Mirtazapine 30 PCH, filmomhulde tabletten 30 mg

Illustratie van Mirtazapine 30 PCH, filmomhulde tabletten 30 mg
Stof(fen) Mirtazapine
Toelating Nederland
Producent Pharmachemie
Verdovend Nee
ATC-Code N06AX11
Farmacologische groep Antidepressiva

Vergunninghouder

Pharmachemie

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Mirtazapine PCH behoort tot de groep van geneesmiddelen die bekend staat als antidepressiva. Mirtazapine PCH wordt gebruikt voor de behandeling van (ernstige) neerslachtigheid (depressie).

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • wanneer u allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6. Als dit op u van toepassing is, moet u zo snel mogelijk uw arts raadplegen voordat u Mirtazapine PCH inneemt.
 • als u monoaminoxidaseremmers (MAOIs) gebruikt, of recent (tijdens de laatste twee weken) gebruikt heeft.

MIRTAZAPINE 15 - 30 - 45 PCH filmomhulde tabletten

Gedachten over zelfmoord of verergering van uw depressie

Als u depressief bent, kunt u soms gedachten hebben over zelfbeschadiging of zelfmoord. Deze gedachten kunnen toenemen als u voor het eerst middelen tegen depressie (antidepressiva) gaat innemen, aangezien deze geneesmiddelen allemaal de tijd nodig hebben, in het algemeen ongeveer 2 weken of soms langer, om te gaan werken.

U heeft een grotere kans dat u dit soort gedachten vertoont:

 • als u al eerder gedachten heeft gehad over zelfmoord of zelfbeschadiging
 • als u een jong volwassene bent. Informatie uit klinische onderzoeken heeft een toegenomen risico aangetoond op zelfmoordgedrag bij jonge volwassenen jonger dan 25 jaar oud met psychiatrische

aandoeningen die behandeld werden met een antidepressivum.

ÆAls u op enig moment gedachten over zelfbeschadiging of zelfmoord hebt, neem dan direct contact op met uw arts of ga direct naar het ziekenhuis.

Het kan helpen als u een vriend of familielid vertelt dat u zich depressief voelt of dat u lijdt aan een angststoornis, en hen vragen deze bijsluiter te lezen. U kunt hen vragen u te vertellen of zij denken dat uw depressie of angststoornis erger wordt of dat zij zich zorgen maken over veranderingen in uw gedrag.

Wees ook extra voorzichtig met Mirtazapine PCH

 • als u één van de volgende aandoeningen heeft of ooit heeft gehad.
  • ÆBreng uw arts op de hoogte van deze aandoeningen voordat u Mirtazapine PCH gaat gebruiken, als u dat nog niet eerder heeft gedaan.
  • vallende ziekte (epilepsie). Als bij u epileptische aanvallen ontstaan of uw epileptische aanvallen doen zich vaker voor, stop dan met het gebruik van Mirtazapine PCH en neem onmiddellijk contact op met uw arts;
  • leverziekten, inclusief geelzucht. Stop met het gebruik van Mirtazapine PCH en neem onmiddellijk contact op met uw arts indien geelzucht optreedt;
  • nierziekten;
  • hartaandoeningen of verlaagde bloeddruk;
  • schizofrenie. Als psychotische verschijnselen zoals paranoïde gedachten vaker of in een ernstiger vorm optreden, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts;
  • manische depressiviteit (perioden van overdreven opgewektheid/overactiviteit afgewisseld met perioden van neerslachtigheid). Als u zich uitgelaten of te opgewonden begint te voelen, stop dan met het gebruik van Mirtazapine PCH en neem onmiddellijk contact op met uw arts;
  • suikerziekte (diabetes) (het kan nodig zijn uw dosis insuline of andere middelen tegen diabetes aan te passen);
  • oogziekte, zoals verhoogde oogboldruk (glaucoom);
  • moeite met plassen wat veroorzaakt zou kunnen worden door een vergrote prostaat.

MIRTAZAPINE 15 - 30 - 45 PCH filmomhulde tabletten

 • wanneer u verschijnselen ontwikkelt die wijzen op een infectie, zoals onverklaarbare hoge koorts, keelpijn en zweertjes in de mond. ÆStop met het gebruik van Mirtazapine PCH en neem onmiddellijk contact op met uw arts voor bloedonderzoek. In zeldzame gevallen kunnen deze verschijnselen wijzen op afwijkingen in de aanmaak van bloedcellen in het beenmerg. Deze zeldzame verschijnselen treden meestal 4-6 weken na het begin van de behandeling op.
 • wanneer u tot de groep ouderen behoort. U kunt gevoeliger zijn voor bijwerkingen van antidepressiva.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Mirtazapine PCH dient normaalgesproken niet te worden gebruikt bij de behandeling van kinderen en jongeren tot 18 jaar. Patiënten jonger dan 18 jaar hebben een verhoogd risico op bijwerkingen zoals zelfmoordpogingen, zelfmoordgedachten en vijandigheid (voornamelijk agressie, oppositioneel gedrag en woede) als zij behandeld worden met geneesmiddelen uit deze therapeutische klasse. Ondanks dit alles kan uw arts aan patiënten jonger dan 18 jaar Mirtazapine PCH voorschrijven omdat dit in het belang van de patiënt is. Als uw arts Mirtazapine PCH heeft voorgeschreven aan een patiënt die jonger is dan 18 en u wilt dit bespreken, dan wordt u verzocht contact op te nemen met uw arts. Indien bij patiënten jonger dan 18 jaar één van de hiervoor genoemde symptomen zich ontwikkelt of verslechtert bij inname van Mirtazapine PCH, dan wordt u verzocht uw arts hierover te informeren. Langetermijnveiligheidsgegevens van Mirtazapine PCH over groei, ontwikkeling en cognitieve en gedragsontwikkeling ontbreken in deze leeftijdsgroep.

Vertel uw arts of apotheker wanneer u één van de geneesmiddelen gebruikt (of van plan bent om te gaan gebruiken) van de onderstaande lijst.

Vertel uw arts of apotheker ook wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

Gebruik Mirtazapine PCH niet in combinatie met

 • monoamineoxidaseremmers (MAO-remmers). Ook mag u geen Mirtazapine PCH gebruiken gedurende twee weken nadat het gebruik van MAO-remmers is stopgezet. Na stopzetten van het gebruik van Mirtazapine PCH mag u gedurende de daaropvolgende twee weken ook geen MAO- remmers gebruiken. Voorbeelden van MAO-remmers zijn moclobemide, tranylcypromine (beide zijn antidepressiva) en selegiline (tegen de ziekte van Parkinson).

MIRTAZAPINE 15 - 30 - 45 PCH filmomhulde tabletten

Wees extra voorzichtig wanneer u Mirtazapine PCH gebruik in combinatie met

 • Antidepressiva als SSRI's, venlafaxine en L-tryptofaan of triptanen (voor de behandeling van migraine), tramadol (een pijnstiller), linezolid (een antibioticum), lithium (voor de behandeling van bepaalde psychische klachten) en preparaten met Sint Janskruid – Hypericum perforatum (een kruidenmiddel tegen depressie). In zeer zeldzame gevallen kan Mirtazapine PCH, alleen of in combinatie met deze geneesmiddelen, leiden tot het zogenaamde serotoninesyndroom. Enkele van de verschijnselen van dit syndroom zijn: onverklaarbare koorts, zweten, verhoogde hartslag, diarree, (oncontroleerbare) spiersamentrekkingen, rillingen, overactieve reflexen, rusteloosheid, stemmingsveranderingen en bewusteloosheid. Raadpleeg onmiddellijk uw arts als u last krijgt van een combinatie van deze verschijnselen. Uw arts zal dan de behandeling met mirtazapine stoppen en deze verschijnselen gaan behandelen.
 • het antidepressivum nefazodon. Dit middel kan de hoeveelheid Mirtazapine PCH in het bloed verhogen. Raadpleeg uw arts als u dit middel gebruikt. Het kan nodig zijn de dosis Mirtazapine PCH te verlagen of, wanneer u stopt met het gebruik van nefazodon, de dosis Mirtazapine PCH te verhogen.
 • geneesmiddelen tegen angst en slapeloosheid zoals benzodiazepinen; geneesmiddelen tegen schizofrenie zoals olanzapine; geneesmiddelen tegen allergie zoals cetirizine; geneesmiddelen tegen hevige pijn zoals morfine. In combinatie met deze geneesmiddelen kan Mirtazapine PCH de sufheid die door deze geneesmiddelen wordt veroorzaakt, verhogen.
 • geneesmiddelen tegen infecties: geneesmiddelen tegen bacteriële infecties (zoals erytromycine), geneesmiddelen tegen schimmelinfecties (zoals ketoconazol) en geneesmiddelen tegen hiv/aids (zoals hiv-proteaseremmers) en geneesmiddelen tegen maagzweren (zoals cimetidine. In combinatie met Mirtazapine PCH kunnen deze geneesmiddelen de hoeveelheid Mirtazapine PCH in uw bloed verhogen. Raadpleeg uw arts als u dit middel gebruikt. Het kan nodig zijn de dosis Mirtazapine PCH te verlagen of, wanneer u stopt met het gebruik van deze geneesmiddelen, de dosis Mirtazapine PCH weer te verhogen;
 • geneesmiddelen tegen epilepsie zoals carbamazepine of fenytoïne;

geneesmiddelen tegen tuberculose zoals rifampicine.

In combinatie met Mirtazapine PCH kunnen deze geneesmiddelen de hoeveelheid Mirtazapine PCH in het bloed verlagen. Raadpleeg uw arts als u deze middelen gebruikt. Het kan nodig zijn de dosis Mirtazapine PCH te verhogen of, wanneer u stopt met deze middelen, de dosis Mirtazapine PCH juist te verlagen.

 • geneesmiddelen ter voorkoming van bloedstolling zoals warfarine.

Mirtazapine PCH kan de effecten van warfarine op het bloed versterken. Raadpleeg uw arts als u dit middel gebruikt. Bij combinatie is het raadzaam dat een arts uw bloed nauwgezet controleert.

In deze rubriek worden geneesmiddelen aangeduid met de naam van de werkzame stof of de groep waartoe de stof behoort. Veelal kent u een geneesmiddel bijv. bij de merknaam. Raadpleeg daarom de verpakking of de bijsluiter van een door u gebruikt geneesmiddel om vast te stellen welke stoffen daarin voorkomen of vraag advies aan uw arts of apotheker.

MIRTAZAPINE 15 - 30 - 45 PCH filmomhulde tabletten

U kunt slaperig worden als u alcohol drinkt terwijl u Mirtazapine PCH gebruikt. Geadviseerd wordt geen alcohol te drinken.

U kunt Mirtazapine PCH innemen met of zonder voedsel.

Zwangerschap borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Beperkte ervaring met het gebruik van Mirtazapine PCH bij zwangere vrouwen laat geen verhoogd risico zien. Voorzichtigheid is echter geboden wanneer Mirtazapine PCH gebruikt wordt tijdens de zwangerschap.

Indien u Mirtazapine PCH gebruikt en u wordt zwanger of u bent van plan zwanger te worden, vraag dan uw arts of u Mirtazapine PCH mag blijven gebruiken. Indien u Mirtazapine PCH gebruikt tot aan of tot kort voor de geboorte, moet uw baby gecontroleerd worden op mogelijke bijwerkingen.

Vertel het uw verloskundige en/of arts als u Mirtazapine PCH gebruikt. Bij gebruik tijdens de zwangerschap kunnen gelijksoortige geneesmiddelen (SSRI’s) de kans op een ernstige aandoeningbij baby’s vergroten. Deze aandoening is persistente pulmonaire hypertensie bij een pasgeborenen (PPHN), waardoor de baby sneller ademt en een blauwe kleur heeft. Deze symptomen beginnen gewoonlijk tijdens de eerste 24 uur na de geboorte. Als dit het geval is bij uw baby, raadpleeg dan onmiddellijk uw verloskundige en/of uw arts.

Vraag uw arts of u borstvoeding mag geven terwijl u Mirtazapine PCH gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Mirtazapine PCH kan uw concentratie- en reactievermogen beïnvloeden. Verzeker u ervan dat u hier geen last van heeft voordat u aan het verkeer deelneemt of machines bedient.

Mirtazapine PCH bevat

Lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoeveel moet u innemen

De begindosis is meestal 15 of 30 mg per dag. Zonodig kan uw arts u adviseren de dosis na een paar dagen te verhogen tot de dosis waarbij u de meeste baat heeft (15 tot 45 mg per dag). De dosis is meestal hetzelfde voor alle leeftijden. Als u echter tot de groep ouderen behoort of wanneer u lijdt aan een lever- of nierziekte, kan het zijn dat uw arts de dosis aanpast.

MIRTAZAPINE 15 - 30 - 45 PCH filmomhulde tabletten

Wanneer moet u Mirtazapine PCH innemen

ÆNeem Mirtazapine PCH elke dag op dezelfde tijd in.

Bij voorkeur neemt u Mirtazapine PCH eenmaal daags in, bij het naar bed gaan. Het is echter mogelijk dat uw arts u adviseert de dosis Mirtazapine PCH te verdelen over de dag – eenmaal 's ochtends en eenmaal ’s avonds bij het naar bed gaan. De hogere dosis dient u in te nemen bij het naar bed gaan. Neem de tablet via de mond in. Neem de voorgeschreven dosis Mirtazapine PCH in zonder erop te kauwen, zonodig met wat water of sap.

Wanneer kunt u verbetering van uw klachten verwachten

In het algemeen duurt het 1 tot 2 weken voordat Mirtazapine PCH gaat werken en na 2 tot 4 weken kunt u zich beter beginnen te voelen. Tijdens de eerste paar weken van de behandeling is het belangrijk dat u met uw arts praat over de effecten van Mirtazapine PCH:

Æbespreek na 2 tot 4 weken met uw arts welk effect dit middel bij u heeft.

Als u zich nog steeds niet beter voelt, kan uw arts een hogere dosis voorschrijven. Bespreek na nogmaals 2 tot 4 weken opnieuw het effect met uw arts.

Meestal dient u Mirtazapine PCH te gebruiken totdat uw depressieve klachten gedurende 4 tot 6 maanden verdwenen zijn.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

Mirtazapine PCH dient normaalgesproken niet te worden gebruikt bij de behandeling van kinderen en jongeren tot 18 jaar (zie ook rubriek 2. “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?”).

Heeft u te veel van dit middel gebruikt

ÆBel onmiddellijk een arts als u of iemand anders te veel Mirtazapine PCH heeft ingenomen.

De meest voorkomende verschijnselen van een overdosis Mirtazapine PCH (zonder andere middelen of alcohol) zijn sufheid, desoriëntatie en een verhoogde hartslag.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken

Wanneer u uw dosis eenmaal per dag moet innemen

 • Neem geen dubbele dosis als u vergeten bent uw dosis Mirtazapine PCH in te nemen. Sla de vergeten dosis gewoon over. Neem uw volgende dosis in op het normale tijdstip.

Wanneer u uw dosis tweemaal per dag moet innemen

 • Als u de ochtenddosis bent vergeten, neem deze dan tegelijk met de avonddosis in.
 • Als u de avonddosis bent vergeten, neem deze dan niet alsnog met de volgende ochtenddosis in. Sla de vergeten dosis gewoon over en ga door met uw normale ochtend- en avonddoses.
 • Als u beide doses bent vergeten, neem deze dan niet alsnog in. Sla beide vergeten doses gewoon over en ga de volgende dag door met uw normale ochtend- en avonddoses.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

ÆStop alleen met het innemen van Mirtazapine PCH in overleg met uw arts.

MIRTAZAPINE 15 - 30 - 45 PCH filmomhulde tabletten

Als u te vroeg stopt, kan uw depressie terugkomen. Raadpleeg uw arts wanneer u zich beter voelt. Uw arts zal bepalen wanneer de behandeling gestopt kan worden.

Stop niet plotseling met het innemen van Mirtazapine PCH, zelfs niet als u geen last meer heeft van uw depressie. Als u plotseling stopt met het innemen van Mirtazapine PCH, kunt u misselijk, duizelig, onrustig of angstig worden, en hoofdpijn krijgen. Deze symptomen kunnen worden voorkomen door geleidelijk te stoppen. Uw arts zal u vertellen hoe u de dosis langzaam kunt verminderen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De frequenties van de hieronder genoemde bijwerkingen zijn als volgt ingedeeld: Zeer vaak: bij meer dan 1 op de 10 patiënten

Vaak: bij 1 tot 10 op de 100 patiënten Soms: bij 1 tot 10 op de 1.000 patiënten Zelden: bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten

Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten

Niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald.

Zeer vaak

 • toename van de eetlust en gewichtstoename
 • sufheid of slaperigheid
 • hoofdpijn
 • droge mond

Vaak

 • lethargie (lusteloosheid)
 • duizeligheid
 • beven (tremor)
 • misselijkheid
 • diarree
 • braken
 • huiduitslag (exantheem)
 • gewrichtspijn (artralgie) of spierpijn (myalgie)
 • rugpijn
 • bloeddrukdaling door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding, gepaard gaande met duizeligheid of flauwvallen (orthostatische hypotensie)
 • zwelling (vaak van enkels of voeten) tengevolge van vochtophoping (oedeem)

MIRTAZAPINE 15 - 30 - 45 PCH filmomhulde tabletten

 • vermoeidheid
 • levendige dromen
 • verwardheid
 • angstgevoelens
 • slaapproblemen

Soms

 • overdreven opgewektheid gepaard gaande met het hebben van veel energie (manie) ÆStop met het gebruik van Mirtazapine PCH en informeer onmiddellijk uw arts.
 • abnormale gewaarwordingen in de huid, bijvoorbeeld branderigheid, steken, kriebelingen of tintelingen (paresthesie)
 • rusteloze benen
 • flauwvallen (syncope)
 • verminderde gevoeligheid in de mond (orale hypo-esthesie)
 • lage bloeddruk
 • nachtmerries
 • opwinding, onrust (agitatie)
 • waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties)
 • niet stil kunnen zitten

Zelden

 • gelige verkleuring van ogen of huid; dit kan wijzen op stoornissen van de leverfunctie (geelzucht) ÆStop met het gebruik van Mirtazapine PCH en informeer onmiddellijk uw arts.
 • plotselinge spiertrekkingen of aanspannen van de spieren (myoclonus)
 • agressie

Niet bekend

 • verschijnselen die wijzen op een infectie, zoals plotselinge, onverklaarbare hoge koorts, keelpijn en zweertjes in de mond (agranulocytose) ÆStop met het gebruik van Mirtazapine PCH en neem onmiddellijk contact op met uw arts voor bloedonderzoek. In zeldzame gevallen kan Mirtazapine PCH afwijkingen veroorzaken in de aanmaak van bloedcellen in het beenmerg (beenmergdepressie). Sommige mensen worden gevoeliger voor infecties doordat Mirtazapine PCH een tijdelijk tekort aan witte bloedcellen kan veroorzaken (granulocytopenie). In zeldzame gevallen kan Mirtazapine PCH ook een tekort aan zowel rode en witte bloedcellen als bloedplaatjes (aplastische anemie), een tekort aan bloedplaatjes (trombocytopenie) of een toename van het aantal witte bloedcellen (eosinofilie) veroorzaken.
 • epileptische aanval (convulsies) ÆStop met het gebruik van Mirtazapine PCH en informeer onmiddellijk uw arts.
 • een combinatie van symptomen zoals onverklaarbare koorts, zweten, verhoogde hartslag, diarree, (oncontroleerbare) spiersamentrekkingen, rillingen, overactieve reflexen, rusteloosheid, stemmingsveranderingen en bewusteloosheid. In zeer zeldzame gevallen kan dit wijzen op het serotoninesyndroom.

MIRTAZAPINE 15 - 30 - 45 PCH filmomhulde tabletten

ÆStop met het gebruik van Mirtazapine PCH en informeer onmiddellijk uw arts.

 • gedachten hebben over zelfbeschadiging of zelfmoord ÆInformeer onmiddellijk uw arts of ga direct naar een ziekenhuis.
 • verminderde gevoeligheid in de mond (orale paresthesie)
 • vochtophoping (oedeem) in de mond
 • te weinig natrium in het bloed (hyponatriëmie)
 • onvoldoende uitscheiding van het antidiuretisch hormoon
 • ernstige huidreacties (Stevens-Johnsonsyndroom, dermatitis bullosa, erythema multiforme, toxische epidermale necrolyse)
 • slaapwandelen
 • toegenomen speekselafscheiding
 • problemen met spreken (dysartrie).

Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Extra bijwerkingen die bij kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen voorkomen

Bij kinderen jonger dan 18 jaar zijn de volgende bijwerkingen vaak waargenomen in klinische studies: belangrijke gewichtstoename, netelroos (galbulten) en toename van het aantal triglyceriden in het bloed.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren in de goed gesloten, oorspronkelijke verpakking.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is: per filmomhulde tablet resp. 15 mg, 30 mg en 45 mg mirtazapine.
 • De andere stoffen in dit middel zijn:

MIRTAZAPINE 15 - 30 - 45 PCH filmomhulde tabletten

Tabletkern: lactose anhydraat, maïszetmeel, colloïdaal watervrij silica (E551), hydroxypropylcellulose (E463), magnesiumstearaat (E572).

Filmomhulling: titaniumdioxide, lactose monohydraat, macrogol 4000, hypromellose (E464). De 15 mg tabletten bevatten daarnaast ijzeroxide geel (E172) en chinoline geel (E104).

De 30 mg tabletten bevatten daarnaast ijzeroxide geel (E172), ijzeroxide rood (E172) en ijzeroxide zwart (E172).

Mirtazapine 15 PCH, filmomhulde tabletten zijn rond en geel van kleur. De ene zijde is voorzien van de inscriptie 'MR’ gevolgd door een deelstreep en ‘15', de andere zijde draagt de inscriptie 'G'. Mirtazapine 30 PCH, filmomhulde tabletten zijn rond en bruingeel van kleur. De ene zijde is voorzien van de inscriptie 'MR’ gevolgd door een deelstreep en ‘30', de andere zijde draagt de inscriptie 'G'. Mirtazapine 45 PCH, filmomhulde tabletten zijn rond en wit van kleur. De ene zijde is voorzien van de inscriptie 'MR 45', de andere zijde draagt de inscriptie 'G'.

Mirtazapine PCH is verpakt in blisterverpakkingen of potten à 10, 14, 20, 28, 30, 50 of 100 filmomhulde tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Pharmachemie BV Swensweg 5 2031 GA Haarlem Nederland.

Fabrikant

McDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories 35/36 aldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13

Ierland

Generics UK Ltd

Station Close, Potters Bar,

Hertfordshire, EN6 1TL

Verenigd Koninkrijk

Merck Generics B.V.

Dieselweg 25

3752 LB Bunschoten

Nederland

MIRTAZAPINE 15 - 30 - 45 PCH filmomhulde tabletten

In het register ingeschreven onder

RVG 31844, filmomhulde tabletten 15 mg

RVG 31845, filmomhulde tabletten 30 mg

RVG 31846, filmomhulde tabletten 45 mg

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in februari 2012.

0212.7v.HW

Advertentie

Stof(fen) Mirtazapine
Toelating Nederland
Producent Pharmachemie
Verdovend Nee
ATC-Code N06AX11
Farmacologische groep Antidepressiva

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.