Nitro-Dur 5, pleister 40 mg/10 cm2

ATC-Code
C01DA02
Nitro-Dur 5, pleister 40 mg/10 cm2

Merck Sharp & Dohme Gesellschaft m.b.H.

Stof(fen)
Glycerol trinitraat
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Vasodilatoren gebruikt bij hartaandoeningen

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Merck Sharp & Dohme Gesellschaft m.b.H.

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Nitro-Dur wordt afgeleverd in dozen van 30 pleisters. Iedere pleister is afzonderlijk verpakt in een zakje. Op basis van de hoeveelheid nitroglycerine afgegeven per uur zijn beschikbaar:

Nitro-Dur 5 (0,2 mg/h – 40 mg/10 cm²) Nitro-Dur 10 (0,4 mg/h – 80 mg/20 cm²)

Nitro-Dur bevat een geneesmiddel (nitroglycerine) dat via een pleister door de huid heen opgenomen wordt (een zgn. transdermaal toedieningssysteem).

Nitro-Dur bevat per pleister, afhankelijk van welke sterkte u is voorgeschreven 40 of 80 mg nitroglycerine als werkzame stof.

NITRO-DUR PIL 2010 LEI

- BS 2/5 -

De pleister zorgt ervoor dat de werkzame stof langzaam en gelijkmatig vrijkomt. Hierdoor hoeft slechts eenmaal per dag een pleister aangebracht te worden.

Als iemand last krijgt van angina pectoris-aanvallen (hartkramp) komt dit doordat het hart van die persoon overbelast is geraakt. Dit kan door allerlei oorzaken gebeuren. Het in Nitro-Dur zittende nitroglycerine helpt dergelijke aanvallen van pijn op de borst, veroorzaakt door overbelasting van het hart bij onvoldoende zuurstofaanvoer door de kransvaten, voorkomen.

Uw arts schrijft voor welke pleister u dient te gebruiken. Bij het begin van de behandeling moet de juiste hoeveelheid werkzame stof vastgesteld worden. De aanbevolen startdosis bedraagt 1 pleister

Nitro-Dur 5 per dag. Zo nodig wordt vervolgens overgegaan op een grotere pleister. Dit verschilt van persoon tot persoon.

Breng de pleister eenmaal per dag, meestal 's ochtends, aan op een schoon, haarloos en droog gedeelte van de huid, bv. op de borst of de buitenkant van de bovenarm (zie tekening).

Wijzig ieder dag de plaats waar de pleister moet worden aangebracht (bv. linkerbovenarm, volgende dag links op de borst, daaropvolgende dag rechts op de borst, daaropvolgende dag weer op de linker bovenarm, enz.).

Breng de pleister nooit op onderarmen of -benen aan.

De pleister kan 12-16 uur per dag blijven zitten. Dan moet u, 12-16 uur na aanbrenging, de pleister verwijderen. Dit betekent dat u de pleister vóór de nacht moet verwijderen. De volgende ochtend moet u dan weer een andere pleister aanbrengen op een andere geschikte plek. Bij patiënten met nachtelijke hartkramp kan de arts beslissen om de pleister 's avonds aan te brengen met een pleistervrij interval overdag. In dit geval kan de arts u een bijkomende behandeling tegen hartkramp overdag voorschrijven.

Bij ernstige angina pectoris is het ook mogelijk dat uw arts andere middelen tegen angina pectoris voorschrijft wanneer de pleister verwijderd is.

Wijze van aanbrengen van de pleister (zie tekening)

Verwijder eerst de verpakking.

NITRO-DUR PIL 2010 LEI

- BS 4/5 -

Pak de pleister beet aan de zijkanten (1) en buig hem heen en weer, met de bruine lijntjes op de achterkant van de pleister naar u toegekeerd, zodanig dat de beschermingslaag op de achterkant van de pleister in het midden gaat wijken (2).

Dan kunt u, net als bij een gewone pleister, de beschermingslaag aan één kant verwijderen (3). Vervolgens moet u de pleister stevig op de huid aanbrengen (4). Dan kunt u het andere gedeelte van de beschermingslaag verwijderen (5). Zorg daarbij dat de pleister volkomen glad op de huid vast komt te zitten. Nadat de pleister is aangebracht moet u uw handen zorgvuldig wassen met water en zeep.

Verwijderen van de pleister (zie tekening)

Met één vinger midden op de pleister drukken (1). De pleister komt los aan de zijkant. Met duim en wijsvinger een opstaand randje beetpakken (2) en de pleister langzaam verwijderen.

Zorg ervoor dat de pleisters, dus ook gebruikte, altijd uit de buurt van kinderen gehouden worden. Ook na het verwijderen van de pleister moet u uw handen zorgvuldig wassen.

In geval u bemerkt dat Nitro-Dur te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Nitro-Dur heeft gebruikt:

Gezien de pleistervorm van Nitro-Dur zijn symptomen van overdosering met dit middel weinig waarschijnlijk.

In geval symptomen van overdosering zich voordoen, zoals bij gebruik van meerdere pleisters of gebruik bij personen waarvoor het geneesmiddel niet bestemd is, verwijder dan de pleister en was de onderliggende huid grondig om het resterende product te verwijderen.

Wanneer u te veel van Nitro-Dur heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Nitro-Dur te gebruiken:

Het is belangrijk dat u geen dag mist van de behandeling.

Indien u toch eens vergeten bent een pleister aan te brengen, kunt u dit alsnog doen. Vervolgens zet u het normale gebruik voort. Neem nooit een dubbele dosis van Nitro-Dur om zo de vergeten dosis in te halen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Nitro-Dur niet:

  • Wanneer u overgevoelig bent voor nitroglycerine en andere zgn. nitraten
  • Wanneer u last heeft van bloedarmoede.
  • Wanneer u last heeft van ernstig verlaagde bloeddruk, verhoogde druk in de schedel en bepaalde hartafwijkingen.
  • Wanneer u sildenafil (Viagra) gebruikt (zie rubriek 2 “Gebruik van Nitro-Dur in combinatie met andere geneesmiddelen”).

Wees extra voorzichtig met Nitro-Dur:

Zorg ervoor dat uw arts, en ook eventueel nieuwe of andere artsen, altijd op de hoogte zijn van het feit dat u Nitro-Dur pleisters gebruikt.

Als u, ondanks het feit dat u de pleister draagt, toch weer last krijgt van pijn op de borst, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts.

Het kan zijn dat uw arts u, naast de pleister, ook nog nitroglycerine-pilletjes voor onder de tong heeft voorgeschreven. Deze pilletjes zijn bedoeld om een plotselinge aanval van pijn op de borst te verhelpen. Onthoud dat Nitro-Dur bedoeld is om aanvallen van pijn te voorkomen, niet om ze te doen verdwijnen als ze er eenmaal zijn. Gewenning (het verschijnsel dat steeds meer van een geneesmiddel moet worden gebruikt om een vergelijkbaar effect te verkrijgen) voor nitraten, evenals kruisgewenning met andere nitraatbevattende preparaten, kan voorkomen.

Gebruik geen sildenafil als u onder behandeling staat met Nitro-Dur. Het bloeddrukverlagende effect van Nitro-Dur wordt versterkt door sildenafil. Dit kan leiden tot ernstige aandoeningen zoals hartaanvallen (zie rubriek 2 “Gebruik van Nitro-Dur in combinatie met andere geneesmiddelen”).

Houd de pleisters, ook de gebruikte, buiten het bereik en het zicht van kinderen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik van Nitro-Dur in combinatie met voedsel en drank

Gelijktijdig gebruik van alcohol en Nitro-Dur kan eveneens het risico op hypotensie (lage bloeddruk) verhogen.

Zwangerschap

Als u zwanger bent of wordt, voor of tijdens behandeling met Nitro-Dur, moet uw arts beslissen of u al dan niet mag beginnen of doorgaan met het gebruik van Nitro-Dur pleisters.

NITRO-DUR PIL 2010 LEI

- BS 3/5 -

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Het geven van borstvoeding wordt afgeraden als u behandeld wordt met Nitro-Dur pleisters.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Nitro-Dur pleisters kunnen in het begin van de behandeling duizeligheid en/of zwakheid wegens een te lage bloeddruk veroorzaken. Vermijd in dat geval een voertuig te besturen of machines te bedienen.

Gebruik van Nitro-Dur in combinatie met andere geneesmiddelen

Let op: de volgende opmerkingen kunnen ook van toepassing zijn op het gebruik van geneesmiddelen enige tijd geleden of in de nabije toekomst.

Gelijktijdig gebruik van Nitro-Dur pleisters en andere geneesmiddelen, zoals bloeddrukverlagende middelen, kan lage bloeddruk en duizeligheid veroorzaken. Neem geen geneesmiddelen die de sexuele functie verbeteren zoals sildenafil of aanverwante producten, aangezien deze de bloeddruk enorm kunnen verlagen en ernstige complicaties kunnen veroorzaken, waaronder sterfte.

Houd uw arts altijd op de hoogte van eventuele andere geneesmiddelen die u gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft die u zonder recept kunt verkrijgen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Nitro-Dur bijwerkingen veroorzaken.

NITRO-DUR PIL 2010 LEI

- BS 5/5 -

Hoofdpijn is de meest frequente bijwerking, vooral bij hogere doseringen en in het begin van de behandeling. Roodheid in het aangezicht, evenals tijdelijke episoden van duizeligheid en/of gevoel van zwakte als gevolg van verandering van de bloeddruk, kunnen voorkomen.

Verlaagde bloeddruk, plotse bewusteloosheid en versnelling van de hartslag werden gemeld maar zijn eerder ongewoon.

Mocht dit het geval zijn, neem dan contact op met uw arts.

Uw huid kan een lokale irritatie van de plaats van aanbrengen vertonen, maar deze is zelden ernstig. Overgevoeligheidsreacties op nitroglycerine kunnen zich voordoen en zelden kunnen misselijkheid en braken voorkomen, vooral bij hogere doseringen. Waarschuw ook dan uw arts.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Nitro-Dur buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren in de originele verpakking bij een temperatuur van 15-25°C. Niet laten bevriezen.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Nitro-Dur niet meer na de datum op de verpakking achter: "Niet te gebruiken na".

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in november 2010.

NITRO-DUR PIL 2010 LEI

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.