Nimvastid 3 mg orodispergeerbare tabletten

Illustratie van Nimvastid 3 mg orodispergeerbare tabletten
Stof(fen) Rivastigmine
Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent Krka
Verdovend Nee
ATC-Code N06DA03
Farmacologische groep Anti-dementie drugs

Vergunninghouder

Krka

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Het werkzaam bestanddeel van Nimvastid is rivastigmine.

Rivastigmine behoort tot een groep van verbindingen die cholinesteraseremmers wordt genoemd.

Nimvastid wordt gebruikt voor de behandeling van geheugenstoornissen bij patiënten met de ziekte van Alzheimer. Het wordt tevens gebruikt voor de behandeling van dementie bij patiënten met de ziekte van Parkinson

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • Als u een huidreactie heeft die zich verspreidt buiten de pleistergrootte, als er een meer intense

lokale reactie is (zoals blaren, een toename van huidontsteking, zwelling) en als dit niet verbetert binnen 48 uur na het verwijderen van de pleister.

Als dit op u van toepassing is, informeer dan uw arts en neem geen Nimvastid in.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • als u een onregelmatige hartslag heeft of ooit heeft gehad
 • als u een actieve maagzweer heeft of ooit heeft gehad
 • als u moeite met plassen heeft of ooit heeft gehad
 • als u epileptische aanvallen heeft of ooit heeft gehad
 • als u astma of een ernstige luchtwegaandoening heeft of ooit heeft gehad
 • als u slecht werkende nieren heeft of ooit heeft gehad
 • als u een slecht werkende lever heeft of ooit heeft gehad
 • als u last heeft van beven
 • als u een laag lichaamsgewicht heeft
 • als u maagdarmklachten heeft, zoals misselijkheid, braken (overgeven) en diarree. U kunt

uitgedroogd zijn (te veel vochtverlies) als overgeven en diarree langer aanhouden.

Als één van deze gevallen op u van toepassing is, kan het nodig zijn dat uw arts u nauwlettender controleert terwijl u dit geneesmiddel gebruikt.

Heeft u Nimvastid een aantal dagen niet gebruikt? Wacht dan met het innemen van de volgende dosis, totdat u met uw arts heeft overlegd.

Het gebruik van Nimvastid bij kinderen en adolescenten (leeftijd beneden 18 jaar) wordt niet aanbevolen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Nimvastid nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Nimvastid mag niet tegelijk worden gegeven met andere geneesmiddelen die vergelijkbare effecten hebben als Nimvastid. Nimvastid kan van invloed zijn op de werking van anticholinergische geneesmiddelen (geneesmiddelen die gebruikt worden voor verlichting van buikkramp of buikspasme, voor behandeling van de ziekte van Parkinson of om reisziekte te voorkomen).

Wanneer u geopereerd moet worden terwijl u Nimvastid gebruikt, vertel dat dan aan uw arts voordat u een verdovingsmiddel krijgt, omdat Nimvastid de effecten van sommige spierverslappers gedurende de verdoving kan versterken.

Zwangerschap en borstvoeding

Informeer uw arts wanneer u zwanger wordt tijdens de behandeling. Het verdient de voorkeur om het gebruik van Nimvastid tijdens de zwangerschap te vermijden, tenzij strikt noodzakelijk.

U mag geen borstvoeding geven tijdens de behandeling met Nimvastid.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Uw arts zal u vertellen of u met uw ziekte veilig kan autorijden of machines bedienen. Nimvastid kan duizeligheid en slaperigheid veroorzaken, voornamelijk in het begin van de behandeling of bij verhogingen van de dosis. Als u duizelig of slaperig bent, moet u niet autorijden, machines bedienen of andere taken uitoefenen die uw aandacht vereisen.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe wordt de behandeling gestart?

Uw arts zal u vertellen welke dosis van Nimvastid u moet nemen.

 • De behandeling start meestal met een lage dosis.
 • Uw arts zal daarna langzaam de dosis verhogen, afhankelijk van hoe u reageert op de behandeling.
 • De hoogste dosis die mag worden ingenomen is tweemaal per dag 6,0 mg.

Uw arts zal regelmatig nagaan of het geneesmiddel op de juiste manier werkt bij u. Uw arts zal ook uw gewicht in de gaten houden terwijl u dit middel gebruikt.

Heeft u Nimvastid een aantal dagen niet gebruikt? Wacht dan met het innemen van de volgende dosis, totdat u met uw arts heeft overlegd.

Hoe neemt u dit middel in?

 • Vertel uw verzorger dat u Nimvastid gebruikt.
 • Om voordeel te hebben van dit middel, moet u dit middel elke dag gebruiken.
 • Neem Nimvastid tweemaal per dag bij het eten in, in de ochtend en de avond. Uw mond dient leeg te zijn voordat u de tablet inneemt.

Nimvastid orodispergeerbare tabletten zijn broos. Om te voorkomen dat de orodispergeerbare tablet beschadigd wordt, is het belangrijk dat u niet op het vakje van de tablet drukt. Neem de tabletten niet met vochtige handen vast aangezien de tabletten kunnen uiteenvallen. Haal de tablet uit de verpakking als volgt:

 1. Houd de blister aan de kant vast en scheur voorzichtig langs de perforaties één tabletvakje af.
 2. Licht het uiteinde van de folie naar boven en trek deze volledig weg
 3. Druk de tablet voorzichtig naar buiten op de hand.
 4. Leg de tablet op de tong zodra deze uit het tabletvakje is verwijderd.

Wanneer op de tong geplaatst valt de tablet snel uit elkaar. Daarna kan u de tablet zonder water inslikken. Zorg ervoor dat uw mond leeg is voordat u de tablet op de tong legt.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Heeft u per ongeluk te veel van dit middel ingenomen? Vertel dat dan onmiddellijk uw arts. Het is mogelijk dat u medische hulp nodig heeft. Sommige mensen die per ongeluk te veel Nimvastid hebben gebruikt, voelden zich misselijk, moesten overgeven (braken), hadden diarree, hoge bloeddruk en hallucinaties. Een trage hartslag en flauwvallen kunnen ook voorkomen.

Bent u vergeten dit middel in te nemen

Als u er achter komt dat u vergeten bent uw dosis Nimvastid in te nemen, wacht dan en neem de eerstvolgende dosis op het gebruikelijke tijdstip. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van Nimvastid

Stop niet plotseling met het innemen van uw capsules. Het is van belang dat u doorgaat met het innemen van de tabletten zolang uw arts u dit verteld heeft.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Nimvastid bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bijwerkingen kunnen vaker optreden als de behandeling met dit middel wordt gestart of als de dosis wordt verhoogd. Gewoonlijk zullen de bijwerkingen langzaam verdwijnen naarmate uw lichaam aan het geneesmiddel went.

Hoe vaak een bijwerking voorkomt is als volgt omschreven:

Zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)

Vaak (komt voor bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers)

Soms (komt voor bij 1 tot 10 op de 1.000 gebruikers) Zelden (komt voor bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers)

Zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)

Niet bekend (kan op basis van de beschikbare gegevens niet worden vastgesteld)

Zeer vaak

 • Duizeligheid
 • Gebrek aan eetlust
 • Maagproblemen zoals misselijkheid, braken (overgeven) of diarree

Vaak

 • Angst
 • Zweten
 • Hoofdpijn
 • Maagzuur
 • Gewichtsverlies
 • Maagpijn
 • Zich opgewonden voelen
 • Zich moe of zwak voelen
 • Zich niet lekker voelen
 • Beven of zich verward voelen

Soms

 • Neerslachtigheid
 • Moeite met slapen
 • Flauwvallen of onverklaard vallen
 • Veranderingen in hoe goed uw lever werkt

Zelden

 • Pijn op de borst
 • Huiduitslag, jeuk
 • Toevallen (epileptische aanvallen)
 • Zweren in uw maag of darm

Zeer zelden

 • Hoge bloeddruk
 • Infectie van de urinewegen
 • Dingen zien die er niet zijn (hallucinaties)
 • Problemen met de hartslag zoals snelle of langzame hartslag
 • Bloeding in het maagdarmkanaal – dit vertoont zich door bloed in de ontlasting of braaksel
 • Ontsteking aan de alvleesklier – de klachten die hiermee gepaard gaan zijn o.a. ernstige pijn in de bovenbuik, vaak samen met misselijkheid of braken overgeven
 • De klachten van de ziekte van Parkinson worden erger of vergelijkbare klachten doen zich voor – zoals stijve spieren, moeite met het uitvoeren van bewegingen

Niet bekend

 • Ernstig braken (overgeven), wat kan leiden tot het scheuren van de slokdarm
 • Uitdroging (te veel vochtverlies)
 • Leveraandoeningen (gele huid, geelkleuring van het oogwit, abnormaal donkere urine of onverklaarbare misselijkheid, braken, vermoeidheid en verlies van eetlust)
 • Agressie, zich rusteloos voelen
 • Onregelmatige hartslag

Patiënten met dementie en de ziekte van Parkinson

Deze patiënten krijgen sommige bijwerkingen vaker. Ze kunnen ook enkele andere bijwerkingen

krijgen:

Zeer vaak

 • Beven
 • Flauwvallen
 • Per ongeluk vallen

Vaak

 • Angst
 • Zich rusteloos voelen
 • Langzame en snelle hartslag
 • Moeite met slapen
 • Te veel speeksel en uitdroging
 • Ongebruikelijk langzame bewegingen of bewegingen die u niet onder controle heeft
 • De klachten van de ziekte van Parkinson worden erger of vergelijkbare klachten doen zich voor – zoals stijve spieren, moeite met bewegingen uitvoeren en spierzwakte

Soms

 • Onregelmatige hartslag en slechte controle van bewegingen

Als u één van deze bijwerkingen krijgt, neem dan contact op met uw arts, omdat u misschien medische hulp nodig heeft.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Nimvastid niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Dit geneesmiddel vereist geen speciale bewaarcondities.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met het huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Advertentie

Stof(fen) Rivastigmine
Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent Krka
Verdovend Nee
ATC-Code N06DA03
Farmacologische groep Anti-dementie drugs

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.