhalve wordt gebruik bij kinderen niet aanbevolen.

Gebruik bij ouderen

Over het gebruik in deze leeftijdsgroep zijn geen specifieke gegevens beschikbaar, er zijn echter geen aanwijzingen dat de dosis aangepast dient te worden.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bijwerkingen die zeer vaak kunnen voorkomen zijn (bij meer dan 1 op de 10 patiënten):

 • misselijkheid
 • overgeven

Een bijwerking die vaak kan voorkomen is (bij 1 tot 10 op de 100 patiënten): - hoofdpijn

Bijwerkingen die soms kunnen voorkomen zijn (bij 1 tot 10 op de 1.000 patiënten):

 • huidontsteking als gevolg van overgevoeligheid op de toedieningsplaats (allergische contactdermatitis)
 • roodheid van de huid op de plaats van toediening (erythema)
 • jeuk (pruritus)
 • brandend gevoel, huidirritatie

Bijwerkingen die zelden kunnen voorkomen zijn (bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten):

 • versnelde hartslag (tachycardie)
 • bloeddrukdaling door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding soms gepaard gaande met duizeligheid (orthostatische hypotensie)
 • blozen
 • flauwvallen of een licht gevoel in het hoofd

Een bijwerking die zeer zelden kan voorkomen is (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten): - duizeligheid

Bijwerkingen waarvan het niet bekend is hoe vaak deze voorkomen (frequentie kan niet worden bepaald met de beschikbare gegevens):

 • hartkloppingen
 • huiduitslag

Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Ook de gebruikte en weggegooide pleisters dienen buiten het bereik van kinderen te blijven.

Bewaren beneden 25°C in een droge omgeving ter bescherming tegen vocht.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het sachet en de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

- De werkzame stof in dit middel is nitroglycerine.

Een pleister Minitran 5 van 6,7 cm2 bevat 18,0 mg nitroglycerine. De gemiddelde hoeveelheid die vrijgegeven wordt per 24 uur bedraagt 5 mg.

Een pleister Minitran 10 van 13,3 cm2 bevat 36,0 mg nitroglycerine. De gemiddelde hoeveelheid die vrijgegeven wordt per 24 uur bedraagt 10 mg.

Een pleister Minitran 15 van 20,0 cm2 bevat 54,0 mg nitroglycerine. De gemiddelde hoeveelheid die vrijgegeven wordt per 24 uur bedraagt 15 mg.

 • De andere stoffen in dit middel zijn ethyloleaat, glycerolmonolaureaat, isooctylacrylaat acrylamide copolymer en polyethyleen.

Minitran is een pleister in een sachet. Er zitten 30 pleisters in een verpakking.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Meda Pharma BV Krijgsman 20

1186 AD Amstelveen

Fabrikant

3M Health Care Ltd.

Derby Road,

Loughborough,

Leicestershire, LE11 5SF

Verenigd Koninkrijk

Minitran 5 is in het register ingeschreven onder RVG 15864.

Minitran 10 is in het register ingeschreven onder RVG 15865.

Minitran 15 is in het register ingeschreven onder RVG 15866.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in mei 2013.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK