Mirtazapine ratiopharm 30 mg, filmomhulde tabletten

Illustratie van Mirtazapine ratiopharm 30 mg, filmomhulde tabletten
Stof(fen) Mirtazapine
Toelating Nederland
Producent ratiopharm
Verdovend Nee
ATC-Code N06AX11
Farmacologische groep Antidepressiva

Vergunninghouder

ratiopharm

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Mirtazapine behoort tot de groep geneesmiddelen die antidepressiva worden genoemd. Mirtazapine behandelt depressieve aandoeningen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Mirtazapine ratiopharm niet

 • Wanneer u allergisch (overgevoelig) bent voor mirtazapine of voor één van de andere bestanddelen van Mirtazapine ratiopharm. Als dit op u van toepassing is, moet u zo snel mogelijk uw arts raadplegen voordat u Mirtazapine ratiopharm inneemt.
 • als u monoaminoxidaseremmers (MAOIs) gebruikt, of recent (tijdens de laatste twee weken) gebruikt heeft.

Wees extra voorzichtig met Mirtazapine ratiopharm

Gerenvooieerde versie

MIRTAZAPINE RATIOPHARM 15-30-45 MG filmomhulde tabletten

Toepassing bij kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar

Mirtazapine ratiopharm dient normaalgesproken niet te worden gebruikt bij de behandeling van kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar, omdat de werkzaamheid niet bewezen is. Patiënten jonger dan 18 jaar hebben een verhoogd risico op bijwerkingen zoals zelfmoordpogingen, zelfmoordgedachten en vijandigheid (voornamelijk agressie, oppositioneel gedrag en woede) als zij behandeld worden met geneesmiddelen uit deze therapeutische klasse. Ondanks dit alles kan uw arts aan patiënten jonger dan 18 jaar Mirtazapine ratiopharm voorschrijven omdat dit in het belang van de patiënt is. Als uw arts Mirtazapine ratiopharm heeft voorgeschreven aan een patiënt die jonger is dan 18 en u wilt dit bespreken, dan wordt u verzocht contact op te nemen met uw arts. Indien bij patiënten jonger dan 18 jaar één van de hiervoor genoemde symptomen zich ontwikkelt of verslechtert bij inname van Mirtazapine ratiopharm, dan wordt u verzocht uw arts hierover te informeren. Langetermijnveiligheidsgegevens van Mirtazapine ratiopharm over groei, ontwikkeling en cognitieve en gedragsontwikkeling ontbreken in deze leeftijdsgroep. In deze leeftijdsgroep komt gewichtstoename vaker voor bij de behandeling met Mirtazapine ratiopharm dan bij volwassenen.

Gedachten over zelfmoord of verergering van uw depressie.

Als u depressief bent, kunt u soms gedachten hebben over zelfbeschadiging of zelfmoord. Deze gedachten kunnen toenemen als u voor het eerst middelen tegen depressie (antidepressiva) gaat innemen, aangezien deze geneesmiddelen allemaal de tijd nodig hebben om te gaan werken, in het algemeen ongeveer 2 weken of soms langer.

U heeft een grotere kans dat u dit soort gedachten vertoont:

 • als u al eerder gedachten heeft gehad over zelfmoord of zelfbeschadiging
 • als u een jongvolwassene bent. Informatie uit klinische onderzoeken heeft een toegenomen risico aangetoond op zelfmoordgedrag bij jonge volwassenen jonger dan 25 jaar oud met psychiatrische aandoeningen die behandeld werden met een antidepressivum. Als u op enig moment gedachten over zelfbeschadiging of zelfmoord hebt, neem dan direct contact op met uw arts of ga direct naar het ziekenhuis.

Het kan helpen als u een vriend of familielid vertelt dat u zich depressief voelt, en hen vragen deze bijsluiter te lezen. U kunt hen vragen u te vertellen of zij denken dat uw depressie erger wordt of dat zij zich zorgen maken over veranderingen in uw gedrag

Wees ook extra voorzichtig met Mirtazapine ratiopharm

 • als u één van de volgende aandoeningen heeft of ooit heeft gehad. Breng uw arts op de hoogte van deze aandoeningen voordat u Mirtazapine ratiopharm gaat gebruiken, als u dat nog niet eerder heeft gedaan. - vallende ziekte (epilepsie). Als bij u epileptische aanvallen ontstaan of uw epileptische aanvallen doen zich vaker voor, stop dan met het gebruik van Mirtazapine ratiopharm en neem onmiddellijk contact op met uw arts; - leverziekten, inclusief geelzucht. Stop met het gebruik van Mirtazapine ratiopharm en neem onmiddellijk contact op met uw arts indien geelzucht optreedt; - nierziekten;- hartaandoeningen of verlaagde bloeddruk;

Gerenvooieerde versie

MIRTAZAPINE RATIOPHARM 15-30-45 MG filmomhulde tabletten

  • schizofrenie. Als psychotische verschijnselen zoals paranoïde gedachten vaker of in een ernstiger vorm optreden, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts;
  • manische depressiviteit (perioden van overdreven opgewektheid/overactiviteit afgewisseld met perioden van neerslachtigheid). Als u zich uitgelaten of te opgewonden begint te voelen, stop dan met het gebruik van Mirtazapine ratiopharm en neem onmiddellijk contact op met uw arts;
  • suikerziekte (diabetes) (het kan nodig zijn uw dosis insuline of andere middelen tegen diabetes aan te passen);
  • oogziekte, zoals verhoogde oogboldruk (glaucoom);
  • moeite met plassen wat veroorzaakt zou kunnen worden door een vergrote prostaat.
 • wanneer u verschijnselen ontwikkelt die wijzen op een infectie, zoals onverklaarbare hoge koorts, keelpijn en zweertjes in de mond. Stop met het gebruik van Mirtazapine ratiopharm en neem onmiddellijk contact op met uw arts voor bloedonderzoek. In zeldzame gevallen kunnen deze verschijnselen wijzen op afwijkingen in de aanmaak van bloedcellen in het beenmerg. Deze zeldzame verschijnselen treden meestal 4-6 weken na het begin van de behandeling op.
 • wanneer u tot de groep ouderen behoort. U kunt gevoeliger zijn voor bijwerkingen van antidepressiva.

Gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker wanneer u één van de geneesmiddelen gebruikt (of van plan bent om te gaan gebruiken) van de onderstaande lijst.

Vertel uw arts of apotheker ook wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

Gebruik Mirtazapine ratiopharm niet in combinatie met

 • monoamineoxidaseremmers (MAO-remmers). Ook mag u geen Mirtazapine ratiopharm gebruiken gedurende twee weken nadat het gebruik van MAO-remmers is stopgezet. Na stopzetten van het gebruik van Mirtazapine ratiopharm mag u gedurende de daaropvolgende twee weken ook geen MAO-remmers gebruiken. Voorbeelden van MAO-remmers zijn moclobemide, tranylcypromine (beide zijn antidepressiva) en selegiline (tegen de ziekte van Parkinson).

Wees extra voorzichtig wanneer u Mirtazapine ratiopharm gebruik in combinatie met

 • Antidepressiva als SSRI's, venlafaxine en L-tryptofaan of triptanen (voor de behandeling van migraine), tramadol (een pijnstiller), linezolid (een antibioticum), lithium (voor de behandeling van bepaalde psychische klachten) en preparaten met Sint Janskruid – Hypericum perforatum (een kruidenmiddel tegen depressie). In zeer zeldzame gevallen kan Mirtazapine ratiopharm, alleen of in combinatie met deze geneesmiddelen, leiden tot het zogenaamde serotoninesyndroom. Enkele van de verschijnselen van dit syndroom zijn: onverklaarbare koorts, zweten, verhoogde hartslag, diarree, (oncontroleerbare) spiersamentrekkingen, rillingen, overactieve reflexen, rusteloosheid, stemmingsveranderingen en bewusteloosheid. Raadpleeg onmiddellijk uw arts als u last krijgt van een combinatie van deze verschijnselen.

Gerenvooieerde versie

MIRTAZAPINE RATIOPHARM 15-30-45 MG filmomhulde tabletten

 • het antidepressivum nefazodon. Dit middel kan de hoeveelheid Mirtazapine ratiopharm in het bloed verhogen. Raadpleeg uw arts als u dit middel gebruikt. Het kan nodig zijn de dosis Mirtazapine ratiopharm te verlagen of, wanneer u stopt met het gebruik van nefazodon, de dosis Mirtazapine ratiopharm te verhogen.
 • geneesmiddelen tegen angst en slapeloosheid zoals benzodiazepinen; geneesmiddelen tegen schizofrenie zoals olanzapine; geneesmiddelen tegen allergie zoals cetirizine; geneesmiddelen tegen hevige pijn zoals morfine. In combinatie met deze geneesmiddelen kan Mirtazapine RATIOPHARM de sufheid die door deze geneesmiddelen wordt veroorzaakt, verhogen.
 • geneesmiddelen tegen infecties: geneesmiddelen tegen bacteriële infecties (zoals erytromycine), geneesmiddelen tegen schimmelinfecties (zoals ketoconazol) en geneesmiddelen tegen hiv/aids (zoals hiv-proteaseremmers).
 • cimetidine (een geneesmiddel voor bepaalde stofwisselingsstoornissen). In combinatie met Mirtazapine ratiopharm kunnen deze geneesmiddelen de hoeveelheid Mirtazapine ratiopharm in uw bloed verhogen. Raadpleeg uw arts als u dit middel gebruikt. Het kan nodig zijn de dosis Mirtazapine ratiopharm te verlagen of, wanneer u stopt met het gebruik van deze geneesmiddelen, de dosis Mirtazapine ratiopharm weer te verhogen;
 • geneesmiddelen tegen epilepsie zoals carbamazepine of fenytoïne; geneesmiddelen tegen tuberculose zoals rifampicine. In combinatie met Mirtazapine ratiopharm kunnen deze geneesmiddelen de hoeveelheid Mirtazapine ratiopharm in het bloed verlagen. Raadpleeg uw arts als u deze middelen gebruikt. Het kan nodig zijn de dosis Mirtazapine ratiopharm te verhogen of, wanneer u stopt met deze middelen, de dosis Mirtazapine ratiopharm juist te verlagen.
 • geneesmiddelen ter voorkoming van bloedstolling zoals warfarine. Mirtazapine ratiopharm kan de effecten van warfarine op het bloed versterken. Raadpleeg uw arts als u dit middel gebruikt. Bij combinatie is het raadzaam dat een arts uw bloed nauwgezet controleert.

Inname van Mirtazapine ratiopharm met voedsel en drank

U kunt slaperig worden als u alcohol drinkt terwijl u Mirtazapine ratiopharm gebruikt. Geadviseerd wordt geen alcohol te drinken.

U kunt Mirtazapine ratiopharm innemen met of zonder voedsel.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

Beperkte ervaring met het gebruik van Mirtazapine ratiopharm bij zwangere vrouwen laat geen verhoogd risico zien. Voorzichtigheid is echter geboden wanneer Mirtazapine ratiopharm gebruikt wordt tijdens de zwangerschap.

Gerenvooieerde versie

MIRTAZAPINE RATIOPHARM 15-30-45 MG filmomhulde tabletten

Indien u Mirtazapine ratiopharm gebruikt en u wordt zwanger of u bent van plan zwanger te worden, vraag dan uw arts of u Mirtazapine ratiopharm mag blijven gebruiken. Indien u Mirtazapine ratiopharm gebruikt tot aan of tot kort voor de geboorte, moet uw baby gecontroleerd worden op mogelijke bijwerkingen.

Vertel het uw verloskundige en/of arts als u Mirtazapine ratiopharm gebruikt. Bij gebruik tijdens de zwangerschap kunnen gelijksoortige geneesmiddelen (SSRI’s) de kans op een ernstige aandoeningbij baby’s vergroten. Deze aandoening is persistente pulmonaire hypertensie bij een pasgeborenen (PPHN), waardoor de baby sneller ademt en een blauwe kleur heeft. Deze symptomen beginnen gewoonlijk tijdens de eerste 24 uur na de geboorte. Als dit het geval is bij uw baby, raadpleeg dan onmiddellijk uw verloskundige en/of uw arts.

Vraag uw arts of u borstvoeding mag geven terwijl u Mirtazapine ratiopharm gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Mirtazapine ratiopharm kan uw concentratie- en reactievermogen beïnvloeden. Verzeker u ervan dat u hier geen last van heeft voordat u aan het verkeer deelneemt of machines bedient.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Mirtazapine ratiopharm

Dit product bevat lactosemonohydraat. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Volg bij inname van Mirtazapine ratiopharm nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Hoeveel moet u innemen

De begindosis is meestal 15 of 30 mg per dag. Zonodig kan uw arts u adviseren de dosis na een paar dagen te verhogen tot de dosis waarbij u de meeste baat heeft (15 tot 45 mg per dag). De dosis is meestal hetzelfde voor alle leeftijden. Als u echter tot de groep ouderen behoort of wanneer u lijdt aan een lever- of nierziekte, kan het zijn dat uw arts de dosis aanpast.

Wanneer moet u Mirtazapine ratiopharm innemen

 • Neem Mirtazapine ratiopharm elke dag op dezelfde tijd in.

Bij voorkeur neemt u Mirtazapine ratiopharm eenmaal daags in, bij het naar bed gaan. Het is echter mogelijk dat uw arts u adviseert de dosis Mirtazapine ratiopharm te verdelen over de dag – eenmaal 's ochtends en eenmaal ’s avonds bij het naar bed gaan. De hogere dosis dient u in te nemen bij het naar bed gaan.

Neem de tablet via de mond in. Neem de voorgeschreven dosis Mirtazapine ratiopharm in zonder erop te kauwen, zonodig met wat water of sap.

Wanneer kunt u verbetering van uw klachten verwachten

In het algemeen duurt het 1 tot 2 weken voordat Mirtazapine ratiopharm gaat werken en na 2 tot 4 weken

Gerenvooieerde versie

MIRTAZAPINE RATIOPHARM 15-30-45 MG filmomhulde tabletten

kunt u zich beter beginnen te voelen.

Tijdens de eerste paar weken van de behandeling is het belangrijk dat u met uw arts praat over de effecten van Mirtazapine ratiopharm:

bespreek na 2 tot 4 weken met uw arts welk effect dit middel bij u heeft.

Als u zich nog steeds niet beter voelt, kan uw arts een hogere dosis voorschrijven. Bespreek na nogmaals 2 tot 4 weken opnieuw het effect met uw arts.

Meestal dient u Mirtazapine ratiopharm te gebruiken totdat uw depressieve klachten gedurende 4 tot 6 maanden verdwenen zijn.

Wat u moet doen als u meer Mirtazapine ratiopharm heeft ingenomen dan u zou mogen

Bel onmiddellijk een arts als u of iemand anders te veel Mirtazapine ratiopharm heeft ingenomen.

De meest voorkomende verschijnselen van een overdosis Mirtazapine ratiopharm (zonder andere middelen of alcohol) zijn sufheid, desoriëntatie en een verhoogde hartslag.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Mirtazapine ratiopharm in te nemen

Wanneer u uw dosis eenmaal per dag moet innemen

 • Neem geen dubbele dosis als u vergeten bent uw dosis Mirtazapine ratiopharm in te nemen. Sla de vergeten dosis gewoon over. Neem uw volgende dosis in op het normale tijdstip.

Wanneer u uw dosis tweemaal per dag moet innemen

 • Als u de ochtenddosis bent vergeten, neem deze dan tegelijk met de avonddosis in.
 • Als u de avonddosis bent vergeten, neem deze dan niet alsnog met de volgende ochtenddosis in. Sla de vergeten dosis gewoon over en ga door met uw normale ochtend- en avonddoses.
 • Als u beide doses bent vergeten, neem deze dan niet alsnog in. Sla beide vergeten doses gewoon over en ga de volgende dag door met uw normale ochtend- en avonddoses.

Als u stopt met inname van Mirtazapine ratiopharm

Stop alleen met het innemen van Mirtazapine ratiopharm in overleg met uw arts.

Als u te vroeg stopt, kan uw depressie terugkomen. Raadpleeg uw arts wanneer u zich beter voelt. Uw arts zal bepalen wanneer de behandeling gestopt kan worden.

Stop niet plotseling met het innemen van Mirtazapine ratiopharm, zelfs niet als u geen last meer heeft van uw depressie. Als u plotseling stopt met het innemen van Mirtazapine ratiopharm, kunt u misselijk, duizelig, onrustig of angstig worden, en hoofdpijn krijgen. Deze symptomen kunnen worden voorkomen door geleidelijk te stoppen. Uw arts zal u vertellen hoe u de dosis langzaam kunt verminderen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Gerenvooieerde versie

MIRTAZAPINE RATIOPHARM 15-30-45 MG filmomhulde tabletten

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken..

Sommige bijwerkingen komen vaker voor dan andere. De mogelijke bijwerkingen van Mirtazapine ratiopharm staan hieronder weergegeven en kunnen als volgt worden onderverdeeld:

 • Zeer vaak: komt voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers
 • Vaak: komt voor bij 1 tot 10 van de 100 gebruikers
 • Soms: komt voor bij 1 tot 10 van de 1000 gebruikers
 • Zelden: komt voor bij 1 tot 10 van de 10.000 gebruikers
 • Zeer zelden: komt voor bij minder dan 1 op 10.000 gebruikers
 • Onbekend: kan niet worden bepaald met behulp van de beschikbare gegevens.

Zeer vaak:

 • toename van de eetlust en gewichtstoename
 • sufheid of slaperigheid
 • hoofdpijn
 • droge mond

Vaak:

 • lethargie (lusteloosheid)
 • duizeligheid
 • beven (tremor)
 • misselijkheid
 • diarree
 • braken
 • huiduitslag (exantheem)
 • gewrichtspijn (artralgie) of spierpijn (myalgie)
 • rugpijn
 • bloeddrukdaling door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding, gepaard gaande met duizeligheid of flauwvallen (orthostatische hypotensie)
 • zwelling (vaak van enkels of voeten) tengevolge van vochtophoping (oedeem)
 • vermoeidheid
 • levendige dromen
 • verwardheid
 • angstgevoelens
 • slaapproblemen

Soms:

 • overdreven opgewektheid gepaard gaande met het hebben van veel energie (manie) Stop met het gebruik van Mirtazapine RATIOPHARM en informeer onmiddellijk uw arts.

Gerenvooieerde versie

MIRTAZAPINE RATIOPHARM 15-30-45 MG filmomhulde tabletten

 • abnormale gewaarwordingen in de huid, bijvoorbeeld branderigheid, steken, kriebelingen of tintelingen (paresthesie)
 • rusteloze benen
 • flauwvallen (syncope)
 • verminderde gevoeligheid in de mond (orale hypo-esthesie)
 • lage bloeddruk
 • nachtmerries
 • opwinding, onrust (agitatie)
 • waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties)
 • niet stil kunnen zitten

Zelden:

 • gelige verkleuring van ogen of huid; dit kan wijzen op stoornissen van de leverfunctie (geelzucht) Stop met het gebruik van Mirtazapine RATIOPHARM en informeer onmiddellijk uw arts.
 • plotselinge spiertrekkingen of aanspannen van de spieren (myoclonus)
 • agressie.

Onbekend:

Steven-Johnsonsyndroom en toxische epidermale necrolyse, zeer zelden maar zeer ernstige bijwerkingen. Als u de volgende bijwerkingen opmerkt, vertel het dan onmiddellijk uw arts of verpleegkundige:

o vervelling van de huid

o zweren op de slijmvliezen

 1. huiduitslag
erythema multiforme, een huidaandoening die gekenmerkt wordt door jeukende rode vlekken beginnend op de handen en voeten blaren vol met vocht (bulleuze dermatitis) verschijnselen die wijzen op een infectie, zoals plotselinge, onverklaarbare hoge koorts, keelpijn en zweertjes in de mond (agranulocytose)
 • Stop met het gebruik van Mirtazapine ratiopharm en neem onmiddellijk contact op met uw arts voor bloedonderzoek. In zeldzame gevallen kan Mirtazapine ratiopharm afwijkingen veroorzaken in de aanmaak van bloedcellen in het beenmerg (beenmergdepressie). Sommige mensen worden gevoeliger voor infecties doordat Mirtazapine ratiopharm een tijdelijk tekort aan witte bloedcellen kan veroorzaken (granulocytopenie). In zeldzame gevallen kan Mirtazapine ratiopharm ook een tekort aan zowel rode en witte bloedcellen als bloedplaatjes (aplastische anemie), een tekort aan bloedplaatjes (trombocytopenie) of een toename van het aantal witte bloedcellen (eosinofilie) veroorzaken.
epileptische aanval (convulsies)
 • Stop met het gebruik van Mirtazapine ratiopharm en informeer onmiddellijk uw arts.
een combinatie van symptomen zoals onverklaarbare koorts, zweten, verhoogde hartslag, diarree, (oncontroleerbare) spiersamentrekkingen, rillingen, overactieve reflexen, rusteloosheid, stemmingsveranderingen en bewusteloosheid. In zeer zeldzame gevallen kan dit wijzen op het serotoninesyndroom.

Gerenvooieerde versie

MIRTAZAPINE RATIOPHARM 15-30-45 MG filmomhulde tabletten

  • Stop met het gebruik van Mirtazapine ratiopharm en informeer onmiddellijk uw arts.
 • gedachten hebben over zelfbeschadiging of zelfmoord
  • Informeer onmiddellijk uw arts of ga direct naar een ziekenhuis.
 • abnormaal gevoel in de mond (orale paresthesie)
 • vochtophoping (oedeem) in de mond
 • te weinig natrium in het bloed (hyponatriëmie)
 • onvoldoende uitscheiding van het antidiuretisch hormoon
 • gewijzigde spraak (dysarthrie)
 • verhoging van de speekselproductie
 • slaapwandelen.

In klinische onderzoeken bij kinderen jonger dan 18 jaar kwamen de volgende bijwerkingen vaker voor: significante gewichtstoename, netelroos en verhoogde triglyceridewaarden in het bloed.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Mirtazapine ratiopharm 15 mg:

 • De werkzame stof in dit middel is mirtazapine, Elke filmomhulde tablet bevat 15 mg mirtazapine (als hemihydraat)
 • De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat, cellulosepoeder, natriumzetmeelglycolaat (type A), gepregelatineerd maïszetmeel, watervrij colloïdaal silicum, magnesiumstearaat, hypromellose, titaandioxide (E171), geel ijzeroxide (E172), talk, macrogol 6000.

Gerenvooieerde versie

MIRTAZAPINE RATIOPHARM 15-30-45 MG filmomhulde tabletten

Mirtazapine ratiopharm 30 mg:

 • De werkzame stof in dit middel is mirtazapine, Elke filmomhulde tablet bevat 30 mg mirtazapine (als hemihydraat)
 • De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat, cellulosepoeder, natriumzetmeelglycolaat (type A), gepregelatineerd maïszetmeel, watervrij colloïdaal silicum, magnesiumstearaat, hypromellose, titaandioxide (E171), geel ijzeroxide (E172), rood ijzeroxide (E171) talk, macrogol 6000.

Mirtazapine ratiopharm 45 mg:

 • De werkzame stof in dit middel is mirtazapine, Elke filmomhulde tablet bevat 45 mg mirtazapine (als hemihydraat)
 • De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat, cellulosepoeder, natriumzetmeelglycolaat (type A), gepregelatineerd maïszetmeel, watervrij colloïdaal silicum, magnesiumstearaat, hypromellose, titaandioxide (E171), talk, macrogol 6000.

Mirtazapine ratiopharm 15 mg:

Ovale, licht dubbelbolle geel bruine filmomhulde tablet met een breukstreep aan één zijde.

De breukstreep is alleen om het breken te vereenvoudigen zodat het inslikken makkelijker gaat en niet voor de verdeling in gelijke doses.

Mirtazapine ratiopharm 15 mg is verkrijgbaar in blisterverpakkingen van 6, 10, 14, 20, 28, 30, 48, 50, 56, 60, 70, 90, 96, 100, 200, 250, 300, 500 en 100x1 filmomhulde tabletten.

Mirtazapine ratiopharm 30 mg:

Ovale, licht dubbelbolle oranje bruine filmomhulde tablet met een breukstreep aan één zijde. De tablet kan worden verdeeld in gelijke doses.

Mirtazapine ratiopharm 30 mg is verkrijgbaar in blisterverpakkingen van 6, 10, 14, 18, 20, 28, 30, 48, 50, 56, 60, 70, 90, 96, 100, 200, 250, 300, 500 en 100x1 filmomhulde tabletten.

Mirtazapine ratiopharm 45 mg:

Ovale, dubbelbolle witte filmomhulde tablet.

Mirtazapine ratiopharm 45 mg is verkrijgbaar in blisterverpakkingen van 6, 10, 14, 18, 20, 28, 30, 48, 50, 56, 60, 70, 90, 96, 100, 200, 250, 300, 500 en 100x1 filmomhulde tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Ratiopharm Nederland bv, Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Nederland

Fabrikant

Gerenvooieerde versie

MIRTAZAPINE RATIOPHARM 15-30-45 MG filmomhulde tabletten

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-str. 3, 89143 Blaubeuren, Duitsland

Ratiopharm Nederland bv, Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Nederland

In het register ingeschreven onder

RVG 30721, 15 mg

RVG 30722, 30 mg

RVG 30723, 45 mg

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

15 mg

Duitslang: Mirtazapin-ratiopharm® 15 mg Filmtabletten Luxemburg: Mirtazapin-ratiopharm 15 mg Filmtabletten Nederland: Mirtazapine ratiopharm 15 mg, filmomhulde tabletten Portugal: Mirtazapina ratiopharm 15 mg comprimidos revestidos Spanje: Mirtazapina ratiopharm 15 mg comprimidos EFG Zweden: Mirtazapin ratiopharm 15 mg filmdragerade tabletter

30 mg

Oostenrijk: Mirtabene "ratiopharm" 30 mg - Filmtabletten België: Mirtazapine-ratiopharm 30 mg comprimés pelliculés Denemarken: Mirtazapin ratiopharm 30 mg filmovertrukne tabletter Duitsland: Mirtazapin-ratiopharm® 30 mg Filmtabletten

Italië: Mirtazapina ratiopharm 30 mg compresse rivestite con film Luxemburg: Mirtazapin-ratiopharm 30 mg Filmtabletten

Nederland: Mirtazapine ratiopharm 30 mg, filmomhulde tabletten Noorwegen: Mirtazapin ratiopharm 30 mg film-drasjerte tabletter Portugal: Mirtazapina ratiopharm 30 mg comprimidos revestidos Spanje: Mirtazapina ratiopharm 30 mg comprimidos EFG Zweden: Mirtazapin ratiopharm 30 mg filmdragerade tabletter

45 mg

Oostenrijk: Mirtabene "ratiopharm" 45 mg - Filmtabletten Duitsland: Mirtazapin-ratiopharm® 45 mg Filmtabletten Luxemburg: Mirtazapin-ratiopharm 45 mg Filmtabletten Nederland: Mirtazapine ratiopharm 45 mg, filmomhulde tabletten Noorwagen: Mirtazapin ratiopharm 45 mg film-drasjerte tabletter Spanje: Mirtazapina ratiopharm 45 mg comprimidos EFG Zweden: Mirtazapin ratiopharm 45 mg filmdragerade tabletter

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in februari 2013.

Gerenvooieerde versie

MIRTAZAPINE RATIOPHARM 15-30-45 MG filmomhulde tabletten

Advertentie

Stof(fen) Mirtazapine
Toelating Nederland
Producent ratiopharm
Verdovend Nee
ATC-Code N06AX11
Farmacologische groep Antidepressiva

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.