Myfortic 360 mg, maagsapresistente tabletten

ATC-Code
L04AA06
Medikamio Hero Image

Medcor Pharmaceuticals

Stof
Mycofenolzuur
Verdovend Psychotrope
Nee Nee
Farmacologische groep Immunosuppressiva

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Medcor Pharmaceuticals

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Myfortic bevat een stof genaamd mycofenolzuur. Dit behoort tot een groep van geneesmiddelen die immunosuppressiva wordt genoemd.

Myfortic wordt gebruikt om afstoting van de getransplanteerde nier door het immuunsysteem van het lichaam te stoppen. Het wordt toegediend in combinatie met andere geneesmiddelen die ciclosporine en corticosteroïden bevatten.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • U geeft borstvoeding (zie ook “Zwangerschap en borstvoeding”).

Als een van bovenstaande situaties op u van toepassing is, neem dan Myfortic niet in maar vraag eerst uw arts om raad.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Vraag uw arts of apotheker om raad voordat u Myfortic inneemt:

 • als u ernstige klachten van het spijsverteringsstelsel, zoals een maagzweer, heeft of ooit heeft gehad.
 • als u een zeldzaam aangeboren tekort aan het enzym hypoxanthine-guanine fosforibosyl-transferase (HGPRT) heeft, zoals Lesch-Nyhan of Kelley-Seegmiller syndroom.
U moet er ook van op de hoogte zijn dat:
 • Myfortic het beschermingsniveau van de huid vermindert tegen de zon. Dit verhoogt de kans op huidkanker. U moet uw blootstelling aan zonlicht en ultraviolet (UV)-licht beperken door de huid zoveel mogelijk te bedekken en regelmatig een zonnebrandmiddel met een hoge beschermingsfactor aan te brengen. Vraag advies aan uw arts over de bescherming tegen de zon.
 • als u verschijnselen van een infectie krijgt (zoals koorts of keelpijn) of onverwachte blauwe plekken of bloedingen, u onmiddellijk contact op moet nemen met uw arts.
 • uw arts uw hoeveelheid witte bloedcellen wil controleren tijdens de behandeling met Myfortic, en hij/zij u zal vertellen of u door kunt gaan met het innemen van Myfortic.
 • de werkzame stof, mycofenolzuur, niet hetzelfde is als andere gelijkklinkende geneesmiddelen zoals mycofenolaatmofetil. U moet niet wisselen tussen geneesmiddelen tenzij uw arts u vertelt om dat te doen.
 • het gebruik van Myfortic tijdens zwangerschap schade kan toebrengen aan de foetus (zie ook “Zwangerschap en borstvoeding”) en het risico op een miskraam kan verhogen.
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Myfortic nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

U moet in het bijzonder contact op nemen met uw arts als u één van de volgende geneesmiddelen inneemt:

 • andere immunosuppressieve geneesmiddelen zoals azathioprine of tacrolimus,
 • geneesmiddelen die gebruikt worden om hoge concentraties cholesterol in het bloed te verlagen, zoals cholestyramine,
 • geactiveerde koolstof die gebruikt wordt om spijsverteringsproblemen, zoals diarree, een van streek zijnde maag en darmgas te behandelen,
 • antacida (zuurremmers) die magnesium en aluminium bevatten,
 • geneesmiddelen die gebruikt worden om virale infecties te behandelen, zoals aciclovir en ganciclovir.

U moet uw arts ook inlichten als u van plan bent om u te laten vaccineren.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Myfortic kan zowel met als zonder voedsel worden ingenomen. U moet kiezen of u de tabletten met of zonder voedsel inneemt; vervolgens neemt u ze iedere dag op dezelfde manier in. Dit om er zeker van te zijn dat iedere dag dezelfde hoeveelheid van het geneesmiddel in uw lichaam wordt opgenomen.

Oudere patiënten

Oudere mensen (65 jaar en ouder) kunnen Myfortic innemen zonder dat de gebruikelijke dosis aangepast hoeft te worden.

Kinderen en jongeren

Het wordt niet aanbevolen om Myfortic te gebruiken bij kinderen en jongeren vanwege een gebrek aan gegevens.

Zwangerschap en borstvoeding

Als u een vrouw bent, moet u er zeker van zijn dat u niet zwanger bent door middel van een negatieve zwangerschapstest, voordat u begint met het innemen van Myfortic. Omdat mycofenolzuur schade kan toebrengen aan de foetus en het risico op een miskraam kan verhogen, moet Myfortic niet tijdens de zwangerschap gebruikt worden, tenzij de noodzaak duidelijk is.

Als u een vrouw bent, moet uw arts u adviseren over anticonceptie voordat u start met het innemen van Myfortic. U moet een voorbehoedsmiddel gebruiken vóór en tijdens het gebruik van dit middel en gedurende 6 weken nadat u gestopt bent met het gebruik. Vertel het uw arts onmiddellijk als u zwanger wordt tijdens de behandeling met Myfortic.

Het is niet bekend of Myfortic in de moedermelk terechtkomt. Geef geen borstvoeding tijdens de behandeling met Myfortic of gedurende 6 weken nadat u gestopt bent met het gebruik van Myfortic.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Als u een seksueel actieve man bent, wordt u geadviseerd om condooms te gebruiken tijdens de behandeling en tot 13 weken na uw laatste dosis Myfortic. Daarnaast wordt uw vrouwelijke partner geadviseerd om een effectief anticonceptiemiddel te gebruiken tijdens uw behandeling en tot 13 weken na de laatste dosis Myfortic.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet aangetoond dat Myfortic de rijvaardigheid of het vermogen om machines te gebruiken beïnvloedt.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Myfortic bevat lactose. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers (waaronder lactose, galactose of glucose) niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u Myfortic gaat gebruiken.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Myfortic zal alleen aan u voorgeschreven worden door een arts met ervaring met het behandelen van transplantatiepatiënten. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoeveel in te nemen

De aanbevolen dagelijkse dosering Myfortic is 1440 mg (4 tabletten van Myfortic 360 mg). Deze wordt ingenomen als 2 aparte doses van 720 mg elk (2 tabletten van Myfortic 360 mg).

Neem uw tabletten ’s morgens en ’s avonds in.

De eerste dosis van 720 mg zal binnen 72 uur na transplantatie gegeven worden.

Als u ernstige nierproblemen heeft

Uw dagelijkse dosering mag niet meer zijn dan 1440 mg (4 tabletten van Myfortic 360 mg).

Innemen van Myfortic

Slik de tabletten in hun geheel door met een glas water. Breek ze niet en maak ze niet fijn.

Neem geen tabletten in die gebroken of gebarsten zijn.

De behandeling zal worden voortgezet zolang als u immunosuppressie nodig heeft om afstoting van het transplantaat door uw lichaam te stoppen.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u meer van Myfortic heeft ingenomen dan u zou mogen, of als iemand anders uw tabletten heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar een ziekenhuis. Medische zorg kan nodig zijn. Neem de tabletten mee en laat ze aan uw arts of het ziekenhuispersoneel zien. Als de tabletten op zijn, neem dan de lege verpakking mee.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Wanneer u bent vergeten Myfortic in te nemen, neem het dan in zodra u het zich herinnert, tenzij het bijna tijd is voor uw volgende dosis. Neem dan uw volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip. Vraag uw arts om advies. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Stop niet met het innemen van Myfortic tenzij uw arts u zegt om het te doen. Het stoppen met Myfortic kan de kans op afstoten van uw niertransplantaat door uw lichaam vergroten.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Myfortic bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Oudere patiënten kunnen meer bijwerkingen krijgen vanwege een afgenomen afweer.

Immunosuppressiva, waaronder Myfortic, verlagen de afweermechanismen van uw eigen lichaam zodat uw getransplanteerde orgaan niet wordt afgestoten. Als gevolg daarvan zal uw lichaam niet zo goed als normaal kunnen vechten tegen infecties. Dus als u Myfortic inneemt, kunt u meer infecties dan normaal oplopen, zoals infecties van de hersenen, huid, mond, maag en darmen, longen en urinewegen.

Uw arts zal regelmatig bloedtesten uitvoeren om veranderingen in het aantal bloedcellen of in de concentratie van bepaalde bestanddelen die in uw bloed vervoerd worden, zoals suiker, vet en cholesterol, te controleren.

Sommige bijwerkingen kunnen ernstig zijn:
 • verschijnselen van een infectie waaronder koorts, rillingen, zweten, vermoeidheid, slaperigheid of gebrek aan energie. Als u Myfortic inneemt kunt u makkelijker een infectie oplopen dan normaal. Dergelijke infecties kunnen verschillende lichaamsdelen aandoen, maar de delen die het vaakst aangedaan worden zijn de nieren, blaas, de bovenste en onderste luchtwegen.
 • overgeven van bloed, zwarte of bloederige ontlasting, maag- of darmzweer.
 • zwelling van uw klieren, ontwikkeling van nieuwe huidgroei of uitbreiding van bestaande huidgroei of veranderingen in een bestaande moedervlek. Zoals kan gebeuren bij patiënten die immunosuppressiva innemen, heeft een zeer klein aantal

Myfortic patiënten huidkanker of lymfeklierkanker ontwikkeld.

Wanneer u een van bovenstaande bijwerkingen ondervindt na het gebruik van Myfortic, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.

Andere bijwerkingen kunnen zijn:

Zeer vaak (voorkomend bij meer dan 1 op de 10 patiënten)

 • diarree
 • laag aantal witte bloedcellen.

Vaak (voorkomend bij minder dan 1 op de 10 patiënten)

 • laag aantal rode bloedcellen wat kan resulteren in vermoeidheid, kortademigheid en bleek zien (anemie)
 • onverwachte bloedingen en blauwe plekken (mogelijke klachten van een laag aantal bloedplaatjes)
 • hoofdpijn
 • hoest
 • buik- of maagpijn, ontsteking van het maagslijmvlies, opgezwollen buik, verstopping, spijsverteringsstoornissen, winderigheid (flatulentie), zachte ontlasting, misselijk voelen, overgeven
 • vermoeidheid, koorts
 • afwijkende resultaten van lever- of nierfunctietesten
 • luchtweginfecties.

Soms (voorkomend bij minder dan 1 op de 100 patiënten)

 • snelle of onregelmatige hartslag, vocht in de longen
 • een gezwel dat lijkt op een blaasje (cyste) met vloeistof (lymfe)
 • rillen, slaapproblemen
 • jeuk, roodheid en zwelling van de ogen, troebel zicht
 • piepend ademhalen
 • oprispingen, slechte adem, darmafsluiting, zweren op de lippen, brandend maagzuur, verkleuring van de tong, droge mond, ontsteking van het tandvlees, ontsteking van de alvleesklier wat leidt tot hevige pijn in het bovenste deel van de maag, verstopping van speekselklieren, buikvliesontsteking
 • infectie van de botten, het bloed en de huid
 • bloed in de urine, schade aan de nier, pijn en moeilijkheden bij het plassen
 • verlies van haar, blauwe plekken op de huid
 • ontsteking in de gewrichten, rugpijn, spierkrampen
 • verlies van eetlust, verhoogd gehalte aan vetten, suiker, cholesterol of verlaagd fosfaatgehalte in het bloed
 • verschijnselen van griep (zoals vermoeidheid, rillingen, keelpijn, gewrichts- of spierpijn), zwelling van de enkels en voeten, dorst hebben of zwak voelen
 • vreemde dromen, dingen geloven die niet waar zijn (waanideeën)
 • onvermogen om een erectie te krijgen of te houden.

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

 • huiduitslag.
Andere bijwerkingen die gemeld zijn met geneesmiddelen die op Myfortic lijken

Aanvullende bijwerkingen zijn gemeld met de geneesmiddelengroep waartoe Myfortic behoort: ontsteking van het colon (de dikke darm), ontsteking van het maagslijmvlies veroorzaakt door het cytomegalovirus, ontstaan van een gat in de darmwand wat resulteert in hevige buikpijn met mogelijk bloedingen, maag- of darmzweren, een laag aantal van specifieke witte bloedcellen of van alle bloedcellen, ernstige infecties zoals ontsteking van het hart en hartkleppen en van het vlies dat de hersenen en ruggenmerg bedekt en andere minder vaak voorkomende bacteriële infecties die gewoonlijk resulteren in een ernstige longaandoening (tuberculose en atypische mycobacteriële infectie).

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het Medcor Pharmaceuticals etiket na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 30°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht en vocht.

Gebruik dit middel niet als u merkt dat de verpakking is beschadigd of als er aan de afsluiting is geknoeid.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is mycofenolzuur (als natriummycofenolaat). Elke Myfortic tablet bevat 360 mg mycofenolzuur.
 • De andere stoffen in dit middel zijn:
  • Tablet kern: maïszetmeel, povidon, crospovidon, lactose (watervrij), siliciumdioxide (colloïdaal, watervrij), magnesiumstearaat.
  • Omhulling: hypromellose ftalaat, titaandioxide (E171), ijzeroxide geel (E172), ijzeroxide rood (E172).
Hoe ziet Myfortic eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Myfortic 360 mg maagsapresistente tabletten zijn licht oranjerode, filmomhulde ovale tabletten met op één zijde een “CT” als inscriptie.

Myfortic 360 mg, maagsapresistente tabletten zijn verkrijgbaar in een blisterverpakking die 120 tabletten bevatten.

Registratiehouder / Ompakker

Medcor Pharmaceuticals B.V., Ketelmeerstraat 140 – 144, 8226 JX Lelystad

Fabrikant

Novartis Pharma GmbH, Roonstrasse 25, D - 90429 Nürnberg, Duitsland

RVG-nummer

Myfortic 360 mg, maagsapresistente tabletten

RVG 113027 // 30203 L.v.h.: Polen

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in januari 2013.
…/01

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.