Nateran 25 mg, filmomhulde tabletten

ATC-Code
L02BG06
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Synthon
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Antineoplastische und immunmodulierende mittel
Therapeutische groep Endokrine therapie
Farmacologische groep Hormonantagonisten und verwandte mittel
Chemische groep Aromatase-inhibitoren
Stof Exemestan

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Synthon

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Nateran behoort tot een groep geneesmiddelen die aromataseremmers worden genoemd. Deze geneesmiddelen beïnvloeden een stof met de naam aromatase, die nodig is om de vrouwelijke geslachtshormonen, oestrogenen, aan te maken, vooral bij vrouwen na de overgang. Het verlagen van de oestrogeenspiegel in het lichaam is een manier om hormoongevoelige borstkanker te behandelen.

Nateran wordt gebruikt voor de behandeling van

 • hormoongevoelige borstkanker in een vroeg stadium bij vrouwen na de overgang die 2 tot 3 jaar zijn behandeld met het geneesmiddel tamoxifen, en
 • hormoongevoelige borstkanker in een gevorderd stadium bij vrouwen na de overgang bij wie een andere hormoonbehandeling niet goed genoeg heeft gewerkt.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

U mag dit middel niet gebruiken

 • als u allergisch (overgevoelig) bent (geweest) voor exemestaan of voor een van de andere bestanddelen van Nateran 25 mg (zie rubriek 6 ‘Welke stoffen zitten er in dit middel’ voor een volledige lijst van de bestanddelen),
 • als u nog niet in de overgang bent, d.w.z. als u nog ongesteld wordt,
 • als u zwanger bent of zwanger wilt worden,
 • als u borstvoeding geeft.

U moet extra voorzichtig zijn met dit middel

 • als u problemen hebt met uw lever of nieren. Als u die heeft, informeer uw arts daar dan over.
 • als u lijdt aan een aandoening die de sterkte van uw botten aantast of hieraan in het verleden hebt geleden. Uw arts wil mogelijk voorafgaand aan en tijdens de behandeling met Nateran uw botdichtheid meten. De reden hiervoor is dat geneesmiddelen uit deze groep de spiegel van vrouwelijke hormonen verlagen en dit kan tot mineraalverlies in de botten leiden, wat hun sterkte mogelijk vermindert.

Voorafgaand aan behandeling met Nateran 25 mg wil uw arts mogelijk enkele bloedmonsters bij u afnemen om er zeker van te zijn dat u de menopauze hebt bereikt.

De werking van andere geneesmiddelen kan worden beïnvloed door Nateran. Het is ook mogelijk dat andere geneesmiddelen de werking van Nateran beïnvloeden.

Nateran dient niet tegelijkertijd met hormoonvervangende therapie te worden gegeven.

De volgende geneesmiddelen dienen met de nodige voorzichtigheid te worden gebruikt in combinatie met Nateran. Informeer uw arts als u geneesmiddelen gebruikt als:

 • rifampicine (een antibioticum), carbamazepine of fenytoïne (geneesmiddelen voor de behandeling van epileptische aanvallen),
 • het kruidenmiddel Sint-Janskruid (Hypericum perforatum), dat wordt gebruikt voor de behandeling van depressie en als algemene ontstekingsremmer, of preparaten die dit middel bevatten.

Vertel het uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden hebt gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

Nateran dient na een maaltijd te worden ingenomen.

Zwangerschap en borstvoeding

Nateran dient niet te worden gebruikt als u zwanger bent of borstvoeding geeft, want dat kan schadelijk zijn voor uw baby.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u denkt dat u zwanger bent.

Indien er een mogelijkheid bestaat dat u zwanger raakt, praat dan met uw arts over anticonceptie.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Als u zich duizelig, vermoeid, suf of algeheel onwel voelt terwijl u Nateran gebruikt, dient u pas weer voertuigen te besturen of machines te bedienen als u zich weer goed voelt.

Stoffen in dit middel waar u rekening mee moet houden

Neem contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt als u is verteld dat u een intolerantie hebt voor sommige suikers.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Volwassenen en ouderen

Nateran-tabletten moeten na een maaltijd via de mond worden ingenomen, iedere dag rond dezelfde tijd. Uw arts vertelt u hoe u Nateran moet innemen en voor hoe lang.

De aanbevolen dosering is eenmaal daags één tablet van 25 mg.

Als u tijdens het gebruik van Nateran in het ziekenhuis moet worden opgenomen, vertel het medisch personeel dan welke medicijnen u inneemt.

Kinderen

Nateran is niet geschikt voor gebruik door kinderen.

Als u per ongeluk te veel Nateran-tabletten hebt ingenomen of als iemand anders per ongeluk uw tabletten heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts, apotheker of ziekenhuis. Laat de verpakking van Nateran zien.

Neem geen dubbele dosis in om een vergeten dosis in te halen. Als u een tablet vergeet in te nemen, neem deze dan in wanneer u eraan denkt. Als het bijna tijd is voor de volgende dosis, neem deze dan in rond de gebruikelijke tijd.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Stop niet met innemen van Nateran, ook niet als u zich goed voelt, totdat uw arts u vertelt te stoppen. Uw arts vertelt u hoe lang de tabletten moet blijven gebruiken.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Nateran bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daar mee te maken.

De meeste bijwerkingen zijn licht tot matig. Sommige van deze bijwerkingen, zoals opvliegers, zijn mogelijk te wijten aan een tekort aan oestrogeen in uw lichaam.

Er kan ontsteking van de lever (hepatitis) optreden. Symptomen hiervan zijn onder andere algeheel onwel zijn, misselijkheid, geelzucht (geel worden van huid en ogen), jeuk, rechtszijdige buikpijn en verlies van eetlust. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als u denkt dat u een van deze symptomen heeft.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (treden op bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)

● Slaapproblemen ● Hoofdpijn ● Opvliegers ● Misselijkheid ● Meer zweten ● Spier- en gewrichtspijn (waaronder ontsteking van de gewrichten, rugpijn en gewrichtsstijfheid) ●

Vermoeidheid

Vaak voorkomende bijwerkingen (treden op bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers)

● Verlies van eetlust ● Depressie ● Duizeligheid ● carpale-tunnelsyndroom (een combinatie van prikken, doofheid en pijn in de hele hand behalve de pink) ● Maagpijn, misselijkheid (braken), obstipatie, indigestie, diarree ● Huiduitslag, haaruitval ● Dunner worden van de botten waardoor de sterke ervan kan afnemen (osteoporose), met in sommige gevallen botfracturen (breuken of barsten) tot gevolg ● Pijn, gezwollen handen en voeten

Soms voorkomende bijwerkingen (treden op bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers)

● Sufheid ● Spierzwakte

In bloedonderzoek kan duidelijk worden dat er veranderingen van uw leverfunctie zijn opgetreden. Er kunnen wijzigingen optreden in de hoeveelheid van bepaalde bloedcellen (lymfocyten) en bloedplaatjes in uw bloed, vooral bij patiënten met een reeds bestaande lymfopenie (verlaagd aantal lymfocyten in het bloed).

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket, achter EXP. Daar staat een maand (eerste twee cijfers) en een jaar (laatste vier cijfers). De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u moet doen met geneesmiddelen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Anvullende Informatie

  • De werkzame stof is exemestaan. Elke filmomhulde tablet bevat 25 mg exemestaan.
  • De andere stoffen in dit middel zijn mannitol (E421), hypermellose, crospovidon, polysorbaat 80, microkristallijne cellulose, natriumzetmeelglycolaat type A, magnesiumstearaat, colloïdaal watervrij siliciumdioxide.
 • De stoffen in de tabletomhulling zijn carmellosenatrium (E466), maltodextrine, glucosemonohydraat, titaniumdioxide (E171), stearinezuur (E570), geel ijzeroxide (E172).

Nateran is een gele, filmomhulde, bolronde tablet met aan de ene kant ‘E9MT’ en aan de andere kant ‘25’ ingeperst.

Nateran-tabletten zijn beschikbaar in doordrukstrips met

30, 90 en 100 tabletten; eenheidsdosering van 30 tabletten

Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder:

Synthon BV

Microweg 22,

6545 CM Nijmegen

Nederland

Fabrikanten:

 • Synthon BV, Microweg 22, 6545 CM, Nijmegen, Nederland
 • Synthon Hispania S.L., Castello 1, Poligono Las Salinas, 08830 Sant Boi de Llobregat, Spanje

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

België Xaguenam 25 mg, filmomhulde tabletten
Tsjechië Nateran 25 mg, potahované tablety
Estland Exemestane SanoSwiss
Finland Xemestan 25 mg
Frankrijk Naxestan 25 mg, comprimés pelliculés
Duitsland Exestan 25 mg Filmtabletten
Griekenland Exemestane Synthon 25 mg
Hongarije Tearan
Italië Naxestan 25 mg
Letland Exemestane SanoSwiss 25 mg apvalkotās tabletes
Litouwen Exemestane SanoSwiss 25mg, plėvele dengtos tabletės
Nederland Nateran 25 mg, filmomhulde tabletten
Roemenië Nateran 25 mg, comprimate filmate
Slowakije Nateran 25 mg
Spanje Exemestano Cinfamed 25 mg comprimidos recubiertos con
  película EFG
Verenigd Koninkrijk Exemestane 25 mg Film-coated Tablets

Deze bijsluiter is goedgekeurd in maart 2012.

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.